Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
[1368. begyndelsen af maj][Breslau] sprog: latin

[Breslau] meddeler [Thorn], at kongen af Danmark er rejst fra Posen til Orla for der at mødes med kongen af Polen og hertugen af Schweidnitz.

1368. 30. juliStralsund sprog: latin

Wedeke Torpin testamenterer Gerhard fra Preussen halvdelen af sin skude, som han har i Ystad sammen med Simon Høvelson, og andet som Gerhard kan kræve i Wedekes navn sammesteds.

1369. 26. majSarstedt sprog: latin

Rådet i Sarstedt skriver til rådet i Lübeck angående en arvesag.

1370. 5. majLübeck sprog: latin

Rådet i Lübeck anbefaler deres udsendinge til forsamlingen i Stralsund og tilføjer, at de har modtaget forsikring om pundtoldens rette bestyrelse.

1371. 26. januarNyborg sprog: latin

Rådet i Nyborg til rådet i Lübeck angående Klaus Tyskes forhold under krigen.

1375 sprog: latin

Sild fra Skåne nævnes i engelsk kilde.

1377. 3. aprilKøbenhavn sprog: latin

Rådet i København skriver til rådet i Lübeck angående en arvesag.

1377. 25. november sprog: latin

Abbed Hartwig af Reinfeld kvitterer som indsamler af bidragene i Tysklands, Danmarks, Sveriges og Norges riger abbeden i Scharnebeck for bidrag for årene 1376 og 1377.

1384. 18. november sprog: latin

Ditmar Tidemansen skriver på vegne af sin søn, kanniken Frederik, til rådet i Lübeck for at få udbetalt, hvad afdøde Heinrich Truernith var denne skyldig.

1388. 13. juliRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående tilbageholdelsen af randersborgeren Jons skib dersteds.

1390. 25. augustMünster sprog: latin

Rådet i Münster skriver til rådet i Lübeck angående en arv fra Kristian Coster, der døde i Skåne.

1392. 21. aprilFlensborg sprog: latin

Gejstligt vidnesbyrd om Reineke Skrædders gave til helligåndshuset i Flensborg.

[1401. 6. januar - 6. maj] sprog: latin

Simon de Cramaud, patriark af Alexandria, skriver til Ruprecht, romersk konge, om et forestående kirkemøde i byen Metz, som har til formål at løse det pavelige skisma, og som den (franske) konge har givet underretning om til bl.a. Danmark.

1401. Omkr. 14. januarHelsingborg sprog: latin

Dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern udsteder brev på rettertinget i Helsingborg.

1401. 30. januar sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde.

1401. 13. februarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. anerkender dominikaneren Lars Jensen fra Lunds stift som sin kapellan og optager ham i kapellanernes fællesskab.

1401. 22. februarLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående nogle borgeres gods, der er reddet fra Tideman Kulens skib.

1401. Omkr. 22. februarLübeck sprog: latin

Rådet i Lübeck giver deres medborger Engelke Hagelsten anbefalingsbrev til hr. Abraham Brodersen angående en balle klæde.

1401. 26. februarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. overdrager Nils Larsson, sognepræst i Ålem, det kanonikat og den præbende ved kirken i Linköping, hvortil dronning Margrete havde præsenteret ham.

1401. 26. februarRom sprog: latin

Den pavelige kammermester, Marinus, pålægger alle gejstlige myndigheder under trussel om afsættelse, banlysning og anden alvorlig straf ikke at forulempe den pavelige kapellan Lars Jensen, dominikanermunk i Lund.

1401. 4. marts sprog: latin, emne: pant,

Berta, enke efter Henneke Grevesmühlen, forhen borger i København, pantsætter et grundstykke med stenhus i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København, for 20 mark sølv.

1401. 6. marts sprog: latin, emne: pant,

Peder Jakobsen, borger i København, pantsætter halvdelen af sin gård til Thomas Tagesen, borger sammesteds, for 26 mark sølv.

1401. 12. martsHaderslevhus sprog: latin

Hertug Gerhard 6. af Slesvig erklærer, at Otto Tinhuus, kantor, og hele kapitlet i Haderslev har afstået nogle grunde, gårde og beboelser nord for kirkegården som vederlag for nogle andre grunde i Haderslev, og tager kapitlet og dets gods under sin beskyttelse.

1401. 21. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. giver Jens Pedersen, gejstlig i Lunds stift, dispensation til at opnå alle gejstlige grader og modtage kirkelige beneficier, skønt han har skrevet, dikteret og beseglet breve, som har forårsaget strid.

1401. 21. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: aflad,

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Knuds Kirke i Odense og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af den dem pålagte kirkebod som dem, der besøger Mårkær kloster i Slesvig stift.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. udnævner Jens, kantor ved kirken i Roskilde, til biskop af Odense.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalgte biskop Jens lydighed og ærbødighed.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger gejstligheden i Odense stad og stift at vise Jens, udvalgt biskop, lydighed og ærbødighed.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger menigheden i Odense stift at vise Jens, udvalgt biskop, lydighed og ærbødighed.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger alle Odensekirkens vasaller at vise Jens, udvalgt biskop, troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at yde Jens, udvalgt biskop af Odense, støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. meddeler dronning Margrete, at han har udnævnt Jens til biskop af Odense.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. giver Jens, udvalgt biskop af Odense, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. reserverer uden foregående ansøgning kantordømmet ved kirken i Roskilde for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Jens Brynnekesen i kantordømmet ved kirken i Roskilde.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde at reservere det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige ved Jens Ovesens udnævnelse til biskop af Odense, for Jens Pedersen, gejstlig i Lunds stift.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. reserverer uden forudgående ansøgning det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jens' udnævnelse til biskop af Odense, for Troels Troelsen, kannik sammesteds.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Troels Troelsen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, der blev ledige ved Jens' udnævnelse til biskop af Odense.

1401. 26. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i København at reservere det kanonikat og den middelstore præbende ved kirken i Roskilde, som Troels Troelsen besad, for Erik Larsen, kannik sammesteds.

1401. 28. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. reserverer uden forudgående ansøgning det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen, for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.

1401. 28. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Viborg at indføre Jens Brynnekesen i det kanonikat og den større præbende ved kirken i Roskilde, som blev ledige ved Jakobs udnævnelse til biskop af Bergen.

1401. 28. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. reserverer det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad, for Niels Jakobsen, gejstlig i Roskilde stift.

1401. 28. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskopperne af Tuy og Århus at indføre Niels Jakobsen i det kanonikat og den mindre præbende ved kirken i Roskilde, som Jens Brynnekesen besad.

1401. 28. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund at reservere provstiet ved kirken i Roskilde, som blev ledigt ved Jakob Knudsens udnævnelse til biskop af Bergen, for Kristian Hemmingsen, kannik i Roskilde.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød- og mælkeretter på fastedage.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne og verdensgejstlige personer må spise kød- og mælkeretter ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. tilbagegiver dronning Margrete alt det gods, der er afhændet fra kronen i Danmark, Sverige og Norge, og erklærer alle breve herom for ugyldige.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. tilbagegiver dronning Margrete de patronatsrettigheder, der er afhændet fra kronen i Danmark, Sverige og Norge, og erklærer alle breve herom for ugyldige.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskopperne af Lund, Uppsala og Nidaros at tildele alle, der deltager i forsvaret af dronning Margretes tre riger, samme syndsforladelse som dem, der forsvarer det hellige land.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. tillader Abraham Brodersen, ridder i Lunds stift, at lade holde messe før daggry.

1401. 29. martsS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde efter ansøgning af dronning Margrete at sørge for, at gården Gladsax med tilliggender, som fru Ida havde skænket til indstiftelse af et nonnekloster, mageskiftes med Gavnø og dets tilliggender, som synes mere egnet til nonneklostrets brug.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 30. marts sprog: latin, emne: skøde

Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 30. martsRoskilde sprog: latin

Peder Madsen, biskoppen af Roskildes official, erklærer, at fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim (Eriksen), har fyldestgjort Niels Jensen angående et af denne begået manddrab og modtaget kvittering herfor.

1401. 31. martsSlet herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Slet herredsting, at Jens Lykke, ridder, har skødet alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder.

1401. 3. april sprog: latin

Jens Lykke, ridder, forpligter sig til at overgive hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, to breve angående hovedgården Brøndum.

1401. 4. aprilRom sprog: latin

Biskop Jens af Odense lover at betale servispenge til kardinalkollegiet.

1401. 4. aprilRom sprog: latin

Biskop Jens af Odense lover at betale servispenge til det apostoliske kammer.

1401. 8. aprilRoskilde sprog: latin

Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, erkender at have lejet en gård i Kyringe af nonnerne i Roskilde sankt Clara kloster for livstid mod en årlig afgift af eet pund korn og een skilling grot.

1401. 3. majWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England meddeler sine admiraler, høvedsmænd og øvrige embedsmænd, at han har taget magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og dronning Margretes udsending, under sin beskyttelse og giver ham frit lejde til at rejse til og fra England.

1401. 16. maj sprog: latin, emne: aflad,

1401. 16. maj, APD II 138 nr. 1002, paven giver aflad til dem, der på bestemte dage besøger sankt Pauls kirke i Bobbin på Rügen, Roskilde Stift, udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.

1401. 28. maj sprog: latin

Anders Pedersen af Svanholm erkender, at Ove Steeg, væbner, af Ølsemagle har fravundet ham to brydegårde i Uglestrup på lovlig vis og overlader ham godset.

1401. 1. juniLund sprog: latin

Ærkebiskop Jakob af Lund tildømmer kapitlet i Lund den halve gård i Malmø, hvorom det har ligget i strid med Åstred, rådmand sammesteds og værge for Kristine, enke efter Albrecht Nielsen, borgmester sammesteds, og Mikkel Jensen, bymand sammesteds.

1401. 1. juni sprog: latin

Jakob Jensen, forvalter på borgen København, Herman Kruse, Niels Bosen, borgmestre, Peder Andersen, byfoged, Jens Jakobsen, Jens Bosen, Mads Rud og Henrik von Berge, rådmænd sammesteds vidimerer Peder Jakobsens brev af 1401 6. marts.

1401. 2. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger provsten i Slesvig ved provision at overdrage Jens Nielsen, kannik i Børglum, provstiet sammesteds, som kapitlet havde overdraget ham efter Detberns resignation.

1401. 2. juni sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde og værgerne for jomfru Margrete Jensdatter indgiver hende i Roskilde sankt Clara kloster og anviser klostret en gård i Store Lyngby til hendes underhold.

1401. 2. juni sprog: latin

Genbrev af søster Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, til forrige nr.

1401. 13. juniRinds herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Rinds herredsting, at Peder Andersen Munk af Hedegård har ført vidnesbyrd, at det gods, som Knud Hågensen besad i Rinds herred, Himmer- og Løversyssel, aldrig har tilvurderet nogen konge af Danmark med undtagelse af en gård i Ulbjerg.

1401. 16. juniRoskilde sprog: latin

Richard, præst ved kirken i Bangor, og John Peraunt, serjeant-at-arms, undskylder over for kong Henrik 4. af England, at de endnu ikke er vendt tilbage til England, men lover at gøre det med det første.

1401. 18. juniGislum herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Gislum herredsting, at Peder Andersen Munk af Hedegård har ført vidnesbyrd, at Vide og hans hustru Elisabeth tidligere har pantsat deres gård i Hessel til ham for 100 mark lybsk.

1401. 26. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der sankt Jørgens dag besøger sankt Jørgens kapel ved Kalundborg eller rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.

1401. 26. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der trinitatis søndag besøger Vor Frue kirke i København eller rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.

1401. 26. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne personer må spise kød ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.

1401. 26. juniS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete at spise kød på fastedage.

1401. 28. juniNørhald herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Nørhald herredsting, at Mads Nielsen af Nørbæk har ført vidnesbyrd om, at brødrene Jens, Mikkel og Mogens Kruse tidligere har pantsat alt deres gods i herredet til ham for 28 mark sølv.

1401. 1. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Katharine kirke i Ribe og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger prioren sammen med otte præster til at meddele syndsforladelserne.

1401. 2. juliParis sprog: latin

Magister Jens Navnesen (Gyrstinge) udnævnes til prokurator for den engelske nation.

1401. 6. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger magister Jeronimus Sydenberg, kapellan og apostolisk auditør, at overdrage Jens Mår, kannik i Viborg, provstiet sammesteds, hvortil han var valg af kapitlet, men hvorpå Niels Kølsen havde rejst krav, hvis det under den løbende proces ved kurien viser sig, at ingen af dem har ret til provstiet.

1401. 8. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Roskilde domkirke og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger biskoppen af Roskilde og otte præster til at meddele syndsforladelserne.

1401. 8. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. eftergiver dronning Margrete og fem af hendes udvalgte personer, der i løbet af 40 dage efter modtagelsen af brevet besøger fire kirker i hendes riger, lige så meget af deres kirkebod, som dem, der besøger Peterskirken, San Paolo Fuori le Mura, Laterankirken og Santa Maria Maggiore i Rom.

1401. 8. juliWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale penge til bl.a. John Peraunt, serjeant-at-arms, og Henrik van der Odam, væbner, i forbindelse med en sendefærd til Norge, Sverige og Danmark.

1401. 15. juli sprog: latin

Ærkebiskop Johan 2. af Mainz bemyndiger biskop Johan af Slesvig til i hans sted at udføre ærkebiskoppelige hverv i landene ved Rhinen i Mainz stift i hans levetid.

1401. 25. juli sprog: latin, emne: pant,

Jakob Bille af Ljungby, ridder, pantsætter sin hustrus gods i Bårse herred til hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder.

1401. 9. august sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.

1401. 15. august sprog: latin

Ove Steeg af Ølsemagle, væbner, erklærer på livstid at have lejet tre gårde i Ølsemagle og een gård i Grubbe-Hastrup af Roskilde sankt Agnete kloster.

1401. 16. august sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer over for indbyggerne på Sjælland, at han har pålagt Peder Jyde og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods henholdsvis i Sandby og Solbjerg, inden 14 dage at vende tilbage dertil.

1401. 17. august sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern vidimerer kong Olufs brev af 1386 16. januar.

1401. 24. augustHelsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer for anden gang hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.

1401. 29. august sprog: latin

Johan Skarpenberg, ridder, overdrager ridderen hr. Predbjørn Podebusk alt sit gods i Utterslev og andetsteds på Lolland.

1401. 26. septemberMalmø byting sprog: latin

Tingsvidne af Malmø byting, at Ove Mogensen, rådmand i Lund, har afhændet den halvpart af en gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.

1401. 28. september sprog: latin, emne: pant,

Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv.

1401. 1. oktoberLund sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at fru Gese, enke efter hr. Peder v. Vreden, på rettertinget har skødet alt det gods på Fyn og andetsteds i Danmark, arvet efter hendes afdøde mand, til dronning Margrete.

1401. 10. oktoberLund sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Elav Elavsen på rettertinget har skødet alle de breve og rettigheder, han havde fra fru Erenbold, på Brøndum og andet gods i Jylland til dronning Margrete.

1401. 10. oktoberLund sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer for tredje gang Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.

1401. 15. oktoberGurre sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern takker kong Henrik 4. af England for hans budskaber, beder ham undskylde de engelske udsendinges forsinkede tilbagevenden og bebuder, at han i løbet af kort tid vil sende sin egen udsending til ham.

1401. 18. oktoberVenezia sprog: latin

Guillaume de Tournon, ridder, erklærer at have slået Jakob Skarhult til ridder ved den hellige grav.

1401. 25. oktoberSøborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern meddeler kong Henrik 4. af England, at han sender magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som udsending til ham, og beder kongen vise ham tillid.

1401. 25. oktoberSøborg sprog: latin

Dronning Margrete beder kong Henrik 4. af England vise tillid til magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, som hendes søn kong Erik 7. af Pommern sender til ham som udsending.

1401. 31. oktoberMalmø sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Mikkel Jonsen, bymand i Malmø, på rettertinget har overdraget dronning Margrete et åbent brev vedrørende Skagemands ladegård i Malmø, som han havde fra ridderen hr. Niels Ivarsen.

1401. 8. novemberHelsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har overdraget dronning Margrete alle dokumenter og breve, som Jakob Mus havde fået af hende angående den gård i Malmø, som Anders Pedersen, fordum borgmester sammesteds, havde beboet.