1438. 28. juli. Ribe


Niels Jensen (Øster Lindet-slægten) skøder en gård i Emmerlev sogn til kapitlet i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre leses Helser iegh Nissæ Jenssøn j Linwet wepner/ ewinnelik meth gud/

och kungør iegh meth thettæ myt apne breff/ ath iegh wplather sæler och skødher och fraa megh antwordher hetherlich men Capittel j Ripæ til ewinneligh eghels/ all then rættigheedh och deel/ hwilken som megh war eller ær til follen til arfft effther myn modher j Æmerløff gaard / och thee gotz thære til liggher/ meth alle thee gotz tilhørels/ wott och tyrth ænthet wnthaget/ j hware thee helst liggæ j Æmerløff soghen j Høthershæret / Och wetherkinner jegh megh och mynne aruinghe ænghen rætt handhermere [1] athafue thære vtj Jtem tilbindher jegh megh atkommæ til Høthers hærtz tingh rætt tinghæ dagh oc tinghæ tiidh atskødha och wplathæ forde Capittel thet forde gotz naer iegh wordher tilkrawet paa forde Capittels weynæ ♦

Til witnisbyrdh hawer jegh[2] hænght myt jnzegel meth jaa och wiliæ meth andher godhæ menss jnzegele som ær herre Henrich Stangebergh Canik j Ripæ . Steenfeldh . Jessæ Bosøn . Laghe Jenssøn j Seem oc Stagherskogh[3] wepnere for thettæ breff ♦

Datum anno domini m°cdxxxviii° profesto beati Olavi regis et martiris gloriosi.

1. handhermere ] skrevet handher|mere over to linjer, A. 2. jegh] tilføjet med senere hånd, A.

Oversættelse

Jeg, Niels Jensen i (Øster) Lindet, væbner, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Og jeg bekendtgør med dette mit åbne brev, at jeg overdrager, sælger og skøder og overgiver fra mig til hæderlige mænd ved kapitlet i Ribe til evindelig eje al den ret og del, som var eller er tilfaldet mig efter min moder i Emmerlevgård og det gods, der ligger til med alt dette gods' tilliggende, vådt og tørt, uden undtagelse, hvor end de ligger i Emmerlev sogn i Højer herred. Og jeg vedkender mig og mine arvinger ikke længere at have ret deri. Fremdeles forpligter jeg mig til at komme til Højer herredsting på den rette tingdag og tingtid for at skøde og overdrage ovennævnte gods til ovennævnte kapitel, når jeg bliver påkrævet det på ovennævnte kapitels vegne

Til vidnesbyrd har jeg hængt mit segl under dette brev med samtykke og vilje med segl tilhørende andre gode mænd, som er hr. Henrik Stangeberg, kannik i Ribe, Stenfeld, Jens Bosen, Lave Jensen i Seem og Staverskov, væbnere

Givet i det Herrens år 1438 dagen før den glorværdige konge og martyr Skt. Olafs dag