1438.


Prioren i Antvorskov kloster bemyndiger konventsbrødre i Horsens til at skøde forskelligt gods til Øm kloster, nemlig to gårde i Voer herred, en i Gangsted og en Elbæk, samt en bod i Borgergade i Horsens. Skødningen skal ske på det vilkår, at Sankt Hans kloster i Horsens får Øm klosters ager og eng beliggende ved Hansted bro imellem Bygholm mark og Horsens mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Prior vdj Annderschouffs breff, at hand giffuer conuente broder vdj Horssens fuld magtt at skiøde Emkloster ij gaarde vdj Orherrit, en i Gangsted och enn i Elkebeck och ett bode rom i Horssens i Burge gaade liggendis medt wilkor, at Sankt Hans closters vdj[1] Horssens schall haffue den agger och engh ther Emkloster haffuer liggendis hoes Hansted bro imellom Bygholm marck och Horssens marck ♦

Daterit, mcdxxxviij ♦

1. vdj] oh reg.; ÆA anser oh for en skrivefejl for vdi.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.