Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 100 pr. side
1405. 14. april sprog: latin, emne: pant,

Niels Jensen Sosadel, væbner, pantsætter sin gård i Gerlev til Galmen Pedersen for ni mark sølv.

[1405]. 20. aprilWindsor sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger John Topcliff, serjeant-at-arms, at sørge for, at Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd og skibsførere fra Ålborg, får det dem frarøvede gods igen eller fuld erstatning herfor.

1405. 22. april sprog: latin

Lars Jensen, dekan i Roskilde, skænker en gård i Fuglie, en gård i Everlöv og fire gårde i Lackalänge til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en daglig messe for sankt Laurentii alter i domkirken.

1405. 11. majLund sprog: latin

Borgerne i Lund klager til pave Innocens 7. over, at helligåndshuset i Lund, efter at være blevet lagt ind under kantordømmet i Lund, er blevet berøvet dets gods, og at dets inventar er blevet fordelt mellem kannikerne, og beder om, at paven vil pålægge ærkebiskoppen og kannikerne at give godset tilbage.

1405. Omkring 17. majLübeck sprog: latin

Johan v. Springe erkender, at han af Lutgard, enke efter magister Gerhard Saas, har modtaget et åbent brev af den afdøde biskop Tetze af Odense om en pengesum, som han tidligere skyldte denne.

1405. 24. maj sprog: latin, emne: skøde

Erik Jensen, præst og prior i Ring kloster, Margrete Lavesdatter, priorinde, og konventet sammesteds skøder klostrets øde gods i Nederskov til brødrene Jens og Mikkel Madsen som vederlag for deres øde gods i Assendrup.

1405. Omkr. 7. juniLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver 11 lybske borgere anbefalingsbrev til ærkebiskop Jakob af Lund og dennes foged på Bornholm angående deres skibbrudne gods sammesteds.

1405. 15. juni sprog: latin

Kristian Pedersen i Lønne erkender at have alt gods i Lønne, Arnagær og Hovstrup i pant af Thomas Pedersen for 30 mark lybsk.

[1405. Efter 18. juni] sprog: latin, emne: regnskab,

Detailleret regnskab over biskop Richard af Rochester, forhen Bangors indtægter og udgifter til rejser i årene 1402-1404 som udsending for kong Henrik 4. af England bl. a. til Danmark, Sverige og Norge med henblik på ægteskaberne mellem kongens søn Henrik og Erik af Pommerns søster og mellem Erik 7. af Pommern og Henrik 4.s datter Filippa.

1405. 4. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. giver Lars Olufsen, kannik i Roskilde, dispensation til at beholde det evige vikardømme ved kirken i Roskilde, indstiftet af hans slægtninge, sammen med et kanonikat og en større præbende sammesteds i et tidsrum af fem år.

1405. 6. juliSlesvig sprog: latin, emne: skøde

Kristian Holk, væbner, skøder sit gods i Tolk til hellig trefoldighedsgildet i Slesvig.

1405. 11. juli sprog: latin

Svend, abbed i Løgum kloster, og hele konventet sammesteds kvitterer hr. Niels Søbo, kannik i Ribe, for 20 mark lybsk, som denne har udredet på hr. Klaus Limbeks vegne for overgreb, begået mod klostret af dennes foged Tord Andersen.

1405. 12. juliFalsterbo sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern meddeler indbyggerne i Løve herred, at han har pålagt indbyggerne i Hammeldrup inden 5 dage at fjerne de hegn, de har sat om deres græsgange, der vender mod Solbjerg.

1405. 14. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. tillader Ivar Jul, lægmand i Slesvig stift, at vælge en skriftefader, som kan meddele ham fuld syndsforladelse i hans dødsstund.

1405. 16. juliS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. pålægger ærkedegnen i Ribe at overdrage Didrik Hennekesen sognekirken i Husby, som biskop Johan af Slesvig havde givet ham ved provision, efter at han havde byttet sig den til fra Peder Jakobsen mod sankt Laurentus' kirke i Horne.

[1405]. 16. juliPontefract sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger John Topcliff, serjeant-at-arms, at tvinge nogle navngivne personer til at holde Albrecht Negler og Oluf Skipper, købmænd og skibsførere fra Ålborg, skadesløse for de varer, der blev dem frataget ud for den norske kyst.

1405. 21. juliS. Pietro i Rom sprog: latin, emne: aflad,

Pave Innocens 7. eftergiver alle, der besøger Ribe domkirke på Vor Frues fødselsdag og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 7 år og 7 x 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1405. [Omkring 22. juli]Lübeck sprog: latin

Jens Nist erklærer Henrik Hannepol fri for al skyld.

1405. 24. juli sprog: latin

Biskop Eskil af Ribe erklærer, at den nu afdøde borgmester Ditmar Tidemansen i Ribe efter en trætte om enge i Farup enge erkendte, at han havde dem på Ribekirkens vegne.

1405. Omkr. 30. juli sprog: latin

Den pavelige nuntius Ludovico Baglioni erkender, at han har oppebåret 422 franske kronemønter og 400 mark lybsk af rådmændene Henrik Westhoff og Albrecht tor Brügge samt Werner Hoop, borger i Lübeck, på biskop Peder af Roskildes vegne.

1405. 3. augustS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. meddeler ærkebiskop Jakob af Lund Johan de Oches udnævnelse til biskop af Reval.

[1405. Efter 8. august] sprog: latin

Preussernes klager over englænderne, hvorunder omtales, at samme år quidam Anglici receperunt navim cuiusdam Nicholai Clivis prope Schagen, in qua quidam Johannes Warneman de Danczik misit promptam pecuniam valentem 24 nobl. Desuden meddeles, at samme år circa festum beate Marie virginis pene Schagen quidam Anglici ceperunt de navi cuiusdam Stur de Gotlandia 16 lastas farine et de siligine spectantes ad Lambertum Schelyngh civem in Danczik valentes 70 nobl.

(1)405. 10. august sprog: latin

Danzig giver Anna Stipes anbefalingsbrev til fogeden på Bornholm angående hendes ægtefælles efterladte gods.

1405. [Omkr. 1. september]Lübeck sprog: latin

Peder Nielsen kvitterer for modtagelsen af en arv på ti mark og ti skilling lybsk.

1405. 9. septemberRoskilde sprog: latin

Peder Nielsen af Vollerup, væbner, kvitterer Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og søstrene sammesteds for ethvert krav fra den tid, da han var forstander.

1405. 15. septemberLund sprog: latin

Ærkebiskop Jakob af Lund erklærer, at hr. Jens Pedersen, kantor og værge for domkirken i Lund, har afhændet en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.

1405. 17. septemberViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. pålægger biskop Peder af Roskilde at overdrage Jens Jakobsen, kannik i Lund og Roskilde og dronning Margretes råd, dekanatet i Lund, hvortil han var blevet valgt af kapitlet efter Svend Saxtrups død.

1405. 22. septemberS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. tillader den udvalgte biskop Johan af Reval at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker, på betingelse af, at han tilsender paven ordlyden af den ed, han aflægger, og at der ikke herved skal voldes noget fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder Jakob, ærkebiskop af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet.

1405. 22. septemberLübeck sprog: latin

Olaf Froliker erkender at skylde Johan Herman Hilgher 90 mark.

1405. 24. septemberViterbo sprog: latin, emne: kirkeret,

Pave Innocens 7. tillader Bernhard Hennekesen, præst i Slesvig stift, at have et rejsealter.

1405. Slutningen af september sprog: latin

Kannikerne i Ribe bandlyser Johan Skarpenberg af Trøjborg, ridder, for overgreb mod Løgum kloster.

1405. 1. oktoberLunds byting sprog: latin

Tingsvidne af Lunds byting om, at hr. Jens Pedersen Falster, kantor og værge for domkirken i Lund, har solgt en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.

1405. 4. oktoberSimrishamn sprog: latin

Ærkebiskop Jakob af Lund vidimerer ærkebiskop Esgers brev af 1322 28. oktober.

1405. 17. oktober sprog: latin

Evert Moltke af Helsinge, væbner, skænker Roskilde sankt Agnete kloster en gård i Rye på betingelse af, at han skal have fri rådighed over den for livstid, og at nonnerne efter hans død for indtægterne af den skal afholde en årtid for ham og hans forældre.

1405. 17. oktober sprog: latin

Evert Moltke af Helsinge, væbner, erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Rye, Ulstrup og Gørlev.

1405. 20. oktoberViterbo sprog: latin, emne: regnskab, kirkeret,

Pave Innocens 7. sender sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia til rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og nogle andre lande med bemyndigelse til at kalde alle kollektorer og underkollektorer i rigerne Danmark, Sverige og Norge og staden og stiftet Liege og kirkeprovinsen Reims og i visse andre lande med undtagelse af Italien, i hvilke og gennem hvilke Du måtte rejse, samt inkvisitorer og prædikanter til sig, undersøge deres regnskaber og modtage, hvad de har indsamlet.

1405. 20. oktoberViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. pålægger alle gejstlige myndigheder i rigerne Danmark, Sverige og Norge at udrede 6 kammerfloriner om dagen til nu nuntius ærkebiskop Nicolaus af Manfredonias og hans ledsageres underhold, mens de opholder sig i nævnte riger Danmark, Sverige og Norge.

1405. 28. oktoberRoskilde sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde henlægger alt sit gods i Merløse og Skippinge herreder samt i Trønninge og Tågerød og hele landsbyen Stenlille til indstiftelse af et kapel for sankt Sigfred og alle helgener i Roskilde domkirke.

[Efter 1405. 31. oktober] sprog: latin

Den engelske konges udsendinge rejser i tilslutning til deres kommentarer til Greifswalds klager af 1405 31. oktober over engelske overgreb, Kunze klage mod Greifswald over, at byen sammen med andre hansestæder i året 1340 ved Hölviken i Danmark uretmæssigt har taget et skib tilhørende købmændene i King's Lynn.

1405. 4. november sprog: latin

Folkvin Deinersen, provst i Lund, sælger halvdelen af den gård i Malmø, der tidligere kaldtes Jens Uffesens ladegård, til ærkebiskop Jakob af Lund.

1405. 10. november sprog: latin

Biskop Peder af Børglum betaler resten af sine servispenge til kardinalkollegiet.

1405. 10. november sprog: latin

Optegnelse om, at biskop Peder af Børglums servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

1405. 11. november sprog: latin

Borgmestre og rådmænd i staden Lübeck indgiver klage til den engelske konges udsendinge over englændernes erobring af lybske skibe i årene 1402, 1403, 1404 og 1405, herunder i 1404 13. juli Anglici receperunt navem Engelberti Bonid ab alia parte portus Schagen et duxerunt in Hullam. _ Item nauclerum Nortyneyer de Lubyk nauigantem de Schania uersus Angliam cum naui sua Anglici de Hulla sumpserunt.

1405. Omkr. 11. november sprog: latin

Erik Ovesen af Svinninge sælger sit fædrene gods i Kuserup til Sorø kloster.

1405. 14. novemberSkånes landsting sprog: latin

Tingsvidne af Skånes landsting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.

1405. 16. novemberMalmø byting sprog: latin

Tingsvidne af Malmø byting om, at Folkvin Deinersen, provst i Lund, har solgt en halv gård i Malmø til ærkebiskop Jakob af Lund.

[1405. Efter 26. november] sprog: latin

Gilbert Stone meddeler, at prinsesse Filippa har indgået ægteskab med kong Erik 7. af Pommern.

1405. 27. novemberViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. anbefaler sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia, pavelig nuntius i Danmark og Sverige, til staden Köln.

1405. 30. novemberLund sprog: latin, emne: regnskab,

Ærkebiskop Jakob af Lund giver en gård i Malmø, fordum kaldt hr. Jens Uffesens ladegård, til det af ham indstiftede alter for Vor Frue, sankt Laurentius og sankt Knud konge i Lund.

1405. [Omkr. 30. november]Lübeck sprog: latin

Skipper Josef erkender, at han har oppebåret 140 mark lybsk af de 500 mark, som Herman Hilghe har i forvaring for ridderen hr. Jens Due.

1405. 2. decemberViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. anbefaler sin referendar ærkebiskop Nicolaus af Manfredonia, som han sender til rigerne Danmark, Sverige og Norge som nuntius, samt hans ledsagere til alle gejstlige og verdslige myndigheder.

[1405]. 8. decemberWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England erklærer ikke at have givet magister Peder Lykke, den danske konges forhandler i ægteskabsforhandlingerne, en årlig ydelse for at have bragt sagen i orden.

1405. Omkr. 13. decemberLübeck sprog: latin

Rådmændene i Lübeck giver Henrik van Orde og Konrad Blomendal sikkerhedsbrev til dronning Margrete angående noget skibbrudent gods fra Timme Swanens skib.

1405. 17. decemberLunds byting sprog: latin

Tingsvidne af Lunds byting om, at Lucie Øndersdatter, enke efter Niels Pedersen Vinter, har skødet en gård i sankt Klemens sogn til sin svigersøn Kristian Pedersen, borger i Lund.

1405 sprog: latin, ældre nydansk, emne: testamente

Peder Jensen Marsvins testamente.

1405 sprog: latin

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.

1405 sprog: latin

Hr. Sabel Kerkendrop skænker gods på Fyn til Vor Frue kirke i Nyborg mod, at præsten sammesteds afholder tre ugentlige messer.

1405 sprog: latin

Roskildebispen skænker bygninger til beboelse på sankt Lucii kirkegård.

1405 sprog: latin

Provst Kristian i Roskilde forpagter gods i Borup af Næstved sankt Peders kloster.

1405 sprog: latin

Sankt Peders kirke i Næstved sælger noget jord i Næstved til Mads Pedersen i Lille-Næstved.

1[40]5 sprog: latin

Pave Benedikt 13. stadfæster Gavnø klosters privilegier og besiddelser.

1406. 2. januarViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. pålægger provsten i sankt Jørgens kloster i Stade at overdrage Johan Stralsund sognekirken Vor Frue i Witswort, hvortil byen havde præsenteret ham, men som han måtte afstå til præsten Markvard Flotow.

1406. 21. januar sprog: latin

Udbetaling af 66s 8d, dvs. 5 mark, til Henry Warre for dennes arbejde med at udfærdige visse juridiske dokumenter om Filippas giftermål med kongen af Danmark.

1406. 22. januarHøjer herredsting sprog: latin, emne: pant,

Tingsvidne af Højer herredsting om, at Erik Jonsen af Seem pantsætter alt sit gods i Emmerlev sogn til Tord Andersen for 10 mark lybsk.

1406. 1. februarÅrhus sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Svend Udsen, ridder, på rettertinget har skødet gården og borgen Tordrup og Tordrup fang til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

1406. 1. februarÅrhus sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, på rettertinget har indrømmet ingen ret at have til godset Tordrup og Tordrup fang.

1406. Omkr. 3. februarLübeck sprog: latin

Tideke Wippenførd og Klaus Prytz erkender, at Johan von Linden har betalt Tideke 60 mark lybsk for de to læster Malmøsild, for hvilke han havde stillet sikkerhed på Johan van der Heydes vegne.

[1406.] 5. februar sprog: latin, emne: regnskab,

Richard Derham aflægger regnskab i henhold til kongeligt brev af 1404 16. april for sin rejse til Sverige, Danmark og Norge som deltager i forhandlingerne med Margrete og Erik 7. af Pommern.

1406. 11. februarPrag sprog: latin

Johannes Andree de Pelhizimow, offentlig notar, bevidner, at Bent Navnesen, præst i Lunds stift, har indsat hr. Jens Povlsen, ærkedegn i Lund og kannik i Roskilde, som sin befuldmægtigede vedrørende det kirkelige beneficium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund, som han har fået apostolisk brev på

1406. 15. februarViterbo sprog: latin

Pave Innocens 7. tillader byen Malmø at oprette peblingeskoler ved sognekirken.

1406. 20. februar sprog: latin

Udbetaling af 100 skilling til Thomas Price for udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark og Sverige i biskoppen af Bangors følge.

1406. 8. martsWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England pålægger John Elyngeham, serjeant-at-arms, at beslaglægge alle skibe på 60 t og derover i havnen i Lynn til brug for dronning Filippas overfart.

1406. 11. martsSølvesborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern giver sin klerk Magnus Olufsson godset Thokela i Virmo sogn frit med al kongelig ret, indtil han tilbagekalder sit brev herom.

1406. 12. marts sprog: latin

Timme von Gnoyen og Georg Katelbek lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte, givet rådmændene i Malmø angående arvegodset efter Timme Boleke.

1406. Omkring 14. martsLübeck sprog: latin

Mester Gerhard Kumhar erkender at have oppebåret 422 franske kroner og 400 mark lybsk på biskop Peder af Roskildes vegne.

1406. 21. marts sprog: latin

Broder Niels, abbed i Ås kloster, og konventet sammesteds overgiver ved mageskifte Bent Andersen Skytte gården Korndal til gengæld for dennes gård i Träslöf.

1406. 4. april sprog: latin

Jens Brynnekesen, kantor ved kirken i Roskilde, sælger en bryggerkedel til nonnerne ved Vor Frue kloster sammesteds.

1406. 5. aprilKøbenhavns byting sprog: latin

Tingsvidne af Københavns byting om, at fru Katrine Wedeke har skænket sit grundstykke blandt klædeskærerboderne til Vor Frue kirke i København mod afholdelse af hendes og hendes forældres årtid.

1406. 15. aprilWestminster sprog: latin

Kong Henrik 4. af England giver et beskyttelsesbrev til Thomas Shirewode, som skal rejse til Danmark og Sverige for at modtage dronning Filippa.

1406. 16. aprilKøbenhavns rådhus sprog: latin

Niels Bosen, borgmestre i København, Niels Vider, Jens Jakobsen og Mogens Nielsen, rådmænd sammesteds, erklærer, at Cecilie, enke efter Mads af Tårnby, og hendes datter Tove Madsdatter har afstået al sin arv efter sønnen og broderen Jens Mikkelsen til Anders Nielsen Horn.

1406. 18. aprilLübeck sprog: latin

Hr. Johan Hoyer og Albrecht Grote skylder hr. Niels Jakobsen Lunge fra Strängnäs henholdsvis 500 og 450 mark lybsk (1406 21. maj slettes Albrecht Grotes forpligtelse)

1406. 22. aprilHeidelberg slot sprog: latin

Kong Ruprecht 3. anbefaler de af ham udsendte sendebude til dronning Margrete.

1406. 25. aprilKøbenhavn sprog: latin

Tingsvidne af Københavns byting om, at Anders Larsen, høvedsmand på borgen København, i biskop Peder af Roskildes navn har skødet en gård i Tyskmannegade til Thomas Tagesen, borger i København.

1406. 30. aprilRibe sprog: latin

Biskop Eskil af Ribe vidimerer pave Innocens 7.s bulle af 1405 21. juli.

1406. 30. aprilS. Pietro i Rom sprog: latin

Pave Innocens 7. udnævner doktor Friedrich Deys, dekan i Paderborn, til det apostoliske sædes kollektor i kirkeprovinserne Bremen og Riga samt i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig.

1406. 1. maj sprog: latin, emne: skøde

Stig Ågesen af Näs, ridder, skøder to gårde i Djurslöv til Lunds kirkes bygningsfond mod afholdelse af en årtid for ham og hans hustru Ingeborg i domkirkens kor.

1406. [Omkr.] 2. majLübeck sprog: latin

Bernhard Woltorp erkender at skylde Ivan Sassen, præst i Odense stift, 100 mark lybsk.

1406. 7. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at otte mænd fra Års herred på kongens retterting har aflagt vidnesbyrd om, at Møllegård var tilfaldet ridderen hr. Erik Ivarsen som mødrenearv.

1406. 8. majKøbenhavn sprog: latin

Niels Bosen, borgmester, og øvrige rådmænd i København erklærer, at Jakob van der Heide er født i lovformeligt ægteskab, og at hans fader og moder har ført et agtværdigt levned.

1406. 10. majMalmø byting sprog: latin

Tingsvidne af Malmø byting om, at Gudmund Degn, bymand sammesteds, i nærværelse af Cecilies Mads' i Tårnby har skødet femtedelen af en gård til Anders Horn.

1406. 12. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse på kongens retterting sig selv godset i Karleby og Knudstrup, som Henrik Prip havde i hænde.

1406. 13. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse af kongens retterting Danmarks krone Hedegård, Nibe gods og Klæstruplund.

1406. 13. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderne Peder Nielsen af Ågård, Erik Nielsen og Elav Elavsen samt Bugge Nielsen, Henrik Nielsen og hans søster Katrine, Jens Eriksen, Niels Eriksen, Brune Erik og hans moder Susanne på kongens retterting har erkendt ingen ret at have til godset Åstrup i Vendsyssel.

1406. 13. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Inge Peders alt det gods på Mors og andetsteds, som tilhørte Ingeborg, Tyge Skyttes hustru.

1406. 13. majHing herredsting sprog: latin

Tingsvidnesbyrd af Hing herredsting om, at Jens Nielsen har fået vidnesbyrd om, at arvingerne efter Peder Arvidsen har pantsat to gårde i Rindum og een i No til Ester Nielsdatter for 12 mark sølv.

1406. 14. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og Jens Nielsen på rettertinget har skødet hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne alt det gods i Jylland, som de havde fra Jens Færkes hustru og hendes børn.

1406. 15. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at der på kongens retterting er afsagt kendelse om, at vandmøllen ved Sundby i Thy tilhører kronen, og at biskop Peder af Børglum for sin broders hustru, Peder Høg, Niels Strangesen og fru Ide til Asdal har tilskødet deres ret til dronning Margrete.

1406. 17. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at væbnerne Peder Høg og Niels Krabbe på kongens retterting har overgivet al deres ret til Tranders til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

1406. 17. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget på dronning Margretes vegne har ladet et brev af hr. Esger, søn af Jens Færke, læse, hvorefter dennes arvegods i Danmark tilhørte dronning Margrete, og han tildømmer derefter dronningen godset.

1406. 18. majÅlborg sprog: latin

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Peder Mortensen og de andre arvinger efter ridderen hr. Niels Myg på kongens retterting har skødet Krekær og deres ret til Diernæs til dronning Margrete.