1439.. Slesvig


Notarialinstrument udfærdiget af Nicolaus Rose, gejstlig fra Slesvig stift, hvorved Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, over for domkapitlet og prælaterne erklærer, at han, efter at have fået bemyndigelse hertil af domkapitlet, har overdraget det store domprovsti i Slesvig til Gotskalk Rixtorp, hidtil ærkedegn sammesteds, og han pålægger Johannes Wegener, kantor sammesteds, at tilstå Gotskalk domprovstens korstol og plads i kapitlet.

Tekst efter Aa1. Et særligt skilletegn, der ligner et kursivt p efterfulgt af punkt, er i alle tilfælde gengivet med \, idet det dog flere steder kan synes at skulle gengive etcetera eller lignende, i hvilket fald forkortelsen må stamme fra Aa.

Tekst

Nicolaus \[1] episcopus Slesvicensis, prælatis et capitulo Slesvic. \[2] salutem . ♦

Cum major præpositura ecclesiæ Slesvic. dignitas existens per mortem Johannis Nosseken , ultimi possessoris \ vacavisset et ad eandem præposituram personæ idoneæ electio seu postulatio ad dictos p. t. dominos præpositum, archidiaconum, cantorem et capitulum pertinuisset, prout pertinet de jure, venerabiles domini Gotschalcus Rixtorp archidiaconus, Johannes Wegener cantor et capitulum coram nobis in ecclesia congregati \ omnem potestatem, quam in jure eligendi præpositum ecclesiæ nostræ hac vice habuerunt, in nos transtulerunt \ petentes, ut ecclesiæ de præposito idoneo \ providere dignaremur \ ♦

Nos vero hujusmodi translationi juris providendi ecclesiæ nostræ de præposito <assentientes>[3] \[4] matura deliberatione ac collatione cum dilectis nostros fratribus, cantore et capitulo, ad hoc capitulariter congregatis super hoc habita, deliberavimus, dicto dn. Gotschalco Rixtorp archidiacono ecclesiæ nostræ \ de præfata præpositura vacante \ velle providere . ♦

Ipso igitur domino Gotschalco ad nos vocato præmissam deliberationem nostram eidem exponentes, injunximus sibi, ut onus sibi imponendum in timore dei et <ad> ecclesiæ nostræ utilitatem acceptaret. ♦

Proprio igitur motu, præfato domino Gotschalco Rixtorff coram nobis genu flexo præposituram ecclesiæ nostræ majorem, melioribus modo, via, jure, quibus potuimus, cum omnibus juribus, jurisdictionibus et pertinentiis suis universis in nomine patris filii et spiritus sancti contulimus, ac de eadem providimus, conferimus ac providemus per presentes, ipsumque per annuli nostri traditionem ac digiti sui impositionem investientes \ ♦

Quibus omnibus rite peractis, ipse dominus Gotschalcus divinæ voluntati resistere nolens, collationem, provisionem, investituram \ prædictas ratificavit, ac ratas habuit et in timore dei acceptavit, promittens nobis obedientiam et fidelitatem. ♦

Nos igitur venerabili domino Johanni Vegener cantori \ mandavimus, ut stallum in choro et locum in capitulo memorato domino Gotschalco tanquam præposito assignaret et ipsum ad possessionem induceret. ♦

Quæ omnia vobis notificamus \ et mandamus \[5]

In quorum omnium fidem et testimonium \ instrumentum publicum exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi ac publicari mandavimus, nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. ♦

Acta etc. Slesvick anno 1439. ♦

Et ego Nicolaus Rose clericus Slesvicensis \[6]

1. \] Måske forkortelsestegn, der dækker over divina misericordia el.lign. i A. 2. \] Måske forkortelsestegn, der dækker over dilectis fratribus nostris el.lign. i A. 3. <assentientes>] Der synes at mangle et verbum som det foreslåede for at sætningen kan blive grammatisk. 4. \] Her er det særlige skilletegn enten rettet til, eller der er umiddelbart efter det tilføjet p med en bue over, antagelig = post, der dog ikke passer ind i den grammatiske kontekst. 5. \] Måske forkortelsestegn, der dækker over biskoppens pålæg til domkapitlet i A. 6. \] Måske forkortelsestegn, der dækker over resten af notarunderskriften i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.