Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
1410. 26. novemberGaiete sprog: latin

Paven overdrager af egen tilskyndelse kantoren Leo Sutman i Dorpat kannonikat og større præbende samt dekanatet sammesteds mod opgivelse af kantoriet og meddeler bla. dette til biskoppen af Roskilde.

1410. 28. november sprog: latin

Optegnelse om ærkebiskop Peder Mikkelsens (Kruse) betaling af servispenge.

1410. 4. december sprog: latin

Optegnelse om, at Anders Geriksen, kannik i Lund og Roskilde på Andreas af Strängnäs vegne lover at udrede commune servitium på 266 guldfloriner og 5 minuta servitia samt på 187 floriner og 30 solidi romersk mønt og minuta servitia for dennes forgænger, biskop Gjurderus.

1410. Efter 6. december sprog: latin

Johan v. Alen køber halvdelen af en arvelod i Frankenstrasse i Stralsund af hr. Magnus van Alen, ridder.

1410 sprog: latin

Hr. Folmer Jakobsen forpagter gods i Ønslev af Næstved Sankt Peders kloster.

1410 sprog: latin

Jakob Klementsen sælger sin jord i Brogade i Næstved til Tideke Bent.

1410 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.

1410 sprog: latin

Niels Pedersen Aborre i Udby sælger en halv gård i Næstved til Mogens Smed.

1410 sprog: latin

Bodil Eriksdatter, enke efter Lars Jensen, stadfæster, at hendes mand havde skænket en gård i Råby til Næstved Sankt Peders kloster.

1410 sprog: latin

Henrik Wille sælger sin gård i Sankt Mortens sogn i Næstved til hr. Erik Bydelsbak.

1410 sprog: latin

Anbefalingsbrev til en vis Katrine fra Lars Hvid, præst i Skänninge, om at hjælpe hende på vej til sin slægtning i Östergötland, indtil Morten, hendes retmæssige ægtemand, som var draget til Skåne, kom tilbage.

1410 sprog: latin

empty.

1411. Omkr. 13. januarLübeck sprog: latin

Henrik Koesfeld erkender at skylde præsten hr. Ivan Sassen 44 mark lybsk.

1411. 16. januarHelsingborg slot sprog: latin

Kong Erik giver fogeden i Åbo, Klaus Lydekesson, fuldmagt at skifte kronens almindinger i Finland. Givet på Helsingborg slot i det Herrens år 1411 på pave og martyr Marcellus' dag under vort segl.

1411. 23. januarBologna sprog: latin

Optegnelse om, at paven skænker ærkebiskop Peder Mikkelsen i Lund palliet.

1411. 23. januarBologna sprog: latin

Paven sender ærkebiskop af Lund Peder Mikkelsen palliet ved hans sendebud ærkedegnen Jens Povlsen.

1411. 23. januarBologna sprog: latin

Paven befaler biskopperne i Roskilde og Växjö at iføre ærkebiskoppen i Lund palliet og modtage hans ed.

1411. 4. martsBologna sprog: latin

Paven reserverer biskop Peder Jensen i Roskilde retten til at besætte 5 kanonikater og større præbender samt en dignitet i stiftet.

1411. Omkr. 22. martsLübeck sprog: latin

Nicolaus Bussowe, borger i Rostock, erkender at skylde Engelke Hagelstene 216 mark stralsundsk.

1411. 26. martsBologna sprog: latin

Pave Johannes 23. giver abbeden i Neuenkamp Kloster i Schwerin stift ret til at straffe de slesvigske adelsmænd, som havde fængslet biskop Hans af Slesvig, om fornødent med interdikt, som han skal forkynde i Stralsund.

1411. 26. martsBologna sprog: latin

Paven overdrager abbeden i Neuenkamp kloster i Schwerin stift, om fornødent med interdikt, som han skal forkynde i Stralsund, at sørge for, at den våbenstilstand, som ved dronning Margretes anstrengelser er bleven sluttet mellem kong Erik og "oprørerne" i Slesvig, ikke bliver brudt.

1411. Omkr. 29. martsLübeck sprog: latin

Nicolaus Voghe erkender at skylde Walter Heyse og Wilhelm Schoneweder 672½ mark lybsk.

1411. 1. april sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde overdrager efter samråd med kapitlerne i Roskilde og København en grund i Bjørnebrogade i København til Jens Brun og hustru.

1411. Omkr. 3. aprilLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver anbefalingsbrev til rådet i Flensborg angående noget gods.

1411. 1. maj sprog: latin, emne: pant

Niels Jensen, væbner, erkender at være Torsten Venstermand skyldig 9 mark sølv, for hvilke han har givet en gård i Mørkhøj i pant indtil den for løsning af gælden fastsatte termin.

1411. 16. maj sprog: latin

Hr. Nicolaus von Lippe og Johan Knop mægler forlig mellem Bernard Stolte og Herman Kone om betalingen af 36 mark, således at sidstnævnte skal føre bevis med brev fra Dragør eller København om, at han gar betalt pengene til Bernhard Stoltes befuldmægtigede hr. Bertold van der Oost fra Batevitz.

1411. 29. majRom sprog: latin

Paven reserverer et beneficium i Lund, som dog ikke må være et kanonikat og præbende ved domkirken, for præsten Åge Nielsen fra Lunde stift.

1411. 1. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven udnævner ærkedegn Jens Povlsen til nuntius og kollektor i Danmark.

1411. 1. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven befaler sin nuntius og kollektor, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve en 3-års tiende af alle gejstlige indtægter i Danmark til kampen mod den kætterske kong Ladislaus af Neapel.

1411. 1. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven befaler sin nuntius og kollektor i Danmark, ærkedegn Jens Povlsen i Lund at opkræve et års indtægter af de ledige embeder.

1411. 2. juni sprog: latin, emne: pant,

Niels Hermansen, borger i Malmø, pantsætter sin gård sammesteds til ridderen Niels Svendsen i Ellinge.

1411. 24. juni sprog: latin

Åge Jakobsen sælger seks skilling skyldjord i Kvislemark i Øster Flakkebjerg herred til ridderen Peder Nielsen for 16 mark sølv.

[1411. Før 26. juni] sprog: latin

De på Bergen handlende købmænd fra Kings Lynn klager til Henrik 4. af England over overgreb begåede af hanseatiske købmænd: For det første, at da de engelske købmænd i kraft af de til dem fra gammel tid - det var i det 14. år i nu afdøde kong Richards regeringstid - tilståede privilegier, friheder og rettigheder af kongen af Danmark, Norge og Sverige med henblik på deres handel levede og boede i Bergen, kom der en tid derefter bevæbnede personer med tilknytning til Hansaen, som begik overgreb mod de engelske købmænd i en sådan grad, at de vægrede sig ved at blive i byen men sejlede hjem indtil tiden, hvor kongen af Danmark af hensy til den for ham af de førnævnte engelske handelsmænd fremførte klage i denne sag sendte nogle af sine embedsmænd og tjenere til til Bergen for at give oprejsning til de omtalte engelske købmænd mod dem fra Hanseforbundet og til at gøre ret og udøve retfærdighed til et sådant omfang, at disse kunne bestyre deres handel godt og fredeligt i henseende til de friheders og retigheders udformning, som var dem tilstået af førnævnte konge af Danmark, således som det blev beskrevet, frie fra angreb, ødelæggelse eller skade fra dem fra Hansestæderne eller fra nogen anden i deres navn.

1411. 29. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven skriver til biskopperne af Ratzeburg, Slesvig og Verden og gør dem til værneherrer for biskop Johannes i Lübeck for en 5-års periode.

1411. Omkring 10. juliLübeck sprog: latin, emne: pant,

Lydeke Flensborg erkender at skylde Johan Stenbeke, der før boede i Flensborg, og Henning Brand på børnenes vegne efter Peder Fadersen, der bor i Ribe, og hans første hustru 127 mark lybsk og pantsætter sit hus i Korsgade derfor.

1411. 13. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven giver ridderen Anders Jakobsen Lunge fra Roskilde stift og hans hustru lov til at lade læse messe på steder, som er underlagt interdikt.

1411. 21. juli sprog: latin

Ridderen Lave Urne har solgt sit gods i Harsyssel til ærkedegn og kapitel ved domkirken i Ribe.

[1411. Før 26. juli]Lübeck sprog: latin

Forlig foranlediget af grev Gerhard af Holsten og dennes bror mellem hertuginde Elisabeth og biskop Johan af Slesvig, som havde åbnet sine slotte og befæstninger for den danske konge i den nyligt overståede krig

[1411. Før 26. juli] sprog: latin

Voldgiftsdom mellem hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Heinrich af Holsten og Slesvig domkapitel af Henrik von See, Niels Batterveld, Erik Krummedige og Otto von Knop angående de forvoldte skader i den nyligt overståede krig

1411. 28. juliLund sprog: latin

Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster de til provst, dekan og kapitel ved Lundekirken tidligere udstedte privilegier.

1411. 31. juliRibe sprog: latin, emne: skøde

Præst Jens Nielsen af Vilslevs gavebrev, i hvilket han skøder en gård til sakristanen ved domkirken i Ribe, Niels Pedersen.

1411. 3. augustVadstena sprog: latin, emne: aflad,

Biskop Johannes af Laodicea meddeler 40 dages aflad som vikar i pavelige anliggender for ærkebiskop Peder af Lund til dem, som besøger eller hjælper Vadstena kloster.

1411. 13. augustHind herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Hind herred om hr. Lave Urnes skøde til Ribe domkirke på gods i Velling og Stadil sogne samt på Holmsland.

1411. 15. august sprog: latin

Jens Nielsen sælger en halv toft i Rejnstrup øst for kirkens gård kaldet Kirkestavn til Åstred Svendsen.

1411. 20. augustRom sprog: latin

Paven giver biskop Peder Lykke i Ribe tilladelse til at lade kirkegårde rense og indvie på ny ved en præst; brevet gælder for tre år.

1411. 23. augustS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Paven bemyndiger sin nuntius Ludovico Baglioni, som han sender til Tyskland, Böhmen, Danmark, Sverige og Norge, til at opkræve hos kollektorer og subkollektorer de penge, de havde indsamlet, særlig Peterspengene fra Sverige, og derefter sende dem til kurien.

1411. 23. augustS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven oversender forrige nr. til biskoppen i Lübeck og pålægger ham at sørge for, at kollektorerne og subkollektorerne snarest muligt indbetaler de indsamlede penge til Ludovico Baglioni.

1411. 1. septemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Johannes 23. udsteder pas for Ludovico Baglioni, hvem han sender til Tyskland og til rigerne Böhmen, Danmark, Sverige, Norge og Polen samt enkelte andre steder angående sine og det apostoliske kammers sager, og anbefaler ham til alle gejstlige myndigheder.

1411. 10. septemberRom sprog: latin

Paven befaler biskopperne i Slesvig og Viborg at modtage bispeeden af biskop Peder Lykke i Ribe.

1411. 10. septemberRom sprog: latin

Paven pålægger biskopperne af Ratzeburg og Slesvig samt provsten i Eutin at lade ridderen Henning Romgismarks enke Hermegard optage som nonne i benediktinerklostret i Preetz.

1411. 16. septemberFalsterbo sprog: latin

Biskop Johannes af Laodicea eftergiver 40 dages kirkebod til folk, der bidrager til genopbygningen af den brandhærgede helligåndskirke i Malmø

1411. 22. septemberWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England meddeler rådmændene i Bergen i Norge, at deres købmænd, som var tilbageholdt i Boston, nu er frigivet og opfordrer dem til at frigive de engelske købmænd, der tilbageholdes i Bergen.

1411. 23. septemberRom sprog: latin

Biskop Peder Lykke i Ribe lover at betale servispenge til det pavelige kammer og kardinalkollegiet.

1411. 26. septemberGrimstrup sprog: latin

Kong Eriks skødebrev på gods i Kyse, Vallensved, Stubberup, Øllerup, Lund, Thorstrup, Menstrup, Hyllinge, Øverup, Førslev, Høve og Lindholm.

1411. 30. septemberSkanør sprog: latin

Biskop Johannes af Laodicea, stedfortræder for ærkebiskop Peder af Lund, erklærer at have indviet to billeder af Vor Frue og Sankt Nicolaus i Rostocks kirke i Skanør og eftergiver alle, der tilbeder dem, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1411. 4. oktober sprog: latin

Kristine, priorinde i Roskilde og hele konventet sammesteds erklærer at have oppebåret den leje, som biskop Peder af Ribe havde været dem skyldig indtil denne dag for gods i Svogerslev.

1411. 12. oktober sprog: latin

Notits om drukneulykke under sejlads fra Falsterbo til Stralsund.

1411. 6. novemberS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab, aflad,

Paven udnævner sognepræsten i Skagen, Jens Hennekesen Rynkeby, til nuntius i Danmark, Sverige og Norge og overdrager ham til at prædike korstog mod kong Ladislaus af Neapel og modpaven Gregor 12. samt overgive udbyttet til Ludovico Baglioni.

1411. 6. novemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven anbefaler sin nuntius, Jens Hennikesen Rynkeby, til alle biskopperne i Danmark, Sverige og Norge.

1411. 6. novemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Paven anbefaler sin nuntius, Jens Hennikesen Rynkeby, til alle de verdslige stormænd i Danmark, Sverige og Norge.

1411. 13. november sprog: latin

Biskop Jakob af Gardar bevilger tilladelse til at kirkevielsesdagen for Sankt Michaels sognekirke i Slangerup, som hidtil har været fejret på Sankt Briccius' dag, for fremtiden højtideligholdes den førstkommende søndag efter allehelgensdag.

1411. 25. november sprog: latin

Niels Almarsen, sognepræst i Store Heddinge bekendtgør, at hr. Jens Olufsen (Bjørn), ridder, har oprettet en evig vikarie sammesteds til frelse for sin egen, sin hustrus, sine forældre og slægtninges sjæle.

[1411. 2. december - 1412. 30. januar] sprog: latin, emne: pant,

Johannes Crevet, Gottschalk Rubus' befuldmægtigede, fastsætter for Arnold Poleman d. Yngre prisen på førnævnte Gottschalks faste bod i Skåne med alle tilliggelser til 84 mark; hvad der overstiger denne sum, forbeholdes Gottschalk og dennes arvinge.

1411. 8. december sprog: latin, emne: aflad,

Biskop Jakob af Gardar, biskop Peder af Roskildes vikar for gejstlige anliggender, lover indulgens i 40 dage til besøgende af Keldby kirke på Møn.

1411. 10. decemberLübeck sprog: latin

Notarialinstrument af offentlig notar Henrik Stove, med hvilket Tilse Sperling, enke efter Henrik Sperling i Lübeck, overdrager Niels Søbo, kannik sammensteds, retten til at inddrage en trediedel af en række navngivne debitorers udeståender.

1411. 12. december sprog: latin

Et pavebrev til fordel for biskop Johan af Slesvig (cf.nr. 14110326001)

[1411.] 20. decemberWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England eftergiver Henry Bowet, ærkebiskop af York, al gæld til kronen som tak for dennes arbejde for kongen og hans rige bla. i Danmark.

1411. [mellem 25. maj og 24. december] sprog: latin

Pave Johannes 23. stadfæster biskop Peder af Roskildes gaver til Gavnø kloster.

1411Malmø Byting sprog: latin

Tingsvidne om skifte mellem Hemming Olufsen, hans søn, Niels Henningsen og Anders og Lars Pedersen, hvorved det tillades Henning Olufsen at blive boende i udelt hus og får udelte jorde.

1411 sprog: latin

Jens Rud skænker gods til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig årtid.

1411 sprog: latin, emne: pant,

Hans Sappi pantsætter for anden gang en gård ved åen i Næstved til Bo Bryde.

1411 sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen i Køberup skøder sin gård i Vridsløse til Næstved Sankt Peders kloster mod at få tre gårde i Rislev og tre i Luderup i forpagtning på livstid.

1411Sjællands landsting sprog: latin, emne: skøde

Jens Gribsen skøder ovennævnte gård til Næstved Sankt Peders kloster på Sjællands landsting.

1411 sprog: latin

Mogens Tygesen sælger al sin ret til noget jord i Kalkerup til sin broder Peder Tygesen.

1411 sprog: latin

En indførsel i liste over Københavns borgmestre.

1412. 23. januarSan Pietro i Rom sprog: latin

Pave Johannes 23. udsteder pas for sin nuntius Jens Hennikesen Rynkeby til de tre nordiske lande.

1412. 25. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder ved mageskifte sin gård i Udstrup, Merløse herred, til ærkedegn i Roskilde Niels Billes præbende som kompensation for en gård i Sigerstrup.

1412. 1. februarKøbenhavn sprog: latin

Jakob Klementsen, dekan i København, bortforpagter en dekanatet tilhørende grund til Konrad Garver for fire skilling grot at betale årligt på sankt mortensdag.

1412. 13. februarLund sprog: latin

Ærkebiskop Peder af Lund vidner om gods givet af Folkvin, provst i Lund, i gave til det af provsten indstiftede Kristi legems alter sammesteds.

1412. 28. februarRom sprog: latin

Paven opfordrer kong Erik til at hjælpe med at bilægge striden om bispestolen i Strängnäs, hvori domprovsten i Uppsala, Anders, havde indtrængt sig.

1412. 1. martsLübeck sprog: latin

Notarialinstrument, at to borgere i Lübeck og en der bosiddende enke overdrager den i Ribe stift fungerende præst Niels Søbo deres tilgodehavender fra debitorer i Lemvig, Varde og Holstebro.

1412. 1. marts sprog: latin

Paven giver magister Johan v. Bortzow, kannik i Lübeck, tilladelse til at holde gudstjeneste på steder, der er under interdikt.

1412. 5. martsSlesvig domkirke sprog: latin

Notarialvidne af Johannes Struts, gejstlig i Bremen stift, Henrik von See, domprovst i Slesvig, dømmer alle sogneboer i Haddeby sogn i Slesvig stift til at betale tiende til sognepræsten, biskoppen, eller til domkapitlet på dennes vegne, og til sognekirkens bygningsfond efter nogle i dommen nærmere fastsatte regler. Endvidere pålægger han de nævnte sogneboer inden 14 dage at fyldestgøre domkapitlet for de tiender, som med urette er holdt tilbage i tre år.

1412. 3. april sprog: latin, emne: aflad,

Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Dalum kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.

1412. 10. april sprog: latin

Anders Troelsen, væbner, sælger alt sit gods i Alslev by og på Alslev mark til abbed og konvent i Løgum kloster.

1412. 12. april sprog: latin

Biskop Johan af Lübeck transsumerer ved notarialvidne af Johannes Schabbe pave Bonifacius 9.s brev af 1398 8. maj (cf. Dipl. Dan. 4. rk. VI 489 nr. 580), i hvilket han udnævner biskoppen i Slesvig, abbeden i sankt Michaelis kloster i Lüneburg og provsten ved kirken i Ratzeburg til værneherrer for de evige vikarer, kaldet sankt Georgsgildebrødre, ved kirkerne i Lübeck.

1412. 13. april sprog: latin, emne: pant,

Henrik Virs pantsætter tre boder i Falsterbo til Herman Ram, Johan Torkel og Didrik Boysing for 48 mark.

1412. 16. aprilRom sprog: latin

Paven bekræfter Gavnø kloster i besiddelsen af øen Svinø, som biskop Peder af Roskilde havde skænket klostret.

1412. 18. aprilMalmø byting sprog: latin, emne: skøde

Henneke af Ølsen og Tale, enke efter Radike Berckentin, skøder for tredie gang Skagemands gård i Malmø til Sorø kloster.

1412. 26. aprilGärdslöf sprog: latin

Ærkebiskop Peder af Lund udsteder frelsebrev for Peder Bosen.

1412. 11. maj sprog: latin

Oldermændene for det tyske gilde i Åhus får en ottendedel af Johan Sternbergs arv i Fährstrasse i Stralsund i pant for de 8 mark afgift, han skal yde for 100 mark, som gildet har sammen med ham.

1412. 31. maj sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde giver Gavnø kloster en række gaver med kapitlets samtykke.

1412. 4. juni sprog: latin

Åge Bodelsens skødebrev på gods i Vemmerlöv.

1412. 15. juli sprog: latin, emne: aflad,

Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Seden kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.

1412. 30. september sprog: latin

1412. 30. september, Reg. Dan. nr. *4240, se 1411. 30. september, jf.

1412. 11. oktoberRønne sprog: latin

Ærkebiskop Peder af Lund stadfæster og udvider de af hans forgængere til greifswaldske købmænd givne privilegier, jf. Dipl. Dan. 4. rk. I nr. 442; ibid. II nr. 35.

1412. 6. novemberRom sprog: latin

Pave Johannes 23. giver kong Erik lov til at udpege en skriftefader, der kan give visse gejstlige personer dispensation til at spise kød ved kongens bord.

1412. 6. november sprog: latin

Hemming Bønnesæk, borger i Malmø, sælger sin medborger Johan van Köln en bod i Malmø

[1412]. 16. novemberWestminster sprog: latin, emne: regnskab,

Kong Henrik 4. af England belønner flere navngivne personer, heriblandt Henrik, lord Fitz Hugh, som belønnes for sit arbejde i Danmark for Filippas ægteskab

1412. 23. november sprog: latin

Abbed Niels og konventet ved Sorø kloster erklærer at have udlejet sit gods i Halland til hr. Svend Sture.