Du har søgt på:

Sprog: Gammelsvensk

154 Resultater:
Vis 100 pr. side
1409. 4. januar sprog: gammelsvensk

Torkil Brahe oplader gods til ridderen Erik Stensson.

1409. 8. januar sprog: gammelsvensk

Kvittering af Torkil Brahe til ridderen Gustaf Leeksson på sølv og smedearbejder, som Henrik Dume har udlånt.

1409. 12. januarÅbo sprog: gammelsvensk

Abraham Brodersen, ridder høvedsmand på Åbo, erklærer over for indbyggerne i Masko og Pyke sogne, at kong Erik og dronning Margrete har givet biskop Bjørn af Åbo disse sogne i forledning med al kongelig ret.

1409. 17. februar sprog: gammelsvensk

Styrle, væbner, sælger sit gods i Öfratorp til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark.

1409. 22. februarFlintarp sprog: gammelsvensk

Svend Bonde indrømmer Povl Jensen al den ret, han arvede efter sin fader i gods i Skåne og Halland, som faderen havde arvet efter sin moster.

1409. 29. april sprog: gammelsvensk

Tingsvidne, at Thomas Pedersen sælger en gård i Lund til Høved Torstensen.

1409. 29. juniLinköping sprog: gammelsvensk

Håkon Askulfsson, væbner, sælger gården Glömminge til ridderen hr. Abraham Brodersen for 28 mark.

1409. 29. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Dom der stadfæster Vada kirkes besiddelse af jord, som Anders Ingvarsen havde gjort krav på

1409. 30. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Dom, at jord, som Anders Ingvarsen havde taget i Ursvik i Sverige, falder tilbage til Sankt Clara kloster ved Stockholm.

1409. 31. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Kronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Sollentuna herred i Sverige.

1409. 31. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Kronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Väddö i Sverige.

1409. 31. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Kronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Vreta i Sverige.

1409. 31. augustUpsala sprog: gammelsvensk

Kronen bliver på vegne af Anders Ingvarsen tildømt skatter på adskilligt jordegods i Lövö i Sverige.

1409. 9. septemberUpsala sprog: gammelsvensk

Dombrev, med hvilket kronen, på vegne af hr. Anders Ingvarsson, tildømmes skat af Degarö, som er kommet i hr. Bo Dyres besiddelse.

1409. 9. septemberUpsala sprog: gammelsvensk

Dombrev, med hvilket kronen på vegne af hr. Anders Ingvarsson tildømmes skat af Vester Bergby, som Benkt Svarte har fået i et bytte, som skal gå tilbage.

1409. 9. septemberOpensten sprog: gammelsvensk

Gustav Torstensson sælger alt sit gods i Kind til ridderen hr. Abraham Brodersen.

1409. 9. septemberUpsala sprog: gammelsvensk

Dombrev, med hvilket kronen Anders Ingvarsen på kronens vegne tildømmes skat fra adskillige gårde i Upland, herunder ejendomme tilhørende Bo Dyre.

1409. 18 septemberSträngnäs sprog: gammelsvensk

Svensk dombrev angående jord, som Anders Ingvarsson, foged på Stockholm, har krævet skat af.

1409. 20. september sprog: gammelsvensk

Katrine, marsk Eriks datter, enke efter Aksel Keldsen, skænker sin gård i Jussberg i Heda sogn til Alvastra kloster til bod for sin faders, moders, søstres og andre slægtninges sjæl.

1409. 23. septemberSträngnäs sprog: gammelsvensk

Svensk dombrev, med hvilket ridderne Sten Bosson og Niels Erengislesson, efter at hr. Anders Ingvarsen, foged på Stockholm, på kronens vegne har bekræftet ridderen hr. Gustav Leekssons rettigheder til jord i Simondö i Mörkö sogn, stadfæster disse.

1409. 13. novemberHöreda sprog: gammelsvensk

Indbyggerne i Solberga sogn sælger deres kirkes gods i Näs og Ormaryd til ridderen hr. Abraham Brodersen for 24 mark.

1410. 28. januarVadstena sprog: gammelsvensk

Anna Gerhardsdatter, forhen hr. Åge Ingvarsens hustru, likviderer brevet, som hendes søn hr. Peder Åkesson havde fået af hr. Erik Karlsson. Skrevet i Vadstena i Herrens 1410nde år på nærmeste tirsdag op til festen for den hellige jomfru Marias renselse.

1410. 1. februarÖrebro sprog: gammelsvensk

Kong Erik 7. af Pommern giver hr. Bo Dyre Askers sogn i Närke med al kongelig ret på livstid til gengæld for den tjeneste, han har ydet kongen og dronning Margrete, og efter hans død skal det genindløses fra hans arvinger for 1200 svenske mark.

1410. 2. februarÖrebro sprog: gammelsvensk

Kong Erik 7. af Pommern stadfæster, at dronning Margrete har givet Anders Ingvarsen Estuna, Lohärads og Väddö sogne for livstid med al kongelig ret til gengæld for den tjeneste, han har ydet hende, og efter hans død skal de genindløses fra arvingerne for 1200 mark svensk.

1410. 5. februar sprog: gammelsvensk

Bodil, priorinde i Bosjö kloster, og klostersamfundet sammesteds optager Jens Pedersen Pydlare som broder i klosteret.

1410. 15. februarAxevalla sprog: gammelsvensk

Abraham Brodersen, ridder, oplader sin gård i Torpa i Amnehärads sogn til Henneke Bækman.

1410. 10.-15. marts sprog: gammelsvensk, emne: skøde

Vidnebrev på en gård i Lund, som Peder Brag eller Oluf Krag solgte til Svend Skinder.

1410. 26. aprilAringsås sprog: gammelsvensk

Eringisle Plata i Mo og hans hustru Kristine Torkilsdatter sælger deres gods i Hönsjö til ærlig og velbyrdig ridder hr. Abraham Brodersen, høvedsmand på Varberg, for 60 mark svensk.

1410. 1. majNyköping sprog: gammelsvensk

Anders Ingvarsen medbesegler et brev om Bengt Königsmarks overdragelse af ejendom i Sverige til sin søster og svoger.

1410. 21. majÖresten sprog: gammelsvensk, emne: mageskifte,

Povl Jensen i Väristorp mageskifter til hr. Niels Svarteskåning gods Vemmenhögs herred, Skåne og Himle herred, Nørre Halland mod gods i Höks herred i Sønder Halland.

1410. 19. juni sprog: gammelsvensk

Ridderen Åge Laxmand medbesegler Märta Gunnolfsdotters gavebrev til nonneklosteret i Kalmar.

1410. 1. juli sprog: gammelsvensk

Dronning Margrete overdrager den afdøde Niels Svarteskånings gods, der før var Sabels og dennes hustru Kristines, i Västergötland til dennes søn, Sorte Jens.

1411. 19. aprilStockholm sprog: gammelsvensk

Anders Sigbjörnsson, præst i Stockholm, sælger en gård i Södermanland til ridderen Lars Ulfsson. Til fasthed og vidnesbyrd..... beder jeg ærlig mand mand Bo Dyre hænge sit segl for dette brev.

1411. 20. juliStockholm sprog: gammelsvensk

Jon Bengtsson og dennes hustru og søn sælger gods i Garn sogn og Nätuna sogn til indsigtsfuld mand Erik Jakobsen og hans arvinger. Endvidere har førskrevne Erik købt gods i Forsasogn i Söderby. Givet Stockholm, under Herrens 1411. år på dagen for jomfruen Sankt Margrete.

1411. 31. oktoberVadstena sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Inge Ingesson pantsætter en gård i Göstrings herred, Sverige, til Vadstena kloster for 60 mark penge i tysk, gotlandsk, sjællandsk og engelsk møntfod, som skal udredes sådan at tre hvide tyske penge gælder for én øre, fire gotlandske penge gælder for én øre og fire engelske, som før nævnt, for én øre.

1411. 18. novemberSöderby sprog: gammelsvensk

Ulf Staffansson giver sin hustru Birgitta Jonsdatter morgengave i Näsby, Nälsta og Ringsjö i Ytterselö sogn, Selebo herred. Blandt beseglerne er hr. Anders Jakobsen, kannik i Slesvig.

1411. 26. decemberStockholm sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Johan Bengtsson i Linxhamar pantsætter til den omsigtsfulde mand Erik Jakobsen og hans arvinger jord i Sverige. Givet i Stockholm i det Herrens år 1411, dagen efter Vor Herre Jesu Kristus' fødsel.

1412. 2. marts sprog: gammelsvensk

Lagmand Klaus Fleming dømmer i nærvær af ærlig mand hr. Jens Due og flere gode mænd bønder for ulovligt fiskeri i Lammais vig.

1412. 4. april sprog: gammelsvensk

Håkon Skytte i Ubbetorp, som har modtaget gården Attarp af Birger Andersson, fordi han på vegne af hr. Abraham har betalt bod til Niels Petersson, overfører panteretten på gården Attarp til Niels Petersson.

1413. 12. aprilStockholm sprog: gammelsvensk

Sveriges rigsråd (ærkebiskop Jöns i Uppsala, 4 andre biskopper og 17 verdslige rådsherrer) opfordrer kong Erik til at holde räfsteting.

1413. 11. novemberÅs kloster, Halland sprog: gammelsvensk

Abbed Peter i Ås kloster kvitterer Peter Stigsson for indløsningen af en gård i Grimmared, som var pantsat til klostret, men som nu bliver indløst til brødrene Karl Stensson og Magnus Stensson.

1413. 25. november sprog: gammelsvensk, emne: pant,

Jon Marsvin pantsætter alt det gods, som hans fader Gute Marsvin ejede i Bjerkenäs i Odensjö sogn, til Peder Nielsen af Skedala.

1414. 20. januarHelsingborg sprog: gammelsvensk

Åke Torbjörnsson oplader høvedsmanden på Helsingborg, hr. Aksel Pedersen, et pantebrev.

1416. 3. maj sprog: gammelsvensk

Magnus Nilsson sælger to gårde, en gård der hedder Bäckaryd i Hamneda sogn, og en gård der hedder Viggsjö i Agunnaryds sogn, til Karl Nilsson for 65 mark. Magnus har oppebåret 20 mark og fritager Karl Nilsson for otte lødige mark, som Erland Stud havde vurderet godset til.

1416. 4. majHalmstad sprog: gammelsvensk

Karl Nilsson pantsætter en mølle i Stenberga sogn til Karl Nilsson i Ryd mod dennes ret til Birkö og Birkö mølle. Sidstnævnte skal oppebære fem tønder mel.

1418. 25. aprilVeddige sprog: gammelsvensk

Peder Tuesen, abbed i Ås kloster, og konventet samme sted erklærer at skylde Anders Knudsen 40 lødige mark for en gård kaldet Freadal i Ölmevalla sogn. Anders Knudsen skal beholde gården, indtil pengene er betalt, hvorefter han skal overgive den til klostret.

1418. 11. juliForstena sprog: gammelsvensk

Esger Torbjörnsson giver to gårde i Halland, en i Faurås i Vinberg sogn og en i Okome, til sin hustru Ingrid Siggesdotter i morgengave, efter Västgötsk lov. Hvis de får børn sammen, vil morgengaven regnes som børnenes mødrene- og ikke fædrenearv.

1419. 28. juni sprog: gammelsvensk

Aksel Andersen ((Mule) af Kærstrup), ridder, erklærer, at Bo Dyre, ridder, har påtaget sig at stille 50 læster jern i kaution for hans gæld til Willem Schøneweder, Bertold Schøneweder og Heinrich Krumfod. Såfremt Bo Dyre lider nogen skade for at have sat de 50 læster jern i kaution, pantsætter Aksel Andersen ham sin hovedgård Rostrup og alt sit gods i Rostrup og Højrup (nu: Nørre Højrup) på Fyn.

1419. 28. juliKøbenhavn sprog: gammelsvensk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer at skylde hr. Bengt Nilsson (Lejonansikte), ridder, 3000 lødige mark, for hvilke han pantsætter ham købstaden Söderköping i Östergötland.

1420. 19. april sprog: gammelsvensk

Jon Jonsson, væbner, af Gissleberg, erkender, at han har fået to ødegårde i Rya (Bosarp sogn, Onsjö herred) til leje fra hospitalet i Lund.

1426. 2. februar sprog: gammelsvensk

Broder Bi, væbner, giver sin hustru Johanne Pedersdatter 200 mark penninge i morgengave. For denne sum penge pantsætter han et antal gårde i Småland og Halland til sin hustru. Såfremt Broder Bi og hans hustru får børn, skal morgengaven være børnenes mødrene og ikke fædrene arv. I det tilfælde de to ikke får nogen børn, skal den, der lever længst, have morgengaven.

1426. 28. september sprog: gammelsvensk

Jens (Nielsen) Bransvig lejer gods i Åkarp i Reslövs sogn af Jens Povlsen, ærkedegn og kirkeværge i Skt. Laurentius' kirke i Lund, mod årlig landgilde. Når Jens Bransvig, hans kone og børn er døde, skal godset komme frit tilbage til Skt. Laurentius' kirke.

1438. 9. juliKalmar sprog: gammelsvensk

Sveriges rigsråd svarer det danske rigsråd på dets på kong Erik 7. af Pommerns vegne fremsatte anmodninger og forslag i henhold til den i Kalmar sluttede overenskomst.

1439. 13. juniVadstena sprog: gammelsvensk

Abbedissen og konventet i Vadstena kloster udsteder pas for Anders Pedersen, dekan, som har modtaget undervisning i Vadstena by, og som vil besøge sine slægtninger i Danmark og hente sine bøger.