1438. 1. juli. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om sandemandsed om markskel mellem Vettels', Bjørndrups, Tødsøs, Vodstrups og Rolstrups marker, og om lavhævd på et kær, en have og seks agre ved Rolstrup, to øde bol og to øde gårdsteder i Ulfs byggested samt Porshave som klostrets rette enemærke.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mendt thette breff see høre leesses helsser Andhers Perssøn aff Fortofft som tha tinghøring paa Nørherritz tingh i Morss Mangens Perssøn aff Damsgardt Pedher Nielssøn Bomøffwe Erick Kydt vebnere Ysac Swendt Oxen och Swendt Michelssøn bøndher euindeligh med gudt kundgiøre med thette vortt obne breff aar effther gudtz byrdt mcdxxxviiio tiisdag nest fore wore ffrwæ dagh visitacionis paa forde tingh skickendes var hedherligh regelbwndhen mandt hærre Jenss Brwen prier i Duholm lofflig esket och ficke jett fwltt tingsvindne aff thesse efftherne mendt som ere Skamels Poelssøn Trwd i Hyldigh Nis Anderssøn i Tooropp Cristiern Anderssøn i Swndby Mattis Deghen i Bierby Nis Perssøn Kneeitt Lass Oxssøn och Per Poskæ huilke ottæ mendt wonnæ och saffdhe oppa theres trow och sannæ atthi saa och hørdhe then samme dagh oppa forde tingh att Ysack Joenssøn oppa alle sandmentz vegne kundgiordhe och saffde atthe haffdhe giordt marckskelling emellom Vettels marck \ Biørndrops marck \ Tøtze marck \ Vosttorps marck som skielstien nw stoer och emellom Rolstrop marck i then rwndt nordhen till Rolstrop och saa østher i kierett som then gryfft er nw kasth och saa søndhen ind till aaen huilke alle sannemendt til stoedt ♦

Item vondne och forde mendt att prier Brwens laffheffdtz hørig saa som vare Jepp Abelgardt och Michel Hordt kundgiordhe att forne prier Brwen haffdhe indwordt then samme kier och haffwe nest østhen till Rolstrop vj aghere nordhen nest till Rolstrop oppa then biergh \ ij ødhe bolæ \ och ij ødhe gardestedt i Wlffs bygstedt och Porshaffwe med godhe sielffeyere for closthers retthe jenmercke jordt och godtz som hannum forfwndhit var aff tinghe effther godhe gamle breffuess lydelsse som han tha thær oppa tinghe til stedhe haffde och fwndhe hanss loff vedt fwldt mackt ♦

Atthe saa vondne och saa er i sandhedt thet vindne wij med vore indsigler nedhen thette breff ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster