1438. 15. juni. Vemmetofte


Oluf Akselsen (Thott) af Vallø overlader Kristian Bryning et brev på en halv mark korn i Gørlev og Neble, som Anders Mortensen og Valdemar Moltke i Helsinge havde pantsat til ham.

Tekst efter A.

Tekst

Jec Oleff Axelssøn aff Walløff kungør meth thet tæ mit nerwærende opne breff / thet jec haffuer opp latith wæll byrdw man Cristiern Bryning eth breff som jec haffuer aff Anders Mortenssøn oc aff Woldemar Møltike j Helsinghæ ♦

Hwilkit breff som luder en halff mark korn gozet ligende j Gerløffue oc j Nøbelæ ther mic er pant seth meth thettæ forde breff thet latir jec opp oc antwordir forde Cristiern Bryningh j hans wære meth all reth æffther thet breff ludelssæ meth alle zine artikell till hanum oc hans arwinge oc fraa mic oc myne arwinghe saa lenghe at haffue oc brughe till thet worder hanum eller hans arwinghe aff løst som houet breffuet ludher j allæ mothæ ♦

Till godh forwaringh tha hengher jec mit jnciglæ for thettæ breff oc haffuer jec bedhet flere gothe wælbyrdighe mæn som er Pæther Grubbæ j Alssløff Werner Bole Knwt Jæcobssøn oc Swen Lolessøn awapn om thørres jnciglæ at henge for thettæ breff hoss mit till witnes byrd ♦

Datum Wæmetofftæ anno domini mo cdo xxxviiio die beatorum martirum Viti et Modesti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.