1438. 9. november. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget hr. Sten (Tygesen) Basse låsebrev på dennes gods i Bullerup og Kærby (nu: Over Kærby) i Drigstrup sogn, Ladby og Kirsinge i Kølstrup sogn i Bjerge herred; samt i Radstrup, Holev og Klarskovgård (Marslev sogn i Bjerge herred), som denne havde købt af hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup), og tillige på hans gods i Rågelund (Åsum sogn i Åsum herred).

Tekst efter Aa.

Tekst

Wii Erick mett guds naade Danmarckis Swerigis Norgis Wendis oc Gottis konningh oc hertwg i Pommerenn helsse alle mendt som thete vort obnæ breff see eller høre læses kerligen mett gud ♦

Thet skulle i wide att som wii tiilfforne tiildømpt haffue thenne breffwiszere her Stien Basszæ riiddere mett iiij wore kongelige dombreffue[a] alle the godtz oc rettighet som her Axiil Andersøn riddere solde oc skiøttæ[b] fforde her Stienn Bassæ riddere som ere hoffuettgordenn i Boldorpe oc all byenn ffor wden en gordt som Anders Nielsøn wtj boer ♦

Item iiij gorde i Kæreby i Aggedorpe sognn en gordt i Ladby som Iep Hiortt wtj boer / en gordt i Kørsszinge somm Anderss Webnere wtj boer i Køllenstorp sognn i Biæreheredt liggendis

Item iiij gorde i Rastorp / vj gorde i Hoorsløff mett Classkowfsz gordt oc en gordt i Rogelwndth som Ies Persøn i boere // ♦

Hwilcke fore godtz then fforde her Stienn Basszæ logligen er indfførdt som ær Boldorp / Kæreby / Ladby / Kørssinge Rastorp Hoorsloff Rogelwnd oc i Classkouffs gordtt mett alle thære rette tilliggelse aff Coortt Bærend i Rørbeck Anders Ericksøn i Kogsbølle Per Iepsøn i Wlwersløff oc Ies Persøn i Hiærjesthet[1] som the kiænnes mett thæris obne breff[c] thet the haffue hannwm indfførdt / cc wii hannwm ther effter dombreff[d] giffuit haffue mett henge indzegle ock hand ther effther almynelig stæffning[e] taghet haffuer aff wort retterthingh om noger i Danmarck kienness seg noger eyedom pantt eller rettighet athaffue i tæssæ fforde godtz att the skwlde komme mett bewiisning for wortt retterting oc ther nyde swaa meghet som rætt wor ♦

Huilcken stæffning ther logliggenn effther sin tiidt fremganghen er oc ingenn bewiisning breff eller giensvar ære aff noger mandt emodt kommett swaa tiildømme wii oc nw thene forde her Stenn Bassæ ridder oc hans sande arffwuinge alle tæsszæ fforde godz mett alle tilligelse oc rettæ tiilhøringe ehwor the ligge oc ære i Ffyen tiil ewerdelige eyæ ♦

Oc fforbiude wii nogere manndt seg mett the forde godz oc rettighet attbeware eller hinder i giøre i nogere hannde maadhe effther thene dag wnder wor konngelighe hæffnd / och sætthe wii then sag ewindelige tielszæ wppa ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum ♦

Datum Olstorp anno domini mcdxxxviiio dominica proxima ante festum beati Martini episcopi et confessoris teste Iwano Foss justiciario nostro // ♦

1. Hiærjesthet] j tilføjet over linjen i stedet for udvisket i, Aa.
a. iiij wore kongelige dombreffue] Kendes ikke. b. som her Axiil Andersøn riddere solde oc skiøttæ] DD 1423, nr. 14239999020 og DD 1424, nr. 14249999031. c. thæris obne breff] DD 1429, nr. 14299999018 eller DD 1436, nr. 14369999020. d. dombreff] Kendes ikke. e. almynelig stæffning] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.