Du har søgt på:

Sprog: Latin

2892 Resultater:
Vis 300 pr. side
[867. maj-juni] sprog: latin

Adventius, biskop af Metz, kundgør, at han efter kongens befaling har påbudt tre dages faste i juni måned undtagen for de syge, som kan frigøre sig ved almisser og bønner.

884. 13. martsCompiègne sprog: latin

Kong Karloman tilbagegiver abbediet Saint-Sulpice i bebyggelsen uden for Chalons-sur-Marne til kirken Saint-Etienne i Chalons-sur-Marne.

[948. efter september] sprog: latin

Hildegarius, biskop af Beauvais, skriver til biskop Wodo af Soissons om en mulig rejse til Rom.

[950] sprog: latin

Biskop Oveco af León giver gods, liturgiske genstande, bæger m. m. til det af ham selv grundlagte kloster San Juan de Vega.

952. 1. augustSan Felìz de Torío sprog: latin

En domstol under forsæde af biskop Gonzalo af Léon tildømmer klostret san Cosme y san Damián i Abeliar gods som Arborio og Maria havde overdraget til klostret, hvilket var blevet bestridt af Velasco Hánniz.

986. 25. juni sprog: latin

Nonnen Gaudiosa og hendes nevø Garcia med tilnavnet Citi giver for deres sjæls frelse gods i Fresno de la Veja i Castillo de la Veja og i Santa Colomba (de Valdeareas) til klostret San Cipriano de Valdesaz.

1029. 29. juni sprog: latin

Zulemán og hans hustru Cida samt Didago og dennes søster Vellida sælger til klostret San Miguel (da la Vega) to jorder i Trabajo.

1031 sprog: latin

Kong Knud 2. den Store skænker gods til St. Cuthbert i Durham og bekræfter hidtidig godsoverdragelse til denne kirke.

[1042-1043] sprog: latin

Reg. Dan. nr. 109* = *40: testamente af Torsten. Denne er ikke som Suhm, Hist. af Danmark IV 131, mente dansker, men angelsakser, søn af Sustwine, cf. C. F Hart, The Early Charters of Essex nr. 48 og 59 og D. Whitelock, Anglo-Saxon Wills 189-90.

[Før 1052. 2. maj] sprog: latin

Biskop Drogo af Thérouanne henvender sig til ærkebiskop Wido af Reims.

[1055-1066] sprog: latin, emne: mageskifte

Eadward, konge over Anglerne, til Wulwius, biskop af Dorchester m. fl. Kongen kundgør et mageskifte mellem Ælfwinus, abbed af Ramsey, og Leofricus, abbed af Peterborough. Abbed Ælfwinus har af abbed Leofricus modtaget ni virgatæ jord i Lodington.

1057 sprog: latin

Kong Henrik I af Frankrig fornyr på anmodning af biskop Fulco af Amiens og grev Gualterus sammesteds de friheder og immuniteter, hans forgængere havde skænket kirken og kannikesamfundet i Amiens, idet han havde forstået, at nogle hellige stiftelser havde mistet deres privilegier ved skødesløshed, men særlig at kirken i Amiens ikke blot mistede sine privilegier, men også jorder og øvrigt, allerede dengang under normannernes angreb, da de jævnede den med jorden.

[1066-1070] sprog: latin

Vilhelm, konge (over Anglerne) kundgør for Ægelmar, biskop af Elmham m.fl., at jurisdiktionen over de halvniende hundrede skal ligge under klosteret Bury St. Edmunds.

[1097 - Før 1107. 8. januar] sprog: latin

Kong Edgar af Skotland kundgør, at han ved indvielsen af Vor Frue kirke i Coldingham har skænket landsbyen Swinton til brug for munkesamfundet ved St. Cuthbert i Durham.

[Omkr. 1105] sprog: latin

Thor Longus kundgør, at han har skænket St. Cuthberts kirke i Durham og munkesamfundet sammesteds det øde Ednam, som hans herre kong Edgar af Skotland havde givet ham, samt en hide til frelse for kong Edgars, sine forældres og søskendes sjæle.

1112. 19. oktober sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern giver klostret Bourbourg land i Loon.

1112. 19. oktober sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern erklærer at Dodo har givet klostret Bourbourg noget jord beliggende mellem Drincham og sumpen vest derfor.

1118 sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern stadfæster gaver til Saint-Martin de Tournai.

1119. 17. juli sprog: latin

Karl, greve og søn af danernes konge bekendtgør, at brødrene Walter og Conon har skænket en tredjedel af korntienden i Oudenburg til klosteret dersteds.

1119 sprog: latin

Lambert, abbed i St. Bertin, fornyer sin oldefaders brev om byen Arques' immunitet.

1119 sprog: latin

Grev Baudoin 7. af Flandern vælger sin gravplads i St. Bertin kloster.

1120 sprog: latin

Karl, greve og søn af Knud, Danmarks konge tilbageleverer jord til abbeden for Saint-Pierre de Gand, hvem jorden var blevet uretmæssigt afvundet.

1122 sprog: latin

Eustathius 3., greve af Boulogne, fritager klostret Saint-Bertin for visse afgifter af jordegods.

[1146-1147] sprog: latin

Alexander Malfe, Simon, jarl af Northampton, Alexander Malfes herre, har skænket munke af cistercienserordenen Saltrey til at grundlægge et abbedi.

1151-1179 sprog: latin

Udtog af brev fra Hildegard af Bingen.

1152. 9. marts-1155. 18. juni sprog: latin

Vidisse af Frederiks, romersk konge, brev angående grænseskel imellem det romerske imperium og Danmarks rige.

1157. 15. januar sprog: latin

Pave Hadrian stadfæster for ærkebiskop Eskil det lundensiske ærkesædes primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebispen af Uppsala skal modtage konsekration og pallium.

[1162-1176] sprog: latin

Overenskomst om broderskab imellem Saint-Saulve kloster i Valenciennes og Allehelgens kloster i Lund.

1165. 2. februar sprog: latin

Pave Alexander 3. tager cistercienserklostret i Cîteaux i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt særlig Cîteaux, 16 abbedier, hvorunder næstsidst Herrevad kloster, samt klostrets jordegods i Frankrig.

1168. 25. december-1169. 24. decemberJerusalem sprog: latin

Amanry, latinsk patriark af Jerusalem, bekræfter kapitlet ved Gravkirken i dets besiddelser bla. det i fællesskab med patriarken ejede gods i Danmark.

1175. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at man i hele ordenen skal forholde sig over for ærkebiskop Eskil af Lund som over for en munk.

1176. 29. september[England] sprog: latin

Aron af Lincoln eftergiver William Fossard og dennes fader gæld at betale mikkelsdag 1176 for 1260 mark til sig selv og andre navngivne personer, herunder Deulecresse fra Danmark.

1190. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitels dekret fra Citeaux, der pålægger abbeden af Øen bod for at have indladt kvinder inden for murene; om dekretet skal henføres til Holme kloster eller det franske abbedi af samme navn, l'Isle-Dieu, Marmoutier, kan ikke afgøres.

1191. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at abbeden i Løgum kloster, som har rejst sine munke mod klostrets faderabbed, inden pinse skal give møde i Cîteaux tillige med kantoren fra Herrevad kloster.

1192. [Omkr. 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel overlader abbederne af Whiteland og Tracton at mægle forlig imellem kongen af Danmark og Norge og abbediet Aberconway.

1195 sprog: latin

Dansk anmodning til pave Cølestin om at ekskommunikere Frankrig som følge af forstødningen af Ingeborg.

1196. 13. februar sprog: latin

Pave Cølestin 3. bekræfter Alexander 3.s buller af 2. marts 1168 og 9. september 1170, hvorved denne bekræfter kapitlet ved Gravkirkens besiddelser, bla. in Datia.

1199. [Omkring 15. september]Cîteaux sprog: latin

Cistercienserordenens generalkapitel forordner, at abbederne fra Danmark og tilstødende lande, der ikke er mødt på kapitlet, skal straffes med suspension og bod.

[1200. 22. februar-marts] sprog: latin

Pave Innocens III pålægger kong Filip August af Frankrig at tage den danske konges søster Ingeborg til sig som sin retmæssige hustru.

1201 sprog: latin

Dronning Ingeborg skænker relikvier til Slesvig domkirke.

[1210-1252] sprog: latin

Ralf Potte overdrager en ejendom til Simon Balehorn. Blandt vidnerne Willelmo de Danemarch.

[1214. 1. marts] sprog: latin

Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på en række spørgsmål, dels om ægteskaber i forbudte grader, om præster, der har haft friller, om rækkevidden af et privilegium af ærkebiskop Eskil, der bevilger et kloster bispetiende fra dets gods og om grevskabet Holsten, dels om opkrævningen af Peterspenge fra Sverige, og pålægger ærkebispen at tilskynde ærkebispen af Uppsala og de øvrige svenske bisper til at møde op på Laterankonciliet.

[1216-1220] sprog: latin

Skatmesteren William skænker gods til St. Mary Clerkenwell for en årtid. Blandt vidnerne Walter fra Danmark.

[1216-1220] sprog: latin

Skatmesteren William skænker gods til Holy Trinity, London.

1223. 13. oktober-1234. 7. marts sprog: latin

Robert de Diva, johanniterprior af England, udlejer til Robert fra Danmark en grund i London.

[1223. 13. oktober-1250] sprog: latin

Oliva, datter af den afdøde Robert fra Danmark, overdrager et hus i London til Holy Trinity.

[1223. 13. oktober-1250] sprog: latin

Marsilia, enke efter Robert de Dacia, bekræfter sin afdøde mands gaver til Holy Trinity, London.

[1235. 28. oktober-1239. 27. oktober] sprog: latin

Richard, prior for Holy Trinity i London, overdrager prioren af Ware huset, som før tilhørte Robert de Dacia.

1237. 17. februar sprog: latin

Pave Gregor IX giver prædikebrødrenes prior en befaling. Indgået til klostret i Lund.

[1243-1254] sprog: latin

Pave [Innocens 4] pålægger provsterne i Ribe og Slesvig at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.

1251 sprog: latin

Biskop Peder af Århus henlægger nogle agre i Hyllested mark til en præbende ved Århus domkirke.

[1252-1259] sprog: latin

Kendelse om, at godset i Rugtved tilhører Næstved Sankt Peders kloster, cf. efterfølgende diplom.

[1252-1259] sprog: latin

Kong Kristoffer 1. overlader Næstved Sankt Peders kloster det gods i Rugtved, som hr. Esbern Nielsen havde skænket det.

[1252-1259, 1320-1332, 1440-1448] sprog: latin

Kong Kristoffer (1-3?) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1253. 1. januar sprog: latin

Hugo, kardinal af Santa Sabina, legat, pålægger gejstligheden i Tyskland, Danmark, Böhmen, Polen og Mähren m. fl. at fejre Sankt. Dominicus' dag 5. august med visse officier og uddeling af indulgens.

[1254-1277] sprog: latin

Biskop Peder af Roskilde afstår forskellige biskoppelige rettigheder til Næstved Sankt Peders kloster mod en årlig ydelse af en læst mel.

1256. 24. juni sprog: latin

Alexander 4. pålægger ærkebisper og bisper per Almanie, Francie, Dacie et Boemie regna at tvinge augustinereremitterne til at bære sorte kutter til 1. november.

1259. 19. februarAnagni sprog: latin

Tilladelse til Tyge Pust (?) til at forblive i ægteskab med Gunhild på trods af dennes slægtskab i tredje og fjerde grad med Tyges afdøde hustru Kristine.

1259. 24.februarWendischtun sprog: latin

Albrecht af Braunschweig overdrager to huse i Wichtenbek og Klein-Bünstorf, frivilligt opladt til ham af Segebrand von Wittorf, til Ebstorf kloster på den betingelse, at, ifølge det der er omtalte Segebrands ønske, den fromme kong Erik af Danmarks og vor faders, den højbårne hertug Otto af Braunschweig, minde skal holdes i hævd ved Ebstorf kirke og nonnekloster, og deres årlige bisættelsesdag skal højtideligholdes af nonnerne fra kirken.

[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar] sprog: latin

Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.

[Omkr. 1259-1277. omkr. 2. februar] sprog: latin

Sorø kloster erhverver gods i Slaglille.

1262 sprog: latin

Hertug Albrecht af Braunschweig anbefaler sin kapellan Johan van Repin til den engelske konge.

1263. 12. juli sprog: latin

Pave Urban IV underretter ærkebiskopper og biskopper om, at han har pålagt Walter, biskop af Worcester, at prædike korstog til hjælp for det hellige land. Breve af samme indhold sendes til Castilien, Portugal og Danmark.

1264. 9. juniCivitavecchia sprog: latin

Pave Urban 4. dispenserer magister Johan van Hesche, Danmarks konges kapellan, for illegitim afstamning.

[1265] juni? sprog: latin

Dominikanernes provincialprior og franciskanernes provincialministre i Frankrig og regno Dacie får pålæg af Clemens 4. om at prædike korstog mod sultanen af Babylon.

[1265-1268, 1271-76, 1444-1455] sprog: latin

Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nicolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

[1265-1268] sprog: latin

Pave [Clemens 4] pålægger bispen i Viborg og abbeden i Øm at hjemkalde på lovlig vis det gods, som uretmæssigt er afhændet eller bortkommet fra Århus domkirke.

[1265-1268] sprog: latin

Pave Clemens 4. befaler, at alene hans tilladelse rækker til brødrenes modtagelse af syndsbekendelse.

1266. 29. april sprog: latin

Heinrich von Fürstenberg, preceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam udsteder brev om salg af hus i Hagnau.

1266. 29. april sprog: latin

Heinrich v. Fürstenberg, præceptor for Johanniterne per Almaniam, Boemiam, Ungariam, Poloniam et Daciam bekræfter salg af gods fra johanniterne i Überlingen til biskoppen af Konstanz.

[1267-1273] sprog: latin

Provst Grumme overdrager Espenæs og et jordstykke i Langegade.

1268. 13.-16. septemberCîteaux sprog: latin

Ærkebiskop Jakob Erlandsen af Lund vidimerer Clemens 4.s brev af 25. juni 1268 til kardinal Simon af Santa Cecilia og Ludvig 9.s brev af 4. juli 1268, hvorved cistercienserordenen i Frankrig fritages fra at yde pengebidrag til kirkelige udsendinge, og hvorved ordenen garanteres sine privilegier og friheder.

1269. 24. august sprog: latin

Abbeder og menige konvent i klostret St. Urban og kommendator og johanniterbrødrene i Thunstetten afslutter en strid om kirkegods og tiender i Lotswil og Thunstetten samt om vandløbet Langeten ved mægling.

1269 sprog: latin

Peder, biskop af Odense, er til stede ved overflytningen af helgenlevninger til greverne af Flanderns kapel.

1270. 15. august sprog: latin

Biskop Peder af Odense indvier Augustinereremitternes kirke i Louvain.

[1271-76, 1265-68, 1444-1455] sprog: latin

Paverne Clemens 4., Gregor 10. og Nikolaus 5. stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1273. 30. november sprog: latin

Biskop Peder af Odense indvier abbedikirkegården i Marchiennes.

[Efter 1275. omkr. 31. marts] sprog: latin

Hr. Niels Jakobsen, kældermester, køber en gård i Ørslevvester af Ove Dyre.

[1275. efter 31. marts - 1414. 31. oktober] sprog: latin

Sorø kloster erhverver en gård i Ørslevvester ved mageskifte med kirken i Sigersted.

1276. 2. februar sprog: latin

Fyrst Wizlaus 2. af Rügen sælger landsbyen Cordshagen til klostret Neuenkamp, blandt vidnerne dominus Andreas, i 2. udfærdigelse dominus Andreas de Borneholme.

1276 sprog: latin

Stig Jurisen skænker gods til Roskilde domkirke.

1277. 7. marts sprog: latin

Biskop Stephan af Paris fordømmer 221 påstande fremsat bla. af Boetius de Dacia.

1278. 9. oktober sprog: latin

På opfordring af Hermann von Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande stadfæster dronning Kunegunde af Böhmen et gavebrev fra hertug Sobislaus af Böhmen til fordel for johanniterne.

1279. 11. februar sprog: latin

Dronning Kuningunde af Böhmen fritager johanniternes mænd og gods i Grölnitz og i hele provinsen Troppau for kongelig jurisdiktion efter opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande.

1279 og 1291 sprog: latin

Kong Erik 5. Glipping mageskifter gods med.... (?), hvilket 1291 stadfæstes af Erik 6. Menveds.

1280. 14. marts sprog: latin

Nidaros domkapitel samt abbederne i Tautra, Nidarholm og Helgeseter erklærer at have undersøgt Indhereds kirkers og gejstlig gods' fritagelse for kongelige skatter. Blandt beseglerne Peder fra Danmark, broder i prædikebrødreordenen.

1280. 15. august sprog: latin

Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i rigerne Böhmen og Danmark, endvidere i Østrigs, Mährens og Polens lande bekræfter en donation af smykker og relikvier til ordenen fra grev Adolf 7 af Berg og hans gemalinde Elisabeth.

1280. 17. august sprog: latin

Næstved udsteder brev angående et skifte i Köln.

1280. 11. oktober sprog: latin

Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

1280. 11. oktoberNæstved sprog: latin

Rådet i Næstved skriver til officialerne i Kölns Sankt Columba sogn angående et vidnesbyrd om salg af en til to brødre i Næstved tilfaldet arv i Köln.

1281. 5. april sprog: latin

Indførsel i Kölns Schreinsbuch om salg af en arv tilfaldet Henrik og Godtfred, brødre og borgere i Næstved, fra deres afdøde forældre, borgere i Köln.

1281. 29. december sprog: latin

På opfordring af Hermann v. Brunstern, johanniternes storpræceptor i Tyskland, Böhmen, Østrig, Mähren, Polen og Danmark fritager hertug Albrecht 2. af Sachsen og regent i Mähren johanniterne i Mähren for alle skatter og ydelser.

1282 sprog: latin

På et parlament i Northampton beder John Peckam, ærkebiskop af Canterbury, kongen om, at de kirkelige privilegier og friheder, der var givet af briternes, sachsernes og danskernes konger, bliver stadfæstet.

[1282-1286] sprog: latin

Biskopperne Peder af Viborg og Jens af Odense afsiger dom i striden mellem biskoppen af Ribe og arvingerne efter Mogens Hågensen om godset i Jerlevskov.

[1283. 24. juni] sprog: latin

Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Ribe domkirke på visse festdage eller yder hjælp til kirkens bygning, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

[1283. 24. juni] sprog: latin

Ti bisper eftergiver alle dem, der besøger Næstved Sankt Peders kloster, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

[1285-1299] sprog: latin

Niels Gregersen, kannik i Lund, får tilskødet gods i Värpinge.

[1286, før] sprog: latin

Testamente af ubekendt.

[1289. 11. januar] sprog: latin

Biskop Jens af Århus, kongens kansler magister Morten, drosten Peder Nielsen, Niels Hamundsen og Kristian Tupesen bevidner, at Svend Bonde og Jens Basse har skødet deres gods i Jerlevskov til biskop Kristian af Ribe.

1289. 30. august sprog: latin

Jakob fra Danmark bevidner stiftelse af kapellaner i Paris.

Omkr. 1290 sprog: latin

Kong Erik 6. Menved havde skænket et grundstykke i Roskilde til Sorø kloster.

1290 sprog: latin

Pariseruniversitetets kansler giver graden licentiam in decretis til en række personer i nærværelse af en række vidner, bla. Jacob Dansker.

1292. 1. november sprog: latin

Ærkebiskop Jens Grand af Lund har betalt 300 guldfloriner til kurien for sit besøg.

1294 sprog: latin, emne: kirkeret

Johanniterstatut. Prioren i Danmark må medføre 8 heste på visitatsrejse.

[1294, før] sprog: latin

Pavens forskrift for prøvning af vidnesbyrd om Margretes levned og underne ved hendes grav.

[1294, før] sprog: latin

Paven pålægger ærkebispen af Lund, der har forelagt ham beretninger om underne ved Margretes grav i cistercienserklostret i Roskilde, at undersøge og prøve hendes levned og de omtalte undere og give besked om resultatet.

1296. 15. januarNykøbing Mors sprog: latin

Grev Gerhard 2. af Holsten overdrager Konrad von Estorff tienden i Westerweyhe som len. Givet i Nykøbing i det Herrens år 1296 søndag efter Helligtrekonger.

1296 sprog: latin

Et dokument fra 1296 fra Saint Benoit klosteret under overskriften Danmarks kollegium bekendtgør et hjem for skolarerne fra Sverige, af den tyske nation, som disse allerede siger at have til leje.

1297. [Før 2. juni]Rom sprog: latin

Peter, patriark af Konstantinopel, 3 ærkebiskopper, herunder Jens af Lund, samt 20 biskopper giver hver 40 dages eftergivelse af kirkebod til dem, der besøger augustinereremiternes kirker i provinsen Tyskland.

1297Rom sprog: latin

Ærkebiskop Jens Grand udsteder sammen med andre biskopper indulgensbrev til St. Helens chapel of Driffield.

1297Rom sprog: latin

Ærkebiskop Jens af Lund eftergiver sammen med 19 andre ærkebisper og bisper alle, der yder sognekirken og hospitalet i Marburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1297Rom sprog: latin

Peter, patriark af Konstantinopel, ærkebiskop Iohannes lundensis samt fire ærkebiskopper og 14 biskopper eftergiver hver især 40 dages kirkebod til dem, der besøger dominikanernonnerne i Schwyz.

1299. 15. martsRom, Lateranet sprog: latin

Pave Bonifacius 8. eftergiver alle dem, der på visse festdage besøger det alter for Vor Frue og Sankt Morten, som provst Morten Dansker har ladet opføre i kirken i Slesvig, 1 år og 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1299. 23. juni sprog: latin

Ærkebiskop Jens af Lund, 2 ærkebisper og 9 bisper eftergiver 40 dages kirkebod for dem, der besøger kirken Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) i Köln på en række festdage.

[14. århundrede]Viborg sprog: latin

Rådet i Viborg skriver til rådet i Lübeck angående arv efter Herman Loggen til Alekes søn. Aleke og sønnen konstituerer Herman Lindeman til at få arven udleveret.

1300 sprog: latin

Biskop Jens af Århus henlægger kirken i Ødum til ærkedegnedømmet i Århus.

[1300-1310] sprog: latin

Åge Piik sælger og skøder gods i Slätthult til Gudhem kloster.

1301. 22. juniHamburg sprog: latin

Helmig Grove og hans søn Johannes skylder Christian fra Næstved og Henning søn af Holden 200 mark i hamburgsk mønt at betale 1302 22.april. Hvis de omtalte Christian og Henning så ikke kommer, så skal den, der viser breve fra staden Næstved på deres vegne om at han er et troværdigt bud, have de omtalte penge udbetalt.

[1302-1304] sprog: latin

Henrik v. Wickede og Alois Braken kautionerer for Hildebrand Suderman i anledning af et brev til grev Jakob af Norge.

1303. 8. juliParis sprog: latin

Notaren Ivo af Castello opsætter et dokument om, at magister Martinus fra Ribe, kannik i Paris, har frafaldet sine indvendinger mod den franske gejstligheds appel af 1303 24. juni, i hvilken Bonifacius 8.s bandlysning af kong Filip af Frankrig var appelleret til et almindeligt koncilium.

1304. 17. maj sprog: latin

Hr. Abjørn Sixtensson, hertug Erik af Sveriges drost, erhverver gods på Sjælland ved mageskifte med hr. Filip Ulfsson.

[1306-1310] sprog: latin

Bisp Esger af Århus skænker to gårde i Hasle til kapitlet i Århus.

1307. 20. april sprog: latin

Forlig mellem franciskaninderne i Bocholt og søstrene Greta og Walburgis van Schoenenberg i en strid vedr. en sum på 90 Mark, som de sidstnævntes broder, borger i Ribe, har testamenteret dem, men som klostret gør krav på

1308. 1. juniPadova sprog: latin

Dominikanerordenens generalkapitel i Padova tilbagekalder broder Heming fra den danske provins fra studiet i Paris som straf, fordi han drog bort fra sin provins uden en fælle.

[1310. 3. september, senest]Lübeck sprog: latin

Bruno fra Haderslev, Herman og Gerhard fra Bremen indløser 100 mark penge.

1310. 5. december sprog: latin

Jakob fra Danmark omtales som kommendator for johanniterordenen i Utrecht.

1310. 12. decemberÅhus sprog: latin

Kong Erik 6. Menved tildømmer Bäckaskog kloster nogle jorder op til Kiuge mark.

1311 sprog: latin

Antvorskov nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund nr. 12.

1311 sprog: latin

Biskop Oluf af Roskilde indvier kirke.

1312. 10. maj sprog: latin

Jakob fra Danmark, kommendator for johanniterhospitalet i Utrecht udnævnes af pave Clemens V til biskop over Syros (Ægæerhavet)

1312. 16. majLivron-sur-Drôme sprog: latin

Clemens V skriver 3 breve til kongen af Danmark, Danmarks ærkebiskopper (!) og biskopper og Danmarks adel, at det er blevet besluttet at overdrage tempelriddernes gods til johanitterne, og beder dem være disse behjælpelige med at skaffe dette gods.

1312. 13. septemberParis sprog: latin

Pariseruniversitetet vedtager på forslag af dets rektor, Hemming fra Danmark, at ingen magistre, der ikke holder forelæsning, eller edsvorne retsbetjente må deltage i universitetsmøderne.

1313. 6.-11. majParis sprog: latin

Appel til det apostolske sæde fra adskillige magistre og skolarer ved Pariseruniversitetet om, at de ikke skal tvinges til at bidrage til dækning af dettes gæld.

1314. 3. november sprog: latin

Fulco de Villaretto og generalkapitlet på Rhodos fornyer Leonardus de Tybertis fuldmagt til visitation af husene i Tyskland, Danmark og Norge.

1318. 9. juniLödöse sprog: latin

Hertuginde Ingeborg af Sverige skænker gods i Halland til Rolf Skytte.

[1318-1350]Lübeck sprog: latin

Optegnelse i Lübeck om udbetalinger til deres foged i Skåne.

1319. 8. decemberAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m. fl. giver Sankt Georgii kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.

1320. januarAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. giver Sankt Maria ad gradus (Mariengrad) kirke i Köln indulgensbrev med eftergivelse af 40 dages kirkebod på en række festdage.

1320. 12. martsAvignon sprog: latin

Besøgende ved Paradisklosteret i Köln stift eftergives 40 dages kirkebod. Blandt udstederne ærkebiskop Esger af Lund.

1320. 9. aprilAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.

1320. 28. aprilAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. eftergiver alle, der yder klostret Zum Heiligen Kreuz i Saalburg hjælp, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

1320. 17. majAvignon sprog: latin

Indulgensbrev, blandt hvis udstedere er ærkebiskop Esger af Lund.

1320. juniAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund og 3 andre ærkebisper samt 13 bisper eftergiver kirkebod for dem, der besøger Vor Frue kirke og karteuserklosteret i Val de Sainte-Aldegonde.

1320. 2. juniAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund m.fl. udsteder indulgensskrivelse til alteret for de 10.000 jomfruer i Sankt Gallus' kapel i Münster.

1320. 24. juli sprog: latin

Pave Johannes 22. overdrager Heinrich de Monte (vom Berge) et kanonikat ved Vor Frue i Hamburg, skønt han i forvejen har kanonikat og præbende i Lunds stift.

1320. august sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund, 3 ærkebiskopper og 9 bisper giver dem, der besøger klostret i Rinteln fritagelse fra 40 dages kirkebod.

1320. novemberAvignon sprog: latin

Esger, ærkebiskop af Lund, samt 1 ærkebiskop og 3 bisper tildeler alle, der besøger Sankt Barbaras alter i klostret Georgenberg vor Frankenberg fritagelse for 40 dages kirkebod.

1320. 29. novemberAvignon sprog: latin

Ærkebiskop Esger af Lund med flere ærkebisper og bisper: indulgensbrev til to kapeller ved Kurien.

1320. 13. decemberVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster hertuginde Ingeborgs gave af Algö til Birger Persson.

[1320-1332, 1252-1259, 1440-1448] sprog: latin

Kong Kristoffer (1., 2. eller 3.) stadfæster Odense Sankt Knuds klosters privilegier.

1321. 27. januarVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg.

1321. 27. januarVarberg sprog: latin

Kong Magnus stadfæster en gave af hertuginde Ingeborg til Linköpings domkirke.

1321. 20. aprilVarberg sprog: latin

Kong Magnus giver sin kansler Filip, dekan i Linköping, sin andel i Kulebodryd.

1321. 17. august sprog: latin

Niels Tuesen af Hørby, Bent, Niels Urne og Karl, sønner af Niels Tuesen overgiver gården Åkarp testamenteret af afdøde fru Ingeborg, datter af Magnus kaldet Skiænkiæræ, til Gudhems kloster.

[1322. 7. marts-4. april] sprog: latin

Om en retsstrid afgjort i Skåne.

1323. 25. juniEdoms herred sprog: latin

Edoms herred skriver til rådet i Lübeck i en arvesag.

1323 sprog: latin

Instruks til Oliver de Leyn, prior i Arnhem, og Eberhard v. Kistenburg ang. visitation i Böhmen og Danmark.

1324. 4. martsKampen sprog: latin

Om betaling af gæld i Skåne eller Kampen.

1324. novemberAvignon sprog: latin

Indulgensbrev ved Francesco af Perugia og 13 andre biskopper, herunder Jens af Roskilde, til nonneklosteret Bürvenich af cistercienserordenen.

1325. 24. februar sprog: latin

1 patriark 1 ærkebiskop og 14 bisper, heriblandt biskop Jens af Roskilde på 12. plads udsteder indulgensbrev på 40 dage.

1326. 14. aprilFlensborg sprog: latin

Reineke Skrædder oplader i nærvær af rådmændene i Flensborg helligåndshuset dersteds et præbende på visse betingelser.

[1326. 25. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch. Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 10 mark sølv.

[1326. 25. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln og hans nevø af samme navn skylder Thideman Rind fra Randers 23 mark penge.

[1326. 24. juni-1328. 24. juni] sprog: latin

Udtog af Wismars kæmnerregnskab.

[1326. 2. juli]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Meyno d. Unge og hans broder skylder Thideman Rind fra Randers eller hans søn 17 mark penge.

[1326. 25. juli]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Berckentin skylder Thideman Rind fra Randers 54 mark penge.

[1326. 1.-8. oktober] sprog: latin

Pave Johannes 22. meddeler hertug Albrecht af Sachsen, at han ved provision har givet hans sendemand, kanniken Hellembert v. Fischbek, et kannonikat og en præbende, en dignitet eller et personat i Slesvig kirke som tegn på, at han ikke fæster lid til rygterne om Hellembert.

1326. 16. decemberParis sprog: latin

Tirsdagen før apostlen Sankt Thomas dag blev magister Peder fra Danmark, kannik i Ribe, valgt til rektor for universitetet, i hvis embedsperiode særligt må huskes forliget imellem pariserkapitlet og universitetet i anledning af arven efter en ved kapitlet residerende kannik, som ligeledes studerede ved universitetet.

1326 sprog: latin

Kong Kristoffer 2. skriver til Sorø kloster om udsendelse af et brødresamfund til Knardrup kloster.

[1326]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Brødrene Albrecht og Dithmar erklærer at være blevet tilbagebetalt 1400 floriner, som de havde lånt til biskop Jens af Roskilde.

1327. 22. marts sprog: latin

Magister Peder fra Danmark, rektor for Pariseruniversitetet, meddeler, at en strid med Pariserkapitlet om en arv er blevet bilagt.

1327. 1. majEilenburg sprog: latin

Greverne i Lindau indgår aftale med markgrev Friedrich af Meissen og grev Bertold af Hennenberg. En gældspost på 3000 mark brandenburgsk fra den danske konge nævnes.

1327. 9. juni sprog: latin

Kommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer 7339 floriner 204 denarer til messe og så videre efter afdøde ærkebiskop Jens Grand.

[1327. 3. august]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Johan van Mölln, garver, skylder Thideman Rind fra Randers 8 mark penge.

[1327. 13. august]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Thideman Rind i Randers 50 mark penge.

1327. 9. september sprog: latin

Under udgifter for grevskabet Hainaut til almisser anføres 8 skilling til 3 fattige præster fra Danmark, som kom fra Rom.

[1328. 17. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Vordermast skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.

[1328. 17. april]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Gerhard Jachin skylder Oluf Pedersen fra Ystad 8 mark penge.

[1328. 18. juni] sprog: latin

Heinrich Hamer, Peter kaldet Bi og Evert de Ore fra København har afstået fra krav mod Stralsund og andre.

1328. 15. august sprog: latin

Gregers Pedersen (Hak) pantsætter sit gods i Halmstad herred for 123 mark skånsk til Niels Karlsen.

[1328. 14. september] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Thideman fra Köln skylder Thideman Rind fra Randers 11 mark sølv.

[1328. 28. oktober] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Heinrich Renum, Nikolaus Friso og Werner Tector skylder Niels Danske fra Ribes søn Johan 50 mark penge.

1329. 26. januarAvignon sprog: latin

Pave Johannes 22. til ærkebiskoppen af Bremen. Grev Gerhard af Holsten er trængt ind i sakristiet i Slesvig og har røvet penge, som var indsamlet i kongeriget Danmark til paven. Ærkebiskoppen skal undersøge sagen og under trussel om ekskommunikation kræve pengene tilbage.

[1329. 21. maj] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Ludvig Omeke skylder Godske Skrædder fra Roskilde 100 mark penge.

[1329. 28. juni] sprog: latin

Kong Kristoffer 2. erkender at skylde Herman Wittenborg, borger i Lübeck, 200 mark lybsk og oplader ham derfor 20 mark indtægt af Burg i 10 år.

1329. 15. september-1336. 6. marts sprog: latin

Fragment af regnskab over modtagne studieafgifter. Heriblandt in uico Anglorum..... Nicholaus de Dacia cum 4 sociis.

[1330. 1. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: enken efter Meinric van Cremin, Beate, overdrager Johan Sak bestyrelsen af gældsposter til sin afdøde mand.

1330 sprog: latin

Broder Ælfricus de Rudonken udnævnes til prior de Dacia et Noruegia.

[1330-1332] sprog: latin

Heyleke og Herman Trorenicht stiller sikkerhed for gods, der skal overgives til Køneke og hans bedstemoder Mechtild i Kopmanhaven.

1331. 1. marts sprog: latin

Magister Petrus dictus Wint de Dacia og ni andre af den engelske nation under universitetet i Paris fastsætter nye bestemmelser om valg til nationens embeder.

1331. 15. juni sprog: latin

Herman Warendorp lader Ludolf van Berg som kommissionær tage klæde med til Skåne.

[1332. 26. april] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Herman Clendorst befuldmægtiger Dietrich Alba og Johan Vundergud til at stifte gæld på hans vegne, når han drager afsted til Danmark.

[1332. 21. juli] sprog: latin

Borgerne i staden Ribe erkender bl.a. at skylde Herman Wittenborg 135 mark lybsk for klæde.

[1333. 12. marts]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Albrecht, søn af Jens Kremere fra Åhus, skifter med sine slægtninge.

[1333. 11. maj el. 1336. 15. maj] sprog: latin

Kong Magnus til Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar om købmændenes klager over at være blevet beskattet under overvintring i Lund og Malmø

1333. 19. juni sprog: latin

Universitetet i Paris stadfæster det forslag til den engelske nations forfatning, som dennes prokurator magister Petrus de Dacia dictus Winter m.fl. fremsatte 1332 23. februar.

1333 sprog: latin

Provst Niels Pallesen skænker sin gård i Lemming til domkirken i Århus.

1334. 16. april sprog: latin

Kommiteret Guillelmus Gilberti anviser til det apostoliske kammer bla. 450 floriner for salg af bøger tilhørende afdøde ærkebiskop Iohanne.

1334. 7. maj sprog: latin

Ridderen Lars Jensen skylder Johan v. Putbus og Tetze 168 mark sølv + 260 mark + 73 mark + 120 mark + 100 mark og pantsætter Strey herfor.

[1335. 8. september] sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Niels Munk skylder Nikolaus Burgen 100 mark sølv af kölnsk vægt.

1336-1359 sprog: latin

Rådet i Stralsund anfører udgifter til fogederne i Skåne.

1337. 19. april sprog: latin

Ærkebiskop Burchard af Bremen og domkapitlet beder kapitlet i Hamburg om at overlade dem noget af den chrisma, der er indviet per dominum episcopum Sleswicensem.

[1337, pinse] sprog: latin

Danskeren Stubæk bliver proskriberet, dvs. udvist af Rostock.

[1337, pinse] sprog: latin

Katherine fra Danmark bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.

1338. 25. april sprog: latin

Kong Magnus af Sverige skænker Halsten Petersson Gäddegöl, Svarthöfdaryd, Ulvsmåla, Eringsboda og Broddamåla.

1338. 28. oktoberStralsund sprog: latin

Herman Grawesten testamenterer bl. a. halvdelen af en gård og halvdelen af en stenkælder i København til sin hustru og søn.

1338. 30. novemberKennington sprog: latin

Kong Edward 3. af England pålægger fogederne i Scarborough at undersøge sagen om sørøveri begået mod John de Nesbit fra Hartlepool og John Lambe fra Great Yarmouth.

[1338-1339]Rostock sprog: latin

Linnedvæverne Henneke og Herman bliver proskriberet, dvs. udvist fra Rostock.

[1339. 27. maj]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Markvard Hiddensen fra Eckernförde skylder Herman Cymete 16 mark.

1339. 22. juliSparresholm sprog: latin

Væbneren Adam von Hamme anerkender sin broder Wedekinds salg af jord i Hamme. Datum Paddeborch.

Efter 1340. 25. juliLübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: slesvigkanniken Henrik og lübeckernotaren Nikolaus Magnus skylder Lübbert Schwartz 35 mark penge.

1340, pinse sprog: latin

Franciskanerordenens generalkapitelakter. Acta generalis capituli Assisii 1340. §14. To almene studieforløb blev forordnet, nemlig i Lissabon og i Roskilde i provinsen Danmark.

1340-1342 sprog: latin

Falsterbo nævnes i Otto Francke, Das Verfestungsbuch der Stadt Stralsund (1875) nr. 167. Værket har ikke været muligt at konsultere ultimo 2007.

1341. 21. marts sprog: latin

Hertug Bugislav af Pommern-Wolgast stadfæster besiddelser for klostret St. Jürgen vor Rambin og lover at gå ind for, at Roskilde biskop og kapitel overdrager patronatsret over sognekirken i Rambin til klostret.

[1341. 8. april]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: 6 navngivne personer fra Slagelse forpligter sig til at holde alle andre skadesløse for de 210 mark, de skylder Henneke Kerkenbreker.

1341. 22. majStockholm sprog: latin

Kong Magnus pantsætter Tierps og Wåla herred til Gisle Elinason. Blandt vidnerne Johan Kristianson, foged over Skåne.

1343. 23. april sprog: latin

Biskopperne Hermann af Øsel og Oluf af Reval samt Livlands ridderskab og adel beretter i tre enslydende breve om en hedensk opstand.

1343. 10. majAvignon sprog: latin

Clemens 6. giver Heinrich Cusvelt, vikar i Lübeck, ventebrev på kanonikat og præbende i Hamburg, som er ledige ved udnævnelsen af Heinrich Warendorf til biskop af Slesvig.

1343. 5. juni sprog: latin

Livlands adel og ridderskab beretter til pave Clemens VI om hedningenes angreb på bispedømmet Øsel.

1343. 6. juni sprog: latin

Biskop Oluf af Reval og abbeden af Padis beretter til pave Clemens VI om den livlandske ordens vellykkede kamp mod de frafaldne ester.

[1343. 24. juni]Lübeck sprog: latin

Indførsel i Lübeck Niederstadtbuch: Bernhard og Siegfried Bocholt skylder slesvigkanniken Markvard 150 (mark)

[1343. 15. juli]Lübeck sprog: latin

Botho anerkender at have oppebåret 13 mark.

1343. 10. august sprog: latin

Geses, Heinrich Gerbers hustru, testamente, bla. omfattende hendes søster Grete i Danmark.

[1343.] 26. novemberRostock sprog: latin

Fiskeren Thideke Lale bliver proskriberet, dvs. forvist, fordi han har såret lange Lydeke i Falsterbo i Skåne.

1343 sprog: latin

Pave Clemens VI overdrager til abbed Nicolaus i Skt. Mariaklostret ved Stade, domthesauraren i Bremen og provst Nicolaus i Skt. Georgkapellet i Stade at afgøre striden imellem Hinricus Vogt, kannik i Slesvig og Bardewick, og kapitlet i Bardewick angående en ledig præbende.

1344. 18. martsVilleneúve-les-Avignon sprog: latin

Pave Clemens reserverer et beneficium for Nicolaus Zirich under kirken i Bremen. Følgebrevet er rettet til bispen af Avignon, provsten i Slesvig og Johannes de Pistoriis (Pistoia)

1344. 5. december sprog: latin

Rådet i København beder rådet i Lübeck overgive arven efter tykke Johan til dennes søster Valborg. Hendes mand Jens Vispørting skal erholde arven.

1344. 6. decemberStralsund, franciskanernes refektorium sprog: latin

Notaren Nikolaus fra Rügen, klerk i Roskilde stift, udfærdiger notarialvidne angående oprettelse af et alter og bestemmelser vedrørende patronatsretten.

1345. 2. februarOdense sprog: latin

Rådet i Odense til rådet i Lübeck angående en arvesag.

[1345]. 11. majRostock sprog: latin

Slagter Rescoke er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har købt to svin af en dansker, men ikke betalt.

1345. 14. majHiddensee sprog: latin

Heinrich van Unna, kannik i Roskilde og Bonn vidimerer brev af 1345. 12. maj om oprettelsen af et vikariat i Stralsund og bestemmelser vedrørende patronatsretten.

1345. 21. augustAvignon sprog: latin

Paven til en række johanniterprioraters priorer om deltagelse i ordenens koncilium 1. april 1346. På samme vis til prioren .. over Danmarks huse.

[1345]. 23. decemberRostock sprog: latin

Lydeke fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.

[1347]. 28. martsRostock sprog: latin

Peder fra Helsingborg bliver proskriberet, dvs. vist ud af byen.

1347. 9. maj sprog: latin

Officialen i Münster kundgør, at Bernhard von Houele, kannik i Münster, på sin broders vegne, domdekan i Bocholt, har rejst klage mod tre søskende, fordi en pengesum, som testamentarisk var henlagt til kirken i Bocholt af en borger i Rypen, cf brevet af 1307 20. april, ikke var betalt endnu.

[1347]. 20. juliRostock sprog: latin

Gert Mertens er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi han har tilegnet sig en arv på 200 mark, som tilhørte Johan, søn af Magh fra Næstved.

1347. 20. augustAvignon sprog: latin

Peder fra Danmark, pavelig pønitentiar, døde ved kurien: exekutorerne betalte 60 floriner ved forlig.

1347. 11. november sprog: latin

Fredrik Rewal pantsætter gården Porsmad for 30 mark til Ingevald.

1348. 6. juniNeubrandenburg sprog: latin

Provst Heinrich v. Broda bl.a. til gejstligheden i Roskilde stift angående et ham af paven overdraget mandat til at stadfæste absolveringen af hertug Bugislav af Pommern-Wolgast, hans moder Elisabeth og rådet i Stralsund og i forbindelse hermed ophæve interdiktet. Absolveringen og ophævelsen af interdiktet var forudgående blevet forkyndt af Heinrich, som havde indtrængt sig som biskop i Schwerin. Gejstligheden skal herefter forkynde hertugen, hans moder og rådet i Stralsund for absolveret og interdiktet for ophævet.

1348. 5. augustParis sprog: latin

Universitetet i Paris præsenterer over for biskop Fulco af Paris magister Johannes Buridan til kapellaniet ved St.-André-des-Ars, i hvilken forbindelse Mikkel fra Danmark nævnes som den engelske nations prokurator.

1349. 19. majAvignon sprog: latin

Pave Clemens 6.s befaling om opkrævning af annater i England.

1349. 16. juli sprog: latin

Israel Birgersson, lagmand i Uppland, sælger gods i Nyby, som han har erhvervet tidligere af ridderen Niels Ågesen, til ærkebiskop Hemming af Uppsala.

[1349. 1. november, senest]Helsingborg sprog: latin

Kong Magnus akkrediterer Knut Folkason og Magnus Nilsson.

1350. 3. juliStralsund sprog: latin

Jakob Kruse i Stralsund skriver testamente, bla. til sin brodersøn i Helsingborg.

1350. 1. novemberRoskilde sprog: latin

Rådet i Roskilde skriver til rådet i Lübeck og beder om, at arven efter afdøde Cecilie udleveres til Heyneman på vegne af Jakob Haring.

1350. 24. novemberStralsund sprog: latin

Johan v. Wismar testamenterer bla. gods i Skåne til sine sønner.

Omkring 1350Rostock sprog: latin

Rostocks byggeomkostninger i Skanør.

[Omkring 1350] sprog: latin

Jens Sjællandsfar skøder sin gård i Næstved til Næstved St. Peders kloster.

1351. 21. martsRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående Gerlak Rinths arv, som består i en halv ejendom og en bryggekedel, efter hans svigerfader Niels Gerlavsen.

1351. 8. majRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående overdragelse af arv til Niels Pedersen fra dennes afdøde onkel, Nicolaus Brun. Peder Munk udnævnes ved samme lejlighed til prokurator.

1351. 15. majNakskov sprog: latin

Rådet i Nakskov skriver til rådet i Lübeck og beder om udbetaling af en arvesum efter Timme Tidemansen til Peder Olufsen.

1351. 29. majRibe sprog: latin

Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående udlevering af Pilgrims og Hilles mødrene arv. Pilgrim indsættes ved samme lejlighed som Hilles prokurator.

[1351] 1. juniRostock sprog: latin

Johan Rostorp, Johan fra Hamel og Bertold er blevet proskriberet, dvs. forvist fra byen, fordi de har såret to danskere fra Gedser.

1351. 15. juniLübeck sprog: latin

Biskop Bertram af Lübeck vidimerer kong Valdemars brev af 15. juli 1341 (Dipl. Dan. 3. rk. I nr. 186)

[1352] 27. juliRostock sprog: latin

Tord fra Gedser er blevet proskriberet, fordi han har dræbt sin onkel Torsten.

1353. 1. septemberRibe sprog: latin

Rådet i Ribe skriver til rådet i Lübeck angående salg af halvdelen af et arvet hus dersteds til Johan v. Wicken, som ved samme lejlighed bedes tilskrevet og tilkendt samme ejendom.

1353. 9. september sprog: latin

Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for modtagelsen af den årlige rigsskat.

1354. 20. aprilSlesvig sprog: latin

Lars Bokholt, kannik i Slesvig, har overdraget sin arvelod i et i Lübeck beliggende hus til Gerhard Siemz, og anerkender dennes ret til at gøre med arvelodden, som han vil; endvidere sine brødres ret til at gøre med deres arvelodder, som de vil. Ligeledes anerkender han andres ret til at gøre med deres andel i huset, hvad de vil.

1354. 25. aprilLübeck sprog: latin

Eggert Krummesse og Walter Homberg kvitterer på vegne af kong Valdemar 4. Atterdag byen Lübeck for 1800 pund lybske penge svarende til rigsskatten for 1352, 1353 og 1354.

1354. 1. august[Lübeck] sprog: latin

Wessel Bokholt overdrager alt sit arvegods fra broderen Bertram Hoppemann til Godeke Alant.

[1354]. Efter 8. september[Wismar] sprog: latin

Markvard, Heinrich og Nicolaus Gollwitz samt Henneke Merten og Peter Knop bliver proskriberet, dvs. udvist af byen, fordi de har slået Henneke Raboden ihjel i København.

1354. 8. september sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelsen af rigsskatten på 600 pund lybske penge.

1355. 6. januar sprog: latin

Markgreven udbetaler penge til kongen af Danmarks jonglør.

[1355] 18. majLaholm sprog: latin

Kong Magnus af Sverige til rådene i Lübeck, Rostock, Stralsund og Wismar - svar på brev fra de fire stæder om ekstraskatter på deres borgere der overvintrer i Lund og Malmø i modstrid med stædernes privilegier.

1355. 9. september sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer Lübeck for betaling af rigsskatten på 600 pund lybske sølvpenge.

[1355. 16. oktober, eller umiddelbart herefter]Lund sprog: latin

Henrik, udvalgt biskop af Roskilde, til rådet i Stralsund, at han har videregivet dets brev til rådet i Roskilde.

1356. 15. augustVordingborg sprog: latin

Kong Valdemar 4. Atterdag kvitterer byen Lübeck for modtagelse af rigsskatten på 600 pund lybske penge.

1356. 24. novemberAarhus sprog: latin

Århus' anbefalingsskrivelse til rådet i Lübeck angående Jens Bilefeldts arv.

1357. 31. juliRostock sprog: latin

Optegnelse om navngivne danskere, der udplyndrede Henneke Ribnitz.

1357. 10. novemberRanders sprog: latin

Rådet i Randers skriver til rådet i Lübeck angående nedsættelse af en bøde for ulovlig handel bedrevet af Henneke Sassen. Bøden nedsættes fra 18 skilling lybsk pr. borger i Randers til 4 mark lybsk i alt.

1358. 8. martsPrag sprog: latin

Kejser Karl 4. overdrager rigsskatten af Lübeck, som hidtil har været betalt kong Valdemar 4. Atterdag, til hertug Rudolf af Sachsen.

1358. 11. april sprog: latin

Tingsvidne af Kinds herredsting, hvor iblandt udstederne nævnes Oluf Djäkn, høvedsmand over Nørre Halland.

1358. 29. juli sprog: latin

Birgitta Sigmundsdotter, nonne i Skänninge kloster skænker gods til Hults kirke. Blandt vidnerne Ahasverus, dominikanerordenens prior over Danmarks provins.

1359. 14. augustLübeck sprog: latin

Heinrich Wittes testamente.

1359. 14. august sprog: latin

Råderne i Alès opfordres til at møde for Guilaume de Marchières og Alexandre l'Orfevre angående forhandlingen imellem hertugen af Normandiet og kongen af Danmark.

1360. 10. februarLübeck sprog: latin

Johan Swarte opretter testamente.

1360. 6. juliMarsberg sprog: latin

Rådet i Marsberg skriver til Lübeck om efterladenskaberne efter Herman v. Esheke, som er død i Skåne.

1360Laholm sprog: latin

Ragnvald Nilsson og Magnus Nilsson stifter testamente.

1360 sprog: latin

I Public Record Office i London omtales to tønder hvid sild kaldet 'Skonebrenya'

1361. 22. januar sprog: latin

Erengisle Sunesson Jarl til borgmestre og råd i Reval om sin tjener Herman Hermansson Berkop, som er udeblevet med hans kogge.

[1362] sprog: latin

Burchhard Plotze og Gerhard Kanemakers regnskab for udgifter ved belejringen af Helsingborg.

[1363] 23. marts[Wismar] sprog: latin

Søstæderne skriver til Elbing angående traktaten med kongen af Danmark.

[1364]. 3. april[Napoli] sprog: latin

Pierre Ameilh, ærkebiskop af Napoli, skriver til Nicolas Acciajuoli, stormarskal af Sicilien.

[1365] 9. augustRiga sprog: latin

Rådet i staden Riga skriver til rådet i Lübeck om forholdsregler mod sørøveriet.

1366. 24. februar sprog: latin

Johan og Hartvig Hummersbüttel kvitterer for modtagelsen af 630 mark lybsk og beder om at få gældsposten slettet fra Niederstadtbuch.

1366. 15. marts sprog: latin

Erik Ebbesen befuldmægtiger Godeke Mynter til at modtage godset, som var tilbageholdt af rådet i Lübeck.

[1366] 8. oktoberMarienburg sprog: latin

De preussiske stæder, samlet i Marienburg, skriver til stæderne i Nederlandene, Flandern og England samt til Stralsund og søstæderne, at de har besluttet kun at sende de preussiske købmænd gruppevis gennem Øresund og afbryde handelen på Danmark og Norge.

1367. 9. marts[Stralsund] sprog: latin

Søstædernes sendebude meddeler de preussiske stæder, at de har sendt Alardus til kongen af Danmark for at forhandle.

1367. 23. juniParis sprog: latin

Valg af rektor ved universitetet i Paris.

[1367. efter 11. juli] sprog: latin

[De preussiske stæder] takker [Lübeck] for et brev til flådens høvedsmand med henvisning til en dansk troppekoncentration i Øresund og beretter om afsendelsen af 40 nederlandske og preussiske skibe dertil og beder om nødvendigt om støtte til disse.

1367. 18. juliStubbekøbing sprog: latin

Rådet i Stubbekøbing til rådet i Lübeck angående en arvesag.

1367. 1. augustNakskov sprog: latin

Nakskov til rådet i Lübeck angående en arvesag.

[1368. februar] sprog: latin

De preussiske stæder klager hos kejseren over skader, som er tilføjet dem af kongen af Danmark og Norge.

[1368. marts]Lübeck sprog: latin

Lübeck takker de preussiske stæder for fremsendelsen af opsigelsesbrevet til kongen af Danmark, beretter om aftaler med hertugen af Sachsen og greven af Holsten og beder de preussiske tropper om at komme rettidigt til Gellen.

[1368. april][Breslau] sprog: latin

[Breslau] svarer [Thorn] og lover at undersøge kongen af Danmarks planer.

1368. før 2. april[Prag] sprog: latin

Kejser Karl IV svarer på de preussiske stæders klager og meddeler, at han skriftligt over for kongen af Danmark, markgreven af Brandeburg og hertugerne af Schweidnitz og Stettin har arbejdet på, at der skulle sluttes fred mellem kongen og dem; i hvert tilfælde en våbenstilstand inden Mortens dag.

[1368. Omkring 12. april] sprog: latin

En preussisk stad [Danzig?] skriver til en anden [Thorn?] om et bud fra Kolberg.

[1368. Omkring 14. april][Thorn] sprog: latin

[Thorn] har med sikkerhed erfaret, at kongen af Danmark og hans forbundsfæller er draget over havet og beder [Breslau] undersøge, hvilke ærinder kongen har hos kejseren.

[1368. Slutn. af april][Breslau] sprog: latin

[Breslau] meddeler [Thorn], at man har erfaret, at kongen af Danmark opholder sig hos starosten i Posen og har til hensigt at klage over Preussen og søstæderne hos den polske konge.