1438. 10. august.


Brune Erik (Eriksen (Banner (Høegh))) i Hedegård skøder Niels Eriksen af Landting al sin rettighed i Nørhedenæsgård og Kurgård i Kvols sogn i Fjends herred og erklærer at have modtaget fuld betaling derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thenne nerwerendes breff seer høræ och lesæ / helsnæ jegh Broon Eric j Hethegardh / ewinnelich meth guth / ♦

Och kungiøræ thet / meth thettæ mit obenæ breff / ath jegh vp lathær och skøthær / thenne nerwerendes brefførær en wælboorn man Niels Ericsøn aff Longhtiin / hanum och alle hans rettæ arwingh / alle then rettiheet som jegh hawær / j Nørheddhenes gardh och Korræ j Kolls soghænæ liggendes j Felsherret / meth alle sin til liggæls til ewinnælich ey / ♦

Och kennes jegh megh / fwlt wert vp ath hawæ boort och wæl betalet / aff fordæ Niels Ericsøn / ♦

Til hwes witnæbøørth och vthærmær for waringh / henghær jegh mit jncel for thettæ breff / meth annær gothæ menz sosum ær Jep Pwsill aff waben och Lass Staffensøn

Giuet aar efftær wares herræ føtzels / thusint fieræhundrit thredw pa thet ottændæ pa sancti Laurencii dagh then herligh martir ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.