1439. 14. februar. Ålstrup


Kong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for fjerde gang Sten Basse tre gårde i Tuse Herred.

Tekst efter A

Tekst

Wy Eric meth guths nade Danmarks Sweriges Norges Wendes och Gotes koning och hertugh j Pomeren helse eder som bo j Syæland kerlige meth guth och wor nade ♦

thet sculi widhe at wy nw fiærthesinne tildome thenne breffuisere her Sten Basse riddere goths som ær Thingtwed och Boorpe j Tutzeheret legindes som forde her Sten kiøpte aff Cecilliæ Billes och aff henne son Oloff Bille meth alle the got<z>es tilligilse rørindes och wrørindes eyntæ vndin taghet til legemelige eyæ at nydhe och beholde ♦

och forbywde wy noger man segh meth the fo<r> de gotz at beuare eller hinder j gore moth forde her Sten Basse s williæ eller hans aruinges swo lenge til noger komber bedræ beuisning for oss po then sagh ♦

Datum Olstorp anno domini mcdxxxix die beati Walentini episcopi nostro sub sigillo ad causas teste Ywano Ffoss iusticiario nostro.

Oversættelse

Vi, Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters samt hertug i Pommern hilser kærligt med Gud og vor nåde Dem, der bor på Sjælland.

De skulle vide, at vi nu for fjerde gang tildømmer denne brevviser, hr. Sten Basse, ridder, gods, som er Tingtved og Borup, som ligger i Tuse herred, som ovennævnte hr. Sten købte af Cecilie Bille og af hendes søn, Oluf Bille, med alt det gods' tilliggende, løsøre og fast ejendom, intet undtaget til at nyde og beholde til legemligt eje. Og vi forbyder nogen mand at have del i det ovennævnte gods eller at gøre hindring mod ovennævnte Sten Basse eller hans arvingers vilje, indtil nogen kommer for vort retterting med bedre beviser vedrørende denne sag

Givet i Ålstrup i det Herrens år 1439 på biskop Skt. Vallentins festdag under vort rettertingssegl med Ivan Foss, vor justitiar, som vidne