1438. 28. oktober.


Broder Oluf, prior i dominikanerklosteret i Århus, og konventet sammesteds fritager foged, borgmestre, rådmænd og almue i Århus for al den trætte, som har været mellem dem, fordi de havde fået Hans Guldsmed af nævnte kloster.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læset helsær jech brother Oluff prior j Arus closter predikæbrøther ordens och alt conuent j same stæth ewynnelich meth guth ♦

Ok kungøre wij alle mæn meth thette wort obne breff athaffue qwyt orsaghe lethigh oc løøs ladet oc lader vppa forde closters weghne thesse breffuisere fowet borghemæster raathmen oc all almoghen j Arus for all sculdinge deelæ oc thrætte som forde fowet borghemæster raathmen oc all almoghe mich prior Oluff oc conuent forde mellom war for then sach och skuldinge at the finge Hans Gulsmyt aff forde closter ♦

Ok kennes jech mich oc gantze conuent forde eengen sach skulding eller rætt i noghermaade at haffue til forde fowet borghemæster raathmen eller almoghe eller nogher wore æffterkommere for thenne sach forde / ♦

Oc thacker jegh prior Oluff oc alt conuent forde fowet borghemæster raathmen oc allmoghen j Arus ♦

Item skeer thet swo at nogher man will them stæffne banne eller wforrætte her amoot tha scall jech prior Oluff sielff følghe æller scriffue meth them hwilket them bæst behooff gørs at forsware them for wrætte for thenne forde sach oc skulding ♦

Til thesse forschrefne artikæll stadfastelich och wbrodelich at haalde tha hænger jegh prior Oluff myt æmbitz jncighle meth conuentz til wydnesburth for thette breeff[1]

Datum anno domini mcdxxxviii die beatorum Symonis et Jude apostolorum ♦

1. for thette breeff] tilføjet under linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.