Du har søgt på:

Sprog: Gammeldansk

954 Resultater:
Vis 100 pr. side
1425. 22. juliHalmstad sprog: gammeldansk

Peder og Poul Torbjørnsen stadfæster deres faders salg af al hans ejendom i Skedala til hans hustru Ingerd.

1425. 14. augustKøbenhavn sprog: gammeldansk

Peder (Andersen) Ryning aflægger lensregnskab for Borgholm slot og len på Öland til dronning Filippa.

1425. 15. septemberOdense sprog: gammeldansk

Hagen Kristiansen (Frille) giver sin broder Klaus Kristiansen (Frille) fuldmagt til at skifte med sine søskende gård og gods, som er tilfaldet dem efter deres forældre.

1425. 27. septemberRom, Santi Apostoli sprog: gammeldansk

Pave Martin 5. skriver til borgmestre og rådmænd i Lübeck, Wismar og Lüneburg og meddeler, at han først har givet biskop Johannes af Lübeck i opdrag at forhandle fred imellem kong Erik på den ene side og de slesvigske hertuger Heinrich, Adolf og Gerhard på den anden. Tiden er kommet til yderligere foranstaltninger, hvorfor han nu har givet ærkebiskop (Nicolaus) af Bremen mandat til at forhandle freden. Nicolaus har fået fuldmagt til at foranstalte alt med parternes billigelse, til at ophæve eder og i det hele taget til at gøre alt, hvad der tjener til at fremme freden og bilægge striden og krigen imellem parterne.Derfor opfordrer han borgmestrene og rådmændene til at gøre, hvad de kan, for at bistå ved tilvejebringelsen af denne fred, idet intet et mere værdifuldt og mere kært for Gud og kristenhedens samfund end freden, og intet er mere gavnligt for kongers og fyrsters og deres undersåtters sikkerhed end at bringe fred til veje.

1425. 25. oktober[Bara herredsting] sprog: gammeldansk

Mogens Båd, landsdommer i Skåne, og seks andre bevidner, at Peder Nielsen (Bing) af Assartorp ved edsaflæggelse selvtolvte har forsvaret sin besiddelse af en gård i Önsvala i Bara herred.

1425. 5. novemberHviding herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Hviding herredsting om hr. Eggert Kristjernsens erhervelse af ejendomsretten til en mose.

1425. 3. decemberKøbenhavn sprog: gammeldansk

Bytingsvidne om, at Henrik Jensen Gyling skødede en grund til Margrete Hennekesdatter.

1425. 13. december sprog: gammeldansk

Verner Byttow, bymand i København, pantsætter for fem mark lødigt sølv to boder i Toldbodstræde i Dragør til Jens Andersen kaldet Langebonde, bymand i København. I gangbar mønt i Lübeck og Wismar skal en lødig mark regnes som fem skilling grot à ni skilling lybsk. Indtægterne fra boderne skal ikke modregnes i hovedstolen. Når Verner Byttow eller hans arvinger vil indløse pantet, skal det bekendtgøres på Københavns byting den sidste tingdag inden påske, og indløsningen skal ske den efterfølgende sankthans.Opfører Jens Andersen Langebonde eller hans arvinger nybygninger på grunden, skal disse vurderes af fire selvvalgte opmænd fra hver side, og værdien refunderes i gangbar mønt på Sjælland.

1425 sprog: gammeldansk

Næstved Skt. Peder klosters befuldmægtede indføres i en gård i Ring.

1426. 7. januarÅrhus sprog: gammeldansk

Mikael Nielsen, præst i Højen, erklærer sammen med fem andre, at Mikael Rubo, der var på pilgrimsrejse til Vadstena, gav halvdelen af sin gård i Sankt Olufs sogn i Århus til domkapitlet for sin årtid, som skal holdes i domkirken.

1426. 14. februar sprog: gammeldansk

Claus Nielsen, foged i Åstrup, Henrik Smalsted, Thomas Tordsen og Christian Jensen erklærer at have indført fru Ingerd, enke efter Niels Vognsen, i en gård i Vester Brønderslev efter befaling af Kong Erik 7. af Pommern.

1426. 27. februarOdense Sortebrødrekloster sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer på rettertinget, at Mads Andersen (Bølle), Erik Andersen (Bølle), Tue Tuesen Hardenberg, Peder Markmand, Knud Pallesen, Mads Hvas og Jens Stolm i fællesskab har lovet hr. Aksel Pedersen (Thott), hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne), hr. Henrik Knudsen (Gyldenstjerne), Sten Basse og Erik Eriksen (Banner), at en adelsfrøken ved navn Margrete eller andre på hendes vegne aldrig skal skade hr. Aksel eller hans arvinger for den sag, at han havde fået hende dømt efter landsloven, så han var berettiget til at tage hendes liv.

1426. 10. aprilSjællands landsting sprog: gammeldansk

Herlug Nielsen, ridder og landsdommer på Sjælland, og seks andre mænd vidimerer Anders Andersens skødebrev af 1415. 1. maj om mageskifte mellem ham og hans hustru, Gyde Ingversdatter.

1426. 21. aprilÅrhus sprog: gammeldansk

Den kongelige foged i Århus bevidner sammen med tre rådmænd og to borgere, at Bodil, enke efter Oluf Pedersen, solgte Dueholm Kloster en fjerdedel af en saltkedel på Rønnerne på Læsø

1426. 23. aprilÅlborg sprog: gammeldansk

Erik Eriksen, høvedsmand på Ålborghus, indstifter et alter til Sankt Anna ved Vor Frue kirke i Ålborg.

1426. 31. majRibe sprog: gammeldansk

Niels Lavesen af Nielsby skylder Anders Jensen Skeel og hans arvinger 100 lødige mark og pantsætter derfor sit gods i Åstrup sogn i Gørding og Malt herreder til Anders Jensen Skeel. Hvis han eller hans arvinger vil løse det pantsatte gods, skal det forkyndes på tre ting inden midsommer, og pengene skal betales den næstfølgende Mikkelsdag (den 29. september).

1426. 5. juniÅlborg Vor Frue kirke sprog: gammeldansk

Biskop Lave af Viborg vidimerer sammen med syv andre gejstlige Erik Eriksens fundats for sankt Annæ alter i Ålborg Vor Frue kirke af 1426. 23. april.

1426. 21. juniAlbue Havn sprog: gammeldansk

Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget domkapitlet i Lund det gods i Önsvala i Bara herred, som hr. Jakob Jensen (Galen) af Markie, ridder, tidligere har givet det.

1426. 21. juniAlbue Havn sprog: gammeldansk

Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Peder Nielsen (Bing) af Assartorp en gård i Önsvala i Bara herred, som domkapitlet i Lund havde gjort krav på

1426. 15. juli sprog: gammeldansk

Jens (Andersen) Grim (Has) i Tosterup, ridder, overlader mod et lån på 223 lødige mark sin halvbroder hr. Anders Nielsen (Jernskæg), ridder, al det ret til Dronningholm o.a., som er tilfaldet eller vil tilfalde ham efter deres moder eller søskende. Anders Nielsen – og efter ham hans hustru, Margrete, datter af Heneke Bekman – skal have godset i fri besiddelse for deres livstid, eller indtil enken gifter sig igen. Herefter skal ret og gods vende tilbage til Jens Grim eller hans arvinger uden yderligere godtgørelse.

1426. 8. septemberHaderslev sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern udsteder på foranledning af hr. Lyder Kabel et adelsbrev til dennes svend Poul Jensen, som får sin herres våben samt skattefrihed for sig og sine efterkommere, dog kun for fire bestemte gårde og med forbehold for krongods og købstadsgods.

1426. 20. oktober sprog: gammeldansk

Niels Jensen Skadeland overdrager den vestligste gård i Sjørring i Lindum sogn, som han har som ret arv efter Iver Nielsen, til Eskil Jakobsen (Basse) og giver ham ret til at indløse gården fra Mikkel Kruse.

1426. 5. decemberRougsø herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Rougsø herredsting om, at Peder Amdisen fra Udby ville rejse sag mod Markvard (Skjernov), kannik i Århus, om ejendomsretten til to gårde med deres tilliggende i Udby. Lydbrand, kongens foged, udpegede Niels Poulsen fra Holbæk, en uvildig mand, til at nævne tolv gode mænd, som skulle pådømme sagen. Disse tolv mænd spurgte de ældste og viseste bønder og andre gode mænd i omegnen, om disse to gårde i Udby og fandt ud af, at de var kommet lovligt i Markvard Skjernovs forældres besiddelse for firs år siden og i hans egen besiddelse for tyve år siden. I al den tid havde der ikke været nogen, der klagede, før Peder Amdisen begyndte at kræve gårdene. Da Peder Amdisen blev spurgt, om han havde nogen breve på gårdene, sagde han åbent til de tolv mænd, at han ikke havde nogen breve eller anden bevisning. Af den grund blev sagen afgjort til Marvard Skjernovs fordel og han fik et herredstingsvidne på adkomst til de to gårde.

1426. 10. decemberKøbenhavn sprog: gammeldansk

Det danske rigsråd takker det svenske rigsråd for de krigsfolk, som de har tilsendt, og rigsrådet underretter om Hansestædernes overgreb. De opfordrer svenskerne til fortsat at stå Danmark bi i kampen mod hanseaterne.

1426. 17. december sprog: gammeldansk

Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, pantsætter Højgård, Højgårds Have og al sin anden jord på Vodstrup mark til Esbern Snefugl for 20 lybske mark; de bygninger, som Esbern eller hans arvinger måtte opføre på dette gods, må de føre bort derfra, når det indløses.

[Efter 1426. 17. december]. sprog: gammeldansk

Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder Dueholm Kloster Højgård i Vodstrup i Tødsø sogn, som klostret skal indløse fra Esben Snefugl for 20 mark, og en gård i Sejerslev for de tjenester, som prioren og brødrene har gjort og skal gøre ham både i live og efter hans død.

1426[Sjællands landsting] sprog: gammeldansk

Landstingsdom vedrørende toftegæld i købstæder.

1427. 24. marts sprog: gammeldansk

Niels (Pedersen) Hvas (af Ormstrup) overdrager hr. Lyder (Lydersen) Kabel det pantebrev, han har fået af Peder (Nielsen) Hase på Andrup, Grundvadsgård, Blæsbjerg og Træbensgård i Ramsing sogn i Rødding herred.

1427. 14. april sprog: gammeldansk

Kancellioptegnelse vedrørende krigen mellem hansestæderne og kong Erik 7. af Pommern.Det meddeles, at kong Erik den 14. april 1427 har modtaget fejdebrevene af 24., 26. og 30. marts 1427 fra byerne Magdeburg, Halle, Uelzen, Goslar, Hildesheim, Helmstedt, Aschersleben, Quedlinburg, Merseburg, Hannover, Göttingen, Braunschweig, Alfeld, Northeim, Halberstadt, Hameln, Einbeck og Buxtehude.

[Efter 1427. 25. maj]. sprog: gammeldansk

Begyndelsen af et brev, hvori Niels Nielsen sælger Dueholm Kloster en søsterdel i en gård i Vodstrup, som biskop Lave (Glob) tidligere havde pantsat til klosteret.

1427. 26. majMalmø byting sprog: gammeldansk, emne: skøde

Tingsvidne af Malmø byting om, at Anders Pedersen skøder sin andel af en gård i Malmø til Jakob Madsen.

1427. 5. juniArs herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Ars herredsting om, at Oluf Pedersen fra Raklev i Kalundborg skødede en otting jord og en gård i Asmindrup, som Torbjørn Jensen, foged på Kalundborg, tog imod på kronens vegne.

1427. 19. juni sprog: gammeldansk

Niels Gagge af Fårabäck, væbner, skøder sin gård i Tyskemannegade i København til Hans Brand, kaldet mester Johan, bymand sammesteds.

1427. 29. juniKøbenhavn sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Peter Stigsson for tjenester, som han har gjort og kommer til at gøre for kong Erik selv, dronning Filippa og hans fætter hertug Bugislav af Pommern. Således tilstår kong Erik Peter Stigsson skattefrihed for hans gård i Kärtared, Kullings herred.

1427. 3. juli - 1427. 7. juli København sprog: gammeldansk

Kong Erik udsteder frelsebrev for Ravald Ravaldsson for den troskab og tjeneste, som han har vist ham og i fremtiden vil vise ham, dronning Filippa og hans fætter hertug Bugislav af Pommern. Således tilstår kong Erik Ravald Ravaldsson skattefrihed for gods i Åkerbo herred.

1427. 26. juliLund sprog: gammeldansk

Væbneren Peder Nielsen (Bing) af Assartorp giver Lund domkapitel sin gård i Önsvala i Bara herred, mod at domkapitlet hvert år i ugen før fastelavn holder hans og hans hustrus årtid.

1427. 15. august sprog: gammeldansk

Anders Nielsen (Lange (Munk)) skøder Dueholm Kloster to gårde i Ørding for en årlig ydelse på seks pund korn samt så meget jord, at han kan opføre en bygning, endvidere lover han ikke at optage nogen, der har jordegods, i sin husstand uden klostrets samtykke, og han afstår sin arveret efter Strange Nielsen; når han ønsker det, skal han optages i ordenen, men således at han bliver på egen kost; hvad han bygger på klostrets grund, skal efter hans død tilfalde dette.

1427. 6. septemberRibe sprog: gammeldansk

Henrik Stangebjerg, kannik i Ribe og bispens official, erklærer, at Zabyens, Hans [Flamings] hustru, har skødet en gård i Ribe til kapitlet.

1427. 30. oktoberFlakkebjerg sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Flakkebjergs herredsting om, at Jens Gribsen [Grib] pantsatte gods til sin datter Edel Jensdatter [Grib], Henneke Bosendals hustru.

1427. 29. november sprog: gammeldansk

Maren Pedersdatter, enke efter Nis Thomsen (Sehested) af Tofte, pantsætter sin gård i Tornby til Anders Tuesen for fire lødige mark.

1427 sprog: gammeldansk

Sylvester lejer gods i Borup af Næstved Skt. Peder kloster.

1427[Sjællands landsting] sprog: gammeldansk

Landstingsdom vedrørende toftegæld i købstæder.

1428 sprog: gammeldansk

Anne Arvidsdatter, enke efter Borkvard Limbek, væbner, overdrager gods i Kippinge, Vedby, Gundslevmagle og Skerne til Maribo kloster.

1428. 29. februarÅlstrup sprog: gammeldansk

Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Jens Andersen Nyp det gods, som denne har købt af Niels Avesen Bay.

1428. 7. martsKøbenhavn sprog: gammeldansk

Erik 7. af Pommern tager Tommarp kloster under sin beskyttelse.

1428. 13. marts[Østjylland] sprog: gammeldansk

Lille Åge (Pedersen) af Kærbygård skøder en gård med alt tilliggende i Skødstrup sogn, som giver to øre korn i skyld, til kapitlet ved Århus domkirke for 120 mark lybsk.Oluf, provst i Århus, har allerede fået den samme gård i pant fra Lille Ove for 60 mark lybsk. Da kapitlet skal indløse gården, har Ove modtaget et beløb på 180 mark lybsk.Udover denne betaling til Lille Ove skal kapitlet afholde en årtid for ham og hans hustru, Gunver, til evig tid.

1428. 25. martsSkam herred sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Skam herredsting om, at det jordstykke i Bårdesø, hvorpå hr. Niels bor, har i over 100 år tilhørt Vor Frue alter i Hundstrup (nu Krogsbølle) kirke.

1428. 13. april sprog: gammeldansk

Kannik Henrik Stangeberg erklærer, at Peder Andersen har skødet en gård til kannik Anders Brok.

1428. 11. juni sprog: gammeldansk

Povl Bonde giver Dueholm Kloster en gårds jord på Sejerslev mark i sjælegave for sig og sin hustru og for deres livsfornødenheder på det vilkår, at der for deres levetid overlades dem jord ved klostret til at opføre et hus og en have, samt ret til at holde fire køer og to svin; huset skal efter deres død tilfalde klostret.

1428. 21. juniKøbenhavn sprog: gammeldansk

FALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods og møllegods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)

1428. 7. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Efter en forespørgsel af kong Erik 7. af Pommern udtaler Sjællands landsting, at det er gammel ret og sædvane, at:1) den mand, der ignorerer ordre til at møde til krigstjeneste og bliver hjemme, når fjenden er i landet og bavnen brænder, skal hænges ved sin egen bjælke;2) den mand, der er betroet banneret men rømmer af marken uden sin høvedsmands tilladelse, skal have forbrudt liv, gods og ære;3) den mand, der flygter til strandbredden, som fjenden ligger foran, og rømmer fra sit banner, skal blive æreløs.

1428. 29. augustKøbenhavns slot sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern overdrager sin tjener Eggert Schulte, borger i København, sin og kronens ret i en gård i København i St. Nikolaj sogn mellem stranden og Læderstræde for den tjeneste, som Eggert har ydet dronning Margrete og kongen selv og også for fremtiden vil yde denne, hans dronning og børn, hvis han efterlader sådanne, og ellers hans farbrodersøn hertug Bugislav af Pommern.

1428. 3. oktober[Århus kapitel] sprog: gammeldansk

Vidne om, at Mette Gudmundsdatter med sin afdøde mands godkendelse har skænket jord, grund og huse i Skt. Olufs sogn til domkapitlet i Århus til evig tid efter begges død for deres sjæles gavn og for sjælemesser, som kapitlet skal holde årligt i Skt. Klements kirke sammesteds.

1428. 16. novemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Iver Krabbe og otte væbnere vidimerer dronning Margretes brev af 1386. 27. marts, hvori hun skøder sit gods i Skærvad til hr. Jens Andersen af Estrup, og kong Olufs bekræftelse af samme dato, og Erik af Pommerns brev om samme sag af 1400. 10. juli.

1428. 16. novemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Bonde og tre andre vidimerer dronning Margretes brev af 1386. 27. marts, hvori hun skøder sit gods i Skærvad til hr. Jens Andersen af Estrup, og kong Olufs bekræftelse af samme dato, og Erik af Pommerns brev om samme sag af 1400. 10. juli.

1428. 13. decemberÅlstrup sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern pålægger hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) inden ti dage at yde Thomas Jul dennes ret vedrørende gårde i Krogsbølle, Bederslev og Rue, som hr. Bjørn havde i pant af fru Cecilie Kød.

1428. 20. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Christina Andersdatter af Sostrup, enke efter hr. Svend Udsen, og hendes søn Anders Svendsen sælger med deres frænders samtykke alt deres gods i Sabro til kapitlet i Århus, efter at godset er blevet lovbudt på Sabro herredsting, som loven foreskriver.

[1428. 22. december eller 1429. 1. december] sprog: gammeldansk

Christine Andersdatter i Sostrup og Anders Svendsen, evig vikar i Århus domkirke, beder Ebbe Hennekesen og Lange Åge besegle deres brev af 1428. 20. december til Århus domkapitel.

1428 sprog: gammeldansk

Anders Troelsen skøder et portrum til Jeppe Smed på sin fosterdatters vegne.

1429. 23. januarRingsted sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern udsteder et åbent beskærmelsesbrev for Strängnäs domkirke, hr. Thomas, udvalgt biskop, og kapitlet i Strängnäs samt for de kirker, klostre og gejstlige, som befinder sig i Strängnäs stift.

1429. 17. februarHarre herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Harre herredsting om, at hr. Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard) og hans forældre i mere end 70 år med adelig skattefrihed har haft gården Over Sønderup i Harre sogn i retmæssig besiddelse.

1429. 17. martsKalundborg sprog: gammeldansk

Kong Erik overdrager gods på Lolland til Herman vamme Hagen som livsvarigt pant som følge af dennes ydede tjeneste.

1429. 18. majKøbenhavn sprog: gammeldansk

Kirsten (Pedersdatter), Ove Stegs enke, og Peder (Ovesen) Steg, kannik i Roskilde, samt Konrad Massow og Jens Olufsen skøder på deres koners vegne deres gård i Køge med al dens tilliggende til kong Erik.

1429. 23. maj[Malmø] sprog: gammeldansk

Skødebrev om, at Strange Jakobsen, rådmand i Malmø, har solgt følgende jord i Lund, som han har arvet efter sin slægtning Agnes, enke efter Troels, til Borkvard Ulf, bymand i Lund: jord, der ligger syd for Skt. Mortens gade i Vor Frue sogn, og den tredje gård, der ligger vest for Skt. Mortens port, som kaldes (dvs. købstadsled). Strange Jakobsen forpligter sig selv og sine arvinger over for Borkvard Ulf og hans arvinger til at fri og hjemle jorden fra enhvers tiltale og til evigt eje.

1429. 2. juniÅlstrup sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern pålægger på rettertinget arvingerne efter hr. Anders Jepsen Lunge inden ti dage at give Bent Bille den afgrøde af Brøderup Møller og en gård i Sjolte, som de tidligere med tre lovdagsbreve er pålagt at give.

1429. 29. juniKøbenhavn sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern pålægger på rettertinget arvingerne efter hr. Anders Jepsen Lunge inden fem dage at give Bent Bille den afgrøde af Brøderup Møller og en gård i Sjolte, som de tidligere med tre lovdagsbreve er pålagt at give.

1429. 6. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Sjællands landsting om mageskiftet mellem kong Erik og hr. Jørgen Rud. Jørgen Rud skødede følgende gods i Ringsted Herred til kong Erik: Skjoldenæs med dets fang inkl. en vandmølle, Næs med dets fang, Lindebjerg med dets fang, Højbjerg med dets fang, to gårde i Tåstrup (Jystrup Sogn), der begge giver en tønde smør som afgift, en gård i Høed, der giver 3 pund smør, og otte gårde i Valsølille, der yder smør og korn for 14½ pund korn. Kong Erik skødede følgende gods i Løve Herred til Jørgen Rud: Vedby med dets fang inkl. Krageskov, ødemarken Gedeved med dets fang inkl. Stumpeskov, Nørager med dets fang (Sæby Sogn), Hesselbjerg med dets fang (Reerslev Sogn) og 5 gårde i Herslev (Finderup Sogn).

1429. 9. juliKøbenhavn sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Bent Bille gods i Sjolte og Brøderup Møller og pålægger Ove Lunge at tilbagegive denne den afgrøde, som hr. Anders Jepsen Lunge havde oppebåret af det.

1429. 11. juliKøbenhavn sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget for fjerde gang Bent Bille en gård i Karleby i Volborg herred.

1429. 18. juliHviding herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Hviding herredsting om en sjælegave. Hr. Jens Lavesen af Højer (i påskriften: af Emmerlev), præst, skøder på Ribe kapitels vegne hr. Iver Thordsen, ærkedegn i Ribe, en gård, som hedder Søndergård, i Kærbølling i Rejsby sogn under den forudsætning, at kapitlet skal holde hans årtid med messe og vigilier og bede for hans og hans forældres sjæle.

1429. 28. juliKøge byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Køge byting om, at Kristine [Pedersdatter], enke efter Åge Steg, og Konrad Massow og Jens Olufsen [Væbner] har skødet en gård til kong Erik.

1429Sjællands landsting sprog: gammeldansk

Hr. Jørgen (Mikkelsen (Rud)) skøder på Sjællands landsting Skjoldenæsholm og Skjoldenæs fang med alle tilliggender til kong Erik 7. af Pommern.

1430. 14. februar sprog: gammeldansk

Jeppe Hegedal af Kjellerup pantsætter gods til sin hustru Gese Hamendorpsdatter.

1430. 4. april sprog: gammeldansk

Else Pedersdatter (Due (Glob)) skøder Dueholm Kloster en gård i Sønder Dråby mod, at klostret overlader hende jord, hvorpå hun kan opføre et hus, og giver hende græsning og hø til seks køer samt brændsel og gravsted i klostret efter hendes død; huset skal efter hendes død tilfalde klostret.

1430. 23. aprilKøbenhavn sprog: gammeldansk

Lars Pedersen Smed, bymand i Trelleborg, skøder med sin hustru Katrine Andersdatters samtykke en grund i Nørregade i Skt. Peders sogn i København med al den ret, som han selv og hans hustru har i den, til Jens Mogensen kaldet den Unge, bymand sammesteds.

1430. 8. majKøbenhavn sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Københavns byting om, at Jens Andersen Langebonde, bymand i København, på vegne af Lasse Pedersen Smit, bymand i Trelleborg, har skødet en grund på Nørregade i Skt. Peders Sogn i København til Jens Mogensen den Unge, bymand i København.

1430. 2. juni sprog: gammeldansk

Niels (Nielsen) Bomøve (Lange (Munk)), væbner, giver Dueholm Kloster Nebel og Nebel Fang i Ljørslev sogn i mageskifte.

1430. 24. juniKøbenhavn sprog: gammeldansk

Evert (Johansen) Moltke (til Bavelse) skøder sin morbror Mogens (Akselsen) Gøye det halve af Krenkerupgård med al dens tilliggende, som han sammen med sin broder, Matthias (Johansen) Moltke, købte af Jens Jensen (kaldet Olufsen (Godov)) af Hessel og dennes hustru, Mette, der arvede Krenkerup efter sin første mand, hr. Oluf Akselsen Gøye.Sammen med godset overdrager han Mogens Gøye et tilgodehavende hos dennes afdøde broder, hr. Oluf Akselsen Gøye, på tre pund korn, som han har efter sin mormor.

1430. 5. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Vidisse af Sjællands landsting af et brev af 1429. 25. juni om mageskifte.

[Omkring 1430?]. 10. juli sprog: gammeldansk

Dekanen og kapitlet i København får pant i halvdelen af et stenhus sammesteds, i hvilket Egbert Kræmmer bor, for en gæld på 12 engelske nobler. Det specificeres, at vægten af de 12 guldnobler er 5 3/4 lod efter kølnsk vægt. Kapitlet skal oppebære en årlig ydelse på seks gode skilling grot af huset, hvoraf de tre skal betales til mikkelsdag og de andre tre til påske, uden modregning i pantesummen.

1430. 20. juli sprog: gammeldansk

Anders (Kristensen) Frøst (Høg), præst, skænker Dueholm Kloster en gård i Sundby, som han forpligter sig til at indløse fra sin broder Lave (Kristensen) Rød (Høg), væbner, der har gården i pant. Hans moder Kristine Mogensdatter (Due) skal have indtægten af gården i sin levetid og desuden græsning til fem køer, ti får og en hest, samt gravsted i klostret efter sin død; såfremt hun bygger noget på grunden, skal det efter hendes død tilfalde klostret.

1430. 10. augustNykøbing sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver ærkebiskop Peder Lykke af Lund et låsebrev på det gods i Allindemagle, som denne havde fået af Christine Eriksdatter (Skarsholm), enke efter hr. Gevert Bydelsbak (af Bregentved)

1430. 21. septemberArs herredsting sprog: gammeldansk

Vidnesbyrd af fogden i Ars herred m.fl. om, at de har indført Merde Assers i to gårde i Bregninge efter kongens lovmålsbrev.

[1430-1438]. 21. septemberÅlstrup sprog: gammeldansk

Kong Erik den 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting for første gang Sten Basse tre gårde i Tuse Herred.

1430. 28. septemberSkullerup sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Cecilie (Tygesdatter Impe), enke efter Niels Jakobsen Bille, og hendes søn Oluf Bille på rettertinget skødede deres gods i Borup og Tingtved i Merløse herred til hr. Sten Basse, ridder.

1430. 24. december sprog: gammeldansk

Lars Nielsen Bomøve (Lange (Munk)), væbner, skøder Dueholm Kloster en gård i Ljørslev, som han tidligere fik af klostret, og for hvilken han har modtaget betaling af Lars (Larsen) Hvas (af Ormstrup) og hans broder.

1430 sprog: gammeldansk

Oluf Akselsen (Thott) stifter et kapel ved Næstved Skt. Peder kloster sammen med sin hustru Johanne.

1430 sprog: gammeldansk

Jes Nielsen Dyre overdrager og skøder gods i Næstved til Torben Jensen på vegne af sin hustru Kirstine.

1430 sprog: gammeldansk

Adelheid befaler Claus Rostock at skøde en gård i Vordingborg til Næstved Skt. Peder kloster.

1431. 15. januarKøge byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne om, at Troels Krog, bymand i Køge, skøder sin gård med al dens tilliggende til Egbert. Gården er 16 sjællandske alen i bredde og længde og ligger i Køge lige syd for Velands gård. Troels Krog garanterer Egbert og hans arvinger evigt eje af gården, fri for enhvers tiltale.

1431. 19. februarÅhus sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Åhus slot om en strid om et pantebrev mellem Niels Jensen (Galen) af Hammar og Jakob Akselsen (Thott). Niels fortalte, at Oluf, Jakobs tidligere tjener, havde sagt på Villand herredsting, at Niels havde tæsket ham om natten og taget Jakobs segl fra ham. Derudover havde Oluf sagt, at Niels selv havde beseglet det brev, som han havde på det pantegods, han havde fået af Jakob. Derefter fortalte Samsing og Magnus, to af Jakobs andre tjenere, at der var en strid mellem Jakob og hans svende, som begyndte efter Niels var gået i seng. Desuden sagde de, at det var Samsing, ikke Oluf, som var i besiddelse af Jakobs segl den nat. Om morgenen fik Jakob sit segl igen og ifølge dem var det ham, der beseglede det pantebrev, som Niels nu har.

1431. 2. juniKøbenhavn sprog: gammeldansk

Biskop Jens af Roskilde bevidner, at hr. Niels Isaksen, hr. Vestes prokurator, tilbød at underkaste sig rettens afgørelse om det gods i Emislöv, som hr. Abraham Brodersen i sin tid gav til det af ham stiftede Vor Frue alter i Lund domkirke; men modparten, Oluf Akselsen, udbad sig en en frist på otte dage til at fremskaffe sin faders adkomstbrev på godset.

1431. 20. juniÅlstrup sprog: gammeldansk

Erik 7. af Pommern pålægger på rettertinget Stig Pors af Øllingsø inden fem dage at fyldestgøre Maribo kloster for det gods i Rødby, som Poul Stigsen havde givet det.

1431. 23. juni sprog: gammeldansk

Mikkel Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, skøder gården Datterbarnshave i Tødsø, en otting jord i Bjørndrup og en otting jord i Tødsø sogn til sin broder Svenning Andersen (Vinter af Vodstrup), væbner, for 20 lødige mark sølv.

1431. 25. juniNæstved sprog: gammeldansk

Adkomstbrev af Næstved byting om ejendomsretten til et stykke jord ved Skovkloster. Abbed Niels Ravn i Skovkloster efterlyste på Næstved byting, om nogen kendte noget til, hvorvidt en tidligere abbed i Skovkloster havde forlenet den jord, som nu kaldes Husvolden, til Peter Arildsen, den tidligere prior i Sortebrødre Kloster, og til hr. Valdemar Bydelsbak. Niels Ravn ville også gerne vide, om førnævnte jord var klostrets rette jord, og om den tilhørte den udmarksjord, som bymændene i Næstved lejede af klostret. Tolv mænd undersøgte sagen og vidnede, at de havde kunnet konstatere, at abbeden i Skovkloster havde forlenet jorden til de to førnævnte mænd. Derudover vidnede tolv mænd, at "Husvolden" ganske rigtigt var klostrets rette egen jord og tilhørte den udmarksjord, som bymændene havde til leje.

1431. 2. juliMalmø sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Malmø byting, om at Hans Pedersen Spaldener, væbner, af Klogerup skødede sin gård til Trued Nielsen (Due) af Skabersjö. Denne gård og alt dens tilliggende (inkl. jord og hus) ligger øst for Evert Suders gård og nord for Skt. Peders gade. Hans Pedersen Spaldener erkendte at have modtaget fuld betaling for den.

1431. 23. juliKøbenhavns byting sprog: gammeldansk

Jakob Jensen Skrædder, byfoged i København, og seks andre vidimerer Erik af Pommerns brev af 1428. 29. august, hvori han overdrager sin og kronens ret i en gård i København til Eggert Schulte, samt Roskildebispen Jens Andersen Lodehats bekræftelse af 1431. 15. april om samme sag.

1431. 1. augustMaribo sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Tommarps Kloster en gård i Gaddaröd.

1431. 23. septemberRoskilde sprog: gammeldansk

Jens Mortensen, roskildebiskoppens official, Evert Jakobsen, Jens Vele, Ingmar Tuesen, kannikker i Roskilde, Tue Porse, byfoged, Ingvar Karlsen, borgmester, og Peder Sveje, bymand sammesteds, bevidner, at hr. Hans Hennikesen, evig vikar i Roskilde, foreviste dem en gammel jordebog med optegnelse af det gods, som Peder Nielsen (Jernskæg) af Skjoldenæs havde skænket til Skt. Lucius' alter i Roskilde domkirke.

1431. 10. decemberGavnø sprog: gammeldansk

Kong Erik den 7. af Pommern befaler Peder Oxe m.fl. at indføre hr. Sten Basse i Butterup, som på det kongelige retterting fire gange er ham tildømt på Cecilie Billes vegne.