1443. 17. juni. Flensborg rådhus


Borgmestre og rådmænd i Flensborg vidimerer overenskomsten af 1406. 31. juli mellem dronning Margrete og biskop Johan af Slesvig om Svavsted.

Tekst efter A

Tekst

Vor allen erwerdigen heren vnde vromen luden de dessen breff s{ee}n . edder høren lesen bekennen wij børgermestere vnde radmanne der stad to Fflensborgh . dat hůten vppe gifft desses breues . de erbare man . her Luder Lund . d{oe}mhere to Sleszwick vnde official des erwerdigen jn god vaders vnde heren hern Nicolaweses biscopes to Sleszwick vnses holden heren brachte vnde wisede an vnser iegenwardicheid vor den sittende st{oe}l vnses r{ae}des ene open permyntes breff myd sesse anhangenden jngesegelen den wij lesen vnde besegen dar wij ok n{ee}n gebrecke an kennen konden . vnde na begere vnde bede des erbenomeden hern Luders esschede wij vor vns de {ee}rliken mans Hans Smẏtere vnses rades leüe medecumpan . Tideke Goldsmẏt vnde Hans V{oe}s vnse leuen medebørgere vnde bøden en dat s{ee} scholden seggen bij eren {ee}den wer se kanden de jngesegele des erbenomeden breues . des nemen de vorscreuenen tůghe den breff to zick . vnde do s{ee} de jngesegele enckede bessen hadden . do segede de {ee}ne na deme anderen en jslik bij synen {ee}den an den hilligen stauedes {ee}des myd utestreckeden armen vnde opperichteden vẏngeren dat se kennen konden de wapene . der ses jngesegele vnde ok lesen de namen der jennen de in deme breue benømet synd . vnde dat de wapene weren weset derjennen ritteren vnde knapen de an deme breue vtedrůcket synt aldus m{ee}nden s{ee} dat jd ere rechtuerdige jngesegele weren vnde wẏsten anders nicht ♦

To grøtere tůghenisse vnde witlicheẏd alle desser articule vnde stůcke so hebbe wij vnser stad secrete {ee}ndrachtigen myd gudem willen laten hangen an dessen openen breff de geuen vnde screuun is na der b{oe}rd vnses heren Christi v{ee}rteynhundert j{ae}r dar na an deme drvndevertigesteme jare des m{ae}ndages vor sunte Johannis dage Baptisten to mẏddensomere ♦

V{oe}rtmer de {ve}tscrifft des erbenomeden besegelden breues is ludende van worden als hijr na screuen steyt ♦

Wij Volmar Jacopssone Eric Krummedike droste to Sůnder Jůtland Nicles Iuerssone Peter Niclessone van Agard Johan Scharpenberch vnde Eric Niclessone riddere bekennen vnde betůgen openbare an desseme breue vor all den ghennen de ene seen edder høren lesen (etc. = Dipl. Dan. 4. række X nr. 443)

Oversættelse

For alle ærværdige herrer og gode mænd, der ser dette brev eller hører det læse, erklærer vi, borgmestre og rådmænd i Flensborg by, i dag ved udstedelsen af dette brev, at den ærværdige mand, hr. Lyder Lund, domherre i Slesvig og official for den ærværdige fader i Gud og herre, hr. Klaus, biskop i Slesvig, vor hulde herre, i vor nærværelse for vort råd, som holdt ordinært møde, bragte og viste et åbent pergamentsbrev med seks hængende segl, som vi læste og besigtigede, og ved hvilket vi ikke kunne finde nogen brist; og på den tidligere nævnte hr. Lyders begæring og bøn kaldte vi de ærlige mænd, Hans Smider, vor kære rådskollega, Tideke Guldsmed og Hans Fos, vore kære medborgere, til os og bød dem sige under deres ed, om de kendte det tidligere nævnte brevs segl; derfor tog de førnævnte vidner brevet til sig, og da de nøje havde besigtiget seglene, så fremsagde den ene efter den anden - og hver af dem under sin personlige ed ved helgenerne, en højtidelig ed med udstrakte arme og oprakte fingre - at de kunne kende våbnerne på de seks segl og læse navnene på dem, der var nævnt i brevet, og at det havde været våbnerne for de riddere og væbnere, som var angivet i brevet; således mente de, at det var deres retmæssige segl og vidste ikke andet.

Til større vidnesbyrd og vitterlighed om alle disse artikler og punkter har vi endrægtigt med vor gode vilje ladet vor bys sekret hænge under dette åbne brev, som er givet og skrevet i året 1443 efter Vor Herre Kristi fødsel, mandagen før sankt Johannes Døberens dag til midsommer.

Ligeledes lyder udskriften af det tidligere nævnte brev ord for ord, som herefter står skrevet.

Vi Folmer Jakobsen, Erik Krummedige, drost til Sønderjylland, Niels Iversen, Peder Nielsen fra Ågard, Johan Skarpenberg og Erik Nielsen, riddere, erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle dem, der ser det eller hører det læse (osv. = DRB 4. række X nr. 443).