1438. 25. november.


Grete (Henriksdatter (Brockdorf)), enke efter Jens Pedersen (Panter) af Løgismose, skylder Bertold Jakobsen, rådmand i Assens, 24 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård i Flemløse sogn i Båg herred.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff zee æller horæ lesis helsær jek Gretæ [1] Jens Pæth[e]rsøns[2] efterlewe[3] aff[4] Lowetmosæ ewindelik meth wor herræ ♦ Kungør jek alle mæn nw nerwerndes som efter komme skulendes at jek wetherkennæs mek oc mynæ sanne arffwinge aff ræt giælth skyldich at weræ een hetherlik man Bertold Jæipssøn rathman j Asnes oc hans rete arffwinge fyræ oc tywæ lubiske mark gothæ sølfpenninge som j Lubeke genge æræ oc gefwæ . ♦

Ffor hwilke f[y]re[5] oc tywæ lubiske mark jek hannem panter oc til pant setter myn garth liggendes j Bogheret j Flemlosæ sogen oc j Flemlosæ by j hwelken nw j boer Per Hanssøn som kalles Lydikessøn meth alle syne til lydilsæ som ær ager engh skow fiske wan fægangh wath oc tyrth enktæ vndertaget / ♦

Oc hwath tymmer som worthnidæn behøfwer til sin retæ hws bygningh thet skal han hafwæ j Grydenæs oc j strandskowen / ♦ Oc skal forde Bertold hafwe fulmacht wordniden j at sette oc aff at sette efter sin wiliæ ♦

Oc hwat then forscrefne garth skylder arlik vp at bæræ so wal losingens aar som alle the andre aar som ther j melle æræ aff howetgialdin enktæ aff at slaa so lenge at then forscrefne gaarth loflik løsis . ♦

Oc hwath aar forde gaarth skal løsis tha skal løsingen kungøres paa Bogherestingh tho samfalthæ tingh nest for sancti Johannis dagh meth sommer oc eet tingh ther næst æfter oc løsis om sancte Martens dagh ther næst efter kommer / ♦

Fforthi binther jek mek til oc myne sanne arfwinge at hemble oc ffrii forde Bertold oc hans sanne arfwinge then forscrefne garth for hwer mantz a tale som lenge at han lofflik løsis

In cujus testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum honorabilium videlicet domini Jaspar Johannis prepositi Toftensis domini Johannis Ebbonis curati ecclesie Zandager Laurencii Johannis Johannis Brynike et Mathie Petri consulum Asnes presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo ipso die sancte Katherine virginis et martiris gloriose ♦

1. Gretæ ] understregning begynder ved e, A. 3. efterlewe] understregning begynder ved t, A. 4. aff] understregning slutter ved a, A. 5. f[y]re] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.