Du har søgt på:

Sprog: Gammeldansk

954 Resultater:
Vis 300 pr. side
1401. 5. januar sprog: gammeldansk

Skifte mellem fru Kristine Eriksdatter, hr. Torben Pedersens enke, og hendes svigersønner hr. Jakob Bille og Bent Bille, således at fru Kristine får gods i Villands herred, hr. Jakob Bille en gård sammesteds og Bent Bille gods på Sjælland.

1401. 13. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Hr. Abraham Brodersen oplader dronning Margrete en gård og en halv slagterbod i Malmø

1401. 18. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Dronning Margrete overlader og giver Henneke Dårsvend den gård og halve slagterbod i Malmø, som hr. Abraham Brodersen havde opladt hende. Efter Hennekes, hans hustrus, børns og børnebørns død skal den overgå til sankt Peders kirkes bygningsfond i Malmø som sjælebod for dronning Margretes slægt og for Henneke.

1401. 20. februarHelsingborg sprog: gammeldansk

Ebbe Tordsen lader Erik være ansvarsfri for sin frænde Esgers død, idet Erik har fyldestgjort for den døde efter dannemænds skøn.

1401. 9. juniLunholm sprog: gammeldansk

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader og afhænder gården Lunholm i Vendsyssel og sine rettigheder i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 14. juniÅgård sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Peder Nielsen af Ågård og hr. Erik Nielsen oplader og skøder deres rettigheder i gården Lunholm i Vendsyssel og i Galgebjerg til dronning Margrete.

1401. 20. juniViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård skøder og afhænder hovedgården Brøndum i Slet herred med tilliggende gods til dronning Margrete.

1401. 24. juni sprog: gammeldansk

Niels Mikkelsen, bymand i Lund, erkender at have solgt sin gård i sankt Nikolaj sogn til hr. Mikkel Turesen, kannik i Lund.

1401. 7. juliRyde sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, hr. Hans og hr. Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen oplader og skøder til dronning Margrete al deres mulige ret til Brøndum i Himmersyssel og til det gods, som Povl Glob havde ejet.

1401. 13. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Henrik Knudsen skøder og oplader til dronning Margrete al sin ret i gården Lunholm og i Galgebjerg.

1401. 14. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Svend Skobe, hans søster Katrine, hendes svigersøn Peder Jensen og dennes hustru Edel oplader og skøder til dronning Margrete al deres ret i Lindegård.

1401. 15. juliRanders sprog: gammeldansk

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, oplader dronning Margrete gården Lundergård i Vennebjerg herred.

1401. 16. juliRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Elene Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, og hendes svigersønner, herrerne Hans og Predbjørn Podebusk samt Aksel Jakobsen, erkender, at kong Valdemar overdrog gården Korup og Korup overdrev sammen med Ålborg på tro og love, hvilke de nu tilbagegiver, og de overdrager og skøder deres mulige rettigheder i gården til dronning Margrete.

1401. 19. juliÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gyde, enke efter Peder Sture, oplader og skøder sin rettighed i gården Lundergård i Vennebjerg herred til dronning Margrete.

1401. 20. juliRanders sprog: gammeldansk

Borgmestre og rådmænd i Randers bevidner, at en gård i sankt Mortens sogn i Randers er tildømt kronen på grund af ejeren Simon Jonsens brøde.

1401. 21. juli sprog: gammeldansk

Simon Jonsen, bymand i Randers, oplader dronning Margrete sin faders gård i Randers, som nu kaldes hr. Vendelbos gård.

1401. 8. augustSlagelse sprog: gammeldansk

Hr. Anders Jakobsen Lunge kvitterer på sin broder, hr. Folmer Jakobsens vegne dronning Margrete og hendes medgaranter for 813½ lybske mark, som hun var denne skyldig og ved brev havde forpligtet sig til at betale ham inden sankt Mortensdag eller da at pantsætte ham bebygget gods til en læst korn for hver 100 mark.

1401. 24. august sprog: gammeldansk

Mogens Hake lejer gården Alafors med tilhørende mølle og fiskeri af hr. Bent Piik.

1401. 27. augustHelsingborg sprog: gammeldansk

Kong Erik stadfæster dronning Margretes gaver af jordegods til kirker og klostre.

1401. 30. august sprog: gammeldansk, emne: pant

Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved.

1401. 12. september sprog: gammeldansk

Ove Mogensen, bymand i Lund, afhænder den halve gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.

1401. 28. septemberLund sprog: gammeldansk

Peder Andersen Munk af Hedegård, oplader til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.

1401. 28. septemberStubbarp sprog: gammeldansk, emne: pant,

Margrete Ågesdatter, enke efter Otto Jensen, pantsætter alt sit gods i Skåne til Aksel Pedersen Brahe for 100 mark lybsk.

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Iversen oplader til dronning Margrete al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen forlenes på livstid af kong Erik og dronning Margrete med det gods i Rougsø og Fausing sogn, som blev afvundet ham på rettertinget.

1401. 11. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen kvitterer dronning Margrete for al gæld, skyld og åbne breve, der har været mellem hende og ham samt hendes og hans forfædre med undtagelse af brevet på hans gård Holm i Jylland.

1401. 14. oktoberLund sprog: gammeldansk

Hr. Niels Ivarsen af Hevringholm kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for 20 mark sølv, for hvilke denne har indløst gods i Önnorp, Tullstorp og Vestra Vemmenhög.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender at have modtaget som pant af kong Erik og dronning Margrete slottene Skanør og Falsterbo, med markedet, de to købstæder Skanør og Falsterbo samt en del af Skytts herred for 40.000 lybske mark, hvoraf dronning Margrete skyldte dem 19.000 mark, og de for de 21.000 mark havde forskelligt sjællandsk gods i pant, som nu blev givet tilbage. Pantet skal løbe i otte år, idet der hvert år af indtægterne skal fradrages 5000 lybske mark af hovedsummen.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde erkender, at de hvert år, så længe de har slottene Skanør og Falsterbo i pant, på kong Eriks vegne skal udbetale 500 stralsundske mark til hertugerne Barnim og Vartislav af Barth.

1401. 11. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde oplader og overdrager forskelligt gods, som han har indløst, tillige med brevene derpå til dronning Margrete.

1401. 12. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde tilbagegiver til kong Erik og dronning Margrete Odsherred og flere sjællandske herreder, der var pantsat for 8000 mark sølv, og erklærer ikke at have andet tilgode end pantesummen for Skanør og Falsterbo.

1401. 10. decemberLunds landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunde landsting om, at 12 udmeldte mænd ikke har fundet bevis for, at hr. Peder Spaldener lovligt havde indløst det åbne breve på Ellinge, som Ulf Ågesen havde.

[1401-1428]  sprog: gammeldansk

Brynjulf Magnusson, Hans Hogenskild og Jens Bengtsson vidimerer Erik Karlssons brev af 1390 3. januar.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, sælger og skøder Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete.

1402. 16. januar sprog: gammeldansk

Brødrene Gerhard og Heine Snakenborg, riddere, og deres søster fru Anna erkender, at de til dronning Margrete har overdraget alt det gods, de tidligere har haft i Danmark.

1402. 21. januar sprog: gammeldansk

Lars Jensen, dekan, og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for 2000 mark sølv, så snart hun i stedet lader 200 læster osemund overgive til biskop Peder.

[Efter 1402. 23. januar - før 1404. 1. november] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs, skøder hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, af Egede sit gods i Falkerslev på den betingelse, at han skal indløse det fra deres broder hr. Folmer Jakobsen for 80 lybske mark.

1402. 1. marts sprog: gammeldansk

Broder Niels, prior i Helsingborg kloster, erkender, at hr. Anders Jakobsen Lunge har overholdt en overenskomst angående syv mark sølv, som dronning Margrete skyldte klostret, og giver hende kvittering herfor.

1402. 15. aprilSigtuna sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Henrik af Uppsala erkender at have fået Jämtland i pant af dronning Margrete så længe, indtil domkirken i Trondhjem af den ene halvdel af landet har oppebåret, hvad der resterer af de 1000 mark, som dronningen havde testamenteret kirken, og af den anden halvdel de 2000 mark svensk er afdraget, som han havde lånt hende, hvorefter domkirken i Uppsala skal have afdraget de 1000 mark, dronningen havde testamenteret.

1402. 23. aprilArboga sprog: gammeldansk

Ermegård, enke efter Erik Valdemarsen, sælger dronning Margrete sit morgengavegods Fiholm samt gods i Jäders sogn til 400 svenske mark.

1402. 23. aprilArboga sprog: gammeldansk

Nils Gustavsson, ridder, Birger Karlsson, Ingrid, hans hustru, og Kristine, søstre til Nils Gustavsson, sælger deres arvegods i Södermanland til dronning Margrete for 600 svenske mark.

1402. 8. majStockholm sprog: gammeldansk

Mikkel Klementsen, kannik i Roskilde, giver i Stockholm dronning Margrete kvittering for 200 læster jern, som han har modtaget på bisp Peder af Roskildes vegne for de 2000 lødige mark, dronning Margrete var skyldig denne.

1402. 23. juniSølvesborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Kong Erik og dronning Margrete skøder alt deres gods i Tyvelse, Tybjerg herred, til abbeden og klostersamfundet i Skovkloster til gengæld for Gavnø, hvor de ønsker at oprette et fruekloster.

1402. 25. juli sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde bekender at have modtaget 200 læster jern af dronning Margrete for de 2000 lødige mark, som hun skyldte dem, og giver hende kvittering derfor.

1402. 1. septemberUppsala sprog: gammeldansk

Hr. Gerhard Snakenborg kvitterer dronning Margrete for 200 lødige mark, som hun skyldte for det gods, som han, hans broder Heine Snakenborg, og hans søster Anne havde solgt til hende.

1402. 20. septemberDivitz sprog: gammeldansk

Brødrene Klaus van Vitzen, ridder, Fikke og Herman van Vitzen kvitterer hr. Niels Svarteskåning, ridder, for den sikkerhed, han har stillet angående et åbent brev om 1000 lødige mark for dronning Margrete.

1402. 6. novemberHelsingborg sprog: gammeldansk

Hr. Erik Erlandsen, lagmand i Västergötland, giver Peder Nielsen, kaldet Porse, fuldmagt til at råde over det gods i Sønderjylland, som Erik Erlandsen havde fået med sin hustru.

1402. 6. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Anders Gunnesen i Nösdala skøder på Göinge herredsting gods i Everöd til Åstred Madsen.

1402. 16. december sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim sælger alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1402. 16. decemberLunds landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunde landsting om, at hr. Anders Mortensen Pep og Jens Andersen Grim, dennes søn, har skødet alt deres arvegods i Harjagers herred til Niels Svendsen af Ellinge.

1403. 21. januarFärlöv sprog: gammeldansk

Hr. Verneke Konradsen i Færløf oplader to gårde i Billinge i Onsjø herred til hr. Abraham Brodersen.

1403. 18. februar sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Folmer Jakobsen Lunge mageskifter en gård i Rørbæk, Musse herred, til hr. Tyge Basse af Nielstrup mod at få en gård i Gunderslevlille i Øster Flakkebjerg herred.

1403. 29. martsKungsbacka sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Knud Simonsen skødede sin gård Hellesåker i Lindome sogn, Fjære herred, til hr. Abraham Brodersen.

1403. 18. juniSvartsjö sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete indstifter en evig messe i Åbo domkirke og skænker 300 lødige mark hertil, for hvilke de pantsætter Piikis sogn til biskoppen og kapitlet. Og til yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte stykker har vi da ladet vore segl hænge under dette brev med viden og vilje og til vidnesbyrd her Jens Due, vor hofmester og hr. Anders Olufsen, vor køgemesters segl. Givet i Svartsjö i det Herrens år 1403 mandagen inden ottendedagen efter Kristi legems dag.

1403. 29. juni sprog: gammeldansk

Niels Tordsen, prior i Helsingborg kloster, og klostersamfundet sammesteds oplader til Niels Svendsen af Ellinge al klostrets ret til det gods i Gummastorp, som fru Mette, enke efter Henrik Barsebæk, har pantsat til det.

[Før 1403. 19. juli] sprog: gammeldansk

Forlig mellem brødrene Peder og Tage Nielsen på den ene side og Peder Kid, Svend Jensen og Jens Hval på den anden om de breve, som Torkil Hval havde fået af Niels Ebbesen.

1403. 12. augustBorgen Viborg sprog: gammeldansk

Thord Bonde, ridder, erklærer at have modtaget borgen og lenet Viborg af kong Erik og dronning Margrete og lover i tilfælde af deres død at overgive det til kongens søster Katrine, hvis hun er ugift, og i tilfælde af hendes død til den, som de tre riger Danmark, Sverige og Norge vælger til konge.

1403. 25. augustKalundborg sprog: gammeldansk

FALSK! Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at for hans siddende råd har hr. Ove Hase, ridder, og Jens Palnesen (Munk) overdraget hr. Niels (Nielsen) Manderup (af Barritskov) alt det gods i Almindsyssel, Jellingsyssel, Vardesyssel og Loversyssel, samt i Horsens og i de øvrige købstæder i disse sysler, der tidligere havde tilhørt marsk Palne Jensen (Munk)

1403. 3. oktoberHardeberga gård sprog: gammeldansk

Hr. Bent Piik bekendtgør, at han af sin frænde Mogens Hake har fået tilladelse til at indløse dennes pantsatte gods.

1403. 28. oktober sprog: gammeldansk

Bo Herlufsen af Vellerup giver hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, fuldmagt til at indløse det gods i Syvendekøb, som han og hans søn arvede efter hans hustru.

1403. 30. oktober sprog: gammeldansk

Jens Jakobsen erkender, at han på hr. Folmer Jakobsens vegne har modtaget 700 lybske mark af høvedsmanden på Københavns slot, Anders Larsen, på biskop Peder af Roskildes vegne og giver biskoppen kvittering herpå

1403. 13. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Povlsen af Frøslev sælger og skøder til hr. Anders Jakobsen i Gunderslev alt det gods i Ås m.fl. steder, som han havde fået tilskødet på Faxe herredsting af Jens Pedersen.

1403. 3. december sprog: gammeldansk

Nils Stalsson, væbner, og Margareta Magnusdotter, hans hustru, sælger to gårde i Skararp i Sunnerbo i ridderen hr. Abraham Brodersen for 60 mark hvide penge.

1404. 21. januar sprog: gammeldansk

Jens Hak oplader Jon Hjärnes og Kristina Nilsdotters pantebrev til sig til ridderen hr. Abraham Brodersen for 8 lødige mark.

1404. 29. januarStockholms slot sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Amund Rande har skødet Bo Dyre al den ret, der tilkom ham efter sin broder Gregers Randes død.

1404. 6. februarNorrköping sprog: gammeldansk

Biskopperne Knut af Linköping og Jakob af Bergen, Jens Nilsson, ærkedegn i Uppsala, Knut Bosson, ridder, Peder, præst i Eneby, emptys, præst i Dagsberg, Knut Nilsson, Klaus Skinkel, Håkon Eskilsson, Bengt i Stuthø, Styrkar i Öö, Rönning, Lars i Thøstø og Alle i Smedstorp, væbnere, samt Jon Grimelsson i Knivberga erklærer, at almuen i Bråbo härad i nærværelse af dronning Margrete og på hendes forespørgsel har bekræftet, at Ringstadholm og Ringstad var tildømt kongedømmet, og at hun derefter har ladet Knut Bosson bekræfte, at han ingen ret har dertil som arving efter sin fader og moder, efter at dronningen har gjort ham fyldest.

[Omkr. 1404. 3. maj] sprog: gammeldansk

Knut Boson, ridder, og hans søster Margrete Bosdatter sælger Gripsholm og dets tilliggender til dronning Margrete.

[Omkr. 1404. 3. maj eller 14. oktober] sprog: gammeldansk

Margrete, enke efter Bo Jonsson, og deres børn Knut Boson, ridder, og Margrete Bosdotter giver afkald på alle deres rettigheder angående godset i Kinglöt, Strand, Norholm og Snopptorp, som dronning Margrete havde skænket til Eskilstuna kloster, cf.

1404. 11. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Hase pantsætter sit gods i Ramsing sogn i Salling til Niels Hvas for en gæld på 40 lødige mark.

1404. 17. maj sprog: gammeldansk

Lars Vinder, bymand i København, overlader sit gods i Buddinge til hr. Anders Olufsen Lunge i Næsby, ridder, for 18 år.

1404. 23. juniDjurs Nørreherredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Kirsten Madsdatter, enke efter Esger Torbensen havde skødet alt sit arvegods i Sostrup til hr. Svend Udsen.

1404. 27. juniVadstena sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern pålægger foged, ombudsmænd og indbyggere i Bergen at lade Rostock og Wismar nyde samme rettigheder i byen som før krigen mellem dem og de tre riger.

1404. 6. juli sprog: gammeldansk

Hr. Bjørn Olufsen erkender at have modtaget noget gods i Hellerup af fru Cecilie, Peder Knudsens enke, i god tro og at stå hende til ansvar derfor.

1404. 24. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen skøder og oplader halvdelen af gården Tordrup i Galten herred til hr. Peder Nielsen af Ågård mod vederlag i gods i Djurs Nørre herred.

1404. 11. august sprog: gammeldansk

Præsten Anders Krok oplader gården Østre, som hans fader fik i pant af Erland Matsson, til ridderen hr. Abraham Brodersen.

1404. 16. augustViborg landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, at hr. Peder Nielsen af Ågård lod læse hr. Svend Udsens brev af 1404 24. juli ( = nr. 412)

1404. 5. decemberÅrhus domkirke sprog: gammeldansk

Vidnesbyrd om at hr. Niels Pedersen har godtgjort, at gamle Niels Våde på sit dødsleje har erkendt med urette at have fravundet Århus domkirke noget gods i Følle, og at dennes brodersønner Mogens og Ture Mikkelsen erkendte ikke at have nogen ret dertil.

1405. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels (Jesse) Olufsen Lunge i Falkerslev pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge to gårde i Vester Såby for en gæld på 20 mark sølv.

[1405. 21. januar-15. februar] sprog: gammeldansk, emne: instruks

Dronning Margretes instruks for kong Erik 7. af Pommern i anledning af hans forestående rejse til Norge.

1405. 31. januar sprog: gammeldansk

Henning Augustin, væbner, erkender på tro og love at have modtaget borgen Edsholm samt hele Värmland af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at han på deres forlangende når som helst skal afgive det og ved deres død holde borgen til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

1405. 5. februarAxevalla sprog: gammeldansk

Henneke Bækman og Nils Guttormsson, væbnere, erkender på tro og love at have modtaget borgen Axevalla af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at de på deres forlangende når som helst skal afgive den og ved deres død holde den til kongens søster jomfru Katrines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

1405. 12. aprilSorø sprog: gammeldansk

Abbederne Salomon i Esrom og Niels i Sorø erkender at have modtaget 1000 nobler af dronning Margrete og lover, at hvis hun dør, inden hun har krævet disse penge tilbage, så skal de uddeles til pilgrimsrejser til en lang række opregnede steder, og disse skal være afsluttede inden to år efter dronningens død.

1405. 12. aprilÆbleholm sprog: gammeldansk, emne: pant,

Nils Bengtsson pantsætter sin ejendom Jonstorp i Vinberga sogn i Nørrehalland til Svend Sture for en gæld på 40 mark svenske penge.

1405. 13. aprilHelsingborg sprog: gammeldansk

Abbed Niels og klostersamfundet i Sorø kvitterer dronning Margrete for 500 lødige mark, for hvilke byen Køge fordum var pantsat til klostret.

1405. 20. aprilRosendal sprog: gammeldansk

Mogens Bing, Hans Hågensen, Mogens Nielsen og Jon Holmbo gør vitterligt, at de på kongens bud har indført hr. Bjørn Svendsen af Rosendal i det gods som, Aksel Kjeldsen havde i pant af Jens Uffesen.

1405. 21. april sprog: gammeldansk

Brødrene hr. Jakob Olufsen Lunge og Peder Olufsen giver deres farbroder hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tved kvittering for den tid, da han var deres formynder og værge.

1405. 21. juniLund sprog: gammeldansk

Povl Ingvarsen, kaldet Huld, giver Peder Nielsen, bymand i Lund, fuldmagt til at oppebære bøder for sin dræbte søn Ingvar Povlsen.

1405. 21. juliMalmø sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Folkvin sælger et stenhus ved havnen i Malmø til dronning Margrete.

1405. 4. august sprog: gammeldansk

Jesse Lunge af Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen fire lødige mark, hvorfor dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 20 lødige mark til 24 lødige mark.

1405. 6. augustHelsingborg sprog: gammeldansk

Algot Magnusson, ridder, erklærer at have modtaget borgen Styresholm samt Ångermandland i len af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete. - Givet på borgen Helsingborg i det Herrens år 1405 torsdag før den strålende martyr sankt Laurentius' dag.

1405. 22. novemberRossared sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Hake skøder hovedgården i Olafors med mølle til hr. Bent Piik.

1405. 21. december sprog: gammeldansk

Heine Snakenborg, ridder, kvitterer ridderen hr. Abraham Brodersen, for 60 mark, som denne har betalt ham på Erik Turesson og hans hustru Ellens vegne.

1406. 10. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Svend Udsen og hans hustru Kristine Andersdatter stadfæster det skøde, som fru Kristines fader, hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemar på den faste gård Tordrup med tilliggende gods i Galten og Hovlbjerg herreder.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk

Hr. Peder Nielsen af Ågård udveksler breve angående købet af gården Tordrup m.m. gods i Nørrejylland, med hr. Svend Udsen, der ikke kunne hjemle ham godset, eftersom hr. Svends svigerfar, hr. Anders Uffesen tidligere havde skødet det til kong Valdemar og fået betaling derfor.

1406. 11. februarÅrhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Stig Andersen stadfæster det skøde, som hans fader hr. Anders Uffesen havde givet kong Valdemars på gården Tordrup, og oplader gården med tilliggende gods til dronning Margrete.

1406. 20. februarLunde landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Lunds landsting om, at hr. Mads kannik i Tommarp kloster, har bevist klostrets ret til en gård i Gaddaröd i Degeberga Sogn.

1406. 23. martsViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den faste gård Ørum i Thy, og afhænder gården til kong Erik og dronning Margrete.

1406. 15. aprilRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Jensen, bymand i Randers, sælger og skøder til dronning Margrete den stenhusgård vest for sankt Hans Kirke i Viborg, hvilken han tidligere selv beboede.

1406. 19. aprilRanders byting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Randers byting om, at Elisabeth, Jens Røverskyttes enke, og deres datter Elene gav afkald på en gård i sankt Mortens sogn i Randers, som Simon Jensen havde forbrudt til kongen.

1406. 4. majÅlborg sprog: gammeldansk

Kong Eriks rettertingsvidne, at fru Maren, datter af Svend i Kær og enke efter Mads Torkilsen, oplod og skødede al sin fædrene arv, som hendes farbror Torkil Myg havde haft i værge, og al sin arv efter hr. Niels Myg til hr. Peder Nielsen af Ågård på dronning Margretes vegne.

1406. 6. majÅlborg sprog: gammeldansk

Niels Gundesen og Lars Maltesen, arvinger efter Elene Hvids, forpligter sig til at overholde det skøde på Øland og Rosholm i Thy med tilhørende gods og fæstere, som Elene Hvids gav kong Valdemar og hans arvinger.

1406. 13. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen oplader og skøder til kong Erik og dronning Margrete al sin arveret i jordegods og al anden arv, som tilkom ham efter hr. Niels Myg, specielt i Diernæs og Krekær.

1406. 15. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Peder Nielsen af Ågård og hans broder hr. Erik Nielsen oplader og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel.

1406. 16. maj sprog: gammeldansk

Borgmestre og rådmænd i Præstø indrømmer hr. Erik Bydelsbak fritagelse i hans og hans hustrus levetid for byret (byskat) af en gård i byen, som han har købt af Hans Lund.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen og Katrine, enke efter Strange Pedersen, samt hendes brødre, Bugge og Henrik Nielsen, skøder og afhænder til kong Erik og dronning Margrete deres mulige ret til gården Åstrup i Vendsyssel med tilliggende gods.

1406. 17. majÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Mortensen og Jens Nielsen af Visborg sælger og skøder alt, hvad de havde fået af Færkes gods, til kong Erik og dronning Margrete.

1406. 24. majStøvring herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne at Niels Jonsen, kannik i Århus og forstander for Helligåndshuset godtgjorde, at der i de sidste 40 år ikke er svaret leding af Helligåndshusets gårde i Rolsted.

1406. 25. maj sprog: gammeldansk

Niels Strangesen erkender at have modtaget den befæstede gård Hillerslev i Thy af dronning Margrete på det vilkår straks at tilbagegive den, når dronningen eller kongen kræver det, og endvidere at have lånt dronningen 1100 lybske mark, som skal tilbagebetales, når han gives varsel 12 uger i forvejen, eller når det behager hende.

1406. 30. maj sprog: gammeldansk

Vidne at afdøde Inge Færke på Hellum herredsting havde skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen.

1406. 5. juniÅlborg sprog: gammeldansk

Hr. Mogens Munk kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 700 lødige mark, for hvilke han havde Galten herred i pant, og tilbagegiver hende herredet med alle breve og rettigheder.

1406. 8. juniBåhus sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Jensen Færke, præst, stadfæster Peder Mortensens og Jens Nielsen af Visborgs skøde til kong Erik og dronning Margrete på hans faders, Jens Færkes gods, hvilket han sammen med sin moder og broder havde overladt til de nævnte, Peder Mortensen og Jens Nielsen.

1406. 12. juni sprog: gammeldansk

Vidne at afdøde Inge Færkes på Hellum herredsting have skødet alt sit gods i Hellum og Hindsted herreder til Jens Nielsen af Visborg, der senere sammesteds skødede det til Peder Mortensen, som igen oplod det til dronning Margrete.

1406. 17. juni sprog: gammeldansk, emne: arveret,

Hr. Bent Piik og hans stedsøn Peder Tuesen skifter arven efter dennes fader Tue Pedersen og dennes søster Kristine.

1406. 6. augustRibe sprog: gammeldansk, emne: skøde

Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter lover at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og opladt dronning Margrete og kong Erik deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder- og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Susanne, Godskalk Nielsens enke, og hendes sønner Jens Eriksen af Landtind, Niels Eriksen af Skarregaard og Brune Erik samt hendes svigersøn Stig Munk afhænder og skøder til dronning Margrete og kronen den ret, de på egne vegne og efter Godskalk Nielsen og dennes og Susannes afdøde søn Niels Godskalksen måtte have til Åstrup i Vendsyssel.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk

Peder af Hodde, præst i Tistrup, og Niels Jensen, kirkeværge, erkender, at de med samtykke af biskop Eskil af Ribe og provst Otto af Vardesyssel har opladt og skødet til dronning Margrete de mulige rettigheder, Hodde og Tistrup kirker havde i de volde, som Nørholm nu står på, med forskellige tilliggender samt i det gods, som afdøde hr. Jon Jakobsen og fru Elisabeth hidtil havde haft i deres besiddelse.

1406. 20. augustLundenæs sprog: gammeldansk, emne: skøde

Ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe oplader og skøder til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.

1406. 30. augustHolstebro sprog: gammeldansk

Hr. Bjørn Svendsen meddeler bryden på gården Ure i Tistrup sogn, at han har vundet ham tilbage fra Esger Thomsen og nu sammen med gården har opladet og skødet ham til dronning Margrete og beder ham derfor adlyde hende og svare afgift til hende.

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen oplader og skøder gården Højstrup i Stevns herred til dronning Margrete, skønt han tidligere havde pantsat hende den for 1000 lødige mark, og pantet var uindløseligt i hendes levetid.

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk

Hr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottet og den faste borg Bygholm med tilliggende len samt Endelave og Horsens by.

1406. 5. septemberÅlborg sprog: gammeldansk

Hr. Mogens Munks genbrev til kong Erik og dronning Margrete på slottene og de faste borge Kolding og Rosborg med tilliggende len og byerne Kolding og Vejle med løfte om at holde dem til jomfru Katrines og Danmarks riges hånd, hvis både kongen og dronningen skulle dø

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Mogens Munk skøder og oplader Møllegård i Hornum herred tilbage med møllen, Gamlevads mølle og en gård i Astrup samt en landbo til dronning Margrete og giver samtidig afkald på al ret til Boring i Bygholm len.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk

Stig Munk og Niels Krabbe erkender at have modtaget 100 lødige mark af hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne til Niels Eriksen, husfoged på Ribe, og hans hustru Sofie for deres mulige rettighed i Sønder og Nørre Tranders.

1406. 6. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Bjørn Svendsen afhænder og skøder Uregård i Tistrup sogn i Vardesyssel til dronning Margrete.

1406. 6. septemberViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter afhænder og skøder deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden oplader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.

1406. 7. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg afhænder og skøder Odsgård i Middelsom herred, som Jens Brandsen og hans søster samt denne svigersønner tidligere ejede, til dronning Margrete.

1406. 9. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Hval afhænder og skøder forskelligt, opregnet gods i Vendsyssel til dronning Margrete.

1406. 10. septemberRibe sprog: gammeldansk

Hr. Peder Nielsen af Ågård kvitterer hr. Svend Udsen for de 200 lybske mark, som han havde betalt denne på Tordrup, før end han vidste, at kronen havde ret til gården.

1406. 11. septemberÅlborg sprog: gammeldansk

Peder Mortensen, Palle Kirt og Tage Nielsen erkender, at dronning Margrete med rette har indløst det gods, de havde i pant af Mogens Villadsen og hans hustru Gro, Geverd Berlins datter og Jakob Kirt, samt Geverd Berlin, hvilket er forskelligt gods i Hillerslev og Hundborg herreder.

1406. 11. septemberÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Mogens Villadsen, hans hustru Gro, datter af Geverd Berlin og hendes frænder afhænder og skøder forskelligt gods i Hundborg og Hillerslev herreder til dronning Margrete.

1406. 17. septemberRanders sprog: gammeldansk

Borgmestre, rådmænd og menige indbyggere i Randers bevidner, at fru Elene, længe før hun døde, havde skødet en gård i Randers til kronen.

1406. 17. septemberRanders sprog: gammeldansk, emne: skøde

Keld Mikkelsen, Maren Ebbesdatter, enke efter Bjørn Eriksen, hendes søster Cecilie og Elene Jensdatter, enke efter Peder Fynbo afhænder og oplader til dronning Margrete forskelligt gods i Rinds og Lysgårds herreder, hvilket er deres arvegods efter Knud Hågensen af Bølle og fru Bodil, deres søn Hågen Knudsen samt Keld Keldsen.

1406. 22. september sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jakob Villesen af Keldkær oplader og skøder til dronning Margrete den rettighed, som han og hans hustru Gisla, Hartvig Sesteds datter, måtte have i den faste gård og by Grødersby med alle tilliggender, som de Pogewischer havde solgt til dronningen, til hvem Hartvig Sested og hans børn også havde afhændet deres niendedel.

1406. 5. oktoberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Folmer Jakobsen bekræfter salget af gården Højstrup i Stevns herred med alt tilliggende opregnet gods, som han tidligere havde pantsat til dronning Margrete. Han stadfæster det skøde, han har udstedt på retterting i Ålborg, og da han ikke selv kan være til stede, beder han landsdommeren Jens Gyrstinge om på landstinget at skøde Højstrup til dronning Margrete eller hendes repræsentant.

1406. 6. oktoberRingsted sprog: gammeldansk

Landsdommer Jens Gyrstinge og 8 navngivne mænd vidner, at hr. Folmer Jakobsen tidligere på rettertinget har skødet gården Højstrup i Stevns med alt tilliggende gods til dronning Margrete, og at Jens Gyrstinge nu på hr. Folmer Jakobsens anmodning på hans vegne her på landstinget har skødet Højstrup til Klaus Skinkel på dronning Margretes vegne.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte, skøde

Jens Josefsen Most i Stora Jordberga mageskifter gods i Harjagers herred til hr. Niels Jensen Svarteskåning og Bengt Turesen til gengæld for gods i Vemmenhög herred.

1406. 11. november sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Jakobsen i Radsted skøder og sælger til hr. Folmer Jakobsen i Tvede al sin rettighed i gården Asserstrup på Lolland, som han havde arvet efter sin broder Anders Jakobsen og sin fader Jakob Pedersen.

1406. 19. novemberLund sprog: gammeldansk

Fru Elisabeth, Hr. Albert Andersens enke, beder hr. Jon Lille om at overgive det pantebrev, han har fået af hende, til dronning Margrete, der vil indløse brevet og udbetale ham pengene.

1406. 2. eller 11. decemberSølvesborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Vä under sin beskyttelse og stadfæster de privilegier, de har fået af tidligere konger i Danmark.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup og Niels Olufsen Lunge af Falkerslev oplader og skøder alt det gods i Nørre- og Sønderjylland, som de havde arvet efter deres fader hr. Oluf Olufsen Lunge af Mosegård, til deres fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 6. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Abele i Radsted, Gotfred Bangs enke, sælger og skøder sin rettighed i halvdelen af Assersdrupgård til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede.

1407. 18. januar sprog: gammeldansk

Hr. Ture Stensson og hans hustru Birgitte Abrahamsdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt gods i Danmark, som Birgitte havde arvet efter sin forrige mand hr. Jens Falk og efter sin søn Jens Falk, og får til gengæld Byrstad i Njuding og Åby i Värend.

1407. 7. februarHelsingborg sprog: gammeldansk, emne: arveret,

Hr. Abraham Brodersen skifter arven efter sin hustru fru Margrete med sin stedsøn Bent Piik, der får eftergivet de 100 lødige mark, for hvilke gården Rossared var pantsat, samt modtager 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred og adskilligt løsøre.

1407. 7. februarHelsingborg sprog: gammeldansk

Hr. Bent Piik kvitteret sin stedfader hr. Abraham Brodersen og skiftet efter sin moder fru Margrete.

1407. 16. februarKungsbacka sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Abraham Brodersen skøder til sin stedsøn hr. Bent Piik 20 gårde og 2 møller i Fjäre herred samt tilbageleverer det pantsatte Rossared.

1407. 26. februarRoskilde sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde bekender vedrørende kapitlets trætte med hr. Bjørn Olufsen om Hjortsholm, at man i nærværelse af dronning Margrete var enedes om, at mødes igen inden fjerde påskedag det følgende år og da acceptere dronningens afgørelse som endelig.

1407. 5. martsSkånes landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, at Asser Olufsen, Gunnar Gunnarsen og Jakob Bentsen solgte og skødede alt det gods i Skåne, som de havde arvet efter Gøtmar og Bent Abrahamsen, til Peter Nielsson af Piksborg på hr. Abraham Brodersens vegne; samt at Jon Andersen, borgmester i Lund, til samme afhændede og skødede en gård i Värmö i Rönnebergs herred.

1407. 7. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Synde Jakobsen og hans hustru Tove Santesdatter oplader til hr. Abraham Brodersen alt det gods, som Tove fik i morgengave af sin første mand Knud Simonsen eller arvede efter sin datter Cecilie.

1407. 11. martsSlagelse sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde kvitterer for 40.000 mark lybsk, for hvilke han havde haft Skanør og Falsterbo i pant af dronning Margrete og kong Valdemar 4. Atterdag, og erkender at være blevet fyldestgjort for dem.

1407. 6. aprilHolbæk sprog: gammeldansk

Brødrene Anders Pedersen af Svanholm og Jens Pedersen af Løgismose erkender at have solgt og skødet gården og byen Vilsted i Slet herred til dronning Margrete.

1407. 9. aprilKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus kvitterer dronning Margrete og kronen for indløsningen af Samsø og øen og borgen Kalø

1407. 9. aprilKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus bekender, at dronning Margrete har skænket gården Linde i Støvring herred samt noget gods i Tjærby, hvilket hun har i pant af hr. Bjørn Svendsen for 100 lødige mark, til oprettelsen af et sankt Klemens alter i Århus domkirke med tilhørende gudstjeneste og en årtid for hende og hendes slægt.

1407. 9. aprilKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus bekender at have oppebåret af dronning Margrete til gavn for hendes og hendes slægts sjæle 1000 lødige mark til istandsættelse og forbedring af Århus domkirke og videre 600 lødige mark til køb af jordegods, og for indtægten heraf skal kannikerne hver aften gøre en procession fra koret til vor frue alter og der synge lovsange.

1407. 22. aprilSlagelse sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for de 40.000 lybske mark, for hvilke hun og hendes far, kong Valdemar, havde pantsat Skanør og Falsterbo med tilhørende markeder.

1407. 30. april sprog: gammeldansk

Stig Andersen og hans søn Povl Stigsen bekender at have fået Vellinge birk i Middelsom herred på livstid af kong Erik og dronning Margrete.

1407. 23. juniGudme herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Svend Smed sætter to en halv bondegård i Rynkeby i pant med afgift og skatter til Nyborghus.

1407. 15. juliGurre sprog: gammeldansk

Kong Erik stadfæster dronning Margretes gavebrev på Egebjerg i Ods herred til Esrum kloster.

1407. 1. augustHolbæk sprog: gammeldansk, emne: skøde

Fru Taleke Podebusk, enke efter Brand Podebusk, skøder og oplader på kong Eriks retterting i Holbæk al den rettighed i Danmark og Tyskland, som hun arvede efter Brand Podebusk og deres datter Elisabeth, til herrerne Hans og Predbjørn Podebusk; desuden stadfæster hun det skøde, som de havde givet dronning Margrete på Dronningholm.

1407. 3. augustSjællands landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, at Oluf Pedersen skødede en ødegård i Snekkerup og to gårde i Syv til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

1407. 19. septemberRibe sprog: gammeldansk

Biskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for den lovlige indløsning af den faste borg Lundenæs med len og købstad, hvilke hun og kong Oluf tidligere havde pantsat til biskop Jens i Ribe.

1407. 19. septemberRibe sprog: gammeldansk

Biskop Eskil og kapitlet i Ribe kvitterer dronning Margrete for al skyld, gæld og krav, hvormed hendes fader kong Valdemar og hun selv havde været forpligtet over for Ribe bispedømme.

1407. 19. septemberRibe sprog: gammeldansk

Biskop Eskil og kapitlet i Ribe bekender, at dronning Margrete har skænket 500 lødige mark til indstiftelsen af et vor frue alter i Ribe domkirke med daglig gudstjeneste samt årtid dagen efter Marie bebudelsesdag.

1407. 1. november sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus bispestol.

1407. 23. november sprog: gammeldansk

Hr. Jens Thomsens gældsbrev på 300 mark lybsk til Jakob Ottesen.

1407. 30. novemberRibe sprog: gammeldansk

Hr. Johan Skarpenbergs genbrev til kong Erik og dronning Margrete på Skive slot og len med de fire herreder i Sallingholm samt Skive birk, som han for 5000 lybske mark har modtaget som et brugeligt pant.

1408. 4. januarRanders sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusk beder sin "søn" (= svigersøn) hr. Folmer Jakobsen om at modtage penge for Melby af dronning Margrete i overensstemmelse med hr. Predbjørns brev.

1408. 6. januarÅrhus sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender på ny, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus kapitel.

1408. 7. januar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Gunde Jonsdotter sælger sit gods i Dye, Törestorp, Hillerstorp, Slingsås, Norrebo, Poarp, Higjöl, Hohult, Allbohult, Holma og Torp samt alt andet gods undtagen Harkeryd, der er skænket til Nydala kloster, til ridderen hr. Abraham Brodersen for 400 mark svensk.

1408. 23. januarViborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Mikkelsen Krabbe oplader sit gods i Fiskbæk med mere gods i Nørlyng herred til dronning Margrete og kong Erik som bod, fordi han og hans morbror Niels Kås og flere andre havde brudt ting- og kirkefreden.

1408. 11. februarØrum sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Niels Strangesen af Thy og hans hustru Mette Pedersdatter oplader og skøder en række bøndergårde på Mors og i Thy til dronning Margrete og kong Erik.

1408. 12. februar sprog: gammeldansk

Hr. Niels Strangesens genbrev til dronning Margrete og kong Erik om de vilkår, hvorpå han har modtaget slottene Ørum og Hillerslev i Thy i forlening.

1408. 14. februarHillerslev sprog: gammeldansk

Hr. Niels Strangesen og hans hustru Mette Pedersdatter bekender, at de har fået det gods på Mors og på Thyholm, som de havde skødet til kronen, som len på livstid af dronning Margrete og med al kongelig ret; men hvis fru Mette overlever sin mand skal hun kun beholde godset på Thyholm, til gengæld skal kong Erik og dronning Margrete ikke befatte sig med fru Mettes faders, hr. Peder Nielsens, øvrige gods i Thy.

1408. 24. februarBørglum kloster sprog: gammeldansk, emne: skøde

Henrik Klausen Smalsted oplader og skøder al den ret, som han eller hans forældre har haft til Søndbjerg på Thyholm og andet gods i Thy, til dronning Margrete og kronen.

1408. 10. martsHjørring sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Elav Elavsen oplader og skøder byen Harritslev ved Åstrup i Vendsyssel med alle tilliggender til dronning Margrete.

1408. 21. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Provst Jens og kapitlet i Børglum om, at dronning Margrete til provsten og kapitlet i Børglum har skødet og afhændet en lang række bøndergårde i Horns, Kær, Jerslev og Skovbo herreder, hvilket gods tidligere hørte under Rugtved, til oprettelse af et trinitatis alter i Børglum domkirke med daglig gudstjeneste og årtid for dronning Margrete og hendes slægt dagen efter trinitatis-søndag; samt at provsten og kapitlet i dronning Margretes nærværelse har mageskiftet dette gods med biskoppen af Børglum til bispebordet og i stedet fået gods i Vennebjerg herred i Vendsyssel.

1408. 23. aprilÅlborg sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Palle Kirt og hans broder Jakob Kirt tilskøder dronning Margrete Amtoftgård m.m. gods i Han herred, hvilket tidligere var blevet skødet til kong Valdemar.

1408. 24. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Wichmand Andersen, bymand i Hjørring, sælger og skøder til dronning Margrete sin rettighed i en gård i Hjørring.

1408. 8. majRanders sprog: gammeldansk

Jakob Nielsen, Jon Nielsen, Jakob Hegedal og lille Åge oplader til dronning Margrete de breve på gods i Hindsted, Gislum og Års herreder, som de eller deres hustruer havde arvet efter hr. Gunnar Jakobsen, og som var udstedt af hr. Peder Larsen, hans bror og sønner.

1408. 9. maj sprog: gammeldansk

Fikke von Vitzen, herredshøvding i Bobergs herred, tildømmer Vadstena kloster en gård i Låstad.

[1408. 13. maj eller 1413. 21. maj] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Maren Povlsdatter, enke efter Mads Trillar, anerkender over for Eskil Jakobsen, at hendes afdøde mand har skødet gods i Hammershøj, Passthorp og Lindum til dennes fader Jakob Eskilsen.

1408. 18. maj sprog: gammeldansk, emne: arveret,

Peder Grubbe af Nybølle skifter med sin (sted)fader hr. Erik Bydelsbak arven efter sin søster Margrete.

1408. 2. juniKærstrup sprog: gammeldansk

Biskop Jens af Odense udsteder genbrev om en evig messe i Odense domkirke for dronning Margrete og hendes forfædre til gengæld for, at hun har skænket Kærstrup på Tåsinge til bispebordet i Odense.

1408. 19. juni sprog: gammeldansk

Klaus Knudsen af Kastrup afhænder sit gods i Lille Rind i Framlev sogn til hr. Jakob Troelsen af Stensballe.

1408. 24. juniÅrhus sprog: gammeldansk

Biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at dronning Margrete har fyldestgjort dem for de 4.000 lybske mark, som de det foregående år havde lånt kong Erik til gotlandssagen.

1408. 24. juni sprog: gammeldansk

Anne Pedersdatter, enke efter hr. Mikkel Rud, overlader sin datter Margrete, nonne i sankt Clara kloster, 2 gårde, en i Hastrup og en i Svansbjerg, Bjæverskov herred, på livstid; efter hendes død skal de tilfalde hendes brødre.

1408. 24. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, kundgør, at hun skylder Sten Basse af Tybjerg 600 lybske mark, for hvilke hun pantsætter ham sin gård Uglerup i Tuse herred.

1408. 5. juli sprog: gammeldansk, emne: skøde

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger til dronning Margrete Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne.

1408. 10. juliSlagelse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Hans Podebusk sælger og skøder til dronning Margrete den arv, der tilfalder ham efter hans hustru fru Johanne Barnimsdatter og efter hendes slægtninge, bestående af rettigheder i Skarsholm med mere gods i Tune herred.

1408. 10. juliSlagelse sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusk bekendtgør, at han har skødet og opladt sin arv og del i Skarsholm til dronning Margrete.

1408. 11. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Sjællands landsting, at fru Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, solgte og skødede dronning Margrete sin arveret i Skarsholm, samt vidisse af skødebrevet.

1408. 16. juliSæby sprog: gammeldansk, emne: skøde

Peder Grubbe og hans stedfar hr. Erik Bydelsbak oplader og afhænder alle deres arvede rettigheder i en del strøgods i Tuse herred.

1408. 18. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, at hr. Hans Podebusk solgte sin arv efter sin hustru Johanne Barnimsdatter til dronning Margrete.

1408. 18. juliSjællands landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne af landsdommeren Jens Gyrstinge og 17 andre, at Peder Grubbe og hr. Erik Bydelsbak skødede og oplod dronning Margrete deres rettigheder i forskelligt gods i Tuse herred.

1408. 25. juliKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde bekender, at Skarsholm og Bjergsted, som fru Kristine Eriksdatter, hr. Gevert Bydelsbaks enke, havde pantsat til ham, er blevet indløst på lovlig vis.

1408. 10. august sprog: gammeldansk

Niels Madsen af Bussjö sælger fru Merete af Sibbarp en halv mølle i Brösarp sogn, Albo herred.

1408. 11. august sprog: gammeldansk, emne: skøde

Brødrene Peder Sommer, Peder og Thomas Gedsted sælger og skøder til dronning Margrete det gods i Gedsted sogn i Rinds herred, som de havde arvet efter deres fader.

1408. 1. septemberViborg landsting sprog: gammeldansk

Landstingsvidne, udstedt af Jens Thodersen m.fl. på Viborg landsting, at brødrene Peder Sommer, Peder Gedsted og Thomas Gedsted solgte deres gods i Gedsted sogn i Rinds herred til dronning Margrete.

1408. 9. oktoberFjälkestad sprog: gammeldansk

Ingeborg Keldsdatter erkender at have solgt sit gods i Råby i Fjælkestad sogn til ridderen Aksel Pedersen på dennes søns vegne.

1408. 14. oktober sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Hartvig Bryske af Tersløse pantsætter sit gods i Løve herred til hr. Sabel Kerkendorp for 400 lybske mark.

1408. 9. november sprog: gammeldansk

Biskop Peder af Roskilde kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1813 lybske mark, som han har oppebåret af ham på dronning Margretes vegne.

1408. 13. december sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Fjäre herredsting om, at Hågen Simonsen, Alvar, Oluf, Tolv og Torsten Isaksønner er de rette arvinger efter Svend Pedersen Krog, og at de har overladt denne deres arv til hr. Abraham Brodersen.

1409. 24. februar sprog: gammeldansk

Henrik Nielsen, søn af den afdøde ridder hr. Niels Thomsen af Enggård, sælger sit gods i Rostrup til ridderen hr. Johan Olufsen til gengæld for dennes gods i Egense.

1409. 2. aprilSkedala sprog: gammeldansk

Tule Bøge og Synde Jensen tillader hr. Abraham Brodersen at indløse gården Ottarp og en mølle i Stoby sogn i (Västra) Göinge herred med fem tilliggende gårde og endnu en mølle fra hr. Aksel Pedersen.

1409. 23. aprilLödöse sprog: gammeldansk

Svend Båd, væbner, kvitterer dronning Margrete for de 200 lødige mark, for hvilke hun havde pantsat ham gods i seks svenske sogne. - Og for at jeg fornævnte Svend Båd således skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker og artikler på mig og min hustrus og vore arvingers vegne uden enhver svig og udflugt i alle måder, som det foran står skrevet, da har jeg fornævnte Svend Båd til yderligere sikkerhed ladet mit segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd Torkil Brahes, Hans Krøpelins, Povl Stigsens, Fikke Zisendorps, Markvard Buk, væbnere, og Tideke Scrapenmeyers, borger og byfoged i Lödöse, og Lambert Swalenbergs, borgmester i samme stads segl.

1409. Før 1. majRibe sprog: gammeldansk

Tingsvidne fra Ribe byting, at rådmand Anders Henriksen skødede Kristian Frellevsen til hans børns hånd en del gods i Ribe, hvilket var pantsat til forskellige.

1409. 14. majBorgen Bohus sprog: gammeldansk

Garder Toresen i Gauto Tolghø i Ryfylke, tillidsmand for arvingerne efter hr. Amund Finsens hustru fru Katrine, oplader al ret til Hæstby i Ryfylke til dronning Margrete.

1409. 18. majVarberg landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Varberg landsting om at hr. Trotte Pedersen, så vidt man vidste, ingensinde havde haft jordegods der i landet.

1409. 21. majBaholm ved Bohus sprog: gammeldansk

Biskop Jakob af Oslo, Hans Krøpelin, Amund Lang og Jens Jakobsen bevidner, at dronning Margrete har givet Garder Toresen valget mellem rettergang eller mindeligt forlig om arven efter hr. Amund Finsens hustru fra Katrine, og at han valgte den sidste mulighed.

1409. 4. juniKalundborg sprog: gammeldansk

Hagbard, bymand i Kalundborg, skænker sin eng Abildgårds made ved Ubberup til franciskanerklostret i Kalundborg.

1409. 17. juniÅrhus sprog: gammeldansk

Kong Erik stadfæster Odense sankt Knuds klosters privilegier.

1409. 19. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Peder Rød pantsætter 84 læs eng til Jakob Jensen, bymand i Varde, for en gæld på 23 lybske mark og 1 skilling sterling.

1409. 3. augustVadstena sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Abraham Brodersen mageskifter med Vadstena kloster, således at han oplader klostret 3 gårde i Øster götland og betaler desuden 200 tyske mark og får så til gengæld Vapnö og Tostorp i Søndre Halland.

1409. 3. augustVadstena sprog: gammeldansk, emne: testamente

Biskop Brynjolf af Skara og tre svenske riddere, vidimerer Peder Sevidsens testamente af 1379 13. april.

1409. 3. septemberSvartsjö sprog: gammeldansk

Hans von Podebusk, ridder, erkender, at have sluttet forlig med hr. Abraham Brodersen, ridder, om retten til dennes døtres arv.

1409. 3. septemberSvartsjö sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusks og hr. Abraham Brodersens forlig om den søsterdel i Skjern, der tilkom hr. Abrahams datterbørn, hvorved der aftales ægteskab mellem hr. Hans Podebusks søn Henning Podebusk og hr. Abrahams datterdatter, hr. Jens Falks datter Kristine.

1409. 9. septemberGummetorp sprog: gammeldansk

Birger Skalle sælger sit gods i Ödhult, Lekeryd og Foglevik til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark svensk.

1409. 8. novemberTranekær sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager borgerne i Svendborg under sin beskyttelse og giver dem samme privilegier, som borgerne i Odense har.

1409. 13. novemberLund sprog: gammeldansk

Jakob Pedersen, official i Lund, kvitterer på ærkebiskop Jakobs vegne for 1000 lybske mark, som dronning Margrete har ladet betale gennem hr. Erik Bydelsbak.

1409. 18. novemberLund sprog: gammeldansk

Bytingsvidne, at Peder Smed og hans datter Kristine solgte og skødede en gård i sankt Budolfi sogn i Lund til Hemming Suder.

1409. 25. novemberStockholm sprog: gammeldansk

Erik Jakobsen oplader og overdrager sin mulige ret til Annisse på Sjælland til dronning Margrete.

[1409]Kolding sprog: gammeldansk

Protokol over forhandlinger ført mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Holsten.

1410. 1. februarÖrebro sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager på forbøn af dronning Margrete Julita kloster under sin beskyttelse.

1410. 14. februar sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hågen Hågensen skøder Aksel Pedersen en halv gård i Fjälkinge.

1410. 22. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge i Falkerslev kvitterer sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge for seks lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 24 lødige mark til 30 lødige mark.

1410. 22. februar sprog: gammeldansk

Anders Jensen af Særslev kvitterer Sankt Gertrudsgildet i Kalundborg for 30 lødige mark.

1410. 6. martsSlet herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne afgivet på Slet herredsting, at Fader og Jakob Neb dømtes til at bo på deres arvegods i Outrup.

1410. 25. aprilSkanør sprog: gammeldansk

Sognepræsten og rådet i Skanør lader på kongens fogeds opfordring de ældste mænd vidne om grænserne for kongens jord på Skanør.

1410. 3. majRødding herredsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Rødding herredsting om, at Jens Eriksen af Langtind gjorde Grumme og dennes søn Niels Grummesen bod, fordi han havde været medskyldig i, at Grumme mistede sin hånd og fod.

1410. 6. majLindholm? sprog: gammeldansk

Sivert Krag kvitterer hr. Erik Bydelsbak for betalingen af 100 lybske mark, som dronning Margrete var ham skyldig.

1410. 8. maj sprog: gammeldansk

Brødrene Fikke og Radike Kerkendorp sælger det gods i Danmark, som de har arvet efter deres broder Zabel Kerkendorp, til biskop Peder i Roskilde.

1410. 18. majHelsingborg slot sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern tager Sankt Jørgens hospital i Åhus under sin beskyttelse.

1410. 24. juni sprog: gammeldansk

Cecilie Larsdatter, enke efter Jens Jonsen af Solbjerg, lejer sit gods i Egemarke i Skippinge herred til Anders Jensen af Vallekilde for 10 år.

1410. 18. juli sprog: gammeldansk

Niels Olufsen Lunge i Falkerslev skylder sin fætter hr. Folmer Jakobsen Lunge ti lødige mark, hvormed dennes pant i Vester Såby forhøjes fra 30 lødige mark til 40 lødige mark.

1410. 14. augustSønderborg sprog: gammeldansk

Klaus von Thienen, høvedsmand på Nordborg, oplader slottet til kong Erik 7. af Pommern mod at denne inden mortensdag betaler de 1100 lybske mark, som slottet var ham pantsat for af hertuginde Elisabeth.

1410. 19. augustLödöse sprog: gammeldansk, emne: skøde

Esger Gris, sognepræst i Lerum, oplader og skøder alt sit gods i Danmark til dronning Margrete.

1410. 4. septemberRoskilde sprog: gammeldansk

Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnum Eriksen, kvitterer dronning Margrete for betalingen af Skarsholm med mere gods, både for de tidligere modtagne beløb og for de 400 lybske mark, som skal betales til sankt Mortens dag

1410. 4. septemberRoskilde sprog: gammeldansk

Edel Jakobsdatter beder biskop Peder i Roskilde og 6 andre gode mænd om at besegle det brev, hvormed hun har kvitteret dronning Margrete for betalingen for Skarresholm.

1410. 3. oktoberNyborg sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver Jakob Jensen kaldet Portner til evig besiddelse den jord, han bor på sydøst for Nyborghus.

1410. 15. oktoberRingsted sprog: gammeldansk, emne: skøde

Vidne af Sjællands landsting, at biskop Peder af Roskilde afhænder og skøder Falkendal i Sømme herred og sin ret til Knabstrup i Merløse herred til landsdommeren Jens Gyrstinge på dronning Margretes vegne.

1410. 11. novemberSønderherreds ting på Mors sprog: gammeldansk

Tingsvidne, at Inge Torkilsdatter har skødet en mølle til Dueholm kloster på Mors.

1410. 17. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Evert Moltke af Veksø pantsætter sit gods i Atterup i Bavelse sogn i Tybjerg herred til landsdommeren Jens Gyrstinge for en gæld på 20 lødige mark.

1410. 30. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Niels Pedersen Griis pantsætter Peder Jensen, guldsmed i Kalundborg, fem ørtug skyldjord i Kærby i Ars herred.

1410. 12. decemberÅrhus sprog: gammeldansk

Hr. Hans Podebusk kvitterer dronning Margrete for 1200 lybske mark, hvoraf han har haft Sønderlyng herred i pant for de 1000 mark.

1410-1418 sprog: gammeldansk

Ærkebiskop Peder, biskop Peder af Roskilde og herrerne Tord Bonde og Ivar Nielsen vidimerer hr. Knut Bossons brev af 23. februar 1401.

1411. 25. april sprog: gammeldansk, emne: skøde

Hr. Tage Henriksen skøder og oplader til biskop Peder af Roskilde al rettighed og arv i Hørby i Tuse herred, som han fik med sin hustru Elisabeth, og som denne havde fået efter hr. Zabel Kerkendorp.

1411. 10. majKrenkerup sprog: gammeldansk

Hr. Oluf Akselsen får Krenkerup og hr. Mogens Akselsen en gård i Musse herred som arv efter hr. Aksel Mogensen Gøye.

1411. 29. juli sprog: gammeldansk, emne: pant,

Gunver Bosdatter, enke efter hr. Erland Kalf, pantsætter til Lave Kristensen, kaldet Rød, en hovedgård og 3 andre gårde i Tønning sogn i Tyrsting herred for 200 lybske mark.

1411. 31. oktoberHelsingborg sprog: gammeldansk, emne: pant,

Kong Erik pantsætter alt sit gods i Glimåkra sogn i Göinge herred til hr. Trued Has.

1411. 10. november sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Henrik Daa pantsætter Jens Andersen gods i Ods og Volborg herreder for en gæld på 10 lødige mark.

1411. 30. november sprog: gammeldansk, emne: mageskifte,

Hr. Aksel Andersen mageskifter med Hans Krøpelin på dennes hustrus fru Katrines, hans broders enkes vegne, således at han skal have alt pantegods, der kunne tilkomme hende.

1411. 30. november sprog: gammeldansk

Hr. Aksel Andersen tilkendegiver, at, hvis hr. Hans Krag har efterladt sig gods udover det opregnede, så skal det deles mellem ham og Niels Krags datter fru Katrine, Hans Krøpelins hustru.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde modtager 16.337½ lybske mark af dronning Margrete til uddeling blandt fattige kirker og klostre samt fattige og værgeløse mennesker, desuden til pilgrimsrejser, til lys ved forskellige altre og endelig til opførelse af et kapel i Sankt Lucius kirke i Roskilde.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk, emne: arveret,

Abbederne Salomon af Esrom og Niels af Sorø samt søster Kristine Jensdatter, priorinde i Vor Frue kloster i Roskilde, erkender at have modtaget 6000 lybske mark af dronning Margrete og forpligter sig i tilfælde af dronningens død til inden et år at anvende pengene i overensstemmelse med de trufne aftaler.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Abbed Salomon af Esrom og abbed Niels af Sorø kvitterer dronning Margrete for modtagelsen af 2000 lybske mark, som skal uddeles til pilgrimsrejser.

1411. 8. decemberKalundborg sprog: gammeldansk

Abbed Peder og klostersamfundet i Ringsted kloster erkender at de har tilbagegivet dronning Margrete 1000 nobler og i stedet modtaget 2000 lybske mark i rede penge, hvoraf klosterets bygningsfond skal have de 1500, bl.a. til tækning af klosterkirken, og til gengæld herfor skal der afholdes årtid for dronning Margrete og hendes slægt. For de resterende 500 lybske mark skal 9 værdigt trængende personer hjælpes til deres daglige brød.

1411. 15. december sprog: gammeldansk

Hr. Anders Jakobsen Lunge og hans hustru Ingeborg Nielsdatter oplader gods i Sigerslev og Lille Heddinge til dronning Margrete.

1411. 17. december sprog: gammeldansk

Roskilde kapitel bekendtgør, at dronning Margrete med biskop Peders samtykke har indstiftet et alter og en årtid i Roskilde domkirke til sjælebod for hr. Abraham Brodersen, og til opretholdelsen heraf har hun skænket forskelligt gods i Stevns og Tune herreder samt 300 lybske mark.

1412. 23. januarRoskilde sprog: gammeldansk

Hr. Peder Nielsen af Vollerup forpligter sig til at give 12 mark sølv i årlig afgift af det gods i Bavelse og Stigsnæs m. fl. steder, som han har til leje af Sankt Clara kloster for sin og sin hustrus livstid.

1412. 26. januarLund sprog: gammeldansk, emne: skøde

Dronning Margrete indstifter en evig messe og en årtid i Lunds domkirke til frelse for hr. Abraham Brodersens sjæl, således som hun havde lovet ham til gengæld for de penge, hun skyldte ham.

1412. 26. januarÅrhus sprog: gammeldansk

Oluf Jensen kvitterer dannemændene i Århus for 50 mark lybsk af deres årlige skat.

1412. 11. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Biskop Peder af Roskilde pantsætter en gård i Ølsemagle og to i Kirke-Skensved til Kristine, Ove Steegs enke, for en gæld på 36 lødige mark.

1412. 17. februar sprog: gammeldansk, emne: pant,

Mogens Bryning pantsætter en gård i Jølby til Niels Tagesen for en gæld på seks lødige mark.

1412. 19. februar sprog: gammeldansk

Dorothea, enke efter Tyge Grubbe af Tersløse, sælger med sin søn Niels Grubbes samtykke al den ret til Børby, som hun havde fået efter fru Maren, Bo Paris' hustru, til biskop Peder i Roskilde.

1412. 10. majKalmar sprog: gammeldansk

Gotlands indbyggere indgår forlig med kong Erik vedrørende øens afgifter til kongen.

1412. 21. maj sprog: gammeldansk, emne: pant,

Anders Jensen, kaldet Brun, i Næstebølle, pantsætter hr. Fin Ågesen i Løjtved en øde jord i Pederstrup i Longelse sogn for 10 lybske mark.

1412. 29. majBorgholm sprog: gammeldansk

Kong Erik 7. af Pommern giver Jens Jakobsen af Lund frelsebrev.

1412. 24. juni sprog: gammeldansk

Cecilie Jensdatter i Gunderslev, enke efter Henneke Grubendal, kvitterer hr. Ove Hase for 20 lødige mark, for hvilke Henneke Grubendal havde haft gods i Holbo herred i pant.

1412. 6. septemberMalmø sprog: gammeldansk

Borgmestre og rådmænd i Malmø tildeler byens rebvindere lavsartikler.

1412. 8. september sprog: gammeldansk, emne: pant,

Svend Udsen pantsætter alt sit gods på Langeland, som han har arvet sammen med sin hustru Kristine Andersdatter, til hr. Fin Ågesen for 300 lybske mark.

1412. 24. oktoberFlensborg sprog: gammeldansk

Borgmestre, rådmænd og alle menige indbyggere i Flensborg hylder kong Erik og dronning Margrete.

[1412. Omkr. 25. oktober] sprog: gammeldansk, emne: skøde

Iver Jul og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete.

1412. 31. oktoberRoskilde sprog: gammeldansk

Anne Pedersdatter, hr. Mikkel Ruds enke, lejer en gård i Roskilde af Sankt Clara kloster for en årlig afgift af én mark sølv.

1413. 25. januar sprog: gammeldansk

Peder Gris' anerkendelse af sine stedbørns ret til at indløse gods, som var pantsat til ham.

1413. 28. januarHalmstad sprog: gammeldansk

Peder Jensen i Danstorp sælger en gård i Fyllinge samt de godser i Halland og Sverige, som han havde arvet efter Peder Stensen, til Jens Henriksen.

1413. 12. marts sprog: gammeldansk

Hr. Evert Moltkes enke, Kristine Bosdatters fuldmagt til hr. Anders Jakobsen Lunge til indløsning af pantegods i Hassing herred.

1413. 20. marts sprog: gammeldansk, emne: skøde

Erik Bang skøder en gård i Åsum herred til hr. Johan Olufsen.

1413. 4. aprilTvede sprog: gammeldansk, emne: pant,

Jens Lunge pantsætter gods i Bjæverskov herred til fru Elisabeth Hansdatter [Podebusk], hr. Folmer Jacobsens enke.

1413. 16. aprilStockholm sprog: gammeldansk

Kong Erik udsteder privilegier til bjergmændene ved jernværket i Värmland.

1413. 25. aprilStockholm sprog: gammeldansk

Kong Eriks frihedsbrev til ridderen Ture Stensson og hans hustru Birgitta på gods efter ridderen Abraham Brodersen.

1413. 26. april sprog: gammeldansk

Skifte mellem Sidsel [Tygesdatter Impe] og hendes søn Oluf Bille.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 23. juni sprog: gammeldansk, emne: pant,

Hr. Jeppe Jensen og Ellen Palnesdatter pantsætter gods i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen.

1413. 9. augustKolding sprog: gammeldansk

Kong Erik af Pommern stadfæster Viborg domkapitels privilegier.

1413. 9. septemberFlensborg sprog: gammeldansk

Kong Eriks frihedsbrev på gods i Ods herred til Jeppe Andersen [Grubbe]

1413. 22. september sprog: gammeldansk

Hr. Peder Mogensen overdrager sine rettigheder i Høvdelund, Horns herred til Jeppe Jonsen.

1413. 11. oktober sprog: gammeldansk, emne: skøde

Jens Andersen skøder gods i Merløse herred til Oluf Bille.

1413. 14. oktoberSkånes landsting sprog: gammeldansk

Tingsvidne af Skånes landsting om ridderen hr. Niels Brok i Häckebergas skødning af gods i Hagesta, Löderup og Valleberga, Skåne til ærkebiskop Peder af Lund.

1413. 10. novemberFlensborg sprog: gammeldansk

Peder (Nielsen) Hase af Vellum, væbner, kundgør et mellem ham og Niels (Pedersen) Hvas (af Ormstrup) mæglet forlig, hvorefter det brev, denne gav ham, skal være ugyldigt.

1413. 11. novemberHindsgavl sprog: gammeldansk

Kannik Navne Jensen (Gyrstinge) i Roskilde kvitterer for Århusborgernes skat.

1414. 26. januarHelsingborg sprog: gammeldansk

Ridderen Ture Stensson og hans hustru Birgitta Abrahamsdotter samt væbneren Bonde Jakobsen og hans hustru Cecilia Nilsdotter, enke efter hr. Abraham Brodersson, erklærer, at kong Erik har ladet dem arve efter Abraham Brodersen, selv om han blev henrettet retteligt efter landets lov.

1414. 31. januarHjørring sprog: gammeldansk

Tingsvidne af kongens retterting i Hjørring om, at hr. Niels Strangesen oplader hr. Anders Jakobsen Lunge et pantebrev.

1414. 7. februar sprog: gammeldansk

Villads Nielsens åbne brev om salget af en gård i sankt Budolfi sogn i Roskilde til Jonas Eskildsen, bymand i Roskilde.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på 10 breve. I det første fra 21. juni 1338 skøder Peder Witte to gårde i Malmø til fru Cecilie, enke efter Henrik Frederiksen, borger i Lund. I det andet fra 3. februar 1352 erklærer ærkebiskop Peder af Lund, at hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i hans nærværelse har pantsat sin gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til Henneke Mikkelsen for 200 mark skånsk. I det tredje fra 24. august 1359 erklærer kannik Jens Henriksen i Lund at have solgt og skødet sin jord i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til hr. Ivar Nielsen, ridder. I det fjerde fra 31. august 1359 pantsætter Ivar Nielsen, ridder, Skagemands ladegård i Malmø, som han tidligere havde købt af hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, til denne for en gæld på 150 mark skånsk. I det femte, uægte, fra 4. februar 1364 kvitterer Jens Henriksen, kannik i Lund, ridderen Ivar Nielsen for 150 mark skånsk og afstår den pantsatte Skagemands ladegård i Malmø til ham. I det sjette fra 17. september 1397 bevidner Malmø byting, at Lars Mogensen af Jylland havde opladt og skødet nogle adkomstbreve på en gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, til hr. Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder. I det syvende fra 22. september 1397 udsteder Lunds landsting vidne om, at Lars Mogensen af Jylland har opladt hr. Niels Ivarsen af Hevringholm de åbne breve, hvormed dennes fader hr. Ivar Nielsen, havde skødet Lars Mogensens moder sin gård i Malmø. I det ottende fra 8. december 1399 erklærer Henneke Ågesen, Mikkel Jonsen og Jakob Andersen, bymænd i Malmø, at de har indført hr. Niels Ivarsen, ridder, i faktisk besiddelse af Skagemands ladegård. I det niende fra 9. oktober 1398 tildømmer kong Erik af Pommern ridderen hr. Niels Ivarsen Skagemands ladegård i Malmø. I det tiende og sidste fra 11. oktober 1401 oplader hr. Niels Ivarsen al sin ret til Skagemands ladegård i Malmø til dronning Margrete.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve: I det første fra 21. oktober 1365 indføres hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, i Skagemands ladegård i Malmø, i det andet fra 23. oktober 1365 udsteder kong Valdemar Atterdag låsebrev herpå.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve. I det første fra. 4. november 1381 udsteder Malmøs byting et tingsvidne på, at Andersen Pedersen, borgmester i Malmø, har skødet sin hovedgård til sin hustru Ingerd Jensdatter. I det andet fra 23 juni 1381 foretager Anders Pedersen selve skødningen. I det tredje fra 31. oktober 1384 udsteder Malmø byting et tingsvidne om, at arvingerne efter afdøde borgmester Anders Pedersen har skiftet det efterladte gods med hans enke Ingerd Jensdatter. I det fjerde fra 8. november 1401 erklærer kong Erik, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har overdraget dronning Margrete alle dokumenter og breve, som Jakob Mus havde fået af hende angående den gård i Malmø, som Anders Pedersen, fordum borgmester sammesteds, havde beboet.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 16. januar 1382, i hvilket ridderen Barnum Eriksen af Skarresholm skænker og skøder en gård i Bennebo til Vor Frue kirke i Bjergsteds bygningsfond.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tingsvidne udstedt på Sjællands landsting 4. juni 1382, hvorved fru Gertud, enke efter Erik Barnumsen, ridder, skøder alt sit gods i Tuse herred til væbneren Oluf Grubbe.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fem breve. I det første fra 6. december 1387 pantsætter Anders Glob åen Mejlå til Tyge Torbensen for to mark sølv. I det andet fra 8. december 1392 pantsætter Anders Glob sit øde gods i Øster-Ørbæk, Næsborg og Oudrup til Peder Andersen Munk af Hedegård for 14 mark sølv. I det tredje fra 5. april 1385 pantsætter Niels Jensen af Klæstruplund selve Klæstruplund og alt sit gods i Nornum herred til Munk af Hedegård for 30 mark sølv. I det fjerde fra 3. august 1401 skøder og oplader samme Niels Jensen af Klæstruplund sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus. I det femte og sidste fra 28. september 1401 oplader Peder Andersen Munk af Hedegård til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på prior Albrecht v. Igenhusens skødning 20. april 1390 af gods til ridderen hr. Barnum Eriksen til gengæld for en gård i Høng.

1414. 24. februar sprog: gammeldansk

Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 27. marts 1391 pantsætter ridderen Barnum Eriksen af Skarsholm sit gods i Tystrup til væbneren Markvard Wusteni af Klovby for 23 mark sølv. I det andet fra 25. marts 1393 pantsætter samme Barnum Eriksen sit gods i Klovby til Herman Fleming for 21 mark sølv. I det tredje fra 14. februar 1397 pantsætter samme Barnum Eriksen sit gods i Reerslev til samme Herman Fleming for 23 mark sølv.