[1439 el. 1489].


Sognevidne om, at en person kaldet Brunk påstod, at en toft ved Østbirk skulle høre til Østbirk kirkegård, på det tidspunkt hvor Østbirk mark blev rebet og skiftet. Man henviste dog til, at han allerede på Voer klosters vegne havde et byggested i Hargille.

Tekst efter reg.

Tekst

Sognewedne at den tidt Biercke marck bleff rebt och skiifft, tha eschet Brunck at hand wille haffue thofft wed byenn thill Biercke kierckegaard, tha wiste the ham paa Worclosters wegne att haffue thet byggestedt i Hargille, ♦

Daterit, mcdxxxix[1]

1. mcdxxxix] sandsynligvis fejl for mcdlxxxix.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.