1449.


Uffe Tagesen (Reventlow) forpligter sig og sine arvinger til holde Viborg Sankt Hans kloster skadesløs, hvis der opstår retssager om den gård, som klostret har fået af ham.

Tekst efter reg.

Tekst

Offe Tageszens forplichtelsze, att ther som nogen trette kom paa thend gard i Perstrup, ther sanctj Hans closter aff hannom bekommitt haffuer, tha schulle hand och hans arffuinge were forplichtt att suare ther till ♦

Mcdxlix . ♦

Oversættelse

Uffe Tagesens forpligtelsesbrev, at dersom der opstår nogen retssag om den gård i Pederstrup, som Sankt Hans kloster har fået af ham, da skal han og hans arvinger svare derfor.

1449.