Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1335. 8. september] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Niels Munk skylder Nikolaus Burgen 100 mark sølv af kölnsk vægt.

1336-1359 sprog: latin

Rådet i Stralsund anfører udgifter til fogederne i Skåne.

1337. 19. april sprog: latin

Ærkebiskop Burchard af Bremen og domkapitlet beder kapitlet i Hamburg om at overlade dem noget af den chrisma, der er indviet per dominum episcopum Sleswicensem.

[1337, pinse] sprog: latin

Danskeren Stubæk bliver proskriberet, dvs. udvist af Rostock.

[1337, pinse] sprog: latin

Katherine fra Danmark bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.

1338. 25. april sprog: latin

Kong Magnus af Sverige skænker Halsten Petersson Gäddegöl, Svarthöfdaryd, Ulvsmåla, Eringsboda og Broddamåla.

1338. 28. oktoberStralsund sprog: latin

Herman Grawesten testamenterer bl. a. halvdelen af en gård og halvdelen af en stenkælder i København til sin hustru og søn.

1338. 30. novemberKennington sprog: latin

Kong Edward 3. af England pålægger fogederne i Scarborough at undersøge sagen om sørøveri begået mod John de Nesbit fra Hartlepool og John Lambe fra Great Yarmouth.

[1338-1339]Rostock sprog: latin

Linnedvæverne Henneke og Herman bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.

[1339. 27. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Markvard Hiddensen fra Eckernförde skylder Herman Cymete 16 mark.

1339. 22. juliSparresholm sprog: latin

Væbneren Adam von Hamme anerkender sin broder Wedekinds salg af jord i Hamme. Datum Paddeborch.

Efter 1340. 25. juliLübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: slesvigkanniken Henrik og lübeckernotaren Nikolaus Magnus skylder Lübbert Schwartz 35 mark penge.

1340, pinse sprog: latin

Franciskanerordenens generalkapitelakter. Acta generalis capituli Assisii 1340. §14. To almene studieforløb blev forordnet, nemlig i Lissabon og i Roskilde i provinsen Danmark.

1340-1342 sprog: latin

Falsterbo nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund (1875) nr. 167. Værket har ikke været muligt at konsultere ultimo 2007.

1341. 21. marts sprog: latin

Hertug Bugislav af Pommern-Wolgast stadfæster besiddelser for klostret St. Jürgen vor Rambin og lover at gå ind for, at Roskilde biskop og kapitel overdrager patronatsret over sognekirken i Rambin til klostret.

[1341. 8. april]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: 6 navngivne personer fra Slagelse forpligter sig til at holde alle andre skadesløse for de 210 mark, de skylder Henneke Kerkenbreker.

1341. 22. majStockholm sprog: latin

Kong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johan Kristianson, foged over Skåne.

1343. 23. april sprog: latin

Biskopperne Hermann af Øsel og Oluf af Reval samt Livlands ridderskab og adel beretter i tre enslydende breve om en hedensk opstand.

1343. 10. majAvignon sprog: latin

Clemens 6. giver Heinrich Cusvelt, vikar i Lübeck, ventebrev på kanonikat og præbende i Hamburg, som er ledige ved udnævnelsen af Heinrich Warendorf til biskop af Slesvig.

1343. 5. juni sprog: latin

Livlands adel og ridderskab beretter til pave Clemens VI om hedningenes angreb på bispedømmet Øsel.

1343. 6. juni sprog: latin

Biskop Oluf af Reval og abbeden af Padis beretter til pave Clemens VI om den livlandske ordens vellykkede kamp mod de frafaldne ester.

[1343. 24. juni]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Bernhard og Siegfried Bocholt skylder slesvigkanniken Markvard 150 (mark)

[1343. 15. juli]Lübeck sprog: latin

Botho anerkender at have oppebåret 13 mark.

1343. 10. august sprog: latin

Geses, Heinrich Gerbers hustru, testamente, bla. omfattende hendes søster Grete i Danmark.

[1343.] 26. novemberRostock sprog: latin

Fiskeren Thideke Lale bliver proskriberet, dvs. forvist, fordi han har såret lange Lydeke i Falsterbo i Skåne.

1343 sprog: latin

Pave Clemens VI overdrager til abbed Nicolaus i Skt. Mariaklostret ved Stade, domthesauraren i Bremen og provst Nicolaus i Skt. Georgkapellet i Stade at afgøre striden imellem Hinricus Vogt, kannik i Slesvig og Bardewick, og kapitlet i Bardewick angående en ledig præbende.

1344. 18. martsVilleneúve-les-Avignon sprog: latin

Pave Clemens reserverer et beneficium for Nicolaus Zirich under kirken i Bremen. Følgebrevet er rettet til bispen af Avignon, provsten i Slesvig og Johannes de Pistoriis (Pistoia)

1344. 5. december sprog: latin

Rådet i København beder rådet i Lübeck overgive arven efter tykke Johan til dennes søster Valborg. Hendes mand Jens Vispørting skal erholde arven.

1344. 6. decemberStralsund, franciskanernes refektorium sprog: latin

Notaren Nikolaus fra Rügen, klerk i Roskilde stift, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten.

1345. 2. februarOdense sprog: latin

Rådet i Odense til rådet i Lübeck angående en arvesag.

[1345]. 11. majRostock sprog: latin

Slagter Rescoke er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har købt to svin af en dansker, men ikke betalt.

1345. 14. majHiddensee sprog: latin

Heinrich van Unna, kannik i Roskilde og Bonn vidimerer brev af 1345. 12. maj om oprettelsen af et vikariat i Stralsund og bestemmelser vedrørende patronatsretten.

1345. 21. augustAvignon sprog: latin

Paven til en række johanniterprioraters priorer om deltagelse i ordenens koncilium 1. april 1346. På samme vis til prioren .. over Danmarks huse.

[1345]. 23. decemberRostock sprog: latin

Lydeke fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.

[1347]. 28. martsRostock sprog: latin

Peder fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.

1347. 9. maj sprog: latin

Officialen i Münster kundgør, at Bernhard von Houele, kannik i Münster, på sin broders vegne, domdekan i Bocholt, har rejst klage mod tre søskende, fordi en pengesum, som testamentarisk var henlagt til kirken i Bocholt af en borger i Rypen, cf brevet af 1307 20. april, ikke var betalt endnu.

[1347]. 20. juliRostock sprog: latin

Gert Mertens er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har tilegnet sig en arv på 200 mark, som tilhørte Johan, søn af Magh fra Næstved.

1347. 20. augustAvignon sprog: latin

Peder fra Danmark, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig.

1347. 11. november sprog: latin

Fredrik Rewal pantsætter gården Porsmad for 30 mark til Ingevald.

1348. 6. juniNeubrandenburg sprog: latin

Provst Heinrich v. Broda bl.a. til gejstligheden i Roskilde stift angående et ham af paven overdraget mandat til at stadfæste absolveringen af hertug Bugislav af Pommern-Wolgast, hans moder Elisabeth og rådet i Stralsund og i forbindelse hermed ophæve interdiktet. Absolveringen og ophævelsen af interdiktet var forudgående blevet forkyndt af Heinrich, som havde indtrængt sig som biskop i Schwerin. Gejstligheden skal herefter forkynde hertugen, hans moder og rådet i Stralsund for absolveret og interdiktet for ophævet.

1348. 5. augustParis sprog: latin

Universitetet i Paris præsenterer over for biskop Fulco af Paris magister Johannes Buridan til kapellaniet ved St.-André-des-Ars, i hvilken forbindelse Mikkel fra Danmark nævnes som den engelske nations prokurator.

1349. 19. majAvignon sprog: latin

Pave Clemens 6.s befaling om opkrævning af annater i England.

1349. 16. juli sprog: latin

Israel Birgersson, lagmand i Uppland, sælger gods i Nyby, som han har erhvervet tidligere af ridderen Niels Ågesen, til ærkebiskop Hemming af Uppsala.

[1349. 1. november, senest]Helsingborg sprog: latin

Kong Magnus akkrediterer Knut Folkason og Magnus Nilsson.

1350. 3. juliStralsund sprog: latin

Jakob Kruse i Stralsund skriver testamente, bla. til sin brodersøn i Helsingborg.

1350. 1. novemberRoskilde sprog: latin

Rådet i Roskilde skriver til rådet i Lübeck og beder om, at arven efter afdøde Cecilie udleveres til Heyneman på vegne af Jakob Haring.

1350. 24. novemberStralsund sprog: latin

Johan v. Wismar testamenterer bla. gods i Skåne til sine sønner.

Omkring 1350Rostock sprog: latin

Rostocks byggeomkostninger i Skanør.

[Omkring 1350] sprog: latin

Jens Sjællandsfar skøder sin gård i Næstved til Næstved St. Peders kloster.

1351. 21. martsRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående Gerlak Rinths arv, som består i en halv ejendom og en bryggekedel, efter hans svigerfader Niels Gerlavsen.

1351. 8. majRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående overdragelse af arv til Niels Pedersen fra dennes afdøde onkel, Nicolaus Brun. Peder Munk udnævnes ved samme lejlighed til prokurator.

1351. 15. majNakskov sprog: latin

Rådet i Nakskov skriver til rådet i Lübeck og beder om udbetaling af en arvesum efter Timme Tidemansen til Peder Olufsen.

1351. 29. majRibe sprog: latin

Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående udlevering af Pilgrims og Hilles mødrene arv. Pilgrim indsættes ved samme lejlighed som Hilles prokurator.

[1351] 1. juniRostock sprog: latin

Johan Rostorp, Johan fra Hamel og Bertold er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi de har såret to danskere fra Gedser.

1351. 15. juniLübeck sprog: latin

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemars brev af 15. juli 1341 (Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 186)

[1352] 27. juliRostock sprog: latin

Tord fra Gedser er blevet proskriberet, fordi han har dræbt sin onkel Torsten.

1353. 1. septemberRibe sprog: latin

Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående salg af halvdelen af et arvet hus dersteds til Johan v. Wicken, som ved samme lejlighed bedes tilskrevet og tilkendt samme ejendom.

1353. 9. september sprog: latin

Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for modtagelsen af den årlige rigsskat.

1354. 20. aprilSlesvig sprog: latin

Lars Bokholt, kannik i Slesvig, har overdraget sin arvelod i et i Lübeck beliggende hus til Gerhard Siemz, og anerkender dennes ret til at gøre med arvelodden, som han vil; endvidere sine brødres ret til at gøre med deres arvelodder, som de vil. Ligeledes anerkender han andres ret til at gøre med deres andel i huset, hvad de vil.

1354. 25. aprilLübeck sprog: latin

Eggert Krummesse og Walter Homberg kvitterer på vegne af kong Valdemar 4. Atterdag byen Lübeck for 1800 pund lybske penge svarende til rigsskatten for 1352, 1353 og 1354.

1354. 1. august[Lübeck] sprog: latin

Wessel Bokholt overdrager alt sit arvegods fra broderen Bertram Hoppemann til Godeke Alant.

[1354]. Efter 8. september[Wismar] sprog: latin

Markvard, Heinrich og Nicolaus Gollwitz samt Henneke Merten og Peter Knop bliver proskriberet, dvs. udvist af byen, fordi de har slået Henneke Raboden ihjel i København.

1354. 8. september sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelsen af rigsskatten på 600 pund lybske penge.

1355. 6. januar sprog: latin

Markgreven udbetaler penge til kongen af Danmarks jonglør.

[1355] 18. majLaholm sprog: latin

Kong Magnus af Sverige til rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar - svar på brev fra de fire stæder om ekstraskatter på deres borgere der overvintrer i Lund og Malmø i modstrid med stædernes privilegier.

1355. 9. september sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for betaling af rigsskatten på 600 pund lybske sølvpenge.

[1355. 16. oktober, eller umiddelbart herefter]Lund sprog: latin

Henrik, udvalgt biskop af Roskilde, til rådet i Stralsund, at han har videregivet dets brev til rådet i Roskilde.

1356. 15. augustVordingborg sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelse af rigsskatten på 600 pund lybske penge.

1356. 24. novemberAarhus sprog: latin

Århus' anbefalingsskrivelse til rådet i Lübeck angående Jens Bilefeldts arv.

1357. 31. juliRostock sprog: latin

Optegnelse om navngivne danskere, der udplyndrede Henneke Ribnitz.

1357. 10. novemberRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående nedsættelse af en bøde for ulovlig handel bedrevet af Henneke Sassen. Bøden nedsættes fra 18 skilling lybsk pr. borger i Randers til 4 mark lybsk i alt.

1358. 8. martsPrag sprog: latin

Kejser Karl 4. overdrager rigsskatten af Lübeck, som hidtil har været betalt kong Valdemar 4. Atterdag, til hertug Rudolf af Sachsen.

1358. 11. april sprog: latin

Tingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Oluf Djäkn, høvedsmand over Nørre Halland.

1358. 29. juli sprog: latin

Birgitta Sigmundsdotter, nonne i Skänninge kloster skænker gods til Hults kirke. Blandt vidnerne Ahasverus, dominikanerordenens prior over Danmarks provins.

1359. 14. augustLübeck sprog: latin

Heinrich Wittes testamente.

1359. 14. august sprog: latin

Råderne i Alès opfordres til at møde for Guilaume de Marchières og Alexandre l'Orfevre angående forhandlingen imellem hertugen af Normandiet og kongen af Danmark.

1360. 10. februarLübeck sprog: latin

Johan Swarte opretter testamente.

1360. 6. juliMarsberg sprog: latin

Rådet i Marsberg skriver til Lübeck om efterladenskaberne efter Herman v. Esheke, som er død i Skåne.

1360Laholm sprog: latin

Ragnvald Nilsson og Magnus Nilsson stifter testamente.

1360 sprog: latin

I Public Record Office i London omtales to tønder hvid sild kaldet 'Skonebrenya'

1361. 22. januar sprog: latin

Erengisle Sunesson Jarl til borgmestre og råd i Reval om sin tjener Herman Hermansson Berkop, som er udeblevet med hans kogge.

[1362] sprog: latin

Burchhard Plotze og Gerhard Kanemakers regnskab for udgifter ved belejringen af Helsingborg.

[1363] 23. marts[Wismar] sprog: latin

Søstæderne skriver til Elbing angående traktaten med kongen af Danmark.

[1364]. 3. april[Napoli] sprog: latin

Pierre Ameilh, ærkebiskop af Napoli, skriver til Nicolas Acciajuoli, stormarskal af Sicilien.

[1365] 9. augustRiga sprog: latin

Rådet i staden Riga skriver til rådet i Lübeck om forholdsregler mod sørøveriet.

1366. 24. februar sprog: latin

Johan og Hartvig Hummersbüttel kvitterer for modtagelsen af 630 mark lybsk og beder om at få gældsposten slettet fra Niederstadtbuch.

1366. 15. marts sprog: latin

Erik Ebbesen befuldmægtiger Godeke Mynter til at modtage godset, som var tilbageholdt af rådet i Lübeck.

[1366] 8. oktoberMarienburg sprog: latin

De preussiske stæder, samlet i Marienburg, skriver til stæderne i Nederlandene, Flandern og England samt til Stralsund og søstæderne, at de har besluttet kun at sende de preussiske købmænd gruppevis gennem Øresund og afbryde handelen på Danmark og Norge.

1367. 9. marts[Stralsund] sprog: latin

Søstædernes sendebude meddeler de preussiske stæder, at de har sendt Alardus til kongen af Danmark for at forhandle.

1367. 23. juniParis sprog: latin

Valg af rektor ved universitetet i Paris.

[1367. efter 11. juli] sprog: latin

[De preussiske stæder] takker [Lübeck] for et brev til flådens høvedsmand med henvisning til en dansk troppekoncentration i Øresund og beretter om afsendelsen af 40 nederlandske og preussiske skibe dertil og beder om nødvendigt om støtte til disse.

1367. 18. juliStubbekøbing sprog: latin

Rådet i Stubbekøbing til rådet i Lübeck angående en arvesag.

1367. 1. augustNakskov sprog: latin

Nakskov til rådet i Lübeck angående en arvesag.

[1368. februar] sprog: latin

De preussiske stæder klager hos kejseren over skader, som er tilføjet dem af kongen af Danmark og Norge.

[1368. marts]Lübeck sprog: latin

Lübeck takker de preussiske stæder for fremsendelsen af opsigelsesbrevet til kongen af Danmark, beretter om aftaler med hertugen af Sachsen og greven af Holsten og beder de preussiske tropper om at komme rettidigt til Gellen.

[1368. april][Breslau] sprog: latin

[Breslau] svarer [Thorn] og lover at undersøge kongen af Danmarks planer.

1368. før 2. april[Prag] sprog: latin

Kejser Karl IV svarer på de preussiske stæders klager og meddeler, at han skriftligt over for kongen af Danmark, markgreven af Brandeburg og hertugerne af Schweidnitz og Stettin har arbejdet på, at der skulle sluttes fred mellem kongen og dem; i hvert tilfælde en våbenstilstand inden Mortens dag.

[1368. Omkring 12. april] sprog: latin

En preussisk stad [Danzig?] skriver til en anden [Thorn?] om et bud fra Kolberg.

[1368. Omkring 14. april][Thorn] sprog: latin

[Thorn] har med sikkerhed erfaret, at kongen af Danmark og hans forbundsfæller er draget over havet og beder [Breslau] undersøge, hvilke ærinder kongen har hos kejseren.

[1368. Slutn. af april][Breslau] sprog: latin

[Breslau] meddeler [Thorn], at man har erfaret, at kongen af Danmark opholder sig hos starosten i Posen og har til hensigt at klage over Preussen og søstæderne hos den polske konge.