Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 200 pr. side
[867. maj-juni] sprog: latin

Adventius, biskop af Metz, kundgør, at han efter kongens befaling har påbudt tre dages faste i juni måned undtagen for de syge, som kan frigøre sig ved almisser og bønner.

884. 13. martsCompiègne sprog: latin

Kong Karloman tilbagegiver abbediet Saint-Sulpice i bebyggelsen uden for Chalons-sur-Marne til kirken Saint-Etienne i Chalons-sur-Marne.

[948. efter september] sprog: latin

Hildegarius, biskop af Beauvais, skriver til biskop Wodo af Soissons om en mulig rejse til Rom.

[950] sprog: latin

Biskop Oveco af León giver gods, liturgiske genstande, bæger m. m. til det af ham selv grundlagte kloster San Juan de Vega.

952. 1. augustSan Felìz de Torío sprog: latin

En domstol under forsæde af biskop Gonzalo af Léon tildømmer klostret san Cosme y san Damián i Abeliar gods som Arborio og Maria havde overdraget til klostret, hvilket var blevet bestridt af Velasco Hánniz.

986. 25. juni sprog: latin

Nonnen Gaudiosa og hendes nevø Garcia med tilnavnet Citi giver for deres sjæls frelse gods i Fresno de la Veja i Castillo de la Veja og i Santa Colomba (de Valdeareas) til klostret San Cipriano de Valdesaz.

1029. 29. juni sprog: latin

Zulemán og hans hustru Cida samt Didago og dennes søster Vellida sælger til klostret San Miguel (da la Vega) to jorder i Trabajo.

1031 sprog: latin

Kong Knud 2. den Store skænker gods til St. Cuthbert i Durham og bekræfter hidtidig godsoverdragelse til denne kirke.

[1042-1043] sprog: latin

Reg. Dan. nr. 109* = *40: testamente af Torsten. Denne er ikke som Suhm, Hist. af Danmark IV 131, mente dansker, men angelsakser, søn af Sustwine, cf. C. F Hart, The Early Charters of Essex nr. 48 og 59 og D. Whitelock, Anglo-Saxon Wills 189-90.

[Før 1052. 2. maj] sprog: latin

Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims.

[1055-1066] sprog: latin, emne: mageskifte

Eadward, konge over Anglerne, til Wulwius, biskop af Dorchester m. fl. Kongen kundgør et mageskifte mellem Ælfwinus, abbed af Ramsey, og Leofricus, abbed af Peterborough. Abbed Ælfwinus har af abbed Leofricus modtaget ni virgatæ jord i Lodington.

1057 sprog: latin

Kong Henrik I af Frankrig fornyr på anmodning af biskop Fulco af Amiens og grev Gualterus sammesteds de friheder og immuniteter, hans forgængere havde skænket kirken og kannikesamfundet i Amiens, idet han havde forstået, at nogle hellige stiftelser havde mistet deres privilegier ved skødesløshed, men særlig at kirken i Amiens ikke blot mistede sine privilegier, men også jorder og øvrigt, allerede dengang under normannernes angreb, da de jævnede den med jorden.

[1066-1070] sprog: latin

Vilhelm, konge (over Anglerne) kundgør for Ægelmar, biskop af Elmham m.fl., at jurisdiktionen over de halvniende hundrede skal ligge under klosteret Bury St. Edmunds.

[1097 - Før 1107. 8. januar] sprog: latin

Kong Edgar af Skotland kundgør, at han ved indvielsen af Vor Frue kirke i Coldingham har skænket landsbyen Swinton til brug for munkesamfundet ved St. Cuthbert i Durham.

[Omkr. 1105] sprog: latin

Thor Longus kundgør, at han har skænket St. Cuthberts kirke i Durham og munkesamfundet sammesteds det øde Ednam, som hans herre kong Edgar af Skotland havde givet ham, samt en hide til frelse for kong Edgars, sine forældres og søskendes sjæle.

1112. 19. oktober sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern giver klostret Bourbourg land i Loon.

1112. 19. oktober sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern erklærer at Dodo har givet klostret Bourbourg noget jord beliggende mellem Drincham og sumpen vest derfor.

1118 sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern stadfæster gaver til Saint-Martin de Tournai.

1119. 17. juli sprog: latin

Karl, greve og søn af danernes konge bekendtgør, at brødrene Walter og Conon har skænket en tredjedel af korntienden i Oudenburg til klosteret dersteds.

1119 sprog: latin

Lambert, abbed i St. Bertin, fornyer sin oldefaders brev om byen Arques' immunitet.

1119 sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern vælger sin gravplads i St. Bertin kloster.

1120 sprog: latin

Karl, greve og søn af Knud, Danmarks konge tilbageleverer jord til abbeden for Saint-Pierre de Gand, hvem jorden var blevet uretmæssigt afvundet.

1122 sprog: latin

Eustathius 3., greve af Boulogne, fritager klostret Saint-Bertin for visse afgifter af jordegods.

[1146-1147] sprog: latin

Alexander Malfe, Simon, jarl af Northampton, Alexander Malfes herre, har skænket munke af cistercienserordenen Saltrey til at grundlægge et abbedi.

1151-1179 sprog: latin

Udtog af brev fra Hildegard af Bingen.

1152. 9. marts-1155. 18. juni sprog: latin

Vidisse af Frederiks, romersk konge, brev angående grænseskel imellem det romerske imperium og Danmarks rige.

1157. 15. januar sprog: latin

Pave Hadrian stadfæster for ærkebiskop Eskil det lundensiske ærkesædes primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebispen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium.

[1162-1176] sprog: latin

Overenskomst om broderskab imellem Saint-Saulve kloster i Valenciennes og Allehelgens kloster i Lund.

1165. 2. februar sprog: latin

Pave Alexander 3. tager cistercienserklostret i Cîteaux i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt særlig Cîteaux, 16 abbedier, hvorunder næstsidst Herrevad kloster, samt klostrets jordegods i Frankrig.

1168. 25. december-1169. 24. decemberJerusalem sprog: latin

Amanry, latinsk patriark af Jerusalem, bekræfter kapitlet ved Gravkirken i dets besiddelser bla. det i fællesskab med patriarken ejede gods i Danmark.

1175. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at man i hele ordenen skal forholde sig over for ærkebiskop Eskil af Lund som over for en munk.

1176. 29. september[England] sprog: latin

Aron af Lincoln eftergiver William Fossard og dennes fader gæld at betale mikkelsdag 1176 for 1260 mark til sig selv og andre navngivne personer, herunder Deulecresse fra Danmark.

1190. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitels dekret fra Citeaux, der pålægger abbeden af Øen bod for at have indladt kvinder inden for murene; om dekretet skal henføres til Holme kloster eller det franske abbedi af samme navn, l'Isle-Dieu, Marmoutier, kan ikke afgøres.

1191. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at abbeden i Løgum kloster, som har rejst sine munke mod klostrets faderabbed, inden pinse skal give møde i Cîteaux tillige med kantoren fra Herrevad kloster.

1192. [Omkr. 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel overlader abbederne af Whiteland og Tracton at mægle forlig imellem kongen af Danmark og Norge og abbediet Aberconway.

1195 sprog: latin

Dansk anmodning til pave Cølestin om at ekskommunikere Frankrig som følge af forstødningen af Ingeborg.

1196. 13. februar sprog: latin

Pave Cølestin 3. bekræfter Alexander 3.s buller af 2. marts 1168 og 9. september 1170, hvorved denne bekræfter kapitlet ved Gravkirkens besiddelser, bla. in Datia.

1199. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at abbederne fra Danmark og tilstødende lande, der ikke er mødt på kapitlet, skal straffes med suspension og bod.

[1200. 22. februar-marts] sprog: latin

Pave Innocens III pålægger kong Filip August af Frankrig at tage den danske konges søster Ingeborg til sig som sin retmæssige hustru.

1201 sprog: latin

Dronning Ingeborg skænker relikvier til Slesvig domkirke.

[1210-1252] sprog: latin

Ralf Potte overdrager en ejendom til Simon Balehorn. Blandt vidnerne Willelmo de Danemarch.

[1214. 1. marts] sprog: latin

Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på en række spørgsmål, dels om ægteskaber i forbudte grader, om præster, der har haft friller, om rækkevidden af et privilegium af ærkebiskop Eskil, der bevilger et kloster bispetiende fra dets gods og om grevskabet Holsten, dels om opkrævningen af Peterspenge fra Sverige, og pålægger ærkebispen at tilskynde ærkebispen af Uppsala og de øvrige svenske bisper til at møde op på Laterankonciliet.

[1216-1220] sprog: latin

Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell for en årtid. Blandt vidnerne Walter fra Danmark.

[1216-1220] sprog: latin

Skatmesteren William skænker gods til Holy Trinity, London.

1223. 13. oktober-1234. 7. marts sprog: latin

Robert de Diva, johanniterprior af England, udlejer til Robert fra Danmark en grund i London.

[1223. 13. oktober-1250] sprog: latin

Oliva, datter af den afdøde Robert fra Danmark, overdrager et hus i London til Holy Trinity.

[1223. 13. oktober-1250] sprog: latin

Marsilia, enke efter Robert de Dacia, bekræfter sin afdøde mands gaver til Holy Trinity, London.

[1235. 28. oktober-1239. 27. oktober] sprog: latin

Richard, prior for Holy Trinity i London, overdrager prioren af Ware huset, som før tilhørte Robert de Dacia.

1237. 17. februar sprog: latin

Pave Gregor IX giver prædikebrødrenes prior en befaling. Indgået til klostret i Lund.

[1243-1254] sprog: latin

Pave [Innocens 4] pålægger provsterne i Ribe og Slesvig at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.

1251 sprog: latin

Biskop Peder af Århus henlægger nogle agre i Hyllested mark til en præbende ved Århus domkirke.

[1252-1259] sprog: latin

Kendelse om, at godset i Rugtved tilhører Næstved Sankt Peders kloster, cf. efterfølgende diplom.

[1252-1259] sprog: latin

Kong Kristoffer 1. overlader Næstved Sankt Peders kloster det gods i Rugtved, som hr. Esbern Nielsen havde skænket det.

[1252-1259, 1320-1332, 1440-1448] sprog: latin

Kong Kristoffer (1-3?) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1253. 1. januar sprog: latin

Hugo, kardinal af Santa Sabina, legat, pålægger gejstligheden i Tyskland, Danmark, Böhmen, Polen og Mähren m. fl. at fejre Sankt. Dominicus' dag 5. august med visse officier og uddeling af indulgens.

[1254-1277] sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde afstår forskellige biskoppelige rettigheder til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig ydelse af en læst mel.

1256. 24. juni sprog: latin

Alexander 4. pålægger ærkebisper og bisper per Almanie, Francie, Dacie et Boemie regna at tvinge augustinereremitterne til at bære sorte kutter til 1. november.

1259. 19. februarAnagni sprog: latin

Tilladelse til Tyge Pust (?) til at forblive i ægteskab med Gunhild på trods af dennes slægtskab i tredje og fjerde grad med Tyges afdøde hustru Kristine.

1259. 24.februarWendischtun sprog: latin

Albrecht af Braunschweig overdrager to huse i Wichtenbek og Klein-Bünstorf, frivilligt opladt til ham af Segebrand von Wittorf, til Ebstorf kloster på den betingelse, at, ifølge det der er omtalte Segebrands ønske, den fromme kong Erik af Danmarks og vor faders, den højbårne hertug Otto af Braunschweig, minde skal holdes i hævd ved Ebstorf kirke og nonnekloster, og deres årlige bisættelsesdag skal højtideligholdes af nonnerne fra kirken.

[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar] sprog: latin

Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.

[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar] sprog: latin

Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.

1262 sprog: latin

Hertug Albrecht af Braunschweig anbefaler sin kapellan Johan van Repin til den engelske konge.

1263. 12. juli sprog: latin

Pave Urban IV underretter ærkebiskopper og biskopper om, at han har pålagt Walter, biskop af Worcester, at prædike korstog til hjælp for det hellige land. Breve af samme indhold sendes til Castilien, Portugal og Danmark.

1264. 9. juniCivitavecchia sprog: latin

Pave Urban 4. dispenserer magister Johan van Hesche, Danmarks konges kapellan, for illegitim afstamning.

[1265] juni? sprog: latin

Dominikanernes provincialprior og franciskanernes provincialministre i Frankrig og regno Dacie får pålæg af Clemens 4. om at prædike korstog mod sultanen af Babylon.

[1265-1268, 1271-76, 1444-1455] sprog: latin

Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nicolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

[1265-1268] sprog: latin

Pave [Clemens 4] pålægger bispen i Viborg og abbeden i Øm at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.

[1265-1268] sprog: latin

Pave Clemens 4. befaler, at alene hans tilladelse rækker til brødrenes modtagelse af syndsbekendelse.

1266. 29. april sprog: latin

Heinrich von Fürstenberg, preceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam udsteder brev om salg af hus i Hagnau.

1266. 29. april sprog: latin

Heinrich v. Fürstenberg, præceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam bekræfter salg af gods fra johanniterne i Überlingen til biskoppen af Konstanz.

[1267-1273] sprog: latin

Provst Grumme overdrager Espenæs og et jordstykke i Langegade.

1268. 13.-16. septemberCîteaux sprog: latin

Ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund vidimerer Clemens 4.s brev af 25. juni 1268 til kardinal Simon af Santa Cecilia og Ludvig 9.s brev af 4. juli 1268, hvorved cistercienserordenen i Frankrig fritages fra at yde pengebidrag til kirkelige udsendinge, og hvorved ordenen garanteres sine privilegier og friheder.

1269. 24. august sprog: latin

Abbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling.

1269 sprog: latin

Peder, biskop af Odense, er til stede ved overflytningen af helgenlevninger til greverne af Flanderns kapel.

1270. 15. august sprog: latin

Biskop Peder af Odense indvier Augustinereremitternes kirke i Louvain.

[1271-76, 1265-68, 1444-1455] sprog: latin

Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nikolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1273. 30. november sprog: latin

Biskop Peder af Odense indvier abbedikirkegården i Marchiennes.

[Efter 1275. omkr. 31. marts] sprog: latin

Hr. Niels Jakobsen, kældermester, køber en gård i Ørslevvester af Ove Dyre.

[1275. efter 31. marts - 1414. 31. oktober] sprog: latin

Sorø kloster erhverver en gård i Ørslevvester ved mageskifte med kirken i Sigersted.

1276. 2. februar sprog: latin

Fyrst Wizlaus 2. af Rügen sælger landsbyen Cordshagen til klostret Neuenkamp, blandt vidnerne dominus Andreas, i 2. udfærdigelse dominus Andreas de Borneholme.

1276 sprog: latin

Stig Jurisen skænker gods til Roskilde domkirke.

1277. 7. marts sprog: latin

Biskop Stephan af Paris fordømmer 221 påstande fremsat bla. af Boetius de Dacia.

1278. 9. oktober sprog: latin

På opfordring af Hermann von Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande stadfæster dronning Kunegunde af Böhmen et gavebrev fra hertug Sobislaus af Böhmen til fordel for johanniterne.

1279. 11. februar sprog: latin

Dronning Kuningunde af Böhmen fritager johanniternes mænd og gods i Grölnitz og i hele provinsen Troppau for kongelig jurisdiktion efter opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande.

1279 og 1291 sprog: latin

Kong Erik 5. Glipping mageskifter gods med.... (?), hvilket 1291 stadfæstes af Erik 6. Menveds.

1280. 14. marts sprog: latin

Nidaros domkapitel samt abbederne i Tautra, Nidarholm og Helgeseter erklærer at have undersøgt Indhereds kirkers og gejstlig gods' fritagelse for kongelige skatter. Blandt beseglerne Peder fra Danmark, broder i prædikebrødreordenen.

1280. 15. august sprog: latin

Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande bekræfter en donation af smykker og relikvier til ordenen fra grev Adolf 7 af Berg og hans gemalinde Elisabeth.

1280. 17. august sprog: latin

Næstved udsteder brev angående et skifte i Köln.

1280. 11. oktober sprog: latin

Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

1280. 11. oktoberNæstved sprog: latin

Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

1281. 5. april sprog: latin

Indførsel i Kölns Schreinsbuch om salg af en arv tilfaldet Henrik og Godtfred, brødre og borgere i Næstved, fra deres afdøde forældre, borgere i Köln.

1281. 29. december sprog: latin

På opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i Tyskland, Böhmen, Østrig, Mähren, Polen og Danmark fritager hertug Albrecht 2. af Sachsen og regent i Mähren johanniterne i Mähren for alle skatter og ydelser.

1282 sprog: latin

På et parlament i Northampton beder John Peckam, ærkebiskop af Canterbury, kongen om, at de kirkelige privilegier og friheder, der var givet af briternes, sachsernes og danskernes konger, bliver stadfæstet.

[1282-1286] sprog: latin

Biskopperne Peder af Viborg og Jens af Odense afsiger dom i striden mellem biskoppen af Ribe og arvingerne efter Mogens Hågensen om godset i Jerlevskov.

[1283. 24. juni] sprog: latin

Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Ribe domkirke på visse festdage eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

[1283. 24. juni] sprog: latin

Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Næstved Sankt Peders kloster, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

[1285-1299] sprog: latin

Niels Gregersen, kannik i Lund, får tilskødet gods i Värpinge.

[1286, før] sprog: latin

Testamente af ubekendt.

[1289. 11. januar] sprog: latin

Biskop Jens af Århus, kongens kansler magister Morten, drosten Peder Nielsen, Niels Hamundsen og Kristian Tupesen bevidner, at Svend Bonde og Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe.

1289. 30. august sprog: latin

Jakob fra Danmark bevidner stiftelse af kapellaner i Paris.

Omkr. 1290 sprog: latin

Kong Erik 6. Menved havde skænket et grundstykke i Roskilde til Sorø kloster.

1290 sprog: latin

Pariseruniversitetets kansler giver graden licentiam in decretis til en række personer i nærværelse af en række vidner, bla. Jacob Dansker.

1292. 1. november sprog: latin

Ærkebiskop Jens Grand af Lund har betalt 300 guldfloriner til kurien for sit besøg.

1294 sprog: latin, emne: kirkeret

Johanniterstatut. Prioren i Danmark må medføre 8 heste på visitatsrejse.

[1294, før] sprog: latin

Pavens forskrift for prøvning af vidnesbyrd om Margretes levned og underne ved hendes grav.

[1294, før] sprog: latin

Paven pålægger ærkebispen af Lund, der har forelagt ham beretninger om underne ved Margretes grav i cistercienserklostret i Roskilde, at undersøge og prøve hendes levned og de omtalte undere og give besked om resultatet.

1296. 15. januarNykøbing Mors sprog: latin

Grev Gerhard 2. af Holsten overdrager Konrad von Estorff tienden i Westerweyhe som len. Givet i Nykøbing i det Herrens år 1296 søndag efter Helligtrekonger.

1296 sprog: latin

Et dokument fra 1296 fra Saint Benoit klosteret under overskriften Danmarks kollegium bekendtgør et hjem for skolarerne fra Sverige, af den tyske nation, som disse allerede siger at have til leje.

1297. [Før 2. juni]Rom sprog: latin

Peter, patriark af Konstantinopel, 3 ærkebiskopper, herunder Jens af Lund, samt 20 biskopper giver hver 40 dages eftergivelse af kirkebod til dem, der besøger augustinereremiternes kirker i provinsen Tyskland.

1297Rom sprog: latin

Ærkebiskop Jens Grand udsteder sammen med andre biskopper indulgensbrev til St. Helens chapel of Driffield.

1297Rom sprog: latin

Ærkebiskop Jens af Lund eftergiver sammen med 19 andre ærkebisper og bisper alle, der yder sognekirken og hospitalet i Marburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1297Rom sprog: latin

Peter, patriark af Konstantinopel, ærkebiskop Iohannes lundensis samt fire ærkebiskopper og 14 biskopper eftergiver hver især 40 dages kirkebod til dem, der besøger dominikanernonnerne i Schwyz.

1299. 15. martsRom, Lateranet sprog: latin

Pave Bonifacius 8. eftergiver alle dem, der på visse festdage besøger det alter for Vor Frue og Sankt Morten, som provst Morten Dansker har ladet opføre i kirken i Slesvig, 1 år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1299. 23. juni sprog: latin

Ærkebiskop Jens af Lund, 2 ærkebisper og 9 bisper eftergiver 40 dages kirkebod for dem, der besøger kirken Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) i Köln på en række festdage.

[14. århundrede]Viborg sprog: latin

Rådet i Viborg skriver til rådet i Lübeck angående arv efter Herman Loggen til Alekes søn. Aleke og sønnen konstituerer Herman Lindeman til at få arven udleveret.

1300 sprog: latin

Biskop Jens af Århus henlægger kirken i Ødum til ærkedegnedømmet i Århus.

[1300-1310] sprog: latin

Åge Piik sælger og skøder gods i Slätthult til Gudhem kloster.

1301. 22. juniHamburg sprog: latin

Helmig Grove og hans søn Johannes skylder Christian fra Næstved og Henning søn af Holden 200 mark i hamburgsk mønt at betale 1302 22.april. Hvis de omtalte Christian og Henning så ikke kommer, så skal den, der viser breve fra staden Næstved på deres vegne om at han er et troværdigt bud, have de omtalte penge udbetalt.

[1302-1304] sprog: latin

Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til grev Jakob af Norge.

1303. 8. juliParis sprog: latin

Notaren Ivo af Castello opsætter et dokument om, at magister Martinus fra Ribe, kannik i Paris, har frafaldet sine indvendinger mod den franske gejstligheds appel af 1303 24. juni, i hvilken Bonifacius 8.s bandlysning af kong Filip af Frankrig var appelleret til et almindeligt koncilium.

1304. 17. maj sprog: latin

Hr. Abjørn Sixtensson, hertug Erik af Sveriges drost, erhverver gods på Sjælland ved mageskifte med hr. Filip Ulfsson.

[1306-1310] sprog: latin

Bisp Esger af Århus skænker to gårde i Hasle til kapitlet i Århus.

1307. 20. april sprog: latin

Forlig mellem franciskaninderne i Bocholt og søstrene Greta og Walburgis van Schoenenberg i en strid vedr. en sum på 90 Mark, som de sidstnævntes broder, borger i Ribe, har testamenteret dem, men som klostret gør krav på

1308. 1. juniPadova sprog: latin

Dominikanerordenens generalkapitel i Padova tilbagekalder broder Heming fra den danske provins fra studiet i Paris som straf, fordi han drog bort fra sin provins uden en fælle.

[1310. 3. september, senest]Lübeck sprog: latin

Bruno fra Haderslev, Herman og Gerhard fra Bremen indløser 100 mark penge.

1310. 5. december sprog: latin

Jakob fra Danmark omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht.

1310. 12. decemberÅhus sprog: latin

Kong Erik 6. Menved tildømmer Bäckaskog kloster nogle jorder op til Kiuge mark.

1311 sprog: latin

Antvorskov nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund nr. 12.

1311 sprog: latin

Biskop Oluf af Roskilde indvier kirke.

1312. 10. maj sprog: latin

Jakob fra Danmark, kommendator for johanniterhospitalet i Utrecht udnævnes af pave Clemens V til biskop over Syros (Ægæerhavet)

1312. 16. majLivron-sur-Drôme sprog: latin

Clemens V skriver 3 breve til kongen af Danmark, Danmarks ærkebiskopper (!) og biskopper og Danmarks adel, at det er blevet besluttet at overdrage tempelriddernes gods til johanitterne, og beder dem være disse behjælpelige med at skaffe dette gods.

1312. 13. septemberParis sprog: latin

Pariseruniversitetet vedtager på forslag af dets rektor, Hemming fra Danmark, at ingen magistre, der ikke holder forelæsning, eller edsvorne retsbetjente må deltage i universitetsmøderne.

1313. 6.-11. majParis sprog: latin

Appel til det apostolske sæde fra adskillige magistre og skolarer ved Pariseruniversitetet om, at de ikke skal tvinges til at bidrage til dækning af dettes gæld.

1314. 3. november sprog: latin

Fulco de Villaretto og generalkapitlet på Rhodos fornyer Leonardus de Tybertis fuldmagt til visitation af husene i Tyskland, Danmark og Norge.

1318. 9. juniLödöse sprog: latin

Hertuginde Ingeborg af Sverige skænker gods i Halland til Rolf Skytte.

[1318-1350]Lübeck sprog: latin

Optegnelse i Lübeck om udbetalinger til deres foged i Skåne.

1319. 8. decemberAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m. fl. giver Sankt Georgii kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.

1320. januarAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. giver Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.

1320. 12. martsAvignon sprog: latin

Besøgende ved Paradisklosteret i Köln stift eftergives 40 dages kirkebod. Blandt udstederne ærkebiskop Esger af Lund.

1320. 9. aprilAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.

1320. 28. aprilAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. eftergiver alle, der yder klostret Zum Heiligen Kreuz i Saalburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1320. 17. majAvignon sprog: latin

Indulgensbrev, blandt hvis udstedere er ærkebiskop Esger af Lund.

1320. juniAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund og 3 andre ærkebisper samt 13 bisper eftergiver kirkebod for dem, der besøger Vor Frue kirke og karteuserklosteret i Val de Sainte-Aldegonde.

1320. 2. juniAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. udsteder indulgensskrivelse til alteret for de 10.000 jomfruer i Sankt Gallus' kapel i Münster.

1320. 24. juli sprog: latin

Pave Johannes 22. overdrager Heinrich de Monte (vom Berge) et kanonikat ved Vor Frue i Hamburg, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lunds stift.

1320. august sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund, 3 ærkebiskopper og 9 bisper giver dem, der besøger klostret i Rinteln fritagelse fra 40 dages kirkebod.

1320. novemberAvignon sprog: latin

Esger, ærkebiskop af Lund, samt 1 ærkebiskop og 3 bisper tildeler alle, der besøger Sankt Barbaras alter i klostret Georgenberg vor Frankenberg fritagelse for 40 dages kirkebod.

1320. 29. novemberAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.

1320. 13. decemberVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster hertuginde Ingeborgs gave af Algö til Birger Persson.

[1320-1332, 1252-1259, 1440-1448] sprog: latin

Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1321. 27. januarVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg.

1321. 27. januarVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg til Linköpings domkirke.

1321. 20. aprilVarberg sprog: latin

Kong Magnus giver sin kansler Filip, dekan i Linköping, sin andel i Kulebodryd.

1321. 17. august sprog: latin

Niels Tuesen af Hørby, Bent, Niels Urne og Karl, sønner af Niels Tuesen overgiver gården Åkarp testamenteret af afdøde fru Ingeborg, datter af Magnus kaldet Skiænkiæræ, til Gudhems kloster.

[1322. 7. marts-4. april] sprog: latin

Om en retsstrid afgjort i Skåne.

1323. 25. juniEdoms herred sprog: latin

Edoms herred skriver til rådet i Lübeck i en arvesag.

1323 sprog: latin

Instruks til Oliver de Leyn, prior i Arnhem, og Eberhard v. Kistenburg ang. visitation i Böhmen og Danmark.

1324. 4. martsKampen sprog: latin

Om betaling af gæld i Skåne eller Kampen.

1324. novemberAvignon sprog: latin

Indulgensbrev ved Francesco af Perugia og 13 andre biskopper, herunder Jens af Roskilde, til nonneklosteret Bürvenich af cistercienserordenen.

1325. 24. februar sprog: latin

1 patriark 1 ærkebiskop og 14 bisper, heriblandt biskop Jens af Roskilde på 12. plads udsteder indulgensbrev på 40 dage.

1326. 14. aprilFlensborg sprog: latin

Reineke Skrædder oplader i nærvær af rådmændene i Flensborg helligåndshuset dersteds et præbende på visse betingelser.

[1326. 25. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch. Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 10 mark sølv.

[1326. 25. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln og hans nevø af samme navn skylder Thideman Rind fra Randers 23 mark penge.

[1326. 24. juni-1328. 24. juni] sprog: latin

Udtog af Wismars kæmnerregnskab.

[1326. 2. juli]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Meyno d. Unge og hans broder skylder Thideman Rind fra Randers eller hans søn 17 mark penge.

[1326. 25. juli]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Berckentin skylder Thideman Rind fra Randers 54 mark penge.

[1326. 1.-8. oktober] sprog: latin

Pave Johannes 22. meddeler hertug Albrecht af Sachsen, at han ved provision har givet hans sendemand, kanniken Hellembert v. Fischbek, et kannonikat og en præbende, en dignitet eller et personat i Slesvig kirke som tegn på, at han ikke fæster lid til rygterne om Hellembert.

1326. 16. decemberParis sprog: latin

Tirsdagen før apostlen Sankt Thomas dag blev magister Peder fra Danmark, kannik i Ribe, valgt til rektor for universitetet, i hvis embedsperiode særligt må huskes forliget imellem pariserkapitlet og universitetet i anledning af arven efter en ved kapitlet residerende kannik, som ligeledes studerede ved universitetet.

1326 sprog: latin

Kong Kristoffer 2. skriver til Sorø kloster om udsendelse af et brødresamfund til Knardrup kloster.

[1326]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Brødrene Albrecht og Dithmar erklærer at være blevet tilbagebetalt 1400 floriner, som de havde lånt til biskop Jens af Roskilde.

1327. 22. marts sprog: latin

Magister Peder fra Danmark, rektor for Pariseruniversitetet, meddeler, at en strid med Pariserkapitlet om en arv er blevet bilagt.

1327. 1. majEilenburg sprog: latin

Greverne i Lindau indgår aftale med markgrev Friedrich af Meissen og grev Bertold af Hennenberg. En gældspost på 3000 mark brandenburgsk fra den danske konge nævnes.

1327. 9. juni sprog: latin

Kommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer 7339 floriner 204 denarer til messe og så videre efter afdøde ærkebiskop Jens Grand.

[1327. 3. august]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln, garver, skylder Thideman Rind fra Randers 8 mark penge.

[1327. 13. august]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Thideman Rind i Randers 50 mark penge.

1327. 9. september sprog: latin

Under udgifter for grevskabet Hainaut til almisser anføres 8 skilling til 3 fattige præster fra Danmark, som kom fra Rom.

[1328. 17. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.

[1328. 17. april]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Gerhard Jachin skylder Oluf Pedersen fra Ystad 8 mark penge.

[1328. 18. juni] sprog: latin

Heinrich Hamer, Peter kaldet Bi og Evert de Ore fra København har afstået fra krav mod Stralsund og andre.

1328. 15. august sprog: latin

Gregers Pedersen (Hak) pantsætter sit gods i Halmstad herred for 123 mark skånsk til Niels Karlsen.

[1328. 14. september] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 11 mark sølv.

[1328. 28. oktober] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Renum, Nikolaus Friso og Werner Tector skylder Niels Danske fra Ribes søn Johan 50 mark penge.

1329. 26. januarAvignon sprog: latin

Pave Johannes 22. til ærkebiskoppen af Bremen. Grev Gerhard af Holsten er trængt ind i sakristiet i Slesvig og har røvet penge, som var indsamlet i kongeriget Danmark til paven. Ærkebiskoppen skal undersøge sagen og under trussel om ekskommunikation kræve pengene tilbage.

[1329. 21. maj] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Ludvig Omeke skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.

[1329. 28. juni] sprog: latin

Kong Kristoffer 2. erkender at skylde Herman Wittenborg, borger i Lübeck, 200 mark lybsk og oplader ham derfor 20 mark indtægt af Burg i 10 år.

1329. 15. september-1336. 6. marts sprog: latin

Fragment af regnskab over modtagne studieafgifter. Heriblandt in uico Anglorum..... Nicholaus de Dacia cum 4 sociis.

[1330. 1. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: enken efter Meinric van Cremin, Beate, overdrager Johan Sak bestyrelsen af gældsposter til sin afdøde mand.

1330 sprog: latin

Broder Ælfricus de Rudonken udnævnes til prior de Dacia et Noruegia.

[1330-1332] sprog: latin

Heyleke og Herman Trorenicht stiller sikkerhed for gods, der skal overgives til Køneke og hans bedstemoder Mechtild i Kopmanhaven.

1331. 1. marts sprog: latin

Magister Petrus dictus Wint de Dacia og ni andre af den engelske nation under universitetet i Paris fastsætter nye bestemmelser om valg til nationens embeder.

1331. 15. juni sprog: latin

Herman Warendorp lader Ludolf van Berg som kommissionær tage klæde med til Skåne.

[1332. 26. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Herman Clendorst befuldmægtiger Dietrich Alba og Johan Vundergud til at stifte gæld på hans vegne, når han drager afsted til Danmark.

[1332. 21. juli] sprog: latin

Borgerne i staden Ribe erkender bl.a. at skylde Herman Wittenborg 135 mark lybsk for klæde.

[1333. 12. marts]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Albrecht, søn af Jens Kremere fra Åhus, skifter med sine slægtninge.

[1333. 11. maj el. 1336. 15. maj] sprog: latin

Kong Magnus til Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar om købmændenes klager over at være blevet beskattet under overvintring i Lund og Malmø

1333. 19. juni sprog: latin

Universitetet i Paris stadfæster det forslag til den engelske nations forfatning, som dennes prokurator magister Petrus de Dacia dictus Winter m.fl. fremsatte 1332 23. februar.

1333 sprog: latin

Provst Niels Pallesen skænker sin gård i Lemming til domkirken i Århus.

1334. 16. april sprog: latin

Kommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer bla. 450 floriner for salg af bøger tilhørende afdøde ærkebiskop Iohanne.

1334. 7. maj sprog: latin

Ridderen Lars Jensen skylder Johan v. Putbus og Tetze 168 mark sølv + 260 mark + 73 mark + 120 mark + 100 mark og pantsætter Strey herfor.