1439. 29. juli. København


Hr. Jens (Andersen) Grim og Mogens (Akselsen) Gøye skifter den arv, der var tilfaldet Jens Grim og Mogens Gøyes hustru. Mogens Gøye skal have det sjællandske gods og tillige gods i Herrestad, Komstad, møllen i Lunnarp, og Tunby i Skåne.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Enn vd skornne schrifft beseglet med vj indsegler att her Jens Grim oc Magnus Gøye bleff saa adskilde am thet skifft . dennem emellom er att Magnus Gøye skall beholde alt thet gods i Sielland som hans husfruge oc her Jens Grim tilhøre aff arff oc der till Herritstade Komstade oc møllen i Lundrup oc i Tunndby / ♦

Datum Kiøbnehaffnn sankt Oluffs dag / aar effter guds byrd / mcdxxxjx / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.