Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
1408. 13. decemberRimini sprog: latin

Pave Gregor 12. udnævner biskop Nicolaus af Kammin til indsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer i kirkeprovinserne Bremen og Riga og i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig, eksimerede og ikke eksimerede.

1408. 21. decemberBorgen Wolgast sprog: latin

Hertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgast skænker sankt Mortens kirke i Maskenholt til Antvorskov kloster.

1408 sprog: latin

Biskop Johan af Slesvig pålægger alle sogneboer og værger for kirker og kapeller at udrede halvdelen af alle indtægter til genopbygning af kirken i Slesvig.

1408 sprog: latin

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Fyn.

1408 sprog: latin

Jens Gribsen sælger gods i Kalkerup til Peder Tygesen.

(1)408 sprog: latin

Herman Gingst køber et bodested i Falsterbo af Albrecht Strelow.

1409 sprog: latin

Peder Jensen Danmark, kannik ved kirken i Lund, sælger en gård i sankt Johannes Døberens sogn i Lund til Jakob Jensen Murer, borger sammesteds.

1409. 10. februar sprog: latin

Rådmændene i Stralsund vidimerer hertug Vartislav 8. af Pommern-Wolgasts brev af 1408 21. december.

1409. 13. februarRingsted sprog: latin

Landstinget afgør en strid mellem Sorø kloster og hr. Erik Thomsen af Vinstrupgård om svinegræsning i forskellige skove.

1409. 28. februarRibe sprog: latin, emne: testamente

Biskop Eskil af Ribes testamente.

1409. 23. aprilStralsund sprog: latin

Biskop Nicolaus af Cammin kundgør for ærkebisperne af Magdeburg, Lund og Bremen samt for bisperne af Roskilde, Slesvig, Odense og en række nordtyske bisper, at han i henhold til pave Gregor 12.s brev af 1407 7. december (jvf. nr. 190) har løst en række indbyggere i Stralsund fra de bandlysningsdomme, som de havde pådraget sig ved deltagelse i drab og ildspåsættelser.

1409. 12. majTempzin sprog: latin, emne: regnskab, falsknerier

Notarialvidne om, at broder Vilhelm Cachipolli, ordensmester i antonitterklostret i Mårkær, har sluttet overenskomst med sin overordnede Peter Barlonis, ordensmester i antonitterklostret i Tempzin, angående den årlige afgift på 20 rhinske gylden, således at sidstnævnte lader Rügen visitere af to brødre, og at hvad de oppebærer, skal gå til dækning af afgiften.

1409. 12. majRimini sprog: latin

Peder, udvalgt biskop af Ribe, lover at betale servispenge.

1409. 12. majLübeck sprog: latin

Klaus Limbek skylder Johan Stovehaveren 5½ mark lybsk.

1409. 13. majRimini sprog: latin

Den pavelige kammermester Antonius, kardinalbiskop af Porto, kvitterer Peder, udvalgt biskop af Ribe, for betaling af hans servispenge til det pavelige kammer.

[1409. 17. maj] sprog: latin, emne: regnskab,

Udbetaling af £159 13s 4d til William Bourchier, ridder, for en rejse til Danmark og Norge vedrørende de dansk-engelske forhandlinger.

1409. 18. majLödöse sprog: latin

Broder Raimund, provincialprior for dominikanernes ordensprovins Dacia, giver skomagergildet i Oslo delagtighed i ordenens gode gerninger.

1409. 2. juni sprog: latin

Katrine Hedesdatter, enke efter Niels Tagesen, overdrager provst og kannikker i Viborg en saltkedel til anskaffelse af vin og nadverbrød mod, at de årligt betaler hende seks skilling grot for livstid.

1409. [Omkr. 6. juni] sprog: latin

Hr. Sten, abbed i Munkeliv kloster i Bergen, kvitterer på den højbårne fyrstinde fru Margrete, de danskes dronning for oppebørsel af 300 mark lybsk fra Rodger v. Dortmund af et deponeret beløb på 700 mark fra biskop Andreas af Strängnäs.

1409. 13. juni sprog: latin, emne: skøde

Seks præster i Skytts herred skøder en gård i Bøsarp og en ødegård i Skibarp til sankt Laurentius' kirkes bygningsfond i Lund som erstatning for betaling af Laurensøre fra præsterne i herredet til domkirken.

1409. Omkr. 15. juniLübeck sprog: latin

Johan v. Büren og Bernhard Woltorp erkender at skylde biskop Johan af Slesvig 79 mark og 9 skilling lybsk.

1409. 4. juliSkam herredsting sprog: latin

Peder Andersen, foged i Skam herred, Herman, sognepræst i Klinte kirke, Ludvig Barsebek, Hartvig Breide, Andreas Nielsen, væbnere samt Mogens Andersen, Peder Dokke og Anders Jensen vidimerer at 8 navngivne mænd på Skam herredsting har bevidnet væbner Ivan Ratmansdorfs rettigheder fra gammel tid til et engareal på 16 skorer i Holmene i Klinte.

1409. 20. juli sprog: latin, emne: skøde

Olav Regnersen, præst og kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde, skøder sankt Johannes evangelistens alter i Roskilde domkirke en gård i sankt Laurenti sogn mod afholdelse af sjælemesser for sin og sine forældres sjæles frelse.

1409. 27. juliPisa sprog: latin

Paven omtaler i et brev, rettet til ærkedegnen i Tribnitz i Schwerin stift, at hertug Bugislav af Pommern havde tilsluttet sig de kardinaler, som forlod Gregor 12. i Lucca og fremlagt sagen hos vor kæreste søn i Kristus, Erik, konge af Danmark sit (?) berømmelige barnebarn med henblik på at selve kongen skulle afskrive sig ethvert afhængighedsforhold til samme Angelo, som han var i på det tidspunkt, og tilslutte sig samme kardinaler og få ham til at virke for den nylig i Pisa oprettede kirkelige enhed.

1409. 8. august sprog: latin

Danzig giver Gertrud, enke efter Otto Plugers, anbefalingsbrev til Bornholm angående hendes mands gæld og gods.

1409. 10. august sprog: latin

Danzig giver Eberhard Stirkes og Claus Wendt anbefalingsbrev til Bornholm angående arvegodset efter Johan Wendt.

1409. 15. septemberKolding sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Anders Hopp har oppebåret fuld bod for drabet på sin fader Esger Hopp af Niels Sommer og svoret denne orfejde.

1409. 9. oktober sprog: latin

Pave Aleksander 5. udnævner Niels Jakobsen, forhen biskop af Strängnäs, til biskop af Ribe.

1409. 12. oktober sprog: latin

Paven bekendtgør for den højere gejstlighed, at han, i lighed med pave Johannes 22. i forhold til Johannes de Poliaco, har forkastet de lignende nu fremkomne påstande om, at forskellige pavelige begunstigelser, navnlig med hensyn til skriftemålet, skulle være ugyldige og befaler dette kundgjort.

1409. 31. oktoberRoskilde sprog: latin

Lars Jensen, dekan i Roskilde, skænker alt sit gods i Mossheddinge til sankt Laurentii alter i Lunds domkirke.

1409. 11. novemberPistoia sprog: latin

Pave Alexander 5. pålægger biskopperne af Adria og Odense samt abbeden i Løgum kloster at overdrage Erik Dosenrode, kannik ved kirken i Slesvig, ærkedegneembedet sammesteds, der var ledig ved Konrad Weilands død.

1409. 16. november sprog: latin

Rådmændene i Stralsund vidimerer et brev af fru Elene, enke efter Klaus Doget, af 1408 13. august.

1409. 26. november sprog: latin

Brev fra kannikerne i Linköping til Sveriges riges råder om, at gesandter alle vegne fra på nær de istis tribus regnis borealibus deltager i koncilet i Pisa.

1409. Omkring 13. decemberLübeck sprog: latin

Nicolaus Fyole erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.

1409. Omkring 13. decemberLübeck sprog: latin

Johan van der Hove erkender, at det fuldmagtsbrev, der er givet ham til rådmændene i Malmø, ikke skal være til skade for den afdøde Henrik Reyners hustrus medgift.

1409. 16. decemberPistoia sprog: latin

Pave Aleksander 5. giver Otto, udvalgt biskop af Ribe, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.

1409. 18. decemberPistoia sprog: latin

Pave Aleksander 5. udnævner Otto, kannik i Ribe, til biskop sammesteds efter biskop Eskils død og forkaster pave Gregor 12.s udnævnelse.

1409 sprog: latin

Åge Jakobsen erkender ikke at have nogen ret til Næstved sankt Peders klosters gods i Hyllinge.

1409 sprog: latin, emne: pant,

Peder Krabbe pantsætter nogle grunde i Næstved til Tideke Bent.

1409 sprog: latin

Sankt Mortens kirke sælger nogle jorder i Næstved til hr. Erik Bydelsbak.

1409 sprog: latin

Tingsvidne, at Oluf Karsemoses gods i Kalkerup blev indløst.

[1409] sprog: latin

Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder kong Karl 6. af Frankrig om at foranledige, at hans embedsmænd overgiver det gods, der var indladet i Skåne af fire borgere fra Hamburg og bestemt for Sluys, men som blev bjerget efter skibets stranding ved Bergues, til deres befuldmægtigede Henrik Widenepipe, borger i Lübeck.

[1409] sprog: latin

Borgmestre og rådmænd i Hamburg anmoder seneschallen i Ponthieu og øvrige kgl. embedsmænd i Abbeville og Tuch om at tilbagegive strandet gods fra Skåne tilhørende fire borgere i Hamburg.

1409 sprog: latin

Werner Güstrow og Bernhard Stolte lover, at Johan Güstrow skal bringe det anbefalingsbrev fra Danzig angående Klaus Bandows efterladte gods tilbage, som han har taget med til Danmark.

1409 sprog: latin

Jens Mikkelsen, konfessor i Maribo, udsteder indulgensbrev.

1410. 7. januar sprog: latin

Radike Berckentin, borger i Malmø, sælger sin gård i Malmø til Sorø kloster.

1410. 15. januar sprog: latin, emne: skøde

Radike Berckentin skøder sin gård i Malmø til Sorø kloster.

1410. 16. januarRoskilde sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern vidimerer på rettertinget Niels Absalonsens brev af 1289 13. februar.

1410. 7. februar sprog: latin

Lars Hvas sælger sin gård i Bejstrup sogn til hr. Palle Kirt, ridder, for 17 mark sølv.

1410. 16. februarLübeck sprog: latin

Dorothea Lüneburg og Herman Landvoged, biskop Johan af Slesvigs befuldmægtigede, erkender at være blevet forligt i en sag mellem hende og bispen på Konrad Weilands vegne, ærkedegn i Slesvig.

1410. 15. marts sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern, der med samtykke af ærkebiskop Jakob af Lund har købt en gård i Södra Säby af hr. Folkvin, kannik og provst i Lund, bemyndiger denne til gengæld til at generhverve en gård i Härslöv og en øde toft i Karup og fritager det for al kongelig tyngde.

1410. 22. martsSkåne landsting sprog: latin

Svend Pedersen Muse af Härslöv sælger en gård sammesteds til hr. Folkvin, provst i Lund, og forpligter sig til at skøde ham den på Rönnebergs herredsting.

1410. 25. marts sprog: latin

Hertug Erik af Sachsen-Lauenburg og hans brødre Bernhard og Otto indstifter yderligere et vikardømme til ære for den almægtige Gud og Vor Frue i kirken i Ratzeburg i det kapel, som Erik, hertug af Sachsen og så videre, vor bedstefader, der døde i Danmark, salig ihukommelse, havde indstiftet, og hvor hans fader hertug Erik og hans bedstemoder tidligere havde indstiftet et evigt vikardømme.

1410. 5. aprilSkåne landsting sprog: latin

Tingsvidne af Skåne landsting om, at Johanne Arvidsdatter, enke efter væbneren Peder Torstensen af Trelleborg, har indsat væbneren Jens Josefsen af Jordberga som sin værge og derefter med hans samtykke skødet tre gårde i Aspö og en gård i Södra Åby til Lunds kirkes bygningsfond.

[1410. Omkr. 13. april]Lübeck sprog: latin

Nicolaus Blidestorp og Nicolaus Voghe lejer nogle lokaliteter nær Skanør og Falsterbo for 19 læster sildetran årligt på visse betingelser.

1410. 17. aprilLundegård sprog: latin, emne: testamente

Ærkebiskop Jakob af Lunds testamente.

1410. Omkr. 23. april sprog: latin

Sankt Eriks gildet i Næstved sælger noget jord, der støder op til Mads Karlsens gård sammesteds, til denne.

1410. 27. april[Lübeck] sprog: latin, emne: testamente

Notarialinstrument, at Heinrich Koneman, kannik i Lübeck, har gjort testamente, hvori han bla. testamenterer klostret Preetz 330 mark lybsk, som fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, skylder mig.

1410. 28. aprilBologna sprog: latin

Otto, udvalgt biskop af Ribe, lover at betale servispenge.

1410. 28. april - 23. juni sprog: latin

Optegnelse om biskop Otto Bosen i Ribes betaling af servispenge.

1410. 1. majLund sprog: latin

Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster domkapitlets privilegier.

1410. 2. majFranciskanerklosteret i Lund sprog: latin

Notarialvidne om, at hr. Jens Andersen, kannik i Roskilde, har indsat hr. Jens Nielsen, kannik i Lund som sin befuldmægtigede angående opnåelse og godtagelse af den præbende ved kirken i Lund, der bliver ledig, når magister Peder Mikkelsen er blevet indviet som ærkebiskop.

1410. 6. maj sprog: latin, emne: pant,

Jens Mogensen Nist, væbner, pantsætter alt sit gods i Nørholm til provsten og kapitlet i Viborg for 30 mark sølv.

1410. 25. majBologna sprog: latin

Pave Johannes 23. pålægger biskoppen af Linköping at sørge for overholdelse af reglerne for valg til provinsminister for franciskanerbrødrene i Danmark, Norge og Sverige.

1410. 25. majBologna sprog: latin, emne: testamente

Pave Johannes 23. stadfæster den tilladelse til at gøre testamente, som hans forgænger 1409 12. august havde givet Johan Rikkersen, kannik i Lübeck, Du, der, som du forsikrede, var underindsamler af frugter og indkomster, der skyldtes det apostoliske kammer i stæderne og stifterne Bremen, Slesvig og Verden.

1410. 26. maj[Helsingborg] sprog: latin

Vidisse af kong Erik på 2 gårde i Färs herred. Indgår i en dom af kong Hans.

1410. 5. juniGaeta sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Gregor 12., der har udsendt ærkebiskop Johan af Riga som apostolisk legat til Tyskland og andre lande, udvider dennes legationsområde til også at omfatte rigerne Bøhmen, Polen, Danmark, Sverige og Norge samt kirkeprovinserne Prag, Gnesen, Lund og Uppsala

1410. 14. juniRoskilde sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde skænker Gavnø kloster Svinø til gengæld for andet gods.

[1410.] 14. juniGottorp sprog: latin

Hertuginde Elisabet af Slesvigs fejdebrev til kong Erik.

1410. [Før 15. juni] sprog: latin

Bertold Gollwitz skylder Engelbert Hagelsten 192 mark lybsk, at betale i Falsterbo den 8. september.

1410. 17. juni sprog: latin, emne: pant,

Niels Jensen, væbner i Herlev, pantsætter en gård for fem mark sølv til Torsten Venstermand.

1410. 15. juli sprog: latin

Mogens Pedersen af Holbæk og hans hustru Elene skænker deres gård i Holbæk til Sorø kloster.

1410. 18. juliBologna sprog: latin

Paven erklærer en proces, kong Ruprecht havde ført mod rådet i Lübeck, ugyldig, og giver biskopperne i Volaterra og Ratzebug samt skatmesteren i Slesvig domkirke til opgave at sørge for brevets efterlevelse.

1410. 27. juliHiddensee sprog: latin

Broder Johannes, biskop af Laodicea og stedfortræder for biskop Peder af Roskilde, erklærer at have indviet kirken i Hiddensee, et alter i dormitoriet og forskelligt kirkeligt inventar og eftergiver alle, der besøger kirken i from hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1410. 28. juli sprog: latin

Optegnelse om, at paven udnævner Peder Mikkelsen (Kruse) til ærkebiskop i Lund.

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven udnævner Peder Mikkelsen (Kruse), som i forvejen var valgt af kapitlet, til ærkebiskop i Lund.

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven pålægger gejstligheden i Lunde stift og by at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven opfordrer befolkningen i Lunde stift og by at udvise velvilje over for den udvalgte ærkebisp

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven pålægger Lunde kirkes vasaller at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebisp Peder

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven byder alle Lunde kirkes lydbiskopper at udvise lydighed over for den udvalgte ærkebiskop Peder

1410. 28. juliBologna sprog: latin

Paven skriver til kong Erik, og beder ham værne om den udvalgte ærkebisp Peder

1410. 28. juliBologna sprog: latin, emne: aflad,

Pave Johannes 23. tilsiger aflad til dem, som på visse tider besøger domkirken i Lund.

1410. 28. juliBologna sprog: latin, emne: aflad,

Paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Herrens Legems alter i Lunds domkirke.

1410. 28. juliBologna sprog: latin, emne: aflad,

Paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger Nicolai kirke i Bosjö kloster i Skåne.

1410. 1. augustRoskilde sprog: latin, emne: pant,

Hedenrik Konradsen, fordum borger i Roskilde, pantsætter en gård i Allehelgens sogn i Roskilde til Jakob Pedersen, rådmand i Roskilde, for seks mark sølv.

1410. 8. august sprog: latin

Optegnelse om, at paven tilbagekalder udnævnelsen af Otto Boesen til biskop i Ribe og stadfæster Peder Lykke som biskop.

1410. 8. augustBologna sprog: latin

Paven tilbagekalder udnævnelsen af Otto Boesen, provst i Vardesyssel, til biskop i Ribe, og udnævner den tidligere af Gregor 12. udnævnte Peder Lykke til biskop samt befaler denne at aflægge bispeeden til biskopperne i Slesvig og Viborg.

1410. 8. augustBologna sprog: latin

Paven skriver til kapitlet i Ribe angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

1410. 8. augustBologna sprog: latin

Paven skriver til gejstligheden i Ribe stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

1410. 8. augustBologna sprog: latin

Paven skriver til indbyggerne i Ribe by og stift angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop.

1410. 8. augustBologna sprog: latin

Paven skriver til ærkebiskoppen i Lund angående udnævnelsen af Peder Lykke til biskop i Ribe.

1410. 27. august sprog: latin

Henrik Guldsmed sælger en klædehandlerbod i Skanør til kapitlet i Lund.

1410. 28. augustKøbenhavn sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde anerkender de af pave Clemens 5. udstedte privilegier for cistersienserordenen.

1410. 14. septemberSlesvig sprog: latin

Det gøres bekendt for alle, at grev Henrik af Holsten og Elizabeth hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten på biskop Johannes af Lübecks vegne vidimerer to breve, og endvidere giver afkald på indtægter fra tre holstenske landbebyggelser, som Markvard van Siggem har mageskiftet til kapitlet i Lübeck. Givet og handlet i Slesvig by i Herrens 1410nde år på dagen for det hellige kors' opløftelse. Vidner var herrerne Erik Krummedig, Detlev Rixtorp og Lars Heest.

[Før 1410. 16. september] sprog: latin

Kong Eriks klagepunkter mod hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten

1410. 1. oktober sprog: latin

Hr. Erik Thomsen af Vinstrup og hans hustru Inger Pedersdatter skænker skoven Hjemdal ore til Sorø kloster.

1410. 23. novemberBologna sprog: latin, emne: aflad,

Pave Johannes 23. giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Mikkels kirke ("Paternosterkirken") i Lunde stift. Brevet gælder for 10 år.

1410. 25. novemberFlensborg sprog: latin

Brev fra kong Albrecht m. fl. til højmesteren angående fred om Gotland.

1410. Efter 25. november sprog: latin

Johan Luttke og Albert Grifenbergh har lovet at holde borgmestrene i Stralsund skadesløse for en arveafgift betalt i nærvær af fogeden og borgmestrene i Rönneby.

1410. 26. november sprog: latin

Ærkebiskop Peder Mikkelsen (Kruse) af Lund lover at betale servispenge til kammeret og kollegiet gennem sin prokurator ærkedegnen i Lund Jens Povlsen.