Du har søgt på:

Sprog: Middelhoejtysk

344 Resultater:
Vis 200 pr. side
1221 sprog: middelhøjtysk

Forfalskning: "Kong Henrik" af Danmark giver borgerne i Köln privilegier.

1252. 2. oktoberLeangasi sprog: middelhøjtysk, emne: falsknerier

Brev af Erik, danernes og slavernes konge, hvori han giver de mænd, der bor i Reval og Wesenberg privilegier på at besidde deres gods med den ret, som er sædvane i landet.

Omkring 1350Stade sprog: middelhøjtysk

Statutter for Ribefarerkompagniet i Stade.

1354. 22. juniBergdorf sprog: middelhøjtysk

Hertug Erich af Sachsens afgørelse om Lübecks betaling af rigsskatten til Valdemar Atterdag for 1350 og 1351: kan rådet i Lübeck fremvise kvitteringer, er de at betragte som kvitterede og frie.

1363. 18. novemberVarberg sprog: middelhøjtysk

Uforståeligt brev fra kong Magnus.

[1367]. 10. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for Den tyske Orden beder borgmester og råd i Thorn om at komme til ham til rådslagning, da kongen af Danmark har tilbudt at komme til Stralsund ifølge Alards oplysninger.

1373. 3. januar sprog: middelhøjtysk

Henning Podebusk den yngre tilskøder Otto Kummerow landsbyen Strey.

1401. 1. januar sprog: middelhøjtysk

Ærkebiskop Johan 2. af Mainz overlader biskop Johan af Slesvig borgen Frauenstein med alle tilliggender, dog undtaget fiskevandet, som bolig til gengæld for tro tjeneste. Aftalen gælder for ærkebispens og bispens levetid.

1401Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1401. 27. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1401. 22. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har forhandlet med kong Albrecht, hertug Johan af Mecklenburg og stæderne Rostock og Wismar, erklærer sig villig til at afstå øen Gotland og indbyder dronningen til forhandlingerne med kong Albrecht efter dennes ønske.

1401. 26. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at han endnu ikke kan afgive endeligt svar om deres beslaglagte gods, førend hans mand, som han agter at sende til dronning Margrete, vender tilbage. Det samme gælder også sagen om de tab, som deres herre hertugen har påført dem.

1401. [9. juni-26. november] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1401. 15. juniDanzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

(1)401. 17. juniKischau sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at ærkebiskoppen af Lund endnu ikke har betalt sin gæld til storskafferen og de preussiske stæder, og at de riddere og væbnere, som skulle besegle et forsoningsbrev som aftalt i Kalmar, endnu ikke har gjort det.

1401. 15. juliEhrenfels sprog: middelhøjtysk

Biskop Johan 2. af Mainz tilstår biskop Johan af Slesvig vand og grave med fiskeri omkring borgen i Frauenstein, hvilket ærkebispen hidtil havde forbeholdt sig.

1401. 28. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud.

(1)401. 28. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige en kopi af dronning Margretes brev om Gotland og beder ham opfylde overenskomsten om afståelsen af øen samt sende befuldmægtigede til Skåne for at få afsluttet sagen.

1401. 20. oktoberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern om at give ham udsættelse til førstkommende 1. maj med hensyn til endeligt svar vedrørende Gotland.

1401. 20. oktoberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for hertugerne af Stolp og Slesvig, der på dronning Margretes vegne har henvendt sig til ham vedrørende Gotland, at han er villig til at afstå øen mod erstatning, selv om det egentlig er kong Albrecht af Sverige, man bør forhandle med.

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden bebrejder kong Albrecht af Sverige, at han ikke har ladet sine udsendinge deltage i forhandlingerne i Skåne, og opfordrer ham til at overholde sine forpligtelser angående Gotland.

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer alle, der sammen med kong Albrecht af Sverige har beseglet dennes forpligtelser vedrørende Gotland, til at medvirke til, at de føres ud i praksis.

1401. 2. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder stæderne Wismar og Rostock om at formå kong Albrecht af Sverige til at opfylde sine forpligtelser vedrørende Gotland.

1402. 13. januar sprog: middelhøjtysk

Biskop Johan af Slesvig og hans broder Herman Skondelev, forstandere for domprovstiet i Mainz, bortforpagter domprovstiets gods i Nieder-Ulm til Johan Hofwart, kannik i Mainz, mod en årlig afgift på en tredjedel af godsets afkast.

1403. [Efter 8. marts]Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1402. 10. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern , at han har bedt Wolfthin, borgmester i Stralsund, om at overbringe svaret på hendes sidste brev, og at der til pinse skal holdes nye forhandlinger i Lübeck om Gotland.

1402. 26. aprilScharpau sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige om endeligt at afgøre, om han ønsker at afstå Gotland til dronning Margrete, således at højmesteren kan frigøres for det pres, der lægges på ham fra dronningens side.

1402. [Efter 1. maj] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1402. [Efter 1. maj] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Bornholm samt transport af samme.

1402. 26. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til underhold for dronning Margretes sendebud, ridderen Folmer Jakobsen.

1402. [Efter] 30. maj sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1402. 1. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gennem hendes udsending hr. Folmer Jakobsen har modtaget hendes brev og budskab, og beder om, at der gives udsættelse til 25. juli angående Gotland af hensyn til forhandlingerne med kong Albrecht af Sverige og hansestæderne.

(1)402. [Efter] 20. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1402. [Efter] 7. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1402. 21. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete , at han vil sende udsendinge fra ordenen og de preussiske stæder til forhandlingerne i Kalmar 25. juli og lade dem medbringe den falske konge af Danmark.

(1)402. [Efter] 21. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1402. 30. augustSchaaken sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete ved forhandlingerne 25. juli har erklæret sig villig til at lade Lübeck og Hamburg afgøre striden om Visby, men ikke om selve Gotland, som hun nu forlanger udleveret, hvorfor han, da han nu skal sende udsendinge til Skåne, forlanger et hurtigt svar af kongen.

[1402. 18. september] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til sine udsendinge til dronning Margrete.

1402Hildesheim sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgifter for staden Hildesheim til dronning Margretes musikanter.

1403. 3. februarNürnberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht dømmer imellem ærkebiskop Johan af Mainz og landgreve Herman af Hessen og træffer afgørelse i klagerne rejst af Kurmainz imod Hessen, herunder over, at landgreven har tilbageholdt et brev på Germerode, som en biskop Skondelev har givet ham, men frataget Kloster Germerode.

1403. 3. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1403. 8. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden indrømmer staden Visby, at bevogtningsmandskabet og de dermed forbundne omkostninger kan formindskes, selv om det endnu er uvist, hvorledes forholdet til dronning Margrete vil udvikle sig.

1403. [Efter] 20. majMarienburg sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1403. 4. juni sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Bornholm og for transport af samme fra Danzig til Marienburg.

(1)403. [Efter] 6. juniScharpau sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Scharpau.

1403. 15. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Afregning af de penge, ærkebiskop Jakob af Lund har udredt vedrørende Arnold Dukers skib.

1403. 15. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Særskilt opgørelse over en række Elbingborgeres udestående fordringer i forbindelse med afregningen af ærkebiskop Jakob af Lunds betaling.

(1)403. [Efter] 15. juni[Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1403. 16. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden takker Lübeck, Hamburg og Stralsund, fordi de har lovet at deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar med dronning Margrete, og beder om, at deres udsendinge forinden rejser til forhandlinger i Preussen.

1403. 26. juniSchivelbein sprog: middelhøjtysk

Balduin Stahl, foged i Neumark, meddeler højmesteren for den tyske orden efterretninger om forholdet mellem hertugen af Stettin og kongen af Polen og Neumarks stilling i denne sammenhæng og tilføjer, at han dagen før hos bispen af Kammin har erfaret, at hertugen har sendt bud til kongen af Ungarn, og at kongen af Danmark har sluttet forbund med kongen af Polen.

1403. [Efter] 2. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

(1)403. 4. juliGrieben sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beklager over for dronning Margrete, at han ikke har kunnet afgive endeligt svar om Gotland før de kommende forhandlinger i Kalmar på grund af kong Albrechts tøven med sit svar.

(1)403. [Efter] 16. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1403. 24. juli sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til udsendingen til dronningen af Danmark.

1403. 27. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler stæderne Wismar og Rostock, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder dem bevæge kong Albrecht af Sverige til for alvor at tage sig af sagen.

1403. 27. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham for alvor at tage sig af sagen.

[1403. Omkr. 27. september] [Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler Visby, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland.

[1403. Omkr. 27. september][Marienburg] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler fogeden på Gotland, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder ham tage vare på øen.

[1403]. 28. september sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Elbing beder rådmændene i Thorn om at lade fordelingen i Danzig af de penge, der er kommet fra ærkebiskoppen af Lund, udsætte, indtil sendebudene er vendt tilbage fra Danmark.

1403. 29. septemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge på grund af vind og vejr ikke som planlagt er kommet i forbindelse med kong Albrecht af Sverige, og erklærer sig villig til at forhandle med udsendinge fra Lübeck, Hamburg og Stralsund.

1403. 12. november sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og transport af samme fra Danzig til Marienburg.

1403. [Efter] 20. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1403. [Efter] 13. december sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1403. 29. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige, der har erklæret sig ude af stand til at redde Gotland, om at overholde sine forpligtelser angående øen, da den ellers kunne glide ordenen af hænde.

1403. 29. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer Hamburg og Rostock til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland, da dronning Margrete angriber øen.

[1403. Omkr. 29. december] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer ridderne Werner v. Axekow og Otto Vieregge til at formå kong Albrecht af Sverige til at overholde sine forpligtelser angående Gotland.

(1)404. [Efter] 16. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1404. 31. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler hansestæderne, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland, og beder dem om i tiden indtil pinse at undlade at besejle øen.

1404. 31. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren underretter den tyske købmand i Brügge om, at dronning Margrete har bemægtiget sig Gotland og advarer mod sejlads på Gotland før pinse. Højmesteren ønsker, at de hollandske og zeelandske stæder bliver underrettet.

1404. 6. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden opfordrer kong Albrecht til at vedstå sine forpligtelser vedrørende Gotland og Visby, da øen ellers formentlig går tabt for ordenen.

1404. 21. februarBönhof sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund , som svar på dennes brev angående krigen mellem dronning Margrete og ordenen, at han altid har ønsket at tage hensyn til købmændenes tarv, og gør rede for, hvad der har forårsaget krigens udbrud, skønt han helst havde opretholdt fred med dronningen.

1404Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

(1)404. [Efter] 21. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1404. 23. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger for herberg til dronningen af Danmarks udsendinge.

1404. [Efter 9. juni.] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra Skåne og for transport af samme til Marienburg.

1404. 1. juli sprog: middelhøjtysk

Syv kommendatorer, samt storskafferen fra den tyske orden og fogeden på Gotland slutter efter mægling af udsendinge fra Lübeck, Stralsund og Greifswald fred med kong Erik og dronning Margrete indtil midsommer næste år på den betingelse, at der i mellemtiden skal holdes forhandlinger i Skanør eller Kalmar om Gotland.

1404. 1. juliVisby sprog: middelhøjtysk

Genbrev af Folmer Jakobsen Lunge af Tvede og Thomas v. Vitzen, riddere, til forrige nr.

1404. [Efter 1. juli] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden, Konrad v. Jungingen, underretter ordensmesteren i Livland om kampene og våbenstilstanden på Gotland, herunder at ordenen havde taget og brændt godt 200 af dronning Margretes skibe og har ødelagt, hvad de kunne nå

1404. [Efter] 16. juli sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

(1)404. [Efter] 25. juliDanzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

[1404]. 4. augustDanzig sprog: middelhøjtysk

Konrad Rusopp meddeler borgmester og rådmænd i Thorn , at han efter ankomst til Danzig har overleveret Johan Gottekin rådets brev og derefter er kommet i forbindelse med Elbings høvedsmænd og spurgte dem om, hvordan det gik. Da klagede han og skipperne over, at de ikke kunne få lejesoldater; folkene var allesammen sejlet til Skåne igen, og havde man fået 10 eller 12 mand, måtte man have udbetalt op til 4 mark. På rådhuset har borgmesteren meddelt ham, at englænderne er sejlet til Bretagne, hvorfor man enes om at lade flåden stikke til søs; men en parade viste, at kun halvdelen af soldaterne var mødt; det drejede sig om de 3 ballastede skibe med 100 mand lejetropper.

[Omkr. 1404. 4. august]Penskowo sprog: middelhøjtysk

Johan von dem Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han har brudt Konrad Rusopps brev, nr. 418, og udtaler, at situationen ikke er så farlig, som denne mener. Jeg har også talt med købmænd på vejen, som har talt med skipperen, som nu er kommet fra Flandern. Og han sagde til dem, at 14 skibe sejlede med ham fra Swine. Skibene blev i Skåne. Og de mærkede ingen fare. hvilket også bekræftes fra anden side. Jeg har visselig også erfaret på vejen, at godt og vel 150 fartøjer, skuder og skibe, allerede er sejlet imod Skåne, og dermed er mange af de ledige folk sejlet bort, så at de vil være svære at få fat i.

1404Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1404. 5. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger vedrørende dronningen af Danmarks udsending.

1404. 8. september sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til hr. Klaus, den tilfangetagne ridder fra Danmark.

[1404. Efter 10. november] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden svarer ærkebiskop Jakob af Lund på hans brev, at Oluf Jensen, borger i Neksø, vil blive frigivet sammen med de øvrige fanger, hvorom dronning Margrete har udsendinge hos ham, men at der ikke vil blive ydet erstatning for skader på kirkens gods.

1404. [Efter] 20. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1404. 21. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen, hr. Svend.

1404. 27. december sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til ridderen, der var fanget i Danmark.

1404 sprog: middelhøjtysk

Udgifter for storskafferen på Marienburg i Skåne.

1404 sprog: middelhøjtysk

Konrad Iserenvord, ærkebiskoppens foged på Bornholm, skylder storskafferen på Marienburg 16 mark for 4 læster mel.

1404 sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om storskafferen på Marienburgs tilgodehavender på Bornholm.

1404 sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om et tilgodehavende for salt, som uretmæssigt var blevet hentet i storskafferens lager og ført til Skåne.

1404 sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse i staden Regensburgs regnskaber, hvor der under oplysninger om musikanter bl. a. anføres en af den danske konges ikke navngivne herolder.

[1404] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder ærkebiskop Jakob af Lund i sit svar på dennes brev vedrørende saltet på Bornholm tillade købmændene at nyde samme friheder der som i Skåne, således at de frit kan ind- og udføre varer derfra, og give dem det beslaglagte salt tilbage.

[Omkr. 1404] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om, at stædernes fogeder i Skåne skylder storskafferen i Königsberg 50 nobler for et skib, der blev udrustet til fredeskib.

[1404-1407] sprog: middelhøjtysk

Peter Wargel, dommer i Nessau, meddeler Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden , en række politiske efterretninger, herunder, at dronningen af Danmarks herold har været ved kongen af Ungarns hof og klaget over, at kongen af Polen har svigtet det forbund, han har sluttet med hende.

[1404-1410] sprog: middelhøjtysk

Klaus Gildemeister, borger i Danzig, anmoder borgmestre og rådmænd i Thorn om at udstede en erklæring om, at han i sin tid, mens han var høvedsmand på et skib, der efter højmesterens ordre blev udrustet til fredeliggørelse af forholdene i Østersøen og på Bornholm for købmændene, ikke har taget et skib tilhørende en mand, der nu er kommet til ham med breve fra Stettin og fogeden på Bornholm, som rejser denne påstand.

1405. [9.-13. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til ridderen Henrik Spies, der var fange i Danmark.

1405. 11. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

[1405]. 26. februarLübeck sprog: middelhøjtysk

Johan v. Thorn og Johan v. d. Mersche meddeler borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, at der nu kun er ankommet udsendinge fra Riga og de tyske købmænd i Brügge foruden dem selv til den kommende hansedag, og at de nødtvungent må være uvirksomme. - I skal også vide at der stadig iikke er nogen af fru dronningen af Danmarks sendebude er til stede.

[1405]. 7. martsLübeck sprog: middelhøjtysk

Johan v. Thorn og Johan v. d. Mersche meddeler de preussiske stæder, at de frygter, at hansedagen skal blive yderligere udsat, at de har beklaget til borgmesteren i Lübeck over deres tvungne uvirksomhed, at man fra alle havne udskiber gods gennem Øresund, og at hidtil kun udsendinge fra Riga og Flandern har indfundet sig fra hvem de har erfaret, at englænderne har tre flåder i søen: én sejler mod vest, en anden mod Swijn og en tredje har kurs mod Skagen.

[1405]. 7.-8. martsLübeck sprog: middelhøjtysk

Johan v. d. Mersche beretter for rådmændene i Thorn om sin lange unyttige ventetid i Lübeck, at der om kort tid skal være forhandlinger i Wismar, at sejladsen gennem Øresund fra Stralsund og Wismar er i fuld gang, og at englænderne har beslaglagt en preussisk flåde i Flandern og derefter har begivet sig til Skagen for at angribe købmændene.

(1)405. 5. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

(1)405. 23. april sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Danzig meddeler rådmændene i Thorn, at Stralsund har sendt et brev til dem med Thorns sendebud, og beder dem tage stilling til indholdet samt betænke det brev, der var sendt fra Lübeck angående dronning Margrete.

(1)405. 6. majMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1405. 7. majMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmester Konrad v. Jungingen meddeler de vendiske stæder, at han har sendt sine gesandter til det forestående møde i Skåne med dronning Margrete.

1405. 15. maj sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til borgmesteren i Dirschau for en rejse til Danmark.

1405Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1405. 24. majMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at hans udsendinge er rede til at rejse til de udsatte forhandlinger, så snart vejret tillader det.

1405. [Efter 29. maj] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1405. 19. juni sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for udrustning af skibe til togt mod Danmark.

1405. [Omkr. 23. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til herberg og fortæring for et dansk bud udsendt af hr. Arnold til fogeden på Gotland.

1405. [13.-29. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark og borgere fra Komotau.

1405. 23. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at hans udsendinge er kommet tilbage, erklærer sig rede til at lade dem deltage i de kommende forhandlinger i Kalmar og gør rede for ordenens øjeblikkelige politiske stilling.

1405. 23. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler borgmestre og rådmænd i Thorn, at forhandlingerne med dronning Margrete skal genoptages i Kalmar, og anmoder dem om at sende udsendinge til Marienburg til forudgående rådslagninger.

(1)405. 25. juli sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Danzig opfordrer rådmændene i Thorn til med henblik på den kommende dag i Marienburg at opgøre alle skader, lidte i Danmark, da de skal forelægges dronning Margrete før mikkelsdag og om et år behandles i Kalmar.

(140)5. 9. august sprog: middelhøjtysk

Optegnelser om tab for storskafferen i Königsberg, da dronning Margrete beslaglagde gods fra Lambert Jungens skib, der strandede ved Skagen.

(1)405. 10. augustMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1405Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1405. 5. oktober sprog: middelhøjtysk

Regnskabsrevision af storkommendatoren i forening med storskafferen.

1405. [Omkr. 15. oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en hest givet af højmesteren til bude fra Danmark.

1405. 19. oktoberNeidenburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han er rede til at sende udsendinge til forhandlingerne i Kalmar, og takker hende, fordi hun har foranlediget, at de engelske og preussiske udsendinge frit har kunnet passere hertugen af Pommerns lande, og erklærer, at han allerede har afsendt befuldmægtigede til mødet i Flensborg.

1406. [6.-8. januar] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.

1406. 8. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden giver dronning Margrete, som svar på hendes brev, en redegørelse for sine forhandlinger med kong Albrecht og spørger om, hvem der skal betale ordenen for øen Gotland med Visby, samt om indbyggerne der vil blive straffet for deres troskab mod ordenen.

1406. 18. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden giver Johan af Mecklenburg en redegørelse for ordenens stilling til aftalen mellem dronning Margrete og kong Albrecht om Gotland.

1406. 20. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han har modtaget et påmindelsesbrev fra hertug Johan af Mecklenburg angående Gotland, og beder hende beskytte dem mod ham, da han også har forseglet pantsættelsesbrevet på Gotland.

1406Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de Preussiske stæders dag i Marienburg.

1406Danzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag Danzig.

[1406]. 20. martsSchlochau sprog: middelhøjtysk

Den tyske ordens kommendator i Schlochau indberetter til højmesteren for den tyske orden, at Henning Klingsporn som lovet gennem hertugen af Stolps udsending har opsporet, at hr. Jerislaw har overbragt kongen af Polens klager over den tyske orden til kongen af Danmark, og at denne har svaret, at han vil drøfte klagerne med hertugen.

1406Danzig sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

[1406. Omkr. 22. marts] sprog: middelhøjtysk

De preussiske stæder svarer dronning Margrete, at de altid er gået ind for fred mellem hende og højmesteren for den tyske orden i spørgsmålet om Gotland; derfor har de også bedt om, at godset fra Lambert Iungens og Johan v. d. Heides skibe måtte blive udleveret, og hvis det sker, vil de gerne tage sig af hendes og hendes søns sag hos højmesteren.

1406. 29. martsMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden svarer dronning Margrete på hendes brev, at han ikke agter at afsende udsendinge til forhandlinger, førend han har fået et tilfredsstillende svar angående Gotland, som kong Albrecht har pantsat til ordenen.

[1406. Efter 4. april] sprog: middelhøjtysk

Englænderen William Holgrym beder højmesteren for den tyske orden om, at det engelske klæde, han i Skåne havde solgt til Nicolaus Senftop, borger i Danzig, på den betingelse, at han skal dække tabet, hvis klædet bliver beslaglagt, må blive udleveret til ham, da det blev konfiskeret i Danzig.

1406. 6. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til den gejstlige udsending fra Danmark.

1406. 16. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1406. 17. april sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for fortæring til fogeden på Roggenhausen og Johan van der Mersche, der var højmesterens udsendinge til dronning Margrete.

1406. 23. april sprog: middelhøjtysk

Rådet i Lübeck bevidner, at Johan Bentlage i deres nærhed har erkendt, at han for kong Albrecht har modtaget 2000 mark lybsk, som ridderne Niels Iversen, Predbjørn von Podebusk, Peder Nielsen af Ågård, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Johan Skarpenberg, Berneke Skinkel, Jens Thomsen, Jens Tuesson og Götstaf Leeksson havde lovet at betale.

1406. [Før 24. april]Heidelberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht 3. og hans søn, pfalzgreve Johan af Bayern, befuldmægtiger ridderen Hadmar af Laber m. fl. til at forhandle om ægteskab mellem førnævnte Johan og Katerine, kong Erik 7. af Pommerens søster.

1406. 24. aprilHeidelberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht skriver til Frankfurt, og beder om eskorte til sine udsendinge, Hadmar Laber, Hans Truchsesse von Baldersheim og Konrad Kastener, der er på vej til Danmark, cf. nr. 325.

1406. 18. majÅlborg sprog: middelhøjtysk

Johan von der Mersche meddeler rådmændene i Thorn, at han otte dage efter afrejsen fra Weichsel er ankommet til Dragør, og redegør for sine vanskeligheder med at få dronning Margrete i tale, hvorefter han endelig har sendt Henrik Keffeling til hende med et brev med anmodning om at aftale et mødested.

1406. 25. majDomnau sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler staden Visby som svar på dens brev, at han ikke officielt er blevet underrettet om kong Albrechts afståelse af øen og byen til dronning Margrete og ikke ønsker at afstå den, og beder dem om at opføre én eller to borge til forsvar, da han ikke ved, om han er i krig eller lever i fred med dronningen.

1406. [Efter 12. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1406. [24.-28. juni] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude, udsendt til højmesteren af dronning Margrete.

1406. 27. juni sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Thorn besvarer højmesteren for den tyske ordens brev (cf. nr. 391) og anbefaler, at forhandlingerne med dronning Margrete holdes i Kalmar.

1406. 28. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gerne vil sende udsendinge til forhandlingerne i Kalmar.

1406. 4. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden beder dronning Margrete om at lade forhandlingerne afholde i Kalmar som planlagt og beklager, at han ikke personligt kan deltage.

1406. [5.-25. juli] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling af penge for herberg til bude fra Danmark.

1406. 15. juliStuhm sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden anmoder borgmestre og rådmænd i Thorn om at sende Albrecht Rode, borgmester sammesteds, som udsending til forhandlingerne med dronning Margrete.

1406. 3. augustChristburg sprog: middelhøjtysk

Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden bemyndiger grev Johan af Seyn, kommendator i Balga, Friedrich von Wallenrode, kommendator i Mewe, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, til at forhandle med dronning Margrete om Gotland og Visby.

[1406. 28.-30. august] sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden klager til dronning Margrete over, at skipperen Johan, hvis skib var sprunget læk i Mønstersund i Norge, er blevet frataget sine varer af dronningens fogeder i Grøtsbacka og Varberg, da han havde udlosset dem for bedre at kunne tætne sit skib, da de blev erklæret for skibbrudent gods.

1406. 6. novemberLund sprog: middelnedertysk, middelhøjtysk

Dronning Margrete beklager over for højmesteren for den tyske orden, at forhandlingerne i Kalmar om Gotland og Visby ikke gav resultater og foreslår nye forhandlinger følgende sommer i Øresund, hvori den engelske konge muligvis også kunne deltage.

1406. 25. november sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Danzig sender rådmændene i Thorn dronning Margretes brev af 1406 6. november og en kopi vedlagt dette samt meddeler, at hr. Nicolaus Nebrauw, hvis gods kræves beslaglagt, nu vistnok er præst i Königsberg.

[1406]. 26. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden sender staden Thorn en kopi af dronning Margretes brev af 1406 6. november (nr. 509) og beder rådet tage stilling til dets indhold.

1406. 4. decemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden svarer dronning Margrete på hendes sidste brev og fremhæver, at forhandlingerne i Kalmar ikke førte til resultat, fordi kong Erik 7. af Pommern ikke ville træffe endelig beslutning i dronningens fravær, men erklærer sig villig til at genoptage forhandlingerne til sommer.

[1406] sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprechts instruktionsskrivelse til legater, udsendte til dronning Margrete og kong Erik til efterfølgelse i forhandlingerne om indgåelse af ægteskab mellem hertug Johan af Bayern og Katrine, kong Eriks søster.

1407. 24. januar sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til bude fra Danmark.

1407. 24. januarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden, der erkender at have modtaget dronning Margretes brev med forslag om forhandlinger i Helsingborg senest i pinsen, beder hende have forståelse for, at han ikke giver hende et endeligt svar, fordi han først den 13. februar kan holde et møde om sagen med alle sine embedsmænd.

(1)407. 19. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1407. 19. februarMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han gerne vil sende udsendinge til Øresund til forhandlinger, og anmoder om, at kong Erik vil være til stede, og at dronningen vil give det tagne gods tilbage.

[1407.] 26. martsRom sprog: middelhøjtysk

Peter von Wormditt, den tyske ordens prokurator i Rom, sender højmesteren kvitteringer for de af biskoppen af Reval betalte penge, i hvilken skrivelse han også nævner svogerskabet, som de, kongen af England og kongen af Danmark, nu er indgået i, og bad vor herre paven om, at hvis nogen på kongens vegne eller ellers kom til ham og ville fremføre noget mod ordenen, om hans nåde så ville behage ikke at gøre noget, men lade mig det vide og forsvare ordenen.

1407. 9. aprilDanzig sprog: middelhøjtysk

Arnold v. Baden meddeler kommendatoren i Elbing, at han vil rejse, så snart vejret tillader det, og redegør for en samtale med et sendebud fra dronning Margrete.

(1)407. 10. april Marienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1407. 11. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Den tyske orden svarer dronning Margrete på hendes brev til den afdøde højmester, at den stadig er villig til at deltage i forhandlinger i Øresund otte dage efter pinse, og at den har bedt Lübeck, Hamburg og Stralsund sende befuldmægtigede.

1407. 11. aprilMarienburg sprog: middelhøjtysk

Den tyske orden anmoder Lübeck, Hamburg og Stralsund om at lade udsendinge deltage i de kommende forhandlinger i Øresund med dronning Margrete.

1407. 23. aprilElbing sprog: middelhøjtysk

Werner v. Tettingen, stedfortrædende højmester for den tyske orden, udsender Friedrich v. Wallenrode, kommendator i Mewe, Johan v. d. Dolle, foged i Roggenhausen, Albrecht Rode og Konrad Leskow, borgmestre i Thorn og Danzig, som ordenens befuldmægtigede til forhandlingerne i Øresund.

1407. 6. majNürnberg sprog: middelhøjtysk

Hertug Johan, kong Ruprechts søn, lover Kunz Heyden at tilbagebetale 600 floriner at overdrage til Danmark i landet, når vi nu efter sankt Jacobsdag kommer dertil og fuldbyrder ægteskabet, af de penge, som vi skal have som medgift for vor kære hustru, kongen af Danmarks søster. Dog således at pengene skal betales tilbage på førstkommende Frankfurter fastemesse, skulle der opstå hindringer for ægteskabets fuldbyrdelse og medgiften udeblive.

1407. [Efter] 27. maj sprog: middelnedertysk, middelhøjtysk

Kong Albrecht af Sverige kvitterer for modtagelsen af 8000 mark lybsk.

1407. 12. juniMarienburg sprog: middelhøjtysk

Storkommendatoren for den tyske orden skriver til kommendatoren i Elbing om forskellige politiske forhold, som han er blevet underrettet om af kommendatoren i Gollub, herunder en alliance mellem den polske konge og dronningen af Danmark.

1407. 5. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1407. 9. juli sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Thorn beder rådmændene i Danzig overgive Johan Wessel det gods, der tilhører denne samt Dietrich Hetfeld og Johan Bikoln, og som fandtes blandt det gods, der blev frigivet af dronning Margrete fra Lambert Junges skib.

1407. 10. juli sprog: middelhøjtysk

Konrad Leskow i Danzig meddeler højmesteren for den tyske orden, at dronning Margretes udsendinge har i sinde at indtræffe i Danzig i morgen for at få højmesteren i tale, og anmoder om at få at vide, om det er muligt.

1407. 18. juliHeidelberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht meddeler dronning Margrete, at hans søn, Johan, med det første vil rejse til Danmark.

1407. 18. juliSchaacken sprog: middelhøjtysk

Højmesteren for den tyske orden erklærer over for staden Visby, der har udtrykt ønske om at forblive under ordenen, at det er uigennemførligt, efter at kong Albrecht har overgivet Gotland til kong Erik 7. af Pommern, og tilbyder i stedet, at befuldmægtigede fra byen kan deltage i de kommende forhandlinger med kong Erik.

1407. [1.-31. august] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til dronningen Margretes bude, Erik og Wulflam.

1407. 2. august sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprecht og hans søn, hertug Johan af Bayern, tilsiger jomfru Katrine en større livgeding, såfremt kong Erik og dronning Margrete forhøjer medgiften.

1407. 2. augustHeidelberg sprog: middelhøjtysk

Aftale om ægteskab imellem Katerine og pfalzgreve Johan.

1407. 23. august sprog: middelhøjtysk

Rådmændene i Danzig anmoder rådmændene i Thorn om at sørge for, at et fad pelsværk, der var blandt det gods fra Lambert Junges skib, som blev tilbagegivet af dronning Margrete, og som Johan Bikoln, rådmand i Thorn, har beholdt, bliver givet tilbage til deling mellem dennes medinteressenter i handelen.

1407. 26. augustDanzig sprog: middelhøjtysk

Ulrich von Jungingen, højmester for den tyske orden, klager til dronning Margrete over de tab, som en af hans undersåtter Tideman Irrgang har lidt i Danmark og beder hende være Tideman Irrgang behjælpelig.

1407. [oktober] sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til kommendatoren i Mewe, til fogeden på Roggenhausen samt til storskafferen i Königsberg.

1407. 9. oktoberRibe sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Henrik Welder, foged i Frankfurt am Main, meddeler byen, at han er blevet forsinket på rejsen til Danmark sammen med hertug Johan, og at han derfor har foranlediget et brev til den tysk-romerske konge for at afværge skade på byen.

1407. 9. oktoberRibe sprog: middelhøjtysk

Johan, pfalzgreve og hertug af Bayern, skriver til Frankfurt på grund af Erik af Pommerns udeblivelse, der medfører fogeden Henriks forsinkelse.

1407. 12. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for en sadel til kongen af Danmark og for dronning Margretes budes fortæring.

1407. 13. oktober sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling til Konrad Leskow, borgmester i Danzig, til udrustning af en udsending til dronningen af Danmark.

1408. 4. april sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1408. 6. maj sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag.

1408. [Efter 25. maj.] sprog: middelhøjtysk

Optegnelse om udgift for køgemesteren i Marienburg til sild fra Skåne samt transport af samme.

1408. 5. juliMarienburg sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

1408. 26. august sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til danske riddere og sendebude.

(1)408. 29. augustElbing sprog: middelhøjtysk

Reces af de preussiske stæders dag i Elbing.

[1408. 8.-22. september]Kalmar sprog: middelhøjtysk

Kong Erik 7. af Pommern bekræfter forliget med Den tyske Orden i Helsingborg d. 15. juni 1407, og garanterer, at han vil holde sig til dettes bestemmelser, idet de seneste stridigheder angående Gotland og Visby bilægges.

[1408. 8.-22. september][Kalmar] sprog: middelhøjtysk

Kong Erik garanterer, at han vil overholde den med den tyske orden indgåede evige fred.

[1408. oktober-november] sprog: middelhøjtysk

Nürnberg forærer hertug Johan af Pfalz 50 gylden.

1408. 1. novemberMarienburg sprog: middelhøjtysk

Højmester Ulrich v. Jungingen bekendtgør, at han af kong Erik 7. af Danmark, Sverige og Norge har modtaget 9000 nobler og overdraget ham Gotland og Visby.

1408. 20. november sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for herberg til den danske ridder Bent.

1409. februar sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetaling for varer til udsendinge fra den danske konge.

1409. 17. martsAmberg sprog: middelhøjtysk

Pfalzgreve Johan giver sin marskal, Konrad Muracher, fuldmagt til at inddrive de 40.000 rhinske gylden i medgift for Katrine, kong Erik af Pommerns søster.

1409. 22. martsElbing sprog: middelhøjtysk, emne: regnskab,

Reces af de preussiske stæders dag i Elbing.

1409. [Slutningen af juni]Heidelberg sprog: middelhøjtysk

Kong Ruprechts hverveskrift til fyrsterne og herrerne vedrørende vor herre kongens budskab (delegation), som er kommet tilbage hertil fra hoffet at de, dels grundet omstændigheder ved det kongelige gesandtskab til pave Gregor 12., dels ved koncilet i Pisa, hvor der hverken var prælater fra Spanien, Aragonien og Portugal eller fra Napoli, Sicilien, Danmark, Sverige, Ungarn, Bøhmen og Krakow bør blive ved Gregor samt besøge dennes koncil i Friaul.

1409. 15. juli sprog: middelhøjtysk

Biskop Henrik af Osnabrück, greve af Holsten, og Elisabeth, hertuginde af Slesvig og grevinde af Holsten, hans søster, slutter et treårigt forlig med ærkebiskop Johan af Bremen om borgen Haseldorf.