1442. 19. maj. Gislum herredsting


Et sandemandsbrev om markskel mellem Årup Gårde (Vognsild sogn) i Gislum herred og Østerbølle (Østerbølle sogn) og Knudstrup (Vesterbølle sogn) i Rinds herred.

Tekst efter A.

Tekst

Alle me<n>dh thet breff sser eller høre læsess hielsser vij[1] Vogghen Ienssøn ij Bwndrop[2] ffoghet til Gysslom herriss tingh Niss Vnd ij Sswengelbiergh Kristen Ybssøn j Bindrop Per Sswenicssøn[3] j Morum Gywerd Matssøn ij Kyellingtandh Per Raa[4] ij Hysel ewindeligh meth gudh ♦

Kwndhgyøre vy meth thette vort obne breff at aar effther gutz byord mcd xxxx ij then loffwerdagh ssom var nest ffor pinsstssøndag tha var sskicket ffor oss besskedhen mand Iep Agssøn y Aarop ssom lofflig essket och ffick eth ffwlt vwildug tings vind aff viij danmen ssom var Iessper Kielssøn j Hwole Volle Swenssøn i Stistrop Asser Perssøn ij Ffandrop Iess Klemetssøn y Vonssøld Iess Mogenssøn ij Gysslom Lass Palssøn j Rørbeck Ssewren Bartilssøn[5] j Grønnerop och Iess Iebssøn ij Bindrop ♦

Thysse fforne viij danmen vonne pa theress gode tro sel och reth ssandhen athy ssaa och hørdhe ssanmedagh pa fforne tingh ssammend y Gysslom herret kwngyord[6] teriss thoff ssom thy var til kraffwet mellom Aarop ma<r>ck oc Øssther Bølle marck och y mellum Aarop marck och Kwndstrop marck ssom thy var til kraffwed til herritz sskiel och marckesskiel meth thy ssanmend aff Rinssherrit østen ffra Langlouenstrud och ssa aen nier at medstrem oc til Hinss hollem ssom ligher ssøndhen ved aen och nordhen ved then gamnel agan ssom thy ssot en pæl y østher endhen aff then gammel agan och ssa vesther meth aen <til> en andhen pæl ssom thy sotte y then gammel agan oc ssa vesther meth then gammel agan til thet store høl ssom liggher mod thet ssøndher bierg ssom sanmen ssot en andhen pæl och ssa vesther ad vdy then løbben a ocssa aen ner til medhstrem til Hinss hollom ssom liger østen ffra Bwndrop bro oc ssyndhen vet aen och nordhen vet then gammel agan ssom sanmen ssot en pæl y øster endhen aff then gammel aa ochssa vesther meth aganghen til en andhen pæl ssom ssanmen ssot y aganghen ocssa vester vdy løbind aa ocssa aen nier at med strem til Bondrop bro och søndhen om then hollom ssom liggher vesten Bondrop bro ocssa aen nier til medstreme ♦

Thet sswor thy ffor retthe herresskel och ma<r>ckeskel ij mellwm Arop marck och Østher Bølle marc och mellum Aarop marck ock Knudstrop marck ♦

Thet ssa gick oc ffor i retth gutz sanhied ssom ffor star sskreffwet thet vindne vy meth vores inzel[7] nedhen thette breff ♦

Datum anno die ut supra ♦

1. vij] Tilføjet over linjen, A. 6. kwngyord] Herefter slettet 2-3 bogstaver, A. 7. inzel] Dette og resten af brevet er under plicaen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.