1438. 9. juli. Kalmar


Aftale mellem befuldmægtigede fra henholdsvis det svenske og det danske rigsråd om genindsættelsen af kong Erik 7. af Pommern, rigernes forening, gensidig hjælp i krig, hvert riges uafhængighed og valg af konge.

Tekst efter A.

Tekst

In nomine domini amen ♦ Aar effter gudz byrdh mcdxxxoctavo ottende dagh effter wor frue dagh visitacionis worom wi Johannes Laxman meth gudz nathe erkibiscop j Lund Niels aff same nathe biscop j Wexio Cristiern Nielsson drotzste j Swerighe, Karl Knutsson marsk Erik Krumedike Mortin Jensson Niels Eringislasson laghman j Sudermanneland Laurentz Wlffson Beyent Stensson laghman j Nerke Boo Stensson riddere Niels Jensson aff Hammar Beynt Jensson Olaff Axilsson Karl Cristiernsson Beynt Gotskalksson Maghens Green Niels Stensson Jon Karlsson Clawes Plade Birghe Trulle Harald Stensson Raghwald Puke Anders Ysaacsson ok Eric Thursson awapn forsamlethe j Calmarna j wor nathughe herres konungs Erics ok rigenss ærende at forhandle ok meth vm then forbinding mellom righen vm huilkit wi ære her nw swo enss worthne at thenne tidh . holdesculendes som her effter screwith stander gudh til hether ok alle rigenss jnbyggere til fridh sæmmie endrecht kerlicheth ok bestand \ ♦

Fførst swo at wi wele holde ok hawe wor nathughe herre konung Eric for fulmechtughen koning til all hanss koningelighe rett ok werthughet som hanom aff rette bør at hawe ♦ Item scule righen samen bliue til ewich tidh swo at enchte et scall sich frann thet andre draghe meth noghur twedracht eller søndren vden hwat thet ene paagaar entighen meth orlogh eller meth andre vtlensche eller wrangw[i]se[1] manne aafichten thet scall them alle pagaa ok hwert there annet behielpelicht ware meth all troscap ok meth all macht ♦ Ok at hwert rig[he][2] bliue with sit naffn lagh rett priuilegia friheth ok godhe gamble sedhwane bathe andelighe ok werildzlighe hwer effter siin rett ♦

Item scheer thet ok swo thet nogh[er][3] aff thesse righe krigh eller orlogh pa kommer huilket et there thet helzt kan worthe / tha scule the andre righe meth all macht ok troscap thet righit til hielp ok w[e]rie[4] komme ehwor them worther tilsawth allelethess som thet wore et righe entighen til land eller watn effter leyelicheth som tha pa ferthe eer ok machten er stoor som them j modh ere som man tha kan kenne at man maa thet tha meth vmothstaa / thoc svo at thet righet som then hielpen behøwer / see them fore som them vt aff thet andre righe til hielpe kommer meth kost spisning ok fother / ok koningen ok rigenss men sta them[5] for scadhe eemen the there hielp wetherthørffu[e][6] ok wele hawe fran then tidh som the j thet righe komme som then hielp behøwer ok methen the ther ære ok swo lenge som the there hielp hawe wele ♦

Item worther ok noghur j noghitt righe frithløss biltugher eller forflyctugher j annet righe for siin rette brøde schuld tha scall han swo uel j the andre righ[e][7] [fr]ithloss[8] ware som j thet ene ok scall hanom engin hwerken heyne eller holde . men hwor som han worther aatalether ther scall man ouer hanom rette som rettelighen tilbør vm thenne samme som aakerer hawer rette ok skellighe bewisning meth sich at han er skellighen frithløss worthen / ok ey hellder schule noghre righens men j nog[hr]e[9] righe nogher man vntholde andre vdethess men swosom ere forradhere mordhbrennere thiuwe røwere ok woltaghere swodane men them ok there [lig]he[10] schall man ouer rette hwor the pa kerdhe worthe som rettelighen wetherbør ♦

Item wore thet ok swo thet noghen man wore j noghitt aff thesse righe [ok w]ilde[11] gøre modh noghitt aff the andre righen swo at righen motte at skillies ok komme til twedracht fore / for thy at han wore hoyt besidden eller ok j andr[e][12] made[13] thet schule koning ok righens men som han aff ær strax første thet forkerdh ok forkyndughet worther forstyre ok vtauer rette / bathe ouer liff ok go[dhz][14] som ouer een forræthere ok vden all nathe / ♦

Item som wi finne j thet gamble forbund righen[15] vnder een konung at ware etcetera / ther kunne wi ey nw [yder]mere[16] ens vm atworthe / at thenne tidh serdelis . for thy at oss aff Swerige ær ey nw then fulmacht meth giuen ok engin aff Norges radh er her hoss ok[17] er thet ey swo leyelicht meth them aff Norges righe som thet er meth oss vm the stucke som man ma uel vndersta / thoc forplichte wi oss nw ok til samen forbinde samelethes som fore ok effter screwith staar / at holde meth hwer anner vden alt swigh ok arghelist som thenne forbind kan komme til scadhe eller til forfang / ♦

Naar ok swo worther thet man koning wil wellie ok thet thorffs at tha enchte et righe konung kese eller wellie før en the hawe war[ith][18] samen / the som ther ere best falne til ok tilskickethe worthe meth ful macht aff righen huilket righe først behoff gørs eller begerer koning at wellie / at thet f[or]budhe[19] the andre righe pa leyeligh stadh ok time som tha leyeligst ok nyttugst kan ware ok ther tha ouer at weye ok eens at worthe effter leyeli[ghe]then[20] som tha af[e]rdom[21] er hwat som tha er nyttughere at hawe een koning eller flere ok som the tha kunne ens worthe at the thet tha swo holde ok s[am]elethes[22] bliue til all tilkomende tidh naar swo kommer thet behoff gørs at wellie konung ♦

Vm the nw at første tidh enss worthe at bliue vnder ee[n ko]ning[23] / ok vm the tha for thet beste kese at hawe flere koninge en een effter swo dan leyelighet som tha er a ferdhom er[24] thet thok tha hwert riges men hold[e][25] ok hawe theres koning swo at engen skilnath worther mellom righen thet[26] the jo samen bliue with frith kerligheth ok endrach ok with hwers anners hi[elp][27] som forescrewith staar ♦

Til ytermere forwaring ok wisse at alle thesse forscreffne article ok stycke hwert there serdelis vm sich scule swo vbrø[de]lighen[28] holdes j alle made fuldraghess fulkomes ok fastelighen bliue schule som forescrewith staar tha hawe wi alle forde ladet wore jnsigle [meth][29] godh willie hengis for thette breff som giueth er aar dagh ok stadh som forescrewith staar ♦

1. wrangw[i]se] utydeligt, A. 2. rig[he]] utydeligt, A. 3. nogh[er]] utydeligt, A. 4. w[e]rie] utydeligt, A. 5. them] them herefter slettet, A. 6. wetherthørffu[e]] utydeligt, A. 7. righ[e]] utydeligt, A. 8. [fr]ithloss] utydeligt, A. 9. nog[hr]e] utydeligt, A. 10. [lig]he] utydeligt, A. 11. [ok w]ilde] utydeligt, A. 12. andr[e]] utydeligt, A. 13. made] m kan ikke ses i sin helhed, A. 14. go[dhz]] utydeligt, A. 15. righen] skrevet to gange ved linjeskift, A. 16. [yder]mere] utydeligt, A. 17. ok] utydeligt, A. 18. war[ith]] utydeligt, A. 19. f[or]budhe] utydeligt, A. 20. leyeli[ghe]then] utydeligt, A. 21. af[e]rdom] usikker læsning, A. 22. s[am]elethes] utydeligt, A. 23. ee[n ko]ning] utydeligt, A. 24. er] tilføjet over linjen, A. 25. hold[e]] utydeligt, A. 26. thet] j herefter slettet, A. 27. hi[elp]] utydeligt, A. 28. vbrø[de]lighen] utydeligt, A. 29. [meth]] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.