1439. 5. juni.


Else Pedersdatter (Due (Glob)) giver Dueholm Kloster en gård i Erslev mod livsvarigt ophold i klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser jegh[2] Elsæ Pethersdatter ewyndeligh meth gut ♦

Jegh kiændes meg meth thette myt opnæ breff iegh hawer meth frij willi och berad hoff for myn siæls bestandelsæ skiøt och afhend megh och mynæ arwynghe til sancti Johannis kloster i Morsø som heder Dwholm een[3] gard liggendis i Ærsløff then Jes Star nw i boor och giwer firæ pund korn[4] til orligh skyld[5] meth øgh och holzkorn och all then forde gardz tilleggelse enthet wntagith ee huat thet helzt ær firæ wegnæ til marckemod ager och ængh och fægangh ♦

I huilke forde kloster iegh wil meth gutz hielp i wære so længi gut wil ieg lewer so som priær och brøther i forde Dwholm the hawe wort ower enæ meth megh ♦

Fforthy tilbynder iegh megh och mynæ arwinge at frij och hemele forde kloster then forde gard och hennes tilliggelse for alle mentz tiltale til ewyg tiid ♦

Til windisbyrd hænger iegh myt incegel for thette breff meth fleræ gode mentz som ær Palli Sonssøn prest och prowest ower Morsø och Hanherret Niels soghen prest i Lydrup och Jens Pederssøn borgemester i Nykiøbingh ♦

Datum anno domini mcdxxxix feria sexta infra octavam corporis Christi ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. jegh] j gennemstreget m. rødt, Aa. 3. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. firæ pund korn] I højre margin tilføjet m. rødt blæk 4 pund korn . 5. skyld] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.