1438. 17. august.


Lave (Kristensen) Rød (Høg) giver og skøder Dueholm Kloster to gårde i Sundby og Lynggård i Tødsø sogn som sjælegave for sig og sine forfædre.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser iegh Lawy Rødh kiærligh meth guth ♦

Kwndgiør iegh thet alle men som nw ære och komme skulle meth thette myt opne breff at hawe meth beradh hoff och frii wili for myn siels bestandelsæ och myn forelders giwet och skiøth och megh och mynæ arwinghe aldels aff hendh til sancti Johannis closter Dwholm i Morsæ two[2] gordhe liggendis i Swndby[3] ii Morsæ pa een gardh boor[4] Cristiern Larissøn och giwer sex pund korn til arligh skyld pa then[5] annen gordh boor Jes[6] Lawssøn och giwer firæ pund korn och then thridhy gordh som[7] hedher Lywngh gardh liggendes i Thydzø soghen[8] och giwer thre pund korn meth alle thesse thre gordes tilleggelsæ som the nw ære forfwnnen meth agher och ængh woth och thyffrth jndmarck och wthmarck firæ wegnæ til marck modh enthet i thessæ artichil wntaghet meth øgh och holzkorn och affgifft som the nw meth stoor til bynder iegh mek och mynæ arwinghe frij och frælse forde closter the thre forde gorde for manz til tale ♦

Til hwes thingx forwaringh och windesbyrdh henger iegh myt incigle for thette breff meth myn kiære broders incigle her Anders Frøstes och Boo Høgz meth Magns Magnssøns oc Per Magnssøns som skrewet ær æffter gutz byrd mcdxxxviii dominica infra octavam assumpcionis virginis gloriose ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. two] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. boor] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. then] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 7. then thridhy gordh som] Understreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.