1439. 28. oktober. København


Ingefred, enke efter Peder Nielsen, erklærer sammen med sine sønner Jakob Pedersen og Niels Pedersen at have solgt deres gård i Bjørnebrogade til Henning van Hafn, høvedsmand på Vordingborg.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see eller høre læsis hielser jæch Inggefredh som Per Nielssons efftherleffue ær meth myne kære sønere Jepp Pethersson och Niels Pethersson ewinneligh meth Gudh ♦

Kungøre wy allenn nerdis och komedis ath wy witherkennes oss . athaffue soldh welboren man Henningh vamme Haghn høffuesman pa Wordingborgh een wor gardh hwzs ock iordh liggendis i Køpenhaffn pa Biørnebrogadhe til euinneligh eye liggendis mellom Swen Mureres och Mattis Hemnekessons[1] boleghe och ræckær vt til gadhen fra vesten och til østen och haffuer i sin bredhe vidh gadhen xl rettæ sielandsche alne och pa then andre endhæ som skydher vester haffuer hwn i sin bredhe xxix sielandsche alne och i lenggen ær then same grwndh halffæmtæsyntywghe alne langh swo som ær fra gadhen och swo lankt som hwn rækker vester / ♦

Och tilbynne wy oss och wore aruinghe forde Henningh och hans aruinghe forde hwzs och iordh atfry och til atstaa fore hwer manzs tiltaal och thet obne breff[a] meth hwilket wy haffue aff min herris koningis nathæ koningh Erich / ♦

Och kennes wy oss penninghe och fuldh werdh opathaffueboret aff forde Henningh vamme Haghn fore forde hws och iordh effther wore nya ♦

Til yddermere forwaringh ladher forde mine kære sønere hengghe theris incigle fore thetta breff meth vilie och vitscaab meth flere godhe mænzs til vinnebwrdh swo som ær Anders Laurissøn Arnoldi Krwse borghemestere i Køpenhaffn Magnes Gloob aff vapen mester Gødik och Ies Nielssons borghere i samesteth

Screffuet i Køpenhaffn die beati Symonis et Jude apostolorum anno domini mcdxxx nono etcetera ♦

a. thet obne breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.