1439. 5. november.


Peder Mogensen (Due (Glob)) af Galtrup, væbner, skøder med sin moders samtykke Dueholm Kloster en jord ved Hyldig.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see ellær høræ læses helsær jegh Per Magnssøn aff Goldrup ther wæpner ær ewyndeligh meth guth ♦

Jegh kiændes meth thette myt opne breff at iegh hawer affhænd megh och mynæ arwynghe och skøt och giwet Dwholm kloster i Morsæ meth myn kiære mothers wili och owerwærilsæ een[1] iordh liggendes hwos Hyldighe som Thrwd nw hawer i wære och skylder eth pundh[2] roff til orligh skyldh ♦

Och til bindær jegh megh och mynnæ arwynge forde closter at frij och hemlæ thette forsaffd iord for hwer mentz tiltale paa kan tale meth rætte ♦

Til ydhermere forwarilsæ och windesbyrdh henger iegh myt inciglæ for thette breff meth fleræ gode mæntz som ær her Pallys prowest ower Morsæ och Hanherret her Anderss Frøst och Jens Perssøn borgemester i Nykiøbingh ♦

Datum anno domini mcdxxxix feria quinta post festum[3] omnium sanctorum ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 2. pundh] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 3. festum] stestum, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.