1439.


Jens Henriksen i Føvling erklærer, at han af konventet i Voer kloster har forpagtet to gårde i Ring sogn i Tyrsting herred og et ødegods i Brædstrup sammesteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Jes Henrichsenn i Feulingh breff at hand bekender sigh at haffue ij gaarde vdj Ringh sogen i Tyrstinghherrit och itt øde godtz i Brestrup aff convent i Worcloster for affgifft, ♦

Daterit, mcdxxxviiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.