1438. 7. juli. Holmans herredsting


Tingsvidne af Holmans herredsting om, at fru Ingerd (Hermansdatter) af Højgård, enke efter Niels Vognsen, har skødet Ribe kapitel sit gods i Gårslev sogn og vedkender sig at have modtaget betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre helsæ wy Thorkil Stolswen foghet paa Holbomotzhæres tingh Laurens j Smisthorp Per Ywersøn j Winningh preste Hennik Lembek aff Nebbæ Cristiern Anderssøn aff Hørwp Therkil Jenssøn aff Winningh Offer Picsten oc Per Regelsøn j Hwilsbergh wepne ewinnelik meth gudh ♦

Oc kungøræ wy meth thettæ wort opne breff at wy nerwerdens waræ paa forde Holbomotzhæres tingh then mandagh næst effther wor frwæ dagh visitacionis oc soghe oc hørdhe at ottæ beskeden men lowelik til krawet jnnen fiiræ stokchæ som waræ Plogh Michelsøn j Skætherupp Nissæ Thorkilsøn j sammæ sted Jessæ Laghessøn j Wælingh Jessæ Mattissøn j Wælingh Tyghi Troghelsøn oc Ywer Trogelssøn j Pestedh Henrik j Gawers lwnd oc Pæther Tøgherssøn j thet sammæ steedh / aff beradh modh wonnæ oc thyghet foor oss oc fleræ godhæ men jnnen fiiræ stokchæ at en walboren quinnæ frwæ Ingiærdh Nissæ Woghenssøn efftherlewer aff Høwith gaard / haffthæ wæret paa forde tingh paa mitsomers affthen thet sammæ aar och skøthæ oc affhændæ segh til capittel i Ripæ henness gotz j Gaarsleff soghen som war Grawen gaard Vrnæ gaard een gaard i Mørcholt / som Jessæ Nielsøn jboor / och een gaard j Garsleff som Pæther Roth jboor meth firæ ottingh jordhæ paa Garsleff mark / meth alle oc hwer sønnerlik forde gotz tilliggels / agher oc ængh skow fiskwan fægaangh mølsted wott oc thyrt ænthe wnthaghet j hwat thet helst ær / til ewinnelik eghels / ♦

Och wetherkændhæ hwn segh ath hawe wpboreth fyllist j gulld oc redhæ penninghe thæræ for effther hennes nyghæ / ♦

Och forde skødhæ anamet hetherlik man herre Henrik Stangebergh prowest j Jælingsøn pa forde capittels weynæ ♦

Item wetherkendhæ hwn segh oc jnnen fiiræ stokchæ athawe skøtt tilfornæ forde herre Henrich til forde capittels hand j Ripæ een hennes gaard oc j Garsleff soghen liggendes meth syn rættheth som Per Bloghsøn jboor ♦

Item wonnæ forde ottæ men at the forde gotz worthæ lowelik laghebwdhet paa forde Holbomotz hærestingh effther laans loff ♦

Ath thettæ so giik oc foer som forscrewet staar thet witnæ wy meth woræ jnzegele h[æ]ngdhæ[1] for thettæ breff ♦

Datum anno domini mo cdxxxviiio feria secunda infra octavas visitacionis beate Marie virginis gloriose ♦

1. h[æ]ngdhæ] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.