1438. 3. november. Hviding herredsting


Tingsvidne af Hviding herredsting om, at den nu afdøde hr. Jens Lavesen af Højer på Ribe kapitels vegne havde skødet hr. Iver Tordsen en gård, der hedder Søndergård og ligger i Rejsby sogn.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høræ helsæ wy Lydder Gyrdh foghet paa Tørningh Gotz van Aleweld Pether Nissøn foghet j Hwidinghæret Jeipp presth j Rodagher Jessæ Wlff aff Westherbek / Tool aff Godenss agher Ascer Nielssøn j Hwidingh Lassæ Jenssøn j Spanwet och Nighels Nighelssøn j Arild ewinnelik meth gud och kungøræ ath aar effther gutz byrdh mocdxxxviiio then mandagh næst effther helmisse pa Hwidingherestingh waræ styffthet for oss oc andher flere godhæ men tha nerwerdenss / hetherlich men herræ Anders Brok herræ Jens Mortenssøn oc herræ Pæther Jenssøn / dommæ herrer j Ripæ / paa en sidhæ pa capittels veynæ / och Pæther Claussøn pa andhen sidhæ om en gardh Søndher gaardh kaldhet / som ligger j Risæby soghen / hwilken Pether Claussøn forde sodhe segh rætthedh athaffue wtj / ♦

Och lodh han tilkrafue meth drosthens breff en stokchæ neffningh meth xii godhæ men / at skelæ then sagh ath / so som waræ Jeppæ Smith j Rodagher Mattis Bwndssøn j thet samme stedh . Lassæ Jenssøn j Spanwet / Esgi Bossøn j Gasi / Esgi Tokssøn j thet samme stedh Cristiern Jeippssøn j Brødenss / Pæther Swenssøn Pæther Jenssøn j thet samme stedh / Nissæ Anderssøn j Brødens / Cristiern Powelssøn j Hwidingh Jessæ Bwndssøn j thet samme stedh och Lassæ Trughelssøn j Hawerordh ♦

Hwilkæ xii men wordhæ wpkrawet aff hæres foghet / at skelæ thæræ om / hwilkæ godhæ men wtginghæ oc wal beradhe them / och komæ jgeen jnnen fiiræ stokchæ och witnet so oc tyghet samdrechteligh pa theres sæl oc sanne at the sandelich / haffthe hørdh och spwrdh aff godhæ men / ath herræ Jens Laghessøn aff Høther hwess siæl gud hafue . skøthæ[a] gaff oc wplodh paa forde Hwidingheres tingh herræ Jwer Tordhssøn paa capittels weynæ j Ripæ forde Søndher gaard j Risæby soghen til ewinnelich eghels / ♦

Hwilket wy hørdhe och soghe thet witne wy apenbarelich meth woræ jnzegel hængt for thettæ breff ♦

Datum anno die et loco quibus supra etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.