1438..


Peder Henningsen, borger i Korsør, pantsætter sin gård sammesteds til hr. Oluf Eriksen, byens sognepræst, for seks lødige mark og en skilling grot.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Henningssøn borger i Korssør lonnthe aff her Oluff Erickssøn sogneprest ther sammestedtz / 6 lødeℳ och j schilling grott, huorfore hand pandtsatte hannem sinn gaard ibidem liggendis østenn nest Anders Prynes gaard ♦

1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.