1439. 14. maj. Lund


Mads Pedersen, bymand i Lund, erkender at skylde Klaus Nielsen (Sparre) af Ellinge 10 lødige mark, for hvilke han pantsætter ham en gård i Lund.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thæte breff see æller høre lesis helser iak Mattis Pædarsøn byman i Lundh euinnerlighe medh gwdh ♦ Thet skal alle men vedirlikth vara neruarandes och komaskulendes thet iak vedirkennis mik medh thæthe myt obnæ breff aff reth venlikth laan geldskyllugh adh vara en velbyrdugh man Claues Nielsøn aff Ellinghe x lødige mark geffwe pæninghe och gengha som en dandes man moo en annan folth medh gøra och inthe annath werdh en redhe peninghe / ♦

Føre huilka fornempdhe x lødige mark iak forda Claues Nielsøn myn gordh i Lwndh ligandes i sancti Iohannis sogn føre eth brugelikth panth til panth sætter i huylken gordh iak nw syelff / vdi boor medh alle thenne gardz tilligelsæ inthe vndan tagith medh hwadh nampn thet helsth kan neffnis . ♦

Ty tilbyndher iak mik och myne aruinghe forda C N och hans aruinghe ath fry hembla och til ath stondhe thenne fornempdha gordh føre eth brugelikth panth aldelis adh brughe til syn nøtthe føre huars mans til tal och hyndher ellers nogurdz i geen syelse / ♦

Och nor thenne fornempdhe gardh skal i geen løsas til myk eller myna aruinghe aff forda .C .N. eller hans aruinghe tho skal løsninghe daghen huorth oor vara ppa sancta Tomas dagh i iul och ingen annardagh om oorith ♦

Vore thet swuo thet gudh førbyudhe ath thenne fornempdhe gordh sompth eller alth affginghe forda C N eller hans arwinghe meth nogur reth eller landz reth eller kørkenes reth eller i nogra modhe tho tylbyndher iak mik och myna aruinghe forde .C .N. och hans aruinghe suo godh godz och renthe och suo vel belægelikth i gen adh f[a]nghe[1] och aldelis i alle modho skadeløs adh holdhe ♦

Tyl ydermer visse och bedre forwaringh hengher iak mith insigle fore thetha breff medh gode menz insigle som ær herre Olaff kanzeler och Mykel Pædarsøn

Scriptum Lundis anno domini mocdoxxxoix die assencionis ♦

1. f[a]nghe] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.