Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
1401. 10. novemberHelsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Anders Jakobsen på rettertinget har overdraget dronning Margrete Erik Hasenbergs pantebrev af 1354 5. oktober på gods i Ørslev.

1401. Omkr. 11. novemberLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget fra Mads Mekelers skib ved Bornholm af ærkebiskoppens foged.

1401. Omkr. 11. novemberLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver en række af deres borgere et andet kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund, for at disse kan generhverve deres gods, som var blevet bjerget ved Bornholm af ærkebiskoppens foged, eller eventuelt enes om udlevering mod en pengesum.

1401. 23. novemberRoskilde sprog: latin, emne: pant,

Margrete Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Henneke Moltke af Torbenfeld, erkender at skylde abbedissen og søstrene i Roskilde sankt Clara kloster 20 mark sølv, som hun havde testamenteret dem til bod for sin faders sjæl.

[1401]. 7. december sprog: latin, emne: regnskab,

John Parant aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1401 4. december for sin rejse til Sverige for som den engelske konges udsending at forhandle med Margrete og Erik 7. af Pommern.

1401 sprog: latin

Jens Steger sælger sin gård i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.

1401 sprog: latin

Hans Pris i Fåborg sælger en gård i Næstved til Jens Mogensen, rektor for disciplene i Næstved.

1401 sprog: latin

Arnold Poleman og Johan Osenbrügge dømmer fiskeren Henrik Smed fredløs, da han har dræbt Peter Penyn i Danmark.

[1401] sprog: latin, emne: regnskab,

Hamburgs kæmnerregnskab.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. udnævner Niels Jakobsen Lunge, ærkedegn i Tribsees, til biskop af Strängnäs.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger kapitlet ved kirken i Strängnäs at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger gejstligheden i Strängnäs stad og stift at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger menigheden i Strängnäs stift at vise den udvalgte biskop Niels lydighed og ærbødighed.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger alle Strängnäskirkens vasaller at vise den udvalgte biskop Niels troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Uppsala at yde den udvalgte biskop Niels af Strängnäs støtte og vise ham gunst ved hans overtagelse af embedet.

1402. 23. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. meddeler kong Erik 7. af Pommern, at han har udnævnt Niels til biskop af Strängnäs.

1402. 23. januarWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale £10 til væbneren Henrik van der Odam i tilgift til de 40 mark, han allerede har fået for sin deltagelse i en sendefærd til Danmark.

1402. 31. januarS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Odense at erklære ægteskabet mellem Otto og Benedikte Kremstrup for gyldigt, skønt fru Benedikte tidligere havde lovet Jens Tuesen ægteskab.

1402. 2. februar sprog: latin

Jens Nielsen den yngre, borgmester i Roskilde, skænker den gård på nordsiden af Algade i Roskilde, han havde erhvervet af Evert Moltke af Veksø, til Henrik Hartvigsen, kaldet Dugesvend, som sin søsterdatter Kristines medgift.

1402. 3. februar sprog: latin

Gertrud Pedersdatter, enke efter hr. Erik Barnimsen, ridder, sælger alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner.

1402. 5. februar sprog: latin

Niels, udvalgt biskop af Strängnäs, lover at betale servispenge til kardinalkollegiet.

1402. 6. februar sprog: latin

1402. 6. februar, APD II 145 nr. 1016, vedrører Henrik Herder, munk i Hiddensee kloster, Roskildensis diocesis, og udelades derfor i Dipl. Dan.

[1402. 14. februar] sprog: latin

Henrik, udvalgt biskop af Osnabrück, sender Lübeck en afskrift af sit svar på kong Erik 7. af Pommerns brev efter at have modtaget Lübecks brev med afskrift af kongens brev til staden.

1402. 17. februar sprog: latin

Broder Lars, udvalgt og bekræftet abbed i Ringsted, og konventet sammesteds bortforpagter med samtykke af biskop Peder af Roskilde klostrets gods i Vinderup, Bredetved, Torup og Dragerup til væbneren Arnold Madsen og hans hustru på livstid.

1402. 7. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Bonifacius 9. tillader ærkebiskop Jakob af Lund, at han eller hans skriftefader giver regelbundne personer dispensation til at spise kød- og mælkeretter ved hans bord, dog med undtagelse af de dage, da det ifølge kirkeretten er forbudt at spise kød.

1402. 8. martsRoskilde sprog: latin

Augustinus de Undinis, det apostoliske sædes nuntius og pavens pønitentiar uden for den romerske kurie, tillader Vifred Ivarsen, dronning Margretes foged på Island, og 100 af ham udvalgte personer fra afsides egne af Norge, at vælge egnede skriftefædre, der kan give dem den syndsforladelse, der tilstås dem, der drager til eller støtter hjælpen til det hellige land. Hvad disse personer kan afse til understøttelse af kristenheden, skal de sende til kister og udpegede stiftelser i Roskilde i hele maj måned, men hvis det ikke er muligt, skal de efter skriftefædrenes råd give det til de fattige, og derudover i syv dage besøge fire kirker.

1402. 13. martsS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: regnskab,

Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 15. april om et år med resten.

1402. 13. marts sprog: latin

Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

[Før 1402. 14. marts.] sprog: latin

Dansk udkast til ægteskabskontrakt mellem kong Erik 7. af Pommern og kong Henrik 4.s datter Filippa samt mellem Henrik, prins af Wales, og Katrine, kong Eriks søster.

1402. 14. martsRom sprog: latin, emne: regnskab,

Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af Sta. Anastasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til påske om et år med resten.

1402. 14. marts sprog: latin

Ti mark udbetales til Jens Klementsen, gejstlig i kongen af Danmarks tjeneste, som kommer til England med Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, kongen af Danmarks udsending.

1402. 15. marts sprog: latin, emne: regnskab,

Udbetaling til Hugh Lutterel for leje af skibet "Passagere" i forbindelse med den danske ambassadør Peder Lykkes rejse fra Calais til Dover.

1402. 27. marts sprog: latin

Anders Nielsen af Asdal, væbner, skænker med samtykke af sin hustru fru Ide hendes gård i Jørsby sogn til Dueholm kloster til bod for deres sjæle.

1402. 29. martsRingsted, Sjællands landsting sprog: latin, emne: mageskifte,

Anders Jakobsen af Egede, ridder, mageskifter to bol i Vester Broby til Sorø kloster mod 12 øre jord i Glumsø og 15 ørtug jord i Havnelev.

1402. 31. martsRyslinge sprog: latin, emne: aflad,

Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger Søllinge kirke, en del af den dem pålagte kirkebod.

1402. Omkr. 2. aprilLübeck sprog: latin

Goswin Volmesten og Klaus Voghe erkender at skylde Johan Koning 10 fad sildesmør, at betale i Skåne til efteråret.

1402. 7. aprilLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck beder borgmestre, rådmænd og andre borgere i Köln sørge for, at enken efter Gobel, også kaldet Gotfrid, Smytman udleverer nogle gældsbreve, som den daværende kannik i Roskilde Niels Jakobsen Lunge havde givet ham, da Niels Jakobsen Lunge nu har betalt sin gæld.

1402. Omkr. 16. aprilLübeck sprog: latin

Arnold Zydentorp erkender at skylde hr. Jakob Pedersen, præst i Kærum, og hr. Lave, præst i Sønderby, hver 100 mark lybsk.

1402. Omkr. 16. aprilLübeck sprog: latin

Arnold Zydentorp erkender, at præsterne Jakob Pedersen i Kærum og Lave i Sønderby hver har deponeret en bæltepung med penge og kostbarheder hos ham.

1402. Omkr. 28. aprilLübeck sprog: latin

Rådmændene i staden Lübeck giver Johan Radelwitz og Walter Grevesmolen kvitteringsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund angående fire baller klæde, der var bjerget på Bornholm af ærkebiskoppens foged.

1402. 1. majRoskilde sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer over for indbyggerne på Sjælland, at han har pålagt Peder Jyde og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods henholdsvis i Sandby og Solbjerg, inden 5 dage at vende tilbage dertil.

1402. 2. majS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. fornyer og stadfæster pave Honorius 3. s bulle af 1220 11. november for johanniterordenen efter anmodning af johanniterordenen i Danmark, Norge og Sverige.

1402. Omkr. 4. majLübeck sprog: latin, emne: pant,

Henneke Tusch pantsætter sin slagterbod i Falsterbo til Arnold Ywens for 30 mark lybsk.

1402. Omkr. 5. maj sprog: latin

Rotger Pilgrim og Johan v. Hagen sælger tre slagterbodesteder i Slagtergade i Skanør til garveren Johan Preen.

1402. 6. majS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. opfordrer alle troende kristne og de gejstlige myndigheder til at støtte johanniterordenen i Danmark, Norge og Sverige i dens arbejde og stadfæster dens tilladelse til at holde gudstjeneste under interdikt og til at meddele alle arter forbrydere syndsforladelse og eftergiver alle, som begunstiger ordenen, 100 dage af den dem pålagte kirkebod.

1402. 10. majSjællands landsting sprog: latin

Tingsvidne af Sjællands landsting om, at tretten riddere og riddermæssige mænd har aflagt ed på, at den gård i Merløse, hvorom der verserede strid mellem Bent Bille af Solbjerg og Oluf Lunge, havde tilhørt ridderen hr. Peder Grubbe af Storde.

1402. 14. majBerkhamstead sprog: latin

Notarialvidne om, at Filippa, kong Henrik 4. af Englands datter, med kongens samtykke har udset sig William Bourchier, ridder, Richard Derham, kongens kapellan, og John Peraunt, væbner og serjeant-at-arms, til på hendes vegne at afslutte ægteskabsforhandlingerne med Kong Erik 7. af Pommern.

1402. 14. maj sprog: latin

Ellen Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, oplader en gård i Rolstrup til fru Ellen, enke efter ridderen hr. Ebbe Strangesen.

1402. 19. maj sprog: latin

Rådmændene i staden Lübeck erklærer over for borgmestre og rådmænd i Reval, at deres medborger Henrik Gerwer, hvis slægtning og fælle Herman Rekeling sidst forbigangne efterår er druknet i et skib, der led skibbrud ved Bornholm, har indsat Johan Sunnegen som sin befuldmægtigede med det hverv at anmode om at få den omkomnes gods i Reval udleveret.

1402. 24. majSkovby herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Skovby herredsting om, at de to gårde i Tofte, som Esbern Tordsen besad til sin død og hans arvinger efter ham, nu tilhører Gerhard Pedersen Snike.

1402. 26. majTutbury Slot sprog: latin

Notarialvidne om, at Henrik, prins af Wales, Henrik 4. af Englands søn, 1402 8. maj med kongens samtykke har udset sig William Bourchier, ridder, Richard Derham, kong Henriks kapellan, og John Peraunt, væbner og serjeant-at-arms, til på hans vegne at afslutte ægteskabsforhandlinger med Katrine, Kong Erik 7. af Pommerns søster.

1402. 11. juni sprog: latin

Fru Gertrud, enke efter hr. Erik Barnimsen skænker en halv gård i Hemmeshøj til Sorø kloster.

1402. 15. juniStralsund sprog: latin

Nicolaus, abbed i Hiddensee kloster, meddeler abbeder, priorer, provster og øvrige gejstlige myndigheder i stæderne og stifterne Roskilde, Schwerin, Kammin, Lübeck, Ratzeburg og Havelberg, at pave Bonifacius 9. har anmodet ham om at undersøge en klage, som Nicolaus Benekehagen, gejstlig i Kammin stift, har rejst, og beder dem forkynde stævningen af parterne i sagen.

1402. 16. juni sprog: latin

Engelsk udkast til forbund mellem kong Henrik 4. af England og kong Erik 7. af Pommern

1402. 21. juni sprog: latin

50 mark udbetales til Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde og ambassadør for kongen af Danmark, Sverige og Norge.

1402. 24. juni sprog: latin, emne: pant,

Elene Buggesdatter, enke efter ridderen hr. Kristian Vendelbo, pantsætter en øde gårds jord samt toft i Hastrup til Mads Nielsen for 16 mark sølv.

1402. 26. juniLunds byting sprog: latin

Tingsvidne af Lunds byting om, at Lars Gødesen, borger i Lund, har skødet sin gård i sankt Jakobs sogn til Peder Andersen, borger sammesteds.

1402. 27. juni sprog: latin

Udbetaling af £26 13s 4d, dvs. 40 mark, til John Peraunt for dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark, Sverige og Norge vedrørende de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

1402. 28. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer biskop Bo af Århus for betaling af resten af hans servispenge.

1402. 28. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpræst af sankt Anastasia, kvitterer biskop Bo af Århus for betaling af resten af hans servispenge.

1402. 28. juni sprog: latin

Optegnelse om, at biskop Bo af Århus' servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

[1402]. 28. juniWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England giver sine forhandlere Richard, biskop af Bangor, William Bourchier, ridder, Richard Derham, kongelig kapellan, og John Peraunt, væbner, fuldmagt til at forhandle på sine vegne med dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige, Erik 7. af Pommern og Katrine vedrørende ægteskab mellem kong Erik og Filippa, datter af Henrik 4., og mellem Henrik, prins af Wales, og Katrine.

[Omkr. 1402. 28. juni] sprog: latin

Kong Henrik 4. af England takker dronning Margrete for det brev, som Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, har afleveret, hvori dronningen foreslår to kongelige ægteskaber og en evig alliance mellem deres riger og han bebuder, at han vil sende sine egne udsendinge til hende med fuldmagt til at forhandle på sine vegne.

1402. 28. juni sprog: latin

Omtale af brev fra kong Henrik 4. af England til kong Erik 7. af Pommern.

1402. 29. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. reserverer et beneficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen og kapitlet i Slesvig har overdragelsesretten, for Wibert Nicolai fra Lunden, gejstlig i Bremen stift.

1402. 29. juniS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger provsten i Slesvig, dekanen i Lübeck og kantoren ved Vor Frue kirke i Hamburg at indføre Wibert Nicolai fra Lunden i det beneficium, der er reserveret ham.

1402. 30. juniSankt Marthas kapel i Lund sprog: latin

Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at fru Kristine, enke efter Bent Pedersen, fordum borger i Lund, har skødet sin gård i Bredegade til Lunds kirkes bygningsfond på samme betingelser, som hendes mand tidligere havde skødet den.

1402. 20. juli sprog: latin

Svend Jakobsen i Rejnstrup erklærer at have holdt skifte med sine sønner Anders og Åstred Svendsen, hvorved den gård, han bebor i Rejnstrup, skal tilfalde Anders, medens en anden sammesteds skal tilfalde Åstred.

1402. 20. juli sprog: latin

Anders Svendsen i Rejnstrup oplader al sin ret til den gård i Rejnstrup, som hans broder Åstred bebor, til broderen.

[1402. 25. juli] sprog: latin

Udkast til indberetning til den engelske konges råd om tronfølgen i Danmark, Norge og Sverige.

[1402. 25. juli - 2. november] sprog: latin

Indberetning til den engelske konges råd om tronfølgen i Danmark, Norge og Sverige.

1402. 28. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9., der tidligere havde forflyttet biskop Peter af Strängnäs til Gardar og udnævnte Niels Jakobsen, ærkedegn i Tribsees, til biskop, erklærer denne forflyttelse for ugyldig, da den er sket med biskoppens vilje, og Gardar ikke er ledigt.

1402. 3. august sprog: latin

Torkil Jensen af Blistrup sælger sin gård i Sæby til Dueholm kloster.

[1402]. 9. augustWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger borgmesteren i Lynn at frigive nogle skibe, der var blevet beslaglagt for at kunne bringe biskop Richard af Bangor og andre af kongens udsendinge til oversøiske egne, eftersom bispen og de andre udsendinge er ankommet til deres bestemmelsessted i god behold.

1402. 18. augustSkara sprog: latin

Sigge Larsson, væbner, kvitterer ridderen hr. Niels Svarteskåning for 36 mark svensk på hr. Klaus v. Vitzens vegne.

1402. 11. septemberMalmø sprog: latin

Mogens Madsen i Køge sælger sin jord i Malmø mellem Algade og havet til Bent Unge, bymand i Malmø

1402. 11. septemberMalmø byting sprog: latin

Tingsvidne af Malmø byting, at Mogens Madsen, bymand i Køge, har solgt sin jord i Malmø mellem Algade og havet til Bent Unge, bymand i Malmø

1402. 20. septemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9., der sender sin udsending Ludovico Baglioni, junker fra Perugia, ad regna Dacie Swecie et Norwergie af hensyn til kirkens sager, bemyndiger ham til at modtage, hvad kollektorer og underkollektorer har indsamlet af penge og rørligt gods i disse riger, og give dem kvittering.

1402. 20. septemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. anmoder alle gejstlige og verdslige myndigheder, gennem hvis områder hans udsending Ludovico Baglioni, junker fra Perugia, skal rejse, om at være ham behjælpelig under hans rejse til landene Tyskland samt rigerne Böhmen, Danmark, Sverige, Norge og Polen.

1402. 22. septemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Lübeck at indskærpe fornævnte kollektorer og underkollektorer, der er udtrykt i fornævnte brev 1), at de inden en bestemt frist skal indbetale til Ludovico Baglioni, hvad de har indsamlet, da denne har udtrykt frygt for, at de skal nægte det.

1402. 22. septemberLübeck sprog: latin

Jens Lydekesen og Didrik Keseberg, borgere i Flensborg, stadfæster, at Bo Smed, borger sammesteds, har pantsat en hest til Konrad Brekewolt for 6 mark lybsk.

1402. 23. septemberRoskilde sprog: latin, emne: skøde

Biskop Peder af Roskilde skøder al sin ret i Skuldelev samt bispetienderne af Skuldelev, Gerlev, Kyndby og Skibby og en gård i Sæby til sankt Laurentii kapel i Roskilde domkirke til gengæld for det gods, som afdøde biskop Niels havde skænket i Ods, Ars, Skippinge og Tuse herreder, og henlægger kapellet til præbenden Osted.

1402. 27. septemberFalsterbo sprog: latin

Henrik Westhof, borgmester i Lübeck, og Jakob Jerchow, borger og lybsk foged i Falsterbo, anmoder borgmestre og rådmænd i Reval om at hjælpe Johan v. Hachede med at få det gods udleveret, som hans broder Reimer, der druknede ved Bornholm, havde efterladt sig hos Arnold Sassenberg, rådmand i Reval.

1402. 1. oktober sprog: latin, emne: pant,

Oluf Jensen, bymand i København, pantsætter halvdelen af en gård i sankt Petri sogn i København til Morten Gregersen i Bagsværd for 32 mark sølv.

1402. 9. oktoberRoskilde sprog: latin

Peder Jakobsen Finkenoge, ridder, erkender at have lejet Roskilde sankt Clara klosters gods i Herlufmagle, dog undtaget gods tilhørende Helene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, for livstid samt til sønnen Jens Finkenoge, ridder, ti år efter hans og hans hustrus død mod en årlig afgift af fire pund korn til gengæld for en gave på 10 mark sølv til klostrets bygningsfond.

1402. 18. oktoberHelsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern udsteder brev på rettertinget.

1402. 27. oktober sprog: latin

Morten Gødikesen, borger i København, sælger sin gård nær sankt Nikolaj kirkegård til Aleksander Jensen.

1402. 2. novemberHelsingborg sprog: latin

Ærkebiskop Jakob af Lund, biskopperne Richard af Bangor, Hans af Slesvig, Peder af Roskilde, Knut af Linköping, Eskil af Ribe, Bo af Århus, Peder af Børglum, Jens af Odense og Niels af Strängnäs eftergiver alle, der besøger domkirken i Ribe og rækker den hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

[1402]. 2. novemberHelsingborg sprog: latin

Richard, biskop af Bangor, William Bourchier, ridder, Richard Derham, kong Henriks kapellan, og John Peraunt, serjeant-at-arms, meddeler den engelske konges råd, at de ikke før 10. oktober har kunnet påbegynde forhandlingerne om giftermålene, fordi dronning Margrete opholdt sig i Sverige, og beder rådet tage stilling til visse problemer om arvefølger, som ikke var afgjort i deres instruks.

1402. 3. novemberBorgen Helsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern takker kong Henrik 4. af England for den velvilje, hvormed hans udsending magister Peder Lykke, ærkedegn af Roskilde, er blevet modtaget, fremsender en række artikler til kongens overvejelse og fastsætter førstkommende 2. juli som termin for afslutning af ægteskabsforhandlingerne.

[1402. 3. november]Borgen Helsingborg sprog: latin

Dronning Margrete takker kong Henrik 4. af England for den velvilje, hvormed hendes og kong Eriks udsending magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, er blevet modtaget.

[Omkr. 1402. 3. november] sprog: latin

Dansk udkast til overenskomst mellem kong Erik 7. af Pommern og kong Henrik 4. af England.

1402. 11. november sprog: latin

Niels Olufsen Lunge og Oluf Olufsen Lunge, brødre, erkender at have solgt deres gård i Udstrup til deres broder ridderen hr. Anders Olufsen Lunge af Næsby.

1402. 14. novemberGalten herredsting sprog: latin

Tingsvidne af Galten herredsting om, at hr. Svend Udsen, ridder, fik tingsvidnesbyrd mod Kristine Olufsdatter om, at hr. Mogens Myre, ridder, tidligere sammesteds havde skødet alt sit gods i Tordrup og i Brofjerding til hr. Stig Andersen, ridder.

1402. 20. og 23. novemberParis sprog: latin, græsk

Manuel 2. Paleologus, kejser over det østromerske rige, skænker dronning Margrete en flig af Jesu kjortel.

1402. 23. november sprog: latin, emne: skøde

Folmer Jakobsen Lunge, ridder, skøder Magleby, tre gårde i Varpelev og tre gårde i Tåstrup til biskop Peder af Roskilde.

[1402]. 25. novemberRoskilde sprog: latin

Richard, biskop af Bangor, og John Peraunt, serjeant- at-arms, meddeler kong Henrik 4. af Englands råd, at de har indføjet en artikel i forhandlingerne ud over deres instruks for at forbedre deres stilling, og anmoder om yderligere underhold.

1402. 26. novemberHelsingborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne hr. Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om seks uger for kongens retterting med deres dokumenter.

1402. 29. novemberKøbenhavn sprog: latin

Jens Eskilsen af Skovsgård, ridder, sælger alt det gods i Totterup, som han havde arvet efter ridderen hr. Henrik Jensen af Ledøje, til biskop Peder af Roskilde.

1402. 9. december sprog: latin

Udbetaling af £20 til Richard, biskop af Bangor, for dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark, Sverige og Norge vedrørende de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.