1439. 9. august.


Erik (Pedersen) Kid af Jørsby, væbner, foretager et mageskifte med Dueholm Kloster, således at klostret skal have to gårde i Erslev og en gård i Øster Jølby, som Jens (Pedersen) Frost (Bild) af Frøslevgård har i pant, mod at overlade Erik Kid alt klostrets gods i Jørsby, nemlig to gårde samt Skåningsgård og et bol.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see ellær høræ læses helser iegh Erich Kiith af Iørsbo wapnær ewindeligh meth guth ♦

Iegh kiændes meth thette myt opne breff at iegh hawer skiøt regelbonden men Jens Brwn priær i Dwholm och alt conuenth i thet samme sted to[2] gorde lignnes i Eersløff aappa then enæ boor Jes Thorchilssøn och giwer sex pund[3] korn til affgiffth[4] appa then annen boor Anders Mwnk och skyller iiij pund och een gardh i Øster Jølby[5] huilken Jes Frøst hawer i pant for sex lødymarck pænningh anthen hwide koningx ængelss ellær andræ pænningh som godæ och giæwæ ære staar hwn høgher tha skal iegh frij och frælsæ them thet thesse forde garde och theris tilleggelsæ woth och thyffrt ager och ængh fort och fægangh øgh och holzkorn enthet wnthaghit e huat thet helst ær ♦

Och tilbynder iegh megh och mynæ arwingæ forde priær ellær hans æffterkome och conuenth the[6] forde garde meth theris tillegils at frii och hemell for alle the appo kan tale meth rætte meth [7] so dan wilkoor at forde her Iens Browen priær och alt conuenth scullæ skiøthe megh och mynæ arwyngher alt theris gotz liggendes i Iørsbo enthet wntaget so som ær een garth Matis Swensøn nw i boor skylder fem pund korn i then annen boor Las Mattissøn och skylder thry pund korn meth Skonings gard och then bool Marthin Owssøn nw appo boor ♦

Thessæ[8] garthe och theris tilleggelsæ woth och thywrt ager och ængh fort och fægangh øgh och holzkorn enthet wntaghen e huat thet helzt ær ødæ och byggit thet skal forde priær och conuent i thet samme sted frij megh och mynæ arwyngæ for alle the thøm kan appo tale meth rætte ♦

Til wyndesbyrd at iegh hawer so dand skiødæ giørt mellem os henger iegh myt incegel for thette breff meth fleræ gode mentz incegel so som ær her Per Dws Per Magnssøn och Swænningh Andherssøn ther wapnær ær ♦

Datum anno domini mcdxxxix in vigilia sancti Laurentii martiris Christi ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. to] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. sex pund] I højre margin tilføjet m. rødt blæk 10 pund . 4. affgiffth] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. Øster Jølby] I marginen tilføjet Øster Iulby . 6. the] thet rettet til the, Aa. 7. meth ] Læsningen af m er usikker, Aa. 8. Thessæ] T gennemstreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.