1439. 9. marts. Skodborg herredsting


Tingsvidne af Skodborg herredsting om, at Povl (Nielsen) Kvie erklærer at skylde sin søstersøn Peder Astradsen af Ørs 100 rhinske gylden for den afgift, som han har oppebåret af dennes gods, og pantsætter ham sin sædegård Kviesgård for gælden.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Først it vidnne aff Skodborrig herritzting att Pouill Quye vederkendis sig schyllig att vere sinn søstersønn Peder Arstssøn aff Ørsse c rinnske gyldenn for skyld hand haffuer opboritt aff hans godz for huilchet hundret gylden hand tilpannt setter hannem Queesgaard som hand selff ibode ♦

Datum mandagenn nest for mitfaste[1] / mcdxxxjx / ♦

1. mitfaste] ste udstreget og herefter udraderet nn, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.