1444. 4. april. Haderslev byting


Tingsvidne af Haderslev byting. Silvester og Oluf af Simmersted erklærer under ed, at hverken deres tidligere herre, Henning Albertsen, eller hans moder, fru Elisabeth Podebusk, eller nogen anden, har pantsat eller afhændet arvegods i Livland.

Tekst efter A

Tekst

Wy borgermestere unde raad der stad Hadersleue bekennen unde betůgen openbare in desseme ieghenwarden breue dat vor uns synt ghe wesen vor deme sittenden stole des rades twe erbare lůde alze Siluester unse medebørger unde Oleff uan Semerstede de Hennyng Albrechtessøns denere weren . unde tůgeden openbare mẏt vt gherekkenden armen mẏt upgheholden uingeren stauedes edes in den hilgen swøren . dat se de wile do se weren mẏt deme ergenømeden knapen Henninge Albrechtessøn de her Albrecht Anderssøns søne gewesen hadde deme god gnedich sẏ . nee konden vor nemen edder vor uaren . dat he uor pandet edder vorsettet hadde syne[1] erfgůdere in Lyflande . noch siner moder vro Elizabeth . van Pudbuske edder iemande anders . ♦

Dat dyt vor uns aldůs geuaren vnde g{ae}n is so hebbe wi unser stad ingesegel myt willen laten hengen vor dessen breff . de ge screuen vnde geuen is in den jaren unses heren d{uv}sent verhundert in deme verunde vertigesten jare in sunte Ambrosius daghe des hilgen bichtigers ♦

1. syne] Rasur i A efter e .

Oversættelse

Vi, borgmestre og råd i byen Haderslev erklærer og bevidner åbent i dette nærværende brev, at for os fremstod i nærværelse af rådet, som holdt ordinært møde, to hæderlige mænd, nemlig Silvester, vor medborger, og Oluf af Simmersted, som havde været Henning Albertsens tjenere, og bevidnede åbent, idet de med oprakte arme med udstrakte fingre svor en højtidelig ed på helgenerne, at de, i den tid de havde været med den tidligere nævnte væbner Henning Albertsen, der var søn af hr. Albert Andersen, Gud være ham nådig, aldrig kunne fornemme eller erfare, at han havde pantsat eller afhændet sit arvegods i Livland; heller ikke hans moder, fru Elisabeth Podebusk eller nogen anden.

Da det er foregået og sket således i vort nærvær, så har vi med vor gode vilje ladet vor bys segl hænge under dette brev, som er skrevet og givet i Vor Herres år 1444 på den hellige bekender sankt Ambrosius' dag.