1439. 21. oktober.


Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov, væbner, giver og skøder Dueholm Kloster en gård i Sønder Arup som sjælegave for sig og sine forfædre, og han forpligter sig og sine arvinger til at udlægge mere gods til klostret, hvis gården ikke fuldt ud kan yde seks pund korn i afgifter.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see ellær høræ læses helsær iegh Erik Nielsøn aff Browestskoff wæpnær ewindeligh meth gut ♦

Jegh kiændes meth thette myt opnæ breff at iegh hawer meth frij villi och berad hoff affhend megh och mynæ arwingher och gywet och skøt til sancti Johannis kloster Dwholm i Morsæ til ewindeligh eyæ een[1] myn gard i Syndher Aarup paa Hannees[2] then Jens Throelsøn nw paa boor och skyldher sex pund korn til affgift hwert aar meth alle then forde gards til leggels ager ængh enthet wntagith firæ wegnæ til marck mod e huat thet heltz ær for myn och mynæ forelders siels helsen och salichet ♦

Och tilbynder iegh megh och mynæ arwingher ath frij forde kloster then forde gard och hennes tilleggels for alle mentz til tale the then kwnde meth noger rætte pa tale ♦

Item war thet sa at then forde gard ey fult kan giøre i syn skyld for sæx pund korn som for ær saffd tha tilbyndær iegh megh och mynæ arwingher fult wd at ligge forde kloster for sæx pund korn til arligh skyld ♦

Til windesbyrd hængher iegh myt incegel for thette breff meth fleræ gode mæntz som ær her Niels soghenprest i Lyddrup Bo Høgh[3] aff Tandrup Ies Pethersøn borgemester i Nykiøbingh ♦

Giffuet aar æffter gutz byrd mcdxxxix pa the elleff twsind iomfruær dagh ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 2. Hannees] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.