1443. 13. juli. Gislum herredsting


Mette Ottesdatter fik et tingsvidne om, at den mølle, som ligger ved Gedsted å, samt alt dens tilliggende, såsom mølledammen, møllestedet og fiskegården, har tilhørt Vester Elkær i hundred år ukæret for alle mænds tiltale i både Gislum herred og Rinds herred og er Vester Elkærs rette eje.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff seer ellær hør læsæ helsær wi Cristern Jepssøn j Biendrop thingshøringæ pa Giislumhærris thingh Abbæth Niels af Wiskøwel / Hans pst i Lowns / Mikkel Laurissøn i Stranbygard / Thywri Raank j Gvndrop gard / Pæther Swænniknssøn i Morum / Jess Trwelssøn i Hwammæ / Jess Mattissøn j Swingelberk ewinnæligh meth guth ♦

Thet skwllæ allæ mæn widerligæ wæræ ath ar æfther gutzz byrd thusendh ar fiirhwndret fyrthiw pa thet trediæ / war wi nærwærindis hoos oss / och for fleræ godæ mæn / thennæ hædherligæ velbyrdigæ quinnæ / frwæ Mættæ Ottisdottær / hwilkæn Pawel Stiighsøn hwsfru waræ / hans siæl guth hawæ / then lowærdags næst æffther sancte Kæls dagh pa Giislumherrets thingh / biddæs wm jæth things witnæ / fæk och fram leddæ / meth ottæ skæligæ dondæ mæn / swoswm war / Mikel Lavrensøn ther wæpnær ær / Thwri Raankæ ther wæpnær ær / Pæther Skenniknssøn j Morum / Pawel Bertilssøn j Grvndrop / Mikkel i Ellækiær / Mattis i thet samæ stet / Nis Wndh i Swingelbergh / Nis Mattissøn i thet samæ stet / ♦

Thessæ fornewændæ ottæ donnæ men winnet pa theræ tro oc siæl och sannændh / thet thennæ møllæ swm hawer leyæt i Getstet aa och møllæstet och dam och dams bondh och damsstet meth allæ hennæ til leggælsæ swoswm ær fiskæ gardh och fiskæ wan hawer til legæt til Wæster Ællækiær i hwndret aar vlast och wkiærdh for allæ mæns a thalæ bodæ i Gislumherret och i Ringsherret / och ær thennæ fornewændæ møllæ Wæster Ællækær hennæ rættæ æye meth allæ til lægælsæ / hwilk wi for næwændæ sow och hørdæ ♦

Thet winnæ wi meth woræ inzegel henghet for thettæ breff ♦

Giwet aar och dagh och stet swm star screwet

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.