1438. 28. maj. Roskilde


Peter Jakobsen, bymand i Roskilde, lejer med samtykke af kapitlet samme sted en grund tilhørende sankt Trinitatis alter i Roskilde kirke af hr. Lars Nielsen, evig vikar i Roskilde kirke, i sin, sin hustrus og deres barns livstid, med det vilkår, at de skal bygge og vedligeholde grunden og betale fem skilling grot årligt i leje. Efter Peter Jakobsens, hans hustrus og barns død skal grunden komme tilbage til Lars Nielsen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ læsith helser jech Pæther Jeepsøn byman j Roskilde ewinnelighe meth wor herræ ♦ Och kungør jech thet alle men nerwerendes och kommeschulendes thet jech bekennes mich meth thettæ mit opnebreff ath jech aff hetherlighs capitels j Roskilde samthykke och williæ til leyæ ath haue fonget aff een hetherlich man her Laurens Nielsøn perpetuo vicario j Roskilde kirkæ vti minæ daghe och min hosfrues daghe Elsøff hwilken som jech nu hauer och eeth wort barn som wi nu haue eller her effter hauende worthe hwilket barn wi bothæ thet vnnæ welæ effter begges wor dødh oc thisse efftekomende artikile holde wil een grund som hører til sanctæ Trinitatis altaar j Roskilde kirkæ hwilket altaar som han nu eyer ♦

Hwilken grund som ligger westen nest wiidh een grund som hører til sanctæ Annæ j samme kirke hwilken grund som ligger northen wiidh torffgaden j sancti Olaui sogn meth ald then forne grundzs tilliggelsæ enktæ vndentaghet meth so dan skiell at jech min hosfru Elsøff och barn schulæ then samme grund byggæ och bæthre meth gooth bygning och bygdh y gothe mode holdæ effter wor macht och giue then forne her Laurens Nielssøn eller hans effterkommere til leyæ aff then samme grund hwert aar iiiii skilling grot gothe penningæ som meenlighe giffs aff andræ bother wiidh samme gade liggendes halffue penningene ath poschæ och halffue ath Mikelmøsse vten nogher lenger tøffring ♦

Item scheer thet och so ath thisse forne artikile ey worthe holne som foræ screuit staar tha schall forne her Laurens Nielssøn eller hans efftekommere haue fuld macht j geen ath kalle sith breff[a] / ♦

Fremdeles nar guth wiil ath jech min hosfruæ Elsøff och worth barn aff gongæ och døthe eræ tha schal forne grund meth bygning och bæthring genist j geen komme til forne her Laurens Nielssøn eller hans efftekommere fry vten alle mendzs geensighellse ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Hinrici Johannis et Hollgeri Tyconis concivium meorum Roskildensium presentibus est appensum ♦

Datum Roskildis anno domini mcdxxxo octavo feria quarta proxima post festum ascensionis domini ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.