Du har søgt på:

Sprog: Gammeldansk

954 Resultater:
Vis 100 pr. side
1437[Næstved] sprog: gammeldansk

Bente Trueds skøder en halv gård til Oluf Sappi.

1438. 13. januarKøbenhavns byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Tygesen, bymand i København, på vegne af Jakob And, bymand i Køge, har skødet en jord og grund i Vestergade, der kaldes Smedegade, til Mogens Smed, bymand i København.

1438. 6. februarKøbenhavn sprog: gammeldansk

Marina Widers, enke efter Jens Wider, giver Helligtrekongers alter i Vor Frue Kirke i København et stykke jord ved Skt. Pedersstræde, mod at der i kirkens højkor skal holdes årlige sjælemesser over hendes afdøde mand og hende selv.

1438. 22. februarRibe byting sprog: gammeldansk

Arvingerne efter Kristian Frillesen erklærer hinanden kvit efter skiftet.

1438. 18. martsFjends herredsting sprog: gammeldansk

En tidligere ejer af Nørhedenæs og Kurgård, Niels Godskesen, havde besiddet disse med rette og havde aldrig skødet eller bortsolgt dem på tinget.

1438. 4. juniÅlstrup sprog: gammeldansk

Kong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for tredje gang Sten Basse en hovedgård i Årslev.

1438. 5. juniSallinge herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Sallinge herredsting om, at Kirkeholm tilhører Sønder Broby kirke.

1438. 1. juliMorsø Nørreherreds ting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om sandemandsed om markskel mellem Vettels', Bjørndrups, Tødsøs, Vodstrups og Rolstrups marker, og om lovhævd på et kær, en have og seks agre ved Rolstrup, to øde bol og to øde gårdsteder i Ulfs byggested samt Porshave som klostrets rette enemærke.

1438. 6. juliHørsholm sprog: gammeldansk

Jens Pedersen af Husum, Jens Sigersen af Hørsholm, Jens Svendsen af Sandbjerg, og Jens Mikkelsen, hr. Jens Grims svend, erklærer, at Cecilie Olufs i Hørsholm – adspurgt af Jakob Klementsen af Brønshøj – svarede, at hendes afdøde mand Oluf Jensen aldrig havde været værge for sin broders børn, eller på deres vegne oppebåret gods eller penge. Han har heller ikke haft den gård, der ligger syd for rådhuset og vest for Vor Frue kirke i København – eller nogen gård i eller uden for byen – i retmæssig besiddelse på vegne af sin broders børn.

1438. 28. juliRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jensen skøder en gård i Emmerlev sogn til kapitlet i Ribe.

1438. 17. august sprog: gammeldansk

Lave (Kristensen) Rød (Høg) giver og skøder Dueholm Kloster to gårde i Sundby og Lynggård i Tødsø sogn som sjælegave for sig og sine forfædre.

1438. 29. novemberFyns landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Fyns landsting om indledningen af en voldgiftssag mellem hr. Hans Klausen, sognepræst i Ringe, og Jens Elling af Ryslinge.

1438[Næstved] sprog: gammeldansk

Kirstine, Asser Skånings enke, skøder og oplader al sin rettighed i en gård i Næstved til Næstved Skt. Peder kloster.

1438[Næstved] sprog: gammeldansk

Kirstine, Asser Skånings enke, erklærer, at den skødning, som hendes søn hr. Oluf gjorde til Næstved Skt. Peder kloster, var sket med hendes samtykke.

1438 sprog: gammeldansk

Jens Olsen fuldbyrder sin datters Kirstines skødning til Næstved Skt. Peder kloster.

1438 sprog: gammeldansk

Mogens Tygesen (Ravensberg) stadfæster og fuldbyrder skødning af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

1439. 12. januarHviding herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Hviding herredsting om Ribe ærkedegn Klaus Christensens skødning af Vedstedgård og tre andre gårde til Anders Brok på vegne af Ribe domkapitel.

1439. 14. februarÅlstrup sprog: gammeldansk

Kong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for fjerde gang Sten Basse tre gårde i Tuse Herred.

1439. 23. februar sprog: gammeldansk

Peder (Assersen) Vinter (af Vodstrup), væbner, pantsætter sin gård i Vodstrup og al sin ret i Vodstrup mark til sin broder Harald Assersen (Vinter af Vodstrup); efter dennes død skal gården indløses fra hans arvinger for 100 mark penge.

1439. 26. maj sprog: gammeldansk

Mogens Pedersen (Due (Glob)) af Damsgård stadfæster en gave på en gård i Ejerslev fra sin søster Else (Pedersdatter Due (Glob)) til Dueholm Kloster.

1439. 5. juni sprog: gammeldansk

Else Pedersdatter (Due (Glob)) giver Dueholm Kloster en gård i Erslev mod livsvarigt ophold i klostret.

1439. 9. august sprog: gammeldansk

Erik (Pedersen) Kid af Jørsby, væbner, foretager et mageskifte med Dueholm Kloster, således at klostret skal have to gårde i Erslev og en gård i Øster Jølby, som Jens (Pedersen) Frost (Bild) af Frøslevgård har i pant, mod at overlade Erik Kid alt klostrets gods i Jørsby, nemlig to gårde samt Skåningsgård og et bol.

1439. 13. augustRibe byting sprog: gammeldansk, emne: pant,

Ribe byting vidimerer Otto Snafs pantebrev af 1420. 22. november, hvori han pantsætter Morten Jensen sit arvegods.

1439. 25. september sprog: gammeldansk

Erik (Pedersen) Kid af Jørsby skøder Dueholms Kloster en gård i Sejerslev, mod at klostret hver uge holder en messe for Peder Pedersen Bang, som Jens Mikkelsen Munk slog ihjel.

1439. 21. oktober sprog: gammeldansk

Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov skøder Dueholm Kloster en gård i Øsløs og en gård i Højstrup, som han hjemler det, indtil han for klostret indfrier den gård i Sønder Arup, som Mogens Mogensen (Due (Glob)) havde i pant af ham.

1439. 21. oktober sprog: gammeldansk

Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskov, væbner, giver og skøder Dueholm Kloster en gård i Sønder Arup som sjælegave for sig og sine forfædre, og han forpligter sig og sine arvinger til at udlægge mere gods til klostret, hvis gården ikke fuldt ud kan yde seks pund korn i afgifter.

1439. 28. oktoberKøbenhavn sprog: gammeldansk

Isak Strangesen, borger i København, sælger hr. Martin Jensen, ridder, en gård i Bjørnebrogade i København.

1439. 28. oktoberKøbenhavn sprog: gammeldansk

Ingefred, enke efter Peder Nielsen, erklærer sammen med sine sønner Jakob Pedersen og Niels Pedersen at have solgt deres gård i Bjørnebrogade til Henning van Hafn, høvedsmand på Vordingborg.

1439. 28. oktober sprog: gammeldansk

Svenning Andersen (Vinter) af Vodstrup, væbner, eftergiver sin farbroder Harald Assersen (Vinter af Vodstrup) alt, hvad der har været imellem dem, både på sin faders og sine egne vegne, og overlader ham i Nørtofte en ager, der grænser op til Harald Assersens jord.

1439. 5. november sprog: gammeldansk

Peder Mogensen (Due (Glob)) af Galtrup, væbner, skøder med sin moders samtykke Dueholm Kloster en jord ved Hyldig.

1439 sprog: gammeldansk

Mogens Tygesen (Ravensberg) fuldbyrder og stadfæster sin broders salg og skødning af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

1440. 8. februarHaderslev herredsting sprog: gammeldansk

Fragment af tingsvidne af Haderslev herredsting med vidisse af samme tings vidisse af Klaus Limbeks pantebrev af 1417. 29. september, samt bevidnelse af samme Klaus Limbeks skødning af det pantsatte gods til kantor og kapitel i Haderslev.

1441. 30. augustHviding kirkegård sprog: gammeldansk

Klaus Christensen, ærkedegn i Ribe, bevidner i et sognevidne fra Hviding sogn, at Nisse Svolmsen skødede sine enge i Hviding sogn til Anders Brok, kannik i Ribe.

1441. 27. novemberNakskov Helligåndskapel sprog: gammeldansk

Biskop Henneke af Odense bevidner, at Henrik Danielsen, rådmand i Nakskov, og dennes hustru Katrine har skødet alt deres gods til Nakskov Helligåndskapel mod ophold resten af deres levetid.

1443Odense Sortebrødrekloster sprog: gammeldansk

Jakob Mogensen, provst i Odense, bevidner sammen med yderligere to gejstlige og tre verdslige, at hr. Claus Rønnow, på kongens vegne på landemode i Odense rejste sag mod Jeppe Klemensen, borger i Odense, for uretmæssigt at tilbageholde gods, som hans svogre havde forbrudt for højforræderi.

1443. 7. januarRibe Gråbrødrekloster sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Hans Laxmand af Lund bevidner, at kong Christoffer 3. af Bayern har givet sig i rette med Ribe domkapitel i striden om gods i Ribe og Kalvslund herred, som Erik Nielsen havde til Riberhus på kronens vegne.

1443. 8. januarRibe sprog: gammeldansk

Kong Christoffer 3. af Bayern og ærkebiskop Hans Laxmand af Lund afgør i fællesskab ved dom striden om den rette betaling af tiende i stifterne Ribe, Århus, Børglum, Viborg og Odense således, at biskopperne skal give afkald på den biskopsgave, de hidtil har modtaget i stedet for bispetiende; til gengæld skal alle indbyggerne i de nævnte stifter fremover betale en fuld tredjedel af tienden til biskopperne, og én tredjedel til sognepræsten, samt én tredjedel til sognekirken.

1443. 31. marts sprog: gammeldansk

Biskop Christian af Ribe bevidner, at Christine, enke efter Esge Nielsen, har givet afkald på sin mulige ret til det gods i Vester Vested sogn i Hviding herred, som Lave Degn havde afstået til domkapitlet.

1444. 27. marts sprog: gammeldansk

Biskop Henneke af Odense bevidner sakskøbingborgeren Jesse Hugafs skødning af en bod til præstebordet i Skt. Pouls kirke i Sakskøbing.

1445. 5. februarRoskilde sprog: gammeldansk

Oluf Jensen, roskildebiskoppens official, bevidner, at brødrene Jens Nielsen, borger i Roskilde, og Jakob Nielsen af Lille Havelse, skødede deres mødrene arv til deres morbroder, hr. Evert Jakobsen, kannik i Roskilde, og at de derpå i fællesskab skødede arven til St. Vilhelms alter i Roskilde domkirke og oplod den til dets præst, Hans Tidekesen, for afholdelsen af messer og årtider.

1446. 10. oktoberBispegården i Århus sprog: gammeldansk

Ove Nielsen, generalofficial for biskoppen af Århus, erklærer, at en lavhævd på jord i Lindå mark i Lisbjerg herred, som Morten Jensen havde erhvervet, er blevet kasseret ved en proces for biskop og bedste bygdemænd, og at hr. Otte Nielsen af Bjørnholms og Anders Petz' adkomst til jorden skulle stå ved magt, indtil den måtte blive underkendt efter loven.

[Tidligst 1446. 21. oktober] sprog: gammeldansk

Jakob Olufsen, dekan i Roskilde, redegør for forløbet af retsagen mellem hr. Jakob Pedersen, kannik i Roskilde, og Peder Svej om retten til at slå græs på en ager og eng mellem Nybølle og Rumpe i Smørum herred og offentliggør den i denne sag af Oluf Då, provst i Roskilde, fældede dom, der gav Jakob Pedersen medhold.

1446. 24. novemberVarberg sprog: gammeldansk

Hr. Aksel Pedersen kvitterer hr. Niels Isaksen, ærkedegn i Lund, for 54 lødige mark, som han har modtaget af hr. Bo Pig på hr. Niels' vegne.

1446. 24. novemberVarberg sprog: gammeldansk

Hr. Aksel Pedersen meddeler sine sønner, hr. Stig Olufsen og hr. Iver Akselsen, at han har modtaget 54 lødige mark af hr. Niels Isaksen og pålægger dem at give hr. Niels det brev tilbage, de i givet fald måtte have modtaget af denne på alteret.

1447. 11. septemberRibe domkirke sprog: gammeldansk

Peder Jakobsen, official for biskoppen af Ribe, bevidner, at Inge Klements erklærede, at Anders Brok, kannik i Ribe, for seks mark lybsk havde indløst ødegården Brændegård i Stauning sogn, som hendes afdøde mand havde haft i pant af Henneke Piksten, og som sidstnævntes arvinger havde overdraget Anders Brok til fuld ejendom.

1448. 15. novemberRibe domkirke sprog: gammeldansk

Peder Jakobsen, viceofficial for biskoppen i Ribe, bevidner, at Oluf Jakobsen, rådmand i Ribe, for sig og sin søn afstod alle rettigheder til det gods, der var tilfaldet dem som arv efter Niels Mortensen, og som denne tidligere havde skødet til domkapitlet mod afholdelse af en årtid for den af ham dræbte Jens Madsen. Oluf Jakobsen skødede og stadfæstede tillige den godsgave, som Niels Mortensen havde givet domkapitlet for afholdelse af en årtid for sig og sin broder.

1449. 23. juni sprog: gammeldansk

Claus Christensen, ærkedegn i Ribe bevidner sammen med seks andre gejstlige, at Niels Esgersen anklagede Henrik Smalsted for at ville hindre domkapitlet i udnyttelsen af dets besiddelse i Brøstrup mark, som det havde fået af Jens og Niels Mortensen, hvis arvinger godkendte gaven, og godkender, at besiddelsen er givet i fæste til Jes Lassen i Brøstrup.

1450. 28. martsNørlyng herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Nørlyng Herredsting om, at Kristian Pedersen af Vestergård har fået tingets bekræftelse – et såkaldt stokkenævn – af, at Vestergård var Mogens Kruses fri sædegård og efter ham Jakob Mogensens.

1450. 2. aprilHassing herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Hassing herredsting om, at Jens Olufsen stjal en ko, en kalv og noget korn fra Kristian Pedersen, der blev tvunget til at købe dem tilbage.

1450. 29. aprilRoskilde byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Roskilde byting om roskildebispens official, hr. Jens Nielsens skødning, på biskop Olufs vegne, af gods i Roskilde til de evige vikarer sammesteds.

1450. 3. juliMaribo sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Odensebispens retterting om en strid mellem Birgitte, Bo Diures hustru, og Mikkel Grubbe om, hvorvidt Grubbe har ret til at drive oldensvin på to enemærker.

1450. 6. eller 13. juliHald herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Hald herredsting om Niels Pedersen Glaverns skødning på Per Jakobesen Lystrups vegne af en gård i Tygstrup til Per Mikkelsen af Tygstrup.

1450. 15. augustFyns landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Fyns landsting om Hans Rødsen i Fjeldsteds skødning af gods i Himmerslev til Sakse Tygesen i Åhøjrup.

1450. 16. novemberHan herredsting sprog: gammeldansk, emne: skøde

Karen af Alsbjerggård, enke efter Vagn Jakobsen, skøder på Han herredsting et bol i Attrup til Helligåndshuset i Ålborg, hvor hun har valgt sit sidste hvilested.