1438. 22. november. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at Eggert Kristiansen Frille til Oregård på samme ting forsvarede sig imod den af Mads Jensen og Henrik Pors mod ham rettede beskyldning for at have forhandlet i Flensborg med Adolf 8., hertug af Slesvig, til skade for kongen og riget.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Naffne meth guts nadhe biscop Fyne . Jeib Gedh prior j sancte Knwts closter j Othens / Hans Rynckeby prior j Dalom / Jeib comender i sancte Johannes closter Jens Mickellssøn landzdomer j Fynæ . herre Fredrik Barsbek ridder oc Henrik Barssbek brøther . Mattes Anderssøn aff Grwndropp Jwrien Vrnæ ther wepnere ære \ Hennik Tykssøn burghermæster j Othens . Hans Eggertssøn . Jes Pæterssøn ther radmæn ære / j same stædh \ Mattes Anderssøn burgermester j Assnes . Olluff T[a]gssøn[1] foghet j Ossomherret . oc Knwt Ienssøn foghet j Skamhæret \ kungøre alle mæn som nw ære . oc komme scullendes . at aar æffter wors herres føtzælss tiidh \ mocdo[xxx][2] oviiio / then løuerdaghe som ware sancte Clementz afften / nærwerendes wore [v]pa[3] Fynebolandsthing . soghe . oc hørdhe . ath vpstodh en wælbørdigæ man Eggert Crestie[rn]ssøn[4] ther kalles Frille til Vrbierk sathe . oc atspurdæ . Jens Mickelssøn lantzdomer j Fyne . oc flere godhe mæn som tha vpa thing wore \ vm th[ø]m[5] witherligt wore . at forde Eggert Ffrillæ haffte wæret vpa thridie thing till forne vpa samme thing . oc steffnet Mattes Jenssøn oc Henrich Pors[s][6] oc framdels bethet lantzdomer steffne thøm thry samffeld thing . meth thingrither . at mødhe forde Eggert Frille vpa forneffnde thing . at hænde then lagh aff hanom . for then sagh . som the hathe tillagt hanom . oc offuerscrewet til wore nadhige herre koningh . som rigxens radh j Korssøre . hanom for ræt fundæ / hworlethes . hanom thet aff rætæ . rætlighe . affwærie burthe / som han ther vpa bewisninge . meth wore nathige herre koningens breff \ hwilket som Ywen Fooss wtgiffuet hathe vpa alle rixens radhes wegne . som ther j Korssøre sammelde wore . lythendes \ hwræ hanom ther for rætæ fundæn ware . hwrlethæs hanom burdhe thæt rætælige . oc skellelige aff at wærie vm han wille fuldælige wære affwort \ for thølligh oo sawen tigt . oc scrifft . ♦

Hwilket lantzdomer . oc flere som tha vpa thingie wore / fuldkomelige tilstodhe . at the swo laglighæ steffnæt ware / bothe aff landzdomer . oc swo aff thingridher lofflighe oc skelligæ . som forscrewet stander . [t]hry[7] samffelde thing / ♦

Oc tilstodh s[am]æ[8] lantzdomære . oc flere som tha vpa thingæ ware / at forde Eggert Ffrille . hathe openbarlige bothet pa forde thing . forne Mattes Jenssøn oc Henrik Porss felighet dawe [æ]ll[er][9] foroordh meth godhe mæn thet atforwisse / vpa thet at the wille komme . athænde the[n][10] r[æ]t[11] som hanom fundet wore / ♦

Oc spurdæ lantzdomer tha openbarlige . ther vpa thinge . vm forde Mattes Ienssøn oc Henrik Pors ther ware / æller noger fuldmægtich vpa theres wegnæ . meth breff æller budh at sware til then forne steffninge . fornæfnde Eggert Ffrillæs ræt athænde \ ther swarthe ængen til / ♦

Ther æffter gensten gik forde Eggert Ffrille til mijt . vpa forde thing . oc bleff standen / oc sathe swo Mattes Jenssøn oc Henrich Pors hafue sagt mek ower . oc screffuet mek offuer til myn nathige herre koningh . at nw j fastæ / tho iek war j Flensborg . at tale widh hertogh Alff oc hans radh . thet ware vpa min nathige herre konninges oc rigxens wærste / oc swo flere stædhe som iegh hathe wæret j aar . ♦

Oc ther æffter rackte han . hans fingær vp / oc sathe swo / ♦ Thet meg gudh hielp swo oc alle helligen \ thet iek j Flensborg wore . oc at tale widh hertog Alffues thet war ey vpa myn . herre koningens wærstæ . oc ey rigenns wærste / oc ey vpa noger manns werstæ . j thesse rigiæ boo / oc ey anderstædes vpa Danmarkes wærste / hware iek hauer wæret j ar / ♦ Ligerwise vpa samme stædh meth vpræctæ finger . swore elffuæ ridhermætsmæn som hære oc æffter screwet stander / som wore / Ottæ Skinckell aff Rudgordh . Hartog Hesten . Pæther Hogenskilde . Pæter Nielssøn aff Broholm . Claus Ranzo / Otto Smeghe[r][12] . J[a]chim[13] Henrikssøn . Follert K[r]ogæ[14] / Claus Siker . Jahan Brokenhws / oc Morten Skinckell ♦

[Ther][15] æffter swore so Jahan Biørnssøn . Henrik Gwnissøn / oc Jahan Frillæ / at forde Egge[rt][16] Frillæ / oc the meth hanom swore / swore skeær edh . reæn oc ey ameen / ♦

Swo vpstode two godhe mæn swo som ware / Anders Yuerssøn oc Nis Vrnæ . ther wj thinghwirffuingæ kalle . oc meltæ theres eedh reen . oc faast . som wore ræt wtwisse / ♦ Hwilket wj hørde oc s[a]ghe[17] / thet withne wj . meth wore jngesegel hengæt fore thættæ breff / ♦

Datum die loco quibus supra ♦

2. [xxx]] utydeligt, A. 3. [v]pa] usikker læsning, A. 5. th[ø]m] usikker læsning, A. 7. [t]hry] utydeligt, A. 8. s[am]æ] utydeligt, A. 9. [æ]ll[er]] utydeligt, A. 10. the[n]] utydeligt, A. 11. r[æ]t] utydeligt, A. 15. [Ther]] utydeligt, A. 16. Egge[rt]] utydeligt, A. 17. s[a]ghe] utydeligt, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.