TEMA: Tinget

Tinget var såvel en domstol, som et offentligt møde, afholdt i fri luft, for alle personer med retsevne i det distrikt, der hørte til det pågældende ting.

Distriktet kunne dels omfatte en hel landsdel: Nørrejylland med landsting i Viborg, Sjælland og øerne med landsting i Ringsted, Skåne med landsting i Lund osv. (det nøjagtige antal af landsting og tidspunktet for deres opståen er usikkert); dels den vigtigste administrative inddeling, nemlig herredet. I princippet havde hvert herred sit eget ting, men der kendes også eksempler på fælles ting for flere herreder. Tillige havde hver købstad sit eget byting. Tingets dobbelte funktion som domstol og møde betød en mangeartet virksomhed, men en af de vigtigste var dokumentationen af retmæssig adkomst til besiddelse af fast ejendom. I følge landskabslovene skulle retsforhold vedrørende gods, særlig skødning, i princippet indstiftes på tinge for at sikre offentlighed om forholdet. Ved senere tvist om det omhandlede gods kunne tinget udpege "tingsvidner" til dokumentation af forholdet. Også de dokumenter, som i stort tal findes bevaret om sådanne retsforhold, benævnes tingsvidner.