Du har søgt på:

Sprog: Middelnedertysk

1000 Resultater:
Vis 100 pr. side
1407. 21. oktober sprog: middelnedertysk

Johan Gryzewold og Herman Rampe kvitterer hr. Erik Bydelsbak på Gerhard Sellins vegne for gods, der strandede ved Frishoghe.

1407. 30. oktober sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i staden Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Ribe om at være Radeke Wagenmann samt Lydeke og Johan Tzeven behjælpelige med at få udleveret gods, der er bjerget fra Arnd Zedikes og Tideke Juttes kogger, som sank ud for Ribes havn.

1407. 7. novemberKolding sprog: middelnedertysk

Skipper Herman Schlochow, borger i Danzig, Morten Scheel og Peder Resenkerke, hr. Konrad Leskows svende, slutter overenskomst med hr. Predbjørn Podebusk om bjergningen af strandet gods ved Nørre Vosborg.

1407. 12. decemberRibe sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig erklærer, at dronning Margrete har betalt de 2000 mark lybsk, for hvilke ridderen hr. Niels Iversen og fem andre riddere havde stillet sikkerhed.

1407. 13. december sprog: middelnedertysk

Henrik van Krummesee af Anker lover hertug Erik 4. den ældre af Sachsen-Lauenburg, at han inden 6 år vil genkøbe den årlige afgift af landsbyen Schretstaken, som han havde solgt til testamentseksekutorerne efter hr. Johan v. Seven, kannik i Slesvig.

1407. 18. decemberKassel sprog: middelnedertysk

Pfalzgrev Johan meddeler staden Frankfurt am Main sin og sin hustrus tilbagekomst, og beder om ledsagelse under resten af rejsen til Frankfurt.

1407 eller 1408 sprog: middelnedertysk

Bernhard von Vreden, der erklærer på et vist tidspunkt at have været i hr. Tord (Bondes) tjeneste, da han kom til de tyske købmænd i Sverige eller Danmark, truer de tyske købmænd i Novgorod med gengældelse for de tab, de har påført ham.

1408. 21. januar sprog: middelnedertysk

Borgmester, råd og hele byen Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen er født af gode riddere og væbnere og ikke er borger i byen og ikke har svaret skat sammen med dem.

1408. 25. januar sprog: middelnedertysk

Borgmestre og råd i Ribe erklærer, at Kristian Frellevsen, der tidligere lovligt har forfulgt Jens Tygesen efter byens ret og på tinge af kongens foged og råd fået bekræftet sin ret hertil inden for byfreden, på ny på tinge har anmodet begge myndigheder om sin ret, men at kongens mand har trukket sig tilbage, hvorfor Kristian Frellevsen forgæves har bedt Jens Tygesen stille sikkerhed for at give møde for dronning Margrete.

1408. 25. januar sprog: middelnedertysk

Oldermændene for smedelavet i Lübeck bevidner, at Peter Vüst har udsonet sig med deres medbroder Heine v. Leze angående den sag, der havde fundet sted i Skåne.

1408. 3. maj sprog: middelnedertysk

Tingsvidne om, at Godskalk Porsfeld under tvang har udkøbt Mads Pallesen af Holbøl mølle, skønt det var bondegods.

1408. 4. maj sprog: middelnedertysk

Henrik Smalsted kvitterer dronning Margrete for seks tønder smør.

1408. 27. majBüchen sprog: middelnedertysk

Forbund sluttet mellem Albrecht, konge af Sverige og hertug af Mecklenburg, Erik, hertug af Sachsen, og Henrik, biskop af Osnabrück.

1408. 17. juni sprog: middelnedertysk

Otto Meinerstorp, kaldet Koler, og hans sønner Timme, Henneke og Henrik Meinerstorp, Henning Meinerstorp og Henneke lover hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten evig orfejde på deres slægtning præsten hr. Nicolaus Meinerstorps vegne.

1408. 17. juniWismar sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i stæderne Rostock og Wismar kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt borgmestre og rådmænd i Ålborg for det gods, der er bjerget ved Skagen fra skipper Scherves skib.

1408. 13. august sprog: middelnedertysk

Fru Eline, enke efter hr. Klaus Doget, erklærer, at hun på råd af dronning Margrete, som hendes mand testamentarisk havde indsat som formynder for deres børn, har solgt alt det gods i Batevitz, som den afdøde havde fra hr. Bertold van Osten for 1100 mark stralsundsk, til Wulf Wulflam.

1408. 22. septemberKalmar sprog: middelnedertysk

Johan van der Dolle, kommendator i Rehden, Albrecht Rode, borgmester i Thorn, og Konrad Leskow, borgmester i Danzig, erklærer, at de på vegne af den tyske orden og dens højmester har modtaget 9000 nobler af kong Erik 7. af Pommern og derefter agter at drage til Gotland for at overgive øen med Visby til kongen, og at kongen har givet højmesteren brev om evig fred, som højmesteren senere skal give genbrev på

1408. 27. septemberBorgen i Kalmar sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, efter at have modtaget 9000 engelske nobler har overgivet ham Gotland med Visby, hvorved al strid mellem ordenen og Danmark, Norge og Sverige er blevet bilagt.

1408. 18. oktoberSimrishamn sprog: middelnedertysk

Tule Troelsen og Ume Mogensen, borgmestre i Simrishamn, og råd og borgere sammesteds erklærer, at de har givet de købmænd, der plejer at søge og ligge i byen, lov til at bebygge de arealer, de har købt.

1408. 11. novemberEutin sprog: middelnedertysk

Henrik Brockdorf, væbner, sælger med samtykke af grev Henrik af Holsten og fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, grevinde af Holsten, Stormarn og til Schauenburg, alt sit gods i Steinrade til hr. Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, hvorunder nævnes den ene skov (hvis træ skal bruges til at brænde kul), der hedder den store danske mose, der er 40 mark værd, når man fælder træet og laver kul. Og den lille danske mose er 24 mark værd.

1408. 11. novemberSegeberg sprog: middelnedertysk

Grev Henrik af Holsten og Elizabeth, hertuginde af Slesvig, stadfæster Henrik Brokdorps godssalg til Albrecht Rodenborg, kannik i Lübeck, cf. nr.

1409. 14. februarLübeck sprog: middelnedertysk

Skrivelse fra hansestædernes sendebude til de preussiske stæder, hvori det omtales, at dronningen af Danmark har til hensigt at forbyde brugen af al tysk mønt i Skåne.

1409. 19. februar sprog: middelnedertysk

Mads Gjordsen, væbner, erklærer at skylde Henrik Smalsted, væbner, 24 mark lybsk, at betale førstkommende mortensdag i Sivert Kroks hus i Flensborg eller et andet sikkert sted.

1409. Omkring 7. martsLübeck sprog: middelnedertysk

Ivan Sassen, præst i Odense stift, indsætter Klaus Jungvrow, borger i Lübeck, til sin befuldmægtigede til at oppebære de 100 mark lybsk, som Bernhard Woltorp skylder ham.

1409. 13. martsFalsterbo sprog: middelnedertysk

Werner Hoop, rådmand i Lübeck, kvitterer hr. Erik Bydelsbak for 1565 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

1409. 3. majMölln sprog: middelnedertysk

Hansestædernes befuldmægtigede meddeler de preussiske stæder, at de har berammet et ny møde til 9. juli i Wismar, bl.a. til drøftelse af betalingsmidlerne i Skåne.

1409. 4. maj sprog: middelnedertysk

Peter Hoop kvitterer på sin fader Werner Hoop hr. Erik Bydelsbak på dronning Margretes vegne for 165 mark.

[1409.] 31. majOslo sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete svarer Ulrich v. Jungingen, højmester for den tyske orden, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne vedrørende det skib, højmesteren har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender.

[1409.] 31. majOslo sprog: middelnedertysk

Dronning Margrete svarer borgmestre og råd i Danzig, at hun allerede har gjort, hvad hun kunne, vedrørende det skib, de har skrevet om, og at hun skriver til kapitlet i Lund og biskoppen af Roskilde om de andre anliggender, men minder samtidig om, at Konrad Letzkow ikke har sendt kvittering for det gods, han har fået på tro og love.

1409. 13. juli sprog: middelnedertysk

Hildebrand Veckinghusen køber 40 lb. gr. af Johan Grulle.

1409. 20. juliRibe sprog: middelnedertysk

Fogeder, sluttere og hele landet Ditmarsken slutter forbund med kong Erik 7. af Pommern, dronning Margrete og de tre nordiske riger.

1409. 20. juliRibe sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommerns genbrev til nr.

1409. 1. august sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og Erik Bydelsbak for 100 mark lybsk, som denne har betalt hans tjener Werner Fischer, borger i Lübeck, i Skåne.

1409. 21. augustÅbo sprog: middelnedertysk

Biskop Björn af Åbo, der har erfaret, at Peder Torvastesson, borger i Reval, er død, beder rådet sammesteds om at hjælpe den afdødes brødre, som længe har været udenlands og også været hos dronning Margrete, til arven efter ham, når de begge eller en af dem kommer til byen.

1409. 8. septemberStralsund sprog: middelnedertysk

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern (-Wolgast) kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for de 500 mark stralsundsk, som de dette år skulle oppebære af tolden i Skåne.

1409. 21. septemberBorgen Hindsgavl sprog: middelnedertysk

Overenskomst mellem kong Erik 7. af Pommern og grev Henrik af Holsten på egne og hertuginde Elisabeth af Slesvigs og hendes børns vegne om, at kongen skal have Flensborg i pant for 10000 mark lybsk, dog undtages, hvad grev Klaus' datter og fru Helene af Haderslev ejer, og borgen Nyhus, som er pantsat til Lars Heest, men dette sidste forhold skal bringes til ophør inden otte uger.

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Grev Henrik af Holsten og Elisabeth, hertuginde af Slesvig, pantsætter Flensborg by og borgen Nyhus til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 11400 mark lybsk, dog med undtagelse af, hvad hertuginden af Sachsen, grev Klaus' datter, og fru Helene af Haderslev skal have.

1409. 9. oktoberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Erik 7. af Pommerns genbrev til forrige brev.

1409. 13. oktoberSkanør sprog: middelnedertysk

Henrik Quekel kvitterer ridderen hr. Erik Bydelsbak for 330 mark lybsk på dronning Margretes vegne.

1409. 1. november sprog: middelnedertysk

Hertug Bugislav af Pommern skænker med fuldmagt fra vor kære brodersøn, kongen af Danmark, staden Stargard fogediet og domsmyndigheden.

1409. 1.-15. november sprog: middelnedertysk

Kristian Ritter og Hilmer Lopow, borgmestre i Hamburg, og Albrecht Screye, rådmand sammesteds, aflægger beretning om deres forhandlinger med det nye og gamle råd i Lübeck samt hertugen af Sachsen-Lauenburg.

1409. 18. novemberSvavsted sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig kvitterer dronning Margrete og kong Erik og ridderen hr. Niels Iversen for 339 ½ mark lybsk, som sidstnævnte havde bragt ham.

1409. 24. novemberSlesvig sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hr. Erik Krummedige sælger 50 mark årlig afgift af landsbyer i Gelting og Tøstrup sogne til kapitlet i Slesvig for 500 mark.

1409. 3. decemberLübeck sprog: middelnedertysk

Elisabeth Veckinchusen sender sin ægtefælle Hildebrand Veckinchusen en redegørelse for en række købmandsforretninger, herunder: Fremdeles så er den balle damaskklæde kommet tilbage fra Skåne, og den har jeg også sendt ham, og Dietrich Swarte, han ville der sige ham, hvad han skulle gøre.

[1409?] 17. december sprog: middelnedertysk

Borgmestre og råd i Reval anmoder kong Erik 7. af Pommern at hjælpe deres borgere og nogle købmænd, som er blevet overfaldet af Tord Bondes tjenere, til erstatning for deres tab.

1409Ystad sprog: middelnedertysk

Brev fra fogeden og rådet i Ystad om skipperen Lorenz Vents strandede skib og Stig Olsens fremfærd ved strandingen.

1409 sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kopi af det lybske borgerskabs klagebrev over det gamle råds styrelse sendt til Danmark, i hvilket rådets politik overfor sørøveriet og de tre nordiske riger kritiseres.

[1409] sprog: middelnedertysk

Klageskrift mod holstenerne.

[1409-1412] sprog: middelnedertysk

Borgmestre og rådmænd i Hamburg beder borgmestre og rådmænd i Rostock om at udlevere det gods tilhørende Dietrich Simpsam, borger i Hamburg, som dennes tjener Herman Johanson efter befaling havde ført til Skåne, hvorfra han skulle have været rejst videre til Trave, men i stedet kom til Warnow under et uvejr, hvorefter han blev syg og døde.

1409Kampen sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

En forordning om regnskabsaflæggelse omtaler købmænd fra Skåne.

1409 sprog: middelnedertysk

Thomas Bulle sværger orfejde i anledning af, at der var blevet kastet folk over bord mellem Skåne og her.

1410. 1. januarThorn sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Indførelse i Thorns pundtoldregnskab om et sendebud til Danmark.

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse i Deventer bys regnskab om udgifter til Andries, sendebud fra dronningen af Danmark.

1410. 12. februarDeventer sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Optegnelse om sendebud fra dronningen af Danmark i Deventer bys regnskab.

1410. 3. martsStralsund sprog: middelnedertysk

Klaus van Vitzen kvitterer rådet i Stralsund for 600 mark.

1410. 16. marts sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Notits i pundtoldregnskabet for 1410 om udgift til et sendebud til Danmark.

1410. 25. martsRoskilde sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Predbjørn Podebusk, ridder, pantsætter al den ret, han havde erhvervet af søstrene Eufemia, Grevinde af Naugard, og Elisabeth, døtre af Henning Podebusk den Yngre, til grevskabet og godset Streu til biskop Peder af Roskilde for 4000 mark lybsk.

1410. 26. martsRoskilde sprog: middelnedertysk

Predbjørn Podebusk, ridder, beder herrerne Anders Jakobsen, Klaus Grubendal, Fikke Smeger, Erik Thomsen, Henrik Då og Peder Nielsen af Vollerup samt Hartvig Tralow og Alard Zarnin om at hænge deres segl under hans brev af 1410 25. marts, nr.

1410. 13. aprilVisby sprog: middelnedertysk

Henrik Zomerman fra Reval kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete samt Jens Eriksen, deres foged på Gotland, for udlevering af bjerget gods fra en stranding på Gotland.

1410. 20. aprilHamburg sprog: middelnedertysk

Reces af hansedagen i Hamburg.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge beder kong Erik 7. af Pommern om at vise sig nådig mod grev Henrik af Holsten og den afdøde hertug Gerhard 6. af Slesvigs børn.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes rådsudsendinge beder kong Erik 7. af Pommern høre velvilligt på, hvad deres til ham udsendte befuldmægtigede vil forelægge ham om de skader og tab, hansestæderne har lidt i hans riger.

1410. Omkr. 20 april sprog: middelnedertysk

Hansestædernes rådsudsendinge, der gennem hr. Klaus Voge, borgmester i Stralsund, har erfaret, at Stralsund og Greifswald agter at sende befuldmægtigede med hertug Vartislav 8. til kong Erik 7. af Pommern, beder de to byer om, at deres udsendinge også må forhandle med kongen om mønten og overgreb mod hansekøbmændene på hansestædernes vegne.

[1410. omkr. 20. april] sprog: middelnedertysk

Foranlediget af de store skader, som sørøverne har forvoldt stæderne og købmændene, meddeler de i Hamburg forsamlede rådssendebud de fra dette møde fraværende hansestæder, at hvis nogen sørøvere noget sted skulle udruste et skib, det være sig i Nord- eller Østersøen, så vil vi forstærke vort forsvar imod dem, dobbelt så godt som de lybske stæder.

1410. 16. juni sprog: middelnedertysk

Willem Grulle kvitterer kong Erik for 350 nobeler, som han modtog for 60 læster rug.

1410. 6. juli sprog: middelnedertysk

Henrik, biskop af Osnabrück, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg og ... Henrik ... hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg danner forbund med grev Adolf af Schauenburg rettet mod kongen af Danmark.

1410. 22. juliWismar sprog: middelnedertysk

Reces fra hansedagen i Wismar.

1410. 16. septemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Forlig imellem kong Erik 7. af Pommern på den ene side og hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten på den anden side, hvorved afgørelsen af deres stridigheder udlægges til mægling i Flensborg 14 dage efter Sankt Mikkelsdag.

1410. 17. septemberMalmø sprog: middelnedertysk

Vilhelm Doget kvitterer for modtagelsen af 31 engelske nobler, som Anders Mortensen, borgmester i Malmø, har tilbagebetalt ham på dronning Margretes vegne.

1410. 20. september sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabeth af Slesvig og Henrik, biskop af Osnabrück og greve af Holsten og Stormarn, lover at overholde de af hertug Henrik af Braunschweig og Lüneburg og hertug Johan af Mecklenburg foranledigede aftaler med Erik af Pommern. Ti navngivne riddere lover for deres herre og frue at overholde aftalerne, og medbesegler brevet.

1410. 28. september sprog: middelnedertysk

Rådet i Stralsund bevidner en dom angående skipperen Johan Petersson, som var i Skåne med en fragt, som skulle sejles til Reval. I Skåne befandt vor foged, hr. Arnold Poleman, sig. Ham sendte vi besked om, at der var sørøvere på søen og at han skulle sørge for, at vore borgere og hansekøbmændene slap uskadt fra dem. På grund af sørøverne, der lå på søen til skade for hansekøbmændene, og af hensyn til vore borgere prøvede hr. Arnold at få denne skipper til at sejle til Stralsund. Det ville de købmænd, der havde hyret skipperen, ikke gå med til. Det endte med, at hr. Arnold og førnævnte købmænd af denne årsag bragte sagen for de almindelige fogeder i Skåne, hvor sagen fik en retslig afgørelse, således at skipperen skulle sejle til Stralsund.

1410. 28. september sprog: middelnedertysk

Walter van Woytyn, borger i Brügge, kvitterer dronning Margrete for 145 nobler, som han har fået udbetalt for det gods, der blev beslaglagt ved Norges kyst.

1410. 4. oktober sprog: middelnedertysk

Skipperne Storborn, Alf van Greverorde og Johan Schuring takker staden Bremen for tilbageerobringen og bevogtningen af gods tilhørende dem fra fetaljebrødrene på vegne af vor nådige herre, kongen af Danmark og rådet i Stockholm, idet skipperne får udleveret deres gods, og erklærer, vi skal give dem det i forvaring på vegne af vor førnævnte nådige herre kongen og staden Stockholm, således at de til evige tider skal forblive fri for retskrav angående det samme gods, og de får deres kogge frit tilbage med fetalje, takkel og tov, som den var, da vor førnævnte nådige herre kongen lod den tage fra skipperen Poleman i Øresund.

1410. 12. oktoberGottorp sprog: middelnedertysk, emne: traktat,

Vidisse af traktat fra 1392. 12 juli mellem dronning Margrete og grev Klaus af Holsten og dennes brødre.

1410. 10. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Tideman Sten, rådmand i Lübeck, likviderer brevet, af hvilket det fremgik, at kong Erik skyldte ham 5000 rhinske gylden.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Traktat mellem kong Erik og hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Holsten.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Kong Erik frisiger borgere, rådmænd og købmænd i Bremen for det gods, som blev erobret ved Stockholm.

1410. 11. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Klaus Limbek erkender at have lånt 1000 mark af dronning Margrete.

1410. 16. novemberFlensborg sprog: middelnedertysk

Erik 7. af Pommern bekendtgør at være Lene, som havde været Henrik van Aneveldes hustru, skyldig for 1000 lybske mark, som skal betales tilbage til fastelavn i Stralsund i hr. Arnt Polemans hus.

1410. 25. november sprog: middelnedertysk

Henrik Powisk og Klaus van der Wische lover at betale 200 mark penninge til Reimer Sehested og Sivert Sehested.

1410 sprog: middelnedertysk

Hamborg skriver til Lyneborg angående værdien af danske penge.

[1410. Senest 13. december] sprog: middelnedertysk

Hamburg skriver til Lüneburg angående værdien af danske penge.

1411. 3. januar sprog: middelnedertysk

Elisabeth, hertuginde af Sachsen, gør vitterligt for råd og borgmestre i Flensborg, at dronning Margrete har kompenseret hende for afgift og ret i denne by, og befaler, at afgiften årligt tilfalder dronning Margrete, så længe som aftalt.

1411. 3. januar sprog: middelnedertysk

Elisabeth, hertuginde af Sachsen, befaler borgerne i Åbenrå at adlyde dronning Margrete.

1411. 13. januarÅrhus sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabet af Sachsen kvitterer på vegne af Henrik Gartow dronning Margrete for 100 mark lybsk.

1411. 20. januarNeuhaus sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Hertug Erik og hertuginde Elisabeth af Sachsen pantsætter byen og slottet Åbenrå med tilliggende len i birkerne Varnæs, Søderup og Alslev, sognene Kværn og Stenbjerg i Angel, deres rettighed i staden Flensborg samt Sønder-Rangstrups herred, Rise herred og det halve af Barsø til dronning Margrete i en 5-års periode for 3000 mark lybsk.

1411. 20. januar sprog: middelnedertysk, emne: pant,

Kong Eriks og dronning Margretes revers til hertug Erik af Sachsen og hertuginde Elisabeth, grev Klaus' datter, af Holsten, i anledning af pantsættelsen af Åbenrå, Flensborg m.m.

1411. 22. martsHalmstad sprog: middelnedertysk

Arnold Osendorp kvitterer for 23½ læster smør.

1411. 24. martsKolding sprog: middelnedertysk

Forlig mellem kong Erik og hertuginde Elisabeth af Slesvig samt grev Henrik af Holsten hvorved kongen tilstedes at beholde Nyhus slot, Flensborg samt Wikes- og Husby-herreder i 5 år fra næstkommende sankt Hansdag som pant. Dronning Margrete tilstedes at beholde Lille Tønder slot med fogderiet, dvs. Tønder herred m.v. Bispen af Slesvig erholder Svavsted og Stubbe, og hertuginden og greven får Als, Ærø og Sundeved m.v.

1411. 25. martsKolding sprog: middelnedertysk

Traktat mellem kong Erik, hertuginde Elisabeth af Slesvig og hendes børn, samt grev Henrik af Holsten om en 5-årig fred.

1411. 27. martsKolding sprog: middelnedertysk

Biskop Johan af Slesvig og adskillige ridderes og væbneres vidnesbyrd om, at hertuginde Elisabeth af Slesvig og grev Henrik af Holsten samt biskoppen af Osnabrück havde indrømmet kong Erik og dronning Margrete at beholde Nyhus slot med Flensborg, Vis- og Husby-herreder i en 5-årig periode fra næstkommende sankt Hansdag, samt Tønder slot med fogderiet, Tønder-, Slogs-, Højer-, Horsbøl-, Bøking-, Viriks-, Beltring-, Pelworm-, og Før Østerherred, Sild, Ejdersted, Everskøb og Udholm i så lang tid, som brevene anviser.

1411. 6. aprilKolding sprog: middelnedertysk

Klaus von Vitzen erkender at have lånt 1000 lybske mark af dronning Margrete.

1411. 16. april sprog: middelnedertysk

De flanderske stæder sender de preussiske en afskrift af deres brev af samme dato til de forskellige korporationer, heriblandt Skånefarerne.

1411. 15. juli sprog: middelnedertysk

Reces af hansestædernes dag i Lübeck.

1411. 15. juli sprog: middelnedertysk

Hansestædernes udsendinge meddeler rådet i Danzig og i de andre preussiske stæder, at de bl.a. har forhandlet angående mange fortrædeligheder og besværligheder for den tyske hanses købmand ved Skåne, således som de højlydt og heftigt beklager.

1411. 26. juliGottorp sprog: middelnedertysk

Hertuginde Elisabet af Slesvig og grev Henrik af Slesvig kundgør, at de accepterer voldgiftskendelsen (cf. foregående nr.)

1411. 28. juli sprog: middelnedertysk

Willem van der Linden kvitterer for modtagelsen af 192 mark lybsk, som han har oppebåret af dronning Margrete.

1411. 29. juliVyborg sprog: middelnedertysk

Tord Röriksson Bonde erkender, at et angreb i Narva for tre år siden er sket på hans befaling.

1411. 2. septemberVisby sprog: middelnedertysk, emne: regnskab,

Kong Erik, der har ladet bygge et slot i Visby på Gotland, bekræfter stadens privilegier, og bestemmer retsforholdet mellem stad og slot.

1411. 29. septemberLübeck sprog: middelnedertysk

Reces vedtaget af rådene i Lübeck, Hamburg og Lüneburg om fælles møntfod.