1439. 25. september.


Erik (Pedersen) Kid af Jørsby skøder Dueholms Kloster en gård i Sejerslev, mod at klostret hver uge holder en messe for Peder Pedersen Bang, som Jens Mikkelsen Munk slog ihjel.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læses helser jegh Erick Kij i Iørsbod ewyndeligh meth gut och kwndgiør alle nw ære och komme skulle meth thette myt opne breff at iegh meth berad hwff och frij wili skiøther och wp lather och megh och mynæ arwingher aldels affhender hetherligh men [1] och regelbonden priær och alt brøder skab i Dwholm i Morsø och theres æffter komme een[2] myn gard liggendes i[3] Seyærsløff by huilken nw iboer Jes Thybo[4] och skyldher to pund korn til arligh skyld meth alle synæ til leggelsæ ager och ængh wthmarck och indmarck inthet wntaghen meth øgh och holtz korn oc[5] affgift meth so dan wilkor at forde priær och hans brøther skab och theres æffter komme skulle holde een mæsse i hwær wge til ewigh tijd for Per Pethersøn Bangs siæl hwilken Jes[6] Michelsøn Mwnck i heel slo ♦

Then forde gard ath frij och frælsæ forde priær och hans brotherskab for hwar mantz til tale meth rætte til binder iegh megh och mynæ arwingher meth myt incegel hængendes for thette breff meth fleræ gode mentz som ære prowest Pallys her Staffens i Flade och Per Magnsøn i Goldrup aff waben ♦

Giwet och skrewet aar æffter gutz byrd mcdo xxxix then fredagh nest for sancti Michels dagh ♦

2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. i] Herefter slettet seyel, Aa. 5. oc] Tilføjet over linjen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.