1439. 23. februar.


Peder (Assersen) Vinter (af Vodstrup), væbner, pantsætter sin gård i Vodstrup og al sin ret i Vodstrup mark til sin broder Harald Assersen (Vinter af Vodstrup); efter dennes død skal gården indløses fra hans arvinger for 100 mark penge

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see ellær høræ læses helser iegh Per Wintær ther wæpner ær ewindeligh meth guth ♦

Jegh[2] kwndgiøræ alle meth thette myt opne breff at[3] iegh[4] pantsætter myn kiæræ brother Haryld Acerssøn myn [5] gardh liggendes i Wodzstrup ther Thorchill Sowenssøn sist i bood meth alle sinæ tilleggelsæ woth och thyrfft enthet vntaght och opladher iegh hannum all then ræthed iegh hawer i Wodzstrup marck meth alle rætte och skal han hawe forde gordh sinæ daghe frij och frælse och ey at løse aff hannumn aff hans rætte och sandh arwingæ skal forde gordh læses for hwndryt march æffter hans død i godæ pænningh och gæwæ som tha i Danmarck ære gængx ♦

Datum anno domini mcdxxxix feria secunda post[6] dominicam quadragesime wndher myt incegel meth fleræ godæ mæntz so som ær Lawe Rød her Iens Wrkock her Iens Powelssøn Swenningh Anderssøn och Anderss Ienssøn til wyndesbyrdh ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. Jegh] J gennemstreget m. rødt, Aa. 3. at] Tilføjet over linjen, Aa. 4. iegh] Her begynder understregning m. rødt. Efter iegh slettet m, Aa. 5. myn ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 6. post] Herefter slettet festum, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.