1438. 29. oktober. Korsør


Tekst efter A.

Tekst

Wy Eric m[eth] guths nade Danmarks Sweri[ges] Norges Wendes och Got[es koning] och hertugh j Pomeren helse alle mæn thette wor[t b]reff høre eller see læs[e ke]rlige meth guth . ♦

Thet scal alle mæn wetherlich ware a[t a]ar effter guths byrdh [mc]dxxxviii then othensdagh nest fore alle helgennæ [d]agh j Korsør for wort [ra]dh och rættære thing j nerwærilse hetherlige fæd[r]e och herre meth guth biscop Naffne / biscop Cristiern / her Eric Nielssøn her Mortin Jenssøn riddere Per Løcke landzdomere j Jutland Auæ Lunge / Gerit Bruske Eggerd Frille och flere gode mæn som tha nerwærendes ware / ware skeckede hetherlige mæn och wælbyrduge Oloff Axelssøn Fekke Laurenssøn och Iess Hwas po then ene side / och Oloff Pætherssøn aff Høduit po then andre side om thrættæ och delæ som the samen haffthe om goths j Lystorp j Faxeheret j Kungstade sogn legindes och gaue them ther j rættæn meth begges theres beuisning / ♦

Tha war ther theres beuisning po bothe sider ransaghet och granlige ower sethe och swo for rættæ fonn[et] thet forde Oloff Pæterssøn bør at nyde och beholde the forde goths / ♦

Thy tildøme wy nw forde Oloff Pæterssøn och hans aruinge the forde goths meth alle theres rættæ tilligilse rørindes och wrørindes eyntæ vndintaghet til legemelige e[ye] at nyde och beholde ♦

Och for bywde wy noger man segh meth the forde goths at beuare eller hinder j gøre moth forde Oloff Pæterssøns williæ eller hans aruinges swo lenge til noger komber meth bedre beuisning for oss po then sagh ♦

Datum anno die loco ut supradictis nostro sub sigillo ad causas teste Ywano Ffos justiciario nostro ♦

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle mænd, der ser dette vort brev eller hører det læse, kærligt med Gud.

Det skal være vitterligt for alle, at i år 1438 efter Guds fødsel, onsdag før Allehelgensdag, i Korsør for vort råd og retterting, i nærværelse af de hæderværdige fædre og herrer med Gud, biskop Navne og biskop Christian, hr. Erik Nielsen, hr. Morten Jensen, riddere, Peder Lykke, landsdommer i Jylland, Ove Lunge, Gert Bryske, Eggert Frille og flere andre gode mænd, som da var nærværende, fremstod de hæderværdige og velbyrdige mænd, Oluf Akselsen, Fikke Laurendsen og Jens Hvas på den ene side, og Oluf Pedersen af Høed på den anden side, om retsag og søgsmål, som de havde havde med hinanden om gods i Lystrup beliggende i Fakse herred i Kongsted sogn, og de underkastede sig rettens afgørelse med begge parters adkomstbeviser.

Da blev begge parters adkomstbeviser undersøgt og nøje gennemset, og kendelsen blev, at Oluf Pedersen bør have og beholde det førnævnte gods.

Derfor tildømmer vi nu førnævnte Oluf Pedersen og hans arvinger det førnævnte gods med alt dets rette tilliggende, løsøre og fast ejendom, intet undtaget, til at have og beholde i korporlig eje.

Og vi forbyder enhver at befatte sig med det førnævnte gods eller gøre nogen hindringer mod førnævnte Oluf Pedersens eller hans arvingers vilje, indtil nogen kommer for os med bedre adkomstbeviser i denne sag.

Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Ivan Fos, vor justitiar, som vidne.